Bekijk de inhoud
Verkoop en inruilvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOP- EN GARANTIEVOORWAARDEN VOOR NIEUWE EN TWEEDEHANDSVOERTUIGEN
 

De verkoop van uw voertuig wordt beheerst door de onderstaande algemene voorwaarden, waarin:

STELLANTIS BELUX nv, Bourgetlaan 20, bus 2 B-1130 Brussel, België ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0403.461.107. "de Invoerder" wordt genoemd en de Retailer, die het voertuig aan "de Koper" verkoopt, de "Verkoper" wordt genoemd. De Invoerder wordt ook de "Verkoper" genoemd wanneer hij de verkoop rechtstreeks met de Koper sluit.

Deze bestelling (hierna de "Bestelling" genoemd) is bindend voor de partijen zodra deze is ondertekend, schriftelijk of online, zowel door de Koper als door de Verkoper.

De Bestelling bestaat uit:

 • ofwel een verkoopovereenkomst indien de Koper verklaart dat hij koper is van het bestelde voertuig (hierna het "Voertuig” genoemd);

 • ofwel een mandaatovereenkomst dat de Verkoper machtigt om de procedures voorafgaand aan de levering van het gevraagde Voertuig uit te voeren, indien de klant huur met aankoopoptie of huur voor lange termijn kiest.

 

1° TYPE EN MODELLEN 

1.1. De mededelingen, prospectussen, brochures, catalogi en zelfs de Voertuigen die in de winkels worden tentoongesteld, mogen niet worden beschouwd als definitieve aanbiedingen van de modellen die door Invoerder worden vertegenwoordigd. De constructeur behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen in de modellen die hij vertegenwoordigt, zonder dat hij de verplichting heeft om deze wijzigingen aan te brengen aan de Voertuigen van hetzelfde model die hij eerder heeft geleverd of die reeds werden besteld. De Koper erkent in dit verband dat hij op de hoogte is en akkoord gaat met het evolutieproces op het vlak van productie, technieken, technologie en design in de automobielsector, waardoor bepaalde niet-essentiële elementen kunnen verschillen ten opzichte van het bestelde model. 

 

1.2. Indien de bouw van het Voertuig wordt stopgezet, komt de verkoop te vervallen (en wordt deze derhalve van rechtswege ontbonden) zonder dat de Verkoper of de Invoerder enige schadevergoeding verschuldigd zijn. 

 

2° BESTELLING 

2.1. De Bestelling is pas geldig en neemt slechts aanvang, voor de levering, en de prijsgarantie van het Voertuig (behalve voor het bepaalde in artikel 4.2), nadat de Koper een voorschot heeft betaald van maximaal vijftien procent (15%) van de prijs op de dag van de Bestelling of, in het geval van financiering door een Koper-consument van de totale aankoopprijs van het Voertuig, de bevestiging heeft ontvangen dat zijn krediet is goedgekeurd (zoals bedoeld in artikel 5). De betaling van dit voorschot houdt op geen enkele wijze het recht in van de Klant om de bestelling te herroepen, door af te zien van dit voorschot, onverminderd de hieronder genoemde rechten van deze laatste. Online kunt u een van de volgende betaalmethoden gebruiken om uw voorschot te betalen: Maestro, Visa, Mastercard.

 

2.2. De Koper, die bepaalde essentiële kenmerken van het Voertuig verlangt, moet dit op de Bestelling vermelden onder de rubriek "Essentiële specifieke kenmerken voor de koper”. Deze optie is alleen mogelijk bij een verkoop waarbij Verkoper fysiek aanwezig is. Het staat Verkoper vrij om deze Bestelling niet te aanvaarden indien hij de levering van het Voertuig met deze kenmerken niet kan garanderen. 

 

2.3. Ingeval de constructeur wijzigingen aanbrengt aan het Voertuig, rekening houdend met de technische ontwikkelingen, verbindt hij zich ertoe de kwaliteit van het Voertuig en de prijs ervan niet te wijzigen, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 4.2 Bijgevolg leiden de aangebrachte wijzigingen niet tot een recht van annulering van de Bestelling.  

 

3° LEVERINGSDATUM OF -TERMIJN 

3.1. De uiterste leveringsdatum, of eventueel de leveringstermijn (alleen voor een Koper-niet-consument), wordt aangegeven op de bestelbon en treedt in werking conform artikel 2.1. 

 

3.2. Bij het ontbreken van deze datum, dient de Verkoper het Voertuig door het fysieke bezit van of de controle over het Voertuig onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de Koper-consument.

 

3.3. Wanneer het Voertuig niet is geleverd op de uiterste leveringsdatum die is overeengekomen, heeft de Koper-consument (uitsluitend) het recht om, behalve in geval van overmacht:

1. de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen wanneer de leveringsdatum essentieel is voor de Koper en als dusdanig is opgenomen in de verkoopovereenkomst;

2. in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn schriftelijk voor te stellen en indien het Voertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Bij beëindiging van de overeenkomst worden het voorschot en eventueel andere uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van deze beëindiging terugbetaald. De Koper-consument (uitsluitend) heeft eveneens het recht een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk geleden schade, met een maximum van 15% van de totaalprijs van het Voertuig.

 

3.4. Indien de Koper geen consument is, is de leveringsdatum of -termijn louter indicatief zonder enige vaste verbintenis van de Verkoper. 

 

3.5. Wanneer het Voertuig klaar is voor levering, wordt de Koper uitgenodigd om een afspraak te maken voor de levering. Indien de Koper geen afspraak maakt voor het leveren en/of in bezit nemen van het Voertuig, ondanks de door de Verkoper gelegde contacten, heeft de Verkoper, tenzij de Koper bewijst dat het niet maken van een afspraak en/of het in bezit nemen van het Voertuig te wijten is aan overmacht, het recht om na 10 kalenderdagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving door de Verkoper: 

 • garagekosten te vorderen ten bedrage van 10,00 EUR per dag en

 • de verkoop te ontbinden en het voorschot te behouden, onder voorbehoud van het recht om een vergoeding te eisen voor de geleden schade, niettemin beperkt tot een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het Voertuig.

 

3.6. Vanaf de betekening van de ontbinding van de verkoop kan de Verkoper vrij over het Voertuig beschikken. 

 

4° PRIJS – BETALING 

4.1. De prijzen exclusief taksen die op de Bestelling worden vermeld kunnen voor de Koper consument geen enkele verhoging ondergaan en zijn niet herzienbaar. 

 

4.2. Voor de Koper-niet-consument geldt dat, wanneer de overeengekomen leveringsdatum een termijn van 4 maanden overschrijdt of wanneer de leveringstermijn meer dan 4 maanden bedraagt, de Verkoper om geldige en objectieve redenen elke wijziging in de door de Invoerder of de constructeur vastgestelde prijs mag doorrekenen op de overeengekomen prijs. Geldige en objectieve redenen zijn onder andere, zonder dat de lijst uitputtend is: een stijging van de grondstofprijzen, een stijging van de arbeids- en/of transportkosten, ...

Indien de overeengekomen prijs op deze wijze wordt verhoogd, dan heeft de Verkoper de verplichting de Koper hiervan onmiddellijk en op duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Hierin moet de mogelijkheid voor de Koper worden vermeld om de overeenkomst te ontbinden. 

Bij een prijsverhoging kan de Koper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging.

Het eventuele voorschot zal worden terugbetaald binnen de acht kalenderdagen volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de Koper.

 

4.3. De prijs van de wettelijk verplichte op bestendigde wijze aangebrachte toebehoren, wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht. 

 

4.4. Onder voorbehoud van hetgeen voorzien is in artikel 5, is het saldo van de prijs van het Voertuig uiterlijk 6 dagen voor de levering van het Voertuig te betalen. Niettegenstaande het voorgaande, wanneer de Bestelling is geplaatst door een Koper-consument met behulp van een gelieerd krediet, zoals bepaald in artikel VII.91 e.v. W.E.R. en VII.147/5 e.v. W.E.R., is het saldo van de prijs van het Voertuig te betalen op de datum van de effectieve levering.

In geval van laattijdige betaling door een Koper – consument, zal na ingebrekestelling dewelke zonder gevolg is gebleven een nalatigheidsintrest verschuldigd dewelke in geen geval hoger mogen zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

De verkoper behoudt zich daarenboven het recht voor om een schadevergoeding voor laattijdige betaling te eisen van

• € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;

• € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;

• € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000 als het verschuldigde saldo hoger is dan € 500.

In geval van laattijdige betaling door een Koper niet consument,dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet  en zullen de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 aangaande de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties verschuldigd zijn.

 

4.5. De Koper wordt eigenaar van het Voertuig na volledige betaling van de prijs door de Koper. 

 

4.6. Bovendien kan de Verkoper, indien de Koper het Voertuig in ontvangst heeft genomen en de betaling niet gebeurd is binnen de 14 kalenderdagen vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de Koper. In dit geval:

- moet de Koper het Voertuig onmiddellijk aan de Verkoper teruggeven,

- moet de Koper de Verkoper vergoeden voor alle schade aan het Voertuig, inclusief de waardevermindering als gevolg van het eventuele gebruik ervan;

- heeft de Verkoper het recht het voorschot te behouden onder voorbehoud van het recht een hogere schadevergoeding te eisen die overeenstemt met de geleden schade.

 

4.7. De recyclagepremie en/of overnamepremie, is/zijn een voorwaardelijke premie onderworpen aan bepaalde voorwaarden zoals kenbaar gemaakt op ogenblik van de Bestelling en wordt/worden alleen toegekend als het teruggenomen voertuig voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van deze premies. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, gaat de Koper ermee akkoord dat hij geen recht heeft op deze premie(s), die hij niet zal opeisen of die hij volledig en onmiddellijk aan de Verkoper zal terugbetalen op het ogenblik van de levering van het Voertuig.

De recyclagepremie en/of de overnamepremie kunnen aldus niet door de Koper worden gevorderd en komen toe aan de Verkoper.

 

4.8. De toekenning van bepaalde kortingen, bonussen of premies is afhankelijk van de inschrijving van het nieuwe Voertuig vóór een bepaalde datum zoals, in voorkomend geval, vermeld op de bestelbon. Deze kortingen en/of bonussen en/of premies zijn pas definitief verworven wanneer de Koper aan deze voorwaarde voldoet. Indien het Voertuig wordt ingeschreven op een latere datum dan op de bestelbon is vermeld, verbindt de Koper zich er onherroepelijk toe om de Verkoper het bedrag van de korting en/of bonus en/of premie onmiddellijk en volledig terug te betalen. Een fout van een derde partij die leidt tot het niet voldoen aan de voorwaarde (bankinstelling, verzekeringsmakelaar, DIV, enz.) kan niet ingeroepen worden om niet te moeten overgaan tot terugbetaling.

 

5° VERKOOP OP KREDIET 

5.1. De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing indien de Bestelling wordt gefinancierd met een consumentenkrediet in de zin van artikel VII.64 e.v. van het Wetboek Economisch Recht (in het Groothertogdom Luxemburg: artikel L224-1 e.v. van de Consumentenwet).   Wanneer de prijs van het Voertuig door de Koper wordt gefinancierd met behulp van een consumentenkrediet, zal dit worden vermeld op de Bestelling en zal de Bestelling worden afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het verstrekken van een financiering. 

 

5.2. Indien het Voertuig door een Koper-consument wordt besteld en hij zijn herroepingsrecht uitoefent in het kader van zijn consumentenkrediet, wordt de Bestelling van het Voertuig van rechtswege ontbonden, zonder vergoeding, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, en wordt elk bedrag dat de Koper-consument reeds heeft betaald hem onmiddellijk terugbetaald, op zijn vraag, binnen veertien (14) dagen, overeenkomstig artikel VII.83 van het Wetboek Economisch Recht. 

 

5.3. Indien de Bestelling en de aanvaarding van het kredietaanbod niet gelijktijdig plaatsvinden wordt de koop gesloten onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering zonder tussenkomst van de Verkoper bij het sluiten van deze overeenkomst, en verbindt de Koper-consument zich ertoe 

- binnen drie (3) werkdagen na de ondertekening van de Bestelling ten aanzien van de Verkoper het bewijs voor te leggen van de aanvaarding van een kredietaanbod betreffende de aankoop van het Voertuig met een verbintenis van de kredietinstelling om het gefinancierde bedrag onmiddellijk rechtstreeks aan de Verkoper te betalen binnen de betalingstermijn voorzien in artikel 4. 

- het in artikel 2° BESTELLING hierboven bedoelde voorschot te betalen, ofwel uiterlijk de vijftiende dag na de datum van aanvaarding van het kredietaanbod, in geval van een verkoop buiten de onderneming van de Verkoper of op afstand, ofwel vanaf de aanvaarding van het kredietaanbod en uiterlijk binnen de drie (3) dagen waarnaar hierboven wordt verwezen.

In dit geval, als de financiering wordt geweigerd door de kredietinstelling, wordt de Bestelling geacht niet te hebben bestaan en heeft de Koper-consument recht op de terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot onder de volgende voorwaarden:

1. de Koper-consument dient de Verkoper binnen 7 dagen na ondertekening van de bestelbon per aangetekende brief in kennis te stellen van de weigering van de financiering;

2. het schriftelijk bewijs van deze weigering moet binnen de maand vanaf de ondertekening van de bestelbon aan de Verkoper overgemaakt worden.

In dit geval zal het voorschot onverwijld en uiterlijk binnen de 14 werkdagen aan de Koper-consument worden terugbetaald.

Indien de Koper-consument deze bepaling niet naleeft, is hij aan de Verkoper een schadevergoeding verschuldigd die evenwel beperkt is tot 15% van de totaalprijs van het Voertuig.

 

5.4. In geval van niet-nakoming door de Koper-consument van één van de bovengenoemde verplichtingen, kan de Bestelling door de Verkoper worden ontbonden. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 3° LEVERINGSDATIM OF -TERMIJN is de Verkoper niet verplicht het Voertuig te leveren zolang de kredietnemer de Verkoper niet in kennis heeft gesteld van de kredietverlening en zolang de Koper-consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. 

 

6° LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

6.1. Het Voertuig wordt geleverd in de lokalen van de vestiging van de Verkoper en na volledige betaling van de aankoopprijs aan de Verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen of anders werd bepaald in deze overeenkomst. 

 

6.2. Wanneer de Koper een consument is, wordt het risico op verlies of beschadiging van het Voertuig overgedragen aan de Koper over zodra hij, of een door hem aangewezen persoon, die niet de vervoerder is, het Voertuig fysiek in bezit neemt. Wanneer de overeenkomst voorziet in de verzending van het Voertuig, wordt het risico op verlies of beschadiging van het Voertuig overgedragen aan de Koper-consument op het ogenblik van de levering aan de vervoerder die door de consument belast is met het vervoer en voor zover de keuze van deze vervoerder niet door de Verkoper werd aangeboden.

 

6.3. Wanneer de Koper geen consument is, wordt het risico op verlies of beschadiging van het Voertuig overgedragen aan de Koper zodra hij, de vervoerder of een door de vervoerder aangewezen persoon het Voertuig fysiek in bezit neemt. 

 

7° OVERNAME VAN EEN TWEEDEHANDSVOERTUIG

7.1 De voorwaarden voor de overname van een tweedehandsvoertuig zijn onderworpen aan de overnamevoorwaarden vermeld in Bijlage 1 “Algemene voorwaarden van het overnamevoorstel” van deze algemene verkoopvoorwaarden.  

 

8° BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP EN HERROEPINGSRECHT TOEPASBAAR OP DE VERKOPEN OVEREENGEKOMEN  MET EEN KOPER- CONSUMENT BUITEN DE VERKOOPRUIMTEN OF OP AFSTAND

8.1. De verkoop buiten de verkoopruimten gebeurt met toepassing van artikel VI.64 e.v. van het Wetboek Economisch Recht. Onder verkoop buiten de verkoopruimten wordt verstaan: elke overeenkomst tussen de onderneming en de consument: 

a) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimten van de onderneming; of

b) waarvoor een aanbod werd gedaan door de consument onder dezelfde omstandigheden als bedoeld onder a); of

c) die gesloten wordt in de verkoopruimten van de onderneming of met behulp van een techniek voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de onderneming is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument; of

d) die gesloten wordt tijdens een excursie die door de onderneming is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument. 

 

8.2. Verkoop op afstand gebeurt met toepassing van artikel VI.45 e.v. van het Wetboek Economisch Recht. Onder verkoop op afstand wordt verstaan: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

8.3 In geval van een verkoop buiten de onderneming of op afstand kan de Koper-consument (uitsluitend) binnen een termijn van veertien (14) dagen na de levering van het Voertuig zijn herroepingsrecht uitoefenen, zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen, door zijn beslissing aan de Verkoper te melden per aangetekende brief of e-mail en een kopie hiervan aan de Invoerder te bezorgen per e-mail op e-commercebe@stellantis.com. De Koper-consument kan hiervoor het herroepingsformulier gebruiken, dat hiertoe is bestemd en in bijlage 2 van deze algemene verkoopvoorwaarden is opgenomen, maar is hiertoe niet verplicht. In toepassing van de artikelen VI.53 en VI.73 van het Wetboek Economisch Recht beschikt de Koper-consument echter niet over een herroepingsrecht, wanneer een nieuw voertuig op maat wordt vervaardigd volgens de specificaties die door de Koper worden gegeven. 

In het geval van een contante verkoop van het voertuig of een verkoop op krediet, begint de herroepingstermijn op de dag dat de Koper-consument het voertuig fysiek in bezit krijgt en verstrijkt 14 dagen later.  

In het geval van een huurovereenkomst met koopoptie of in het geval van een verhuur op lange termijn, moet de Koper - consument echter nagaan in de bepalingen van zijn huurovereenkomst of een dergelijk recht eventueel kan worden toegekend. 

Voor een verkoop door een in Luxemburg gevestigde Verkoper wordt hetzelfde herroepingsrecht toegekend aan de Koper-consument (uitsluitend), onder dezelfde voorwaarden, krachtens artikel L.222-3 en L.222-9 van de Luxemburgse Consumentenwet.

 

8.4. In geval van herroeping dient de Koper-consument ten laatste veertien (14) dagen na de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping, het Voertuig terug te geven aan de Verkoper in diens verkoopvestiging op kosten van de Koper-Consument, samen met de sleutels, eventuele accessoires, het inschrijvingsbewijs, de boorddocumenten en een certificaat van niet-inpandgeving, waarbij wordt gepreciseerd dat hij de directe kosten van de teruggave zal dragen. In het geval dat de Koper-consument het Voertuig niet zelf inlevert maar gebruik maakt van een vervoerder, zijn de transportkosten voor rekening van de Klant. De kosten van deze kosten variëren afhankelijk van de afstand en de gekozen vervoerder.

 

8.5. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 8.6, moet de Verkoper aan de Koper -consument alle betaalde bedragen terugbetalen, uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na de datum waarop de Verkoper door Koper-consument in kennis werd gesteld van diens besluit om de overeenkomst te herroepen, met uitzondering van de bijkomende leveringskosten als gevolg van de keuze van de Koper voor een duurdere leveringswijze dan de door de Verkoper voorgestelde standaardlevering. De terugbetaling kan echter uitgesteld worden totdat het Voertuig en voornoemde elementen volledig zijn teruggegeven. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betalingswijze als deze die werd gebruikt door de Koper-consument voor de initïele transactie.

 

8.6. In het geval dat het Voertuig tussen zijn leveringsdatum en de teruggave een waardevermindering heeft ondergaan die voortvloeit uit een ander gebruik dan nodig is om zich te verzekeren van zijn kenmerken en de goede werking, kan de Verkoper (de kosten die overeenkomen met) de waardevermindering van het Voertuig, en reinigingskosten en eventuele herstellinskosten in mindering brengen, alsook een vergoeding van 0,50 EUR/km voor de kilometers die worden afgelegd boven de eerste 100 kilometers. Het in de artikelen 4 en 5 vastgestelde maximum van 15% is in dit geval niet van toepassing.

 

8.7. In het geval dat de Koper-consument zijn herroepingsrecht uitoefent voor de verkoopovereenkomst van het nieuwe Voertuig onder de wettelijke voorwaarden en zijn tweedehandsvoertuig heeft laten terugnemen bij de bestelling van het nieuwe Voertuig, kan hij verzoeken om de minnelijke schikking (annulering) van de verkoop van zijn tweedehandsvoertuig. Als het tweedehandsvoertuig op het moment van dit verzoek nog niet is doorverkocht aan een derde partij, wordt de verkoop geannuleerd. Het voertuig wordt dan teruggegeven aan de Koper-consument tegen terugbetaling van de overnameprijs. 

 

8.8 In het geval dat de Koper-consument een herroepingsrecht heeft op grond van de bovenstaande bepalingen, kan de Koper-Consument de bestelling van het Voertuig ook op elk moment en kosteloos annuleren tot het begin van de herroepingstermijn, op voorwaarde dat de Koper-consument de Verkoper hiervan op de hoogte stelt via een e-mail die wordt verzonden aan het e-mailadres dat is opgegeven op het moment van de Bestelling,  met vermelding van de contactgegevens van de Koper-onsument en de datum en het nummer van de bestelling en een kopie hiervan toezend aan de Invoerder: e-commercebe@stellantis.com  De annulering wordt van kracht na ontvangst door de Koper-consument van een ontvangstbevestiging van de Verkoper.  Het eventueel betaalde voorschot zal worden terugbetaald conform de bepalingen van artikel 8.3.

 

8.9 Op alle online aankopen zijn tevens de bepalingen van bijlage 3 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 

 

9° CONFORMITEIT EN ZICHTBARE GEBREKEN 

9.1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een model te leveren dat in bepaalde details licht verschilt van het bestelde model, tenzij uit de rubriek “specifieke essentiële kenmerken” op de bestelbon blijkt dat ze een essentieel kenmerk vormen voor de Koper. 

 

9.2. Zichtbare gebreken aan het lakwerk, de carrosserie en de interieurbekleding moeten op straffe van verval worden gemeld aan de Verkoper op het ogenblik van de levering. 

 Andere zichtbare gebreken en gebreken in overeenstemming moeten op straffe van verval uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na de levering per aangetekende brief aan de Verkoper worden meegedeeld.

 

10° COMMERCIËLE (OF CONTRACTUELE) GARANTIES [CITROËN] 

Raadpleeg de bepalingen inzake de “COMMERCIËLE GARANTIES CITROËN " in Bijlage 4 van dit document, waarvan de Koper de inhoud heeft gelezen en aanvaardt. 

 

11° WETTELIJKE GARANTIE 

11.1. Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek (in het Groothertogdom Luxemburg: de artikelen L.212-3 tot L.212-7 van het Consumentenwetboek) is de Verkoper jegens de Koper-consument (uitsluitend) aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering van het nieuwe Voertuig of binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf voornoemde levering van het tweedehands Voertuig. 

 

11.2. Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de Koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het Voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert - wat niet het geval kan zijn als de Koper het Voertuig continu gebruikt -. 

 

11.3. De Koper-niet-consument geniet de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken zoals gespecificeerd in artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek als het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert - wat niet het geval kan zijn als de Koper het Voertuig continu gebruikt -.

 

11.4. Op straffe van verval moet elk gebrek aan overeenstemming per aangetekende brief aan de Verkoper worden gemeld binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik dat de Koper het heeft vastgesteld en/of elk verborgen gebrek moet aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.  

 

11.5. De Koper verbindt zich ertoe al het nodige te doen om de schade niet te verergeren, desgevallend door het Voertuig niet te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening worden om de graad van tussenkomst van de Verkoper te bepalen. 

 

11.6. De Koper-consument behoudt de wettelijke garantie indien hij het Voertuig volgens de instructies van de constructeur laat onderhouden of herstellen buiten het netwerk van de door de constructeur erkende herstellers.

 

11.7. De bepalingen inzake de contractuele garantie doen geen afbreuk aan de rechten van de Koper-consument op de wettelijke garantie.

 

11.8. Verborgen gebreken die de Koper kende of kon kennen op het ogenblik van de levering, worden geacht te zijn aanvaard, , indien de Koper geen bezwaar maakt op het ogenblik van de levering.

 

12° KLANTENDIENST 

De Koper kan contact opnemen met de afdeling Klantendienst in geval van een verzoek om informatie of klacht over de algemene verkoop- en garantievoorwaarden van het Voertuig en de algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten telefonisch op + 32 (0) 2 206 68 00 (prijs van een lokaal gesprek met een vast toestel) van maandag tot vrijdag, (behalve op feestdagen) van 8.30u. tot 17u  

 

13° RALLY’S EN WEDSTRIJDEN 

De Koper verbindt zich ertoe om met het verkochte Voertuig niet rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan niet-toeristische rally’s, wedstrijden en in het algemeen aan alles wat in tegenspraak is met een normaal gebruik van het Voertuig, of om geen enkele reclame te maken met betrekking tot het Voertuig zonder de voorafgaande toestemming van de Invoerder, op straffe van nietigheid van de contractuele garantie.

 

14° OVERMACHT 

De partij die een geval van overmacht inroept, meldt dit binnen de 15 kalenderdagen nadat zij kennis heeft van het voorval per aangetekende brief.

 

15° BEWIJS 

In de voorgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift slechts ten titel van bewijs. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op elke andere versie of elk uittreksel ervan. 

 

16° TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN 

16.1. De verkoop, de bestelbon, deze ALGEMENE VERKOOP- EN GARANTIEVOORWAARDEN van het Voertuig en de bijlagen, en de algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten vallen exclusief onder het Belgische recht.

 

16.2. In geval van een geschil verbinden de Verkoper en de Koper zich ertoe alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. 

 

16.3. Als geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan het geschil op verzoek van een van de partijen worden voorgelegd aan de Verzoeningscommissie AUTOMOTO, die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. De maatschappelijke zetel van de Verzoeningscommissie AUTO MOTO en haar secretariaat zijn gevestigd op het volgende adres: Jules Bordetlaan 164 - 1140 Brussel - Tel: 02/778.62.47 - Fax: 02/778.62.22 - e-mail: info@conciliationautomoto.be (in het Groothertogdom Luxemburg: De maatschappelijke zetel van de Service National Du Médiateur De La Consommation en haar secretariaat zijn gevestigd op het volgende adres:  6, Rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg - Tel: +352 46 13 11 - Fax: +352 46 36 03 - e-mail: info@mediateurconsommation.lu). Alle reglementen, formulieren en documenten zijn beschikbaar op de website van de Commissie (www.conciliationautomoto.be of www.mediateurconsommation.lu). Ze mogen ook op papier of op een andere duurzame drager worden aangeleverd.

Als Koper Consument kan een geschil met de Verkoper eveneens worden verwezen naar het Onlinegeschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie. Dit platform is toegankelijk via de link: http://ec.europa.eu/odr 

 

16.4. Indien het geschil niet kan worden opgelost overeenkomstig de voorgaande alinea en de Koper een consument is, zijn volgende rechters bevoegd om kennis te nemen van het verzoek, naar keuze van de eiser; 

1° de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders;

2° de rechter van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt of één ervan is ontstaan of waar zij worden, werden of moeten worden uitgevoerd;

3° de rechter van de woonplaats van de Koper - Consument.

16.5. Als het geschil niet kan worden opgelost overeenkomstig artikel 16.3 en de Koper geen consument is, zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Verkoper bevoegd. 

 

17° HOEDANIGHEID EN VERBINTENIS VAN DE KOPER 

17.1.  Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing in zoverre de Koper een consument is in de zin van Artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht of in de zin van Artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. wanneer een natuurlijk persoon het Voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Het Voertuig wordt verondersteld te zijn aangeschaft voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen als de koper een rechtspersoon is of een ondernemingsnummer heeft.17.2. In alle gevallen waarin de Koper geen consument is in de zin van artikel 17.1, zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing indien uitdrukkelijk wordt verwezen naar de consument-Koper. De volgende bepalingen zijn aldus (geheel of gedeeltelijk) niet van toepassing op de Koper-niet-consument (ook indien de term ‘Koper-consument’ niet uitdrukkelijk wordt toegepast): 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.2 t/m 5.4, 6.2; 8;1-8.7°, 11.1, 11.2, 11;6, 11.7 en 16.4 (niet-uitputtende lijst). In dergelijke gevallen waarbij de Koper geen consument is: 

 • wordt de leveringsdatum of -termijn altijd zuiver ter informatie gegeven, zonder vaste verbintenis vanwege de Verkoper;

- kunnen de prijzen die op de voorzijde van de Bestelling worden aangegeven, worden verhoogd in geval van wijziging van de door de Invoerder vastgestelde prijs om geldige en objectieve redenen;

- kan een betalingstermijn worden toegekend in afwijking van artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden, die op de bestelbon wordt aangegeven. In het geval dat specifieke betalingstermijnen worden toegekend voor het (de) Voertuig(en) opgenomen in de Bestelling in afwijking van artikle 4.4 van deze Algemene Voorwaarden, stelt de Verkoper de Koper hierbij aan om aan Stellantis Financial Services BELUX (SFSB) te betalen: (i) het totale bedrag van de factuur (inclusief BTW) die door de Verkoper zal worden opgemaakt ter uitvoering van deze Bestelling of (ii) indien van toepassing en zoals hieronder verder beschreven, alleen het bedrag dat betrekking heeft op de prijs van het (de) genoemde Voertuig(en) (inclusief BTW) en vermeld op genoemde factuur, wat de Koper hierbij onherroepelijk aanvaardt .

Indien, in het onder (i) beschreven geval, het totale bedrag dat is vermeld op genoemde factuur hoger is dan de prijs van het (de) genoemde Voertuig(en) (inclusief BTW) vermeld op de factuur, zal SFSB het verschil overmaken aan de Verkoper na (en voor zover) de daadwerkelijke ontvangst door SFSB van de Koper, hetgeen de Verkoper onherroepelijk aanvaardt. In het onder (ii) beschreven geval zal de Koper het resterende factuurbedrag aan de Verkoper betalen. De Verkoper aanvaardt hierbij onherroepelijk deze betaling. Deze delegatie wordt pas van kracht op en vanaf de datum waarop SFSB zowel aan de Verkoper als aan de Koper een kennisgeving van aanvaarding heeft bezorgd met betrekking tot die delegatie. Deze kennisgeving van aanvaarding specificeert de in (i) of (ii) hierboven bedoelde bedragen die door de Koper aan SFSB moeten worden betaald.

Bijgevolg zal bij de afgifte van een dergelijke kennisgeving van aanvaarding, (i) de Koper persoonlijk en rechtstreeks verplicht zal zijn om het in de kennisgeving vermelde bedrag aan SFSB te betalen en (ii) alleen betaling door de Koper aan SFSB van het betreffende bedrag zal de Koper bevrijden van zijn betalingsverplichting jegens de Verkoper uit hoofde van de betreffende factuur met betrekking tot dit bedrag.

De Koper zal zich, in het kader van deze delegatie, jegens SFSB niet kunnen beroepen op enig verweermiddel of exceptie op basis van enige bestaande of toekomstige contractuele relatie tussen (i) de Verkoper en de Koper of (ii) de Verkoper en SFSB.”

- zijn de rechters van de maatschappelijke zetel van de Verkoper, de enige bevoegde rechters;

- kan de Verkoper verzoeken om een voorschot van meer dan 15% van de totale verkoopprijs van het Voertuig te betalen.

 

17.2. De Koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe om het bestelde Voertuig te kopen voor persoonlijk of eigen professioneel gebruik en niet om het door te verkopen met commerciële doeleinden, waarbij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat elke doorverkoop van Voertuigen binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van hun eerste inschrijving, wordt verondersteld een doorverkoop met commerciële doeleinden te zijn.  

De Koper verbindt zich ertoe om, op gewone aanvraag van de Verkoper, tijdens deze periode van 6 maanden, binnen 48 uur het bewijs te leveren dat hij de Voertuigen wel degelijk voor professionele of particuliere doeleinden gebruikt, of om hem te bewijzen dat de Voertuigen niet met commerciële doeleinden werden doorverkocht.  

Indien de Koper deze verbintenis niet nakomt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om ofwel de verkoop als geannuleerd te beschouwen zonder dat de Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is, ofwel van de Koper te eisen dat hij een schadevergoeding van 15% van de aankoopprijs van het Voertuig betaalt, ofwel van de Koper te eisen dat hij elke korting/restitutie/premie die door de Verkoper of de Importeur werd toegekend, volledig terugbetaalt, en dit middels een aangetekende zending met ontvangstbevestiging aan de Koper gericht. De Verkoper heeft ook het recht om een lopende bestelling te annuleren of op te schorten. 

 

18° VARIA 

18.1. De Koper verklaart op de hoogte te zijn dat de Verkoper altijd optreedt als een bedrijf dat onafhankelijk is en los staat van de Invoerder en dat hij niet bevoegd is om de constructeur te vertegenwoordigen.

 

18.2. Elk document, afkomstig van de constructeur, dat de technische kenmerken van het bestelde Voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de Verkoper draagt en bij de bestelbon is gevoegd, wordt geacht er deel van uit te maken.

 

18.4. Niet-officiële accessoires van de constructeur vallen niet onder de commerciële (of conventionele) garantie.

 

18.5. Indien het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van deze verkoopovereenkomst is uitgerust met een dieselmotor met partikelfilter, bevestigt de Koper door zijn ondertekening dat de werking van de partikelfilter en de vereiste aangepaste rijwijze, zoals beschreven in de handleiding van het voertuig, hem is uitgelegd. 

 

18.6 Indien het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van deze verkoopovereenkomst, is uitgerust met een dieselmotor met ADBLUE, bevestigt de Koper door zijn ondertekening dat de werking van het ADBLUE-systeem en de controle tijdens het vereiste onderhoud, zoals beschreven in de handleiding van het voertuig, hem is uitgelegd.

 

18.7 Elk beding dat nietig zou kunnen zijn, wordt voor niet-geschreven gehouden en brengt niet de nietigheid van de gehele Algemene Voorwaarden met zich mee.

 

19° PRIVACYBELEID 

19.1. Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig het doel en de voorwaarden van het privacybeleid dat u terug kan vinden in bijlage 5 van deze algemene verkoopvoorwaarden. Wij nodigen u uit dit beleid te lezen, met name als u uw verschillende rechten wil uitoefenen: recht van inzage, recht op gegevenswissing, recht op bezwaar, recht op beperking, recht op verbetering en recht op overdraagbaarheid.

 

BIJLAGE 1- ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET OVERNAMEVOORSTEL  

 

1. DEFINITIES 

Klant: verwijst naar elke persoon die de wettelijke bevoegdheid heeft om contracten af te sluiten en die geen professionele activiteit uitoefent in verband met de verkoop of reparatie van voertuigen, die gebruik wenst te maken van de Dienst om zijn Voertuig, waarvan hij de wettelijke eigenaar, is over te nemen, in het kader van de aankoop van een nieuw voertuig van het Bedrijf. 

Bedrijf: verwijst naar het lid van het commerciële netwerk van Stellantis dat een nieuw voertuig verkoopt aan de Klant en in dit kader aanbiedt om het Voertuig van de Klant over te nemen. 

Service: verwijst naar de service voor de overname van tweedehandsvoertuigen die door het Bedrijf wordt aangeboden aan klanten en die kan worden aangeboden in de zetel van het Bedrijf of online op de website. Deze overnameservice moet worden verleend in het kader van het aankoopproces van een nieuw voertuig door de Klant bij het Bedrijf. 

Website of Site: verwijst naar de website die toegankelijk is op www.citroen.be  

Voertuig: verwijst naar het tweedehandsvoertuig, eigendom van de Klant gedurende minstens 6 maanden, dat niet voldoet aan de uitsluitingscriteria in Exhibit 1, waarvoor de Klant een overnamevoorstel wenst te ontvangen 

 

2. VOORWERP VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN  

Het Bedrijf biedt online en in zijn verkooppunt een overnameservice voor tweedehandsvoertuigen om de verkoop van deze voertuigen door zijn klanten te vergemakkelijken, in het kader van de aankoop van een nieuw voertuig bij het Bedrijf. 

Dit document bevat de algemene voorwaarden van de overnameservice die wordt aangeboden door het Bedrijf (hierna “Algemene overnamevoorwaarden” genoemd). Het doel van deze Algemene overnamevoorwaarden is de algemene gebruiksvoorwaarden van de Service voor de Klant te bepalen. De Klant dient alle bepalingen van de Algemene overnamevoorwaarden na te leven om gebruik te kunnen maken van de Service. 

Door de Service te gebruiken, verbindt de Klant zich er uitdrukkelijk toe de Algemene overnamevoorwaarden na te leven, die hij uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden. 

 

3. INSPECTIE VAN HET VOERTUIG  

Om de overnamewaarde te kunnen laten schatten, moet de Klant zijn Voertuig eerst laten inspecteren. De Klant kan ervoor kiezen om de inspectie uit te voeren: 

 • ofwel online op de Site, 

 • ofwel in een verkooppunt van het Bedrijf dat de Verkoper van het nieuw voertuig is. 

Houd er wel rekening mee dat, overeenkomstig Exhibit 1, niet alle tweedehandsvoertuigen in aanmerking komen voor de Service. Het Bedrijf behoudt zich daarom het recht voor om geen enkel tweedehandsvoertuig over te nemen.  

Als het Voertuig niet in aanmerking komt, wordt de Klant die de aanvraag tot overname heeft ingediend, hiervan op de hoogte gesteld. 

 

3.1 Inspectie door de Klant op de Website 

In dit geval is het de Klant die de inspectie van het Voertuig uitvoert, volgens de modaliteiten in deze Algemene overnamevoorwaarden en op de Website. 

Om de online-inspectie van zijn voertuig te starten, moet de Klant naar de link gaan die hij per sms heeft ontvangen of naar het e-mailadres dat de Klant voordien op de Site heeft ingevuld. 

Om een overnamevoorstel voor het Voertuig te verkrijgen, moet de Klant tijdens de inspectie alle velden van de Site invullen en gedetailleerde informatie verstrekken, met name over de kenmerken en de staat van het Voertuig, evenals bepaalde bewijsstukken of foto's van het Voertuig. Om de verschillende vragen te beantwoorden, moet de Klant de instructies op de Site volgen. Tijdens het hele proces kan de Klant stoppen of teruggaan om eventuele fouten te corrigeren.  

Op basis van deze informatie kan het Bedrijf de Klant een vast overnamevoorstel doen. Opzettelijke of onopzettelijke fouten in de door de Klant verstrekte informatie leiden tot een foutieve overnamewaarde. Aangezien de overnamewaarde gebaseerd is op de door de Klant verstrekte informatie, verbindt de Klant zich ertoe om enkel exacte en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.  

 

3.2 Inspectie door het Bedrijf in het verkooppunt 

Het Bedrijf voert de inspectie van het Voertuig van de Klant uit. 

Hiervoor moet de Klant zijn Voertuig naar een verkooppunt van het Bedrijf brengen, zodat het Bedrijf het kan inspecteren met behulp van specifieke inspectietools. 

Het Bedrijf zal dan een gedetailleerde inspectie uitvoeren van het Voertuig en de staat waarin het verkeert. Tijdens deze inspectie gaat de Klant ermee akkoord dat zijn Voertuig aan verschillende onderzoeken wordt onderworpen. 

 

4. DOORGEVEN VAN DE OVERNAMEPRIJS EN UITBRENGEN VAN HET VOORSTEL 

Zodra het Voertuig is geïnspecteerd, wordt de Klant op de hoogte gesteld van het bedrag van het overnamevoorstel, volgens de hierna vermelde modaliteiten. 

De overnameprijs wordt berekend op basis van de verwachte leveringsdatum van het nieuwe voertuig. De Klant wordt gevraagd om de huidige kilometerstand van het Voertuig op te geven, de kilometerstand van het Voertuig toen de Klant het kocht en hoelang hij al eigenaar is van dat Voertuig. Deze informatie wordt gebruikt om de maximale kilometerstand van het Voertuig in te schatten leiden op de dag dat de Klant het inlevert. Het vaste overnamevoorstel wordt berekend op basis van de verwachte kilometerstand. Het voorstel is geldig op voorwaarde dat de werkelijke kilometerstand op de dag van de levering niet hoger is dan de maximale kilometerstand. Als de kilometerstand bij levering hoger is dan deze kilometerstand, zal het Bedrijf een waardevermindering toepassen volgens de instructies in Artikel "6. Terugkoop van het Voertuig".  

 

4.1 Doorgeven van de prijs en uitbrengen van het voorstel in geval van een klantenparcours uitsluitend via de Website 

Wanneer de inspectie door de Klant wordt uitgevoerd op de Site, ontvangt de Klant aan het einde van het proces een e-mail met: 

de door de Klant verstrekte informatie over het Voertuig, en 

het overnamevoorstel voor zijn Voertuig. 

Het overnamevoorstel is afhankelijk van de aankoop van het nieuwe voertuig door de Klant uiterlijk op het einde van de lopende maand. Bovendien kan het overnamevoorstel worden herberekend tot op het moment dat het nieuwe voertuig wordt besteld indien de geplande leveringsdatum van het nieuwe voertuig met meer dan een maand wordt uitgesteld. 

Het voorstel is een eenzijdig overnamevoorstel, wat betekent dat het Bedrijf zich ertoe verbindt om het Voertuig van de Klant te kopen, mits aan de overnamevoorwaarden in deze Algemene overnamevoorwaarden is voldaan. Deze laatste is echter niet verplicht om het Voertuig te verkopen. De Klant is enkel gebonden door de ondertekening van de verkoopovereenkomst voor zijn Voertuig, die plaatsvindt bij de levering van het door de Klant bestelde nieuwe voertuig.  

Het overnamevoorstel is geldig tot de bij bestelling van het nieuwe voertuig opgegeven leverdatum van het nieuwe voertuig. Na deze datum zal het Bedrijf het bedrag van het overnamebod herberekenen. De Klant is dan vrij om het nieuwe bedrag te aanvaarden of te weigeren. Indien de Klant echter een consument is, wordt de waardevermindering van het teruggenomen voertuig, als gevolg van een vertraging in de levering van het nieuwe voertuig, gedragen door het Bedrijf. 

 

4.2 Doorgeven van de prijs en uitbrengen van het voorstel in het geval van een klantenparcours uitsluitend in het verkooppunt 

Aan het einde van de inspectie maakt het Bedrijf een verslag op van de punten die tijdens de inspectie werden aangetroffen en deelt de Klant het bedrag van het overnamevoorstel voor zijn Voertuig mee. Het Bedrijf bezorgt de Klant een inspectieverslag.  

 Het overnamevoorstel is afhankelijk van de aankoop van het nieuwe voertuig door de Klant uiterlijk op het einde van de lopende maand. Bovendien kan het overnamevoorstel worden herberekend tot op het moment dat het nieuwe voertuig wordt besteld indien de geplande leveringsdatum van het nieuwe voertuig met meer dan een maand wordt uitgesteld. 

Het voorstel is een eenzijdig overnamevoorstel, wat betekent dat het Bedrijf zich ertoe verbindt om het Voertuig van de Klant te kopen, mits aan de overnamevoorwaarden in deze Algemene overnamevoorwaarden is voldaan. Deze laatste is echter niet verplicht om het Voertuig te verkopen. De Klant is enkel gebonden door de ondertekening van de verkoopovereenkomst voor zijn Voertuig, die plaatsvindt bij de levering van het door de Klant bestelde nieuwe voertuig.  

Het overnamevoorstel is geldig tot de bij bestelling van het nieuwe voertuig opgegeven leverdatum van het nieuwe voertuig. Na deze datum zal het Bedrijf het bedrag van het overnamebod herberekenen. De Klant is dan vrij om het nieuwe bedrag te aanvaarden of te weigeren. Indien de Klant echter een consument is, wordt de waardevermindering van het teruggenomen voertuig, als gevolg van een vertraging in de levering van het nieuwe voertuig, gedragen door het Bedrijf. 

 

4.3 Doorgeven van de prijs en uitbrengen van het voorstel in het geval van een klantenparcours dat begint bij het verkooppunt en verder gaat op de Website 

Aan het einde van de inspectie die door het Bedrijf wordt uitgevoerd in het verkooppunt, bezorgt het Bedrijf een inspectieverslag aan de Klant. 

Het overnamevoorstel wordt vervolgens voor de Klant beschikbaar gesteld op de Website, samen met het voorstel voor de verkoop van een nieuw voertuig dat in het verkooppunt wordt besproken. 

 Het overnamevoorstel is afhankelijk van de aankoop van het nieuwe voertuig door de Klant uiterlijk op het einde van de lopende maand. Bovendien kan het overnamevoorstel worden herberekend tot op het moment dat het nieuwe voertuig wordt besteld indien de geplande leveringsdatum van het nieuwe voertuig met meer dan een maand wordt uitgesteld. 

Het voorstel is een eenzijdig overnamevoorstel, wat betekent dat het Bedrijf zich ertoe verbindt om het Voertuig van de Klant te kopen, mits aan de overnamevoorwaarden in deze Algemene overnamevoorwaarden is voldaan. Deze laatste is echter niet verplicht om het Voertuig te verkopen. De Klant is enkel gebonden door de ondertekening van de verkoopovereenkomst voor zijn Voertuig, die plaatsvindt bij de levering van het door de Klant bestelde nieuwe voertuig.  

Het overnamevoorstel is geldig tot de bij bestelling van het nieuwe voertuig opgegeven leverdatum van het nieuwe voertuig. Na deze datum zal het Bedrijf het bedrag van het overnamebod herberekenen. De Klant is dan vrij om het nieuwe bedrag te aanvaarden of te weigeren. Indien de Klant echter een consument is, wordt de waardevermindering van het teruggenomen voertuig, als gevolg van een vertraging in de levering van het nieuwe voertuig, gedragen door het Bedrijf. 

 

4.4 Geldigheidsvoorwaarden van het overnamevoorstel 

Het overnamevoorstel dat naar de Klant wordt gestuurd kan enkel als geldig worden beschouwd als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

In het geval van een inspectie van het Voertuig door de Klant moeten de verklaringen van de Klant met betrekking tot zijn Voertuig juist zijn, 

De lak van het Voertuig moet origineel zijn of overeenstemmen met de originele lak, 

De kilometerteller moet werken en er mag niet mee geknoeid zijn, 

De Klant kan, in voorkomend geval en in overeenstemming met zijn verklaringen, het onderhoudsboekje van het Voertuig en het keuringsbewijs voorleggen, 

Het Voertuig is niet betrokken bij een diefstal- of fraudeprocedure, 

 • Het voertuig moet worden geleverd met de volgende elementen: 

Twee sleutels 

Het reservewiel en de pechhulpset 

De wielmoersleutel, als de velgen van de auto zijn uitgerust met antidiefstalmoeren 

De krik en de zwengel 

De gebruikershandleiding en het onderhoudsboekje 

Indien op basis van de door de Klant verstuurde bewijsstukken of tijdens het onderzoek van het Voertuig op de dag van levering (zie hieronder) wordt vastgesteld dat aan één of meer van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, komt het overnamevoorstel van rechtswege te vervallen. 

 

5.  BESTELLING DOOR DE KLANT VAN HET NIEUWE VOERTUIG INCLUSIEF OVERNAMEVOORSTEL   

5.1 Bestellen van het nieuwe voertuig op de Website 

Het overnamevoorstel is gekoppeld aan de bestelling van het gewenste nieuwe voertuig. 

Om te kunnen profiteren van de voorgestelde overnameprijs, moet de Klant de bestelling van het nieuwe voertuig, inclusief de overnameprijs, uiterlijk aan het einde van de lopende maand online valideren. Na deze datum vervalt het bedrag van het voorstel en moet het opnieuw worden berekend. Bovendien kan het overnamevoorstel worden herberekend tot op het moment dat het nieuwe voertuig wordt besteld indien de geplande leveringsdatum van het nieuwe voertuig met meer dan een maand wordt uitgesteld.  

 

5.2 Bestellen van het nieuwe voertuig in het verkooppunt 

Het Bedrijf deelt het bedrag van de overnamevoorstel mee aan de Klant. 

Om te kunnen profiteren van de voorgestelde overnameprijs, moet de Klant de bestelbon voor het nieuwe voertuig dat door het Bedrijf wordt voorgesteld, inclusief de overnameprijs, uiterlijk aan het einde van de lopende maand ondertekenen. Na deze datum vervalt het bedrag van de overnameprijs en moet het opnieuw worden berekend. Het Overnamevoorstel is afhankelijk van de aankoop van het nieuwe voertuig door de Klant uiterlijk op het einde van de lopende maand. Bovendien kan het overnamevoorstel worden herberekend tot op het moment dat het nieuwe voertuig wordt besteld indien de geplande leveringsdatum van het nieuwe voertuig met meer dan een maand wordt uitgesteld. 

 

5.3 Geldigheid van het overnamevoorstel en overnamewaarde 

Wanneer de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en de volledige betaling van de aankoopprijs van het nieuwe voertuig en van het bewijs dat de Klant minstens 6 maanden eigenaar is van het over te nemen Voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering ervan werden uitgevoerd. 

De overnamewaarde van het Voertuig, overeengekomen bij de bestelling van een nieuw voertuig, is definitief voor zover de staat van het Voertuig, op het ogenblik van de levering ervan door de Klant, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan met de informatie die tijdens de eerste inspectie is verstrekt, met uitzondering van kleine en voor de Verkoper niet-essentiële details. 

De volgende elementen vormen altijd een essentieel kenmerk van het overgenomen voertuig, ook indien deze niet uitdrukkelijk op de bestelbon van de aankoop van uw nieuw voertuig worden vermeld: 

In het geval van een inspectie van het Voertuig door de Klant moeten de verklaringen van de Klant met betrekking tot zijn Voertuig juist zijn, 

De lak van het Voertuig moet origineel zijn of overeenstemmen met de originele lak, 

De kilometerteller moet werken en er mag niet mee geknoeid zijn, 

De Klant kan, in voorkomend geval en in overeenstemming met zijn verklaringen, het onderhoudsboekje van het Voertuig en het keuringsbewijs voorleggen, 

Het Voertuig is niet betrokken bij een diefstal- of fraudeprocedure, 

 • Het Voertuig moet worden geleverd met de  volgende elementen: 

Twee sleutels 

Het reservewiel en de pechhulpset 

De wielmoersleutel, als de velgen van de auto zijn uitgerust met antidiefstalmoeren 

De krik en de zwengel 

De gebruikershandleiding en het onderhoudsboekje 

De maximale kilometerstand op het ogenblik van de levering van het nieuwe voertuig. 

Indien op basis van de door de Klant verstuurde bewijsstukken of tijdens het onderzoek van het Voertuig op de dag van levering (zie hieronder) wordt vastgesteld dat aan één of meer van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, komt het overnamevoorstel van rechtswege te vervallen. De partijen kunnen echter voorzien in een verlaging van de overnameprijs als de overeengekomen maximale kilometerstand wordt overschreden. In dit geval verbindt de Klant zich ertoe het Bedrijf het bedrag van de overeengekomen waardevermindering te betalen uiterlijk op het ogenblik van de levering van het nieuwe voertuig. De waardevermindering van het over te nemen voertuig ten gevolge van een vertraging in de levering van het Voertuig dat aan de Koper-consument (uitsluitend) is verkocht, is voor rekening van het Bedrijf. 

De terugname van het Voertuig moet verplicht vergezeld gaan van alle documenten die nodig zijn voor de overdracht ervan. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de verkoop of verhuur van het nieuwe voertuig om welke reden dan ook wordt geannuleerd, deze annulering van rechtswege de verplichting van de Verkoper tot overname van het Voertuig beëindigt. In geval van annulering:  

Indien het Voertuig, dat voorwerp is van de overname, in het bezit is van het Bedrijf, wordt het aan de Klant terugbezorgd; 

Indien het overgenomen Voertuig reeds door het Bedrijf is verkocht aan een derde partij, is deze er slechts toe gehouden om de Klant te vergoeden voor de tijdens de transactie overeengekomen overnamewaarde. 

 

6. TERUGKOOP VAN HET VOERTUIG  

Voor de terugkoop moet de Klant op de dag van de levering van het nieuwe voertuig zijn Voertuig naar het verkooppunt van het Bedrijf brengen waar het nieuwe voertuig wordt geleverd. 

Het Bedrijf zal dan een tegeninspectie van het Voertuig uitvoeren met een specifieke tool. Met deze tegeninspectie is het mogelijk: 

Om, in het geval van een eerste inspectie van het Voertuig door de Klant op de Website, ervoor te zorgen dat het Voertuig overeenstemt met de informatie die tijdens de eerste inspectie is verstrekt 

de staat van het Voertuig op het ogenblik van de levering ervan door de Klant volledig overeenstemt met de beschrijving ervan in het document dat bij het overnamevoorstel werd gevoegd, met uitzondering van kleine en voor het Bedrijf niet-essentiële details. 

Om te controleren of er geen schade is opgetreden tussen de ondertekening van de bestelbon met de overnameprijs en de datum van de effectieve terugkoop. 

 • Om te onderzoeken of de kilometerstand van het Voertuig hoger is dan de maximale kilometerstand op basis waarvan het overnamevoorstel is gedaan.  

Bij overschrijding van het bovengenoemde maximum aantal kilometers wordt een prijsverlaging als volgt toegepast: 

o Voor elke auto waarvan de overnameprijs tussen nul euro (€ 0) en tienduizend euro (€ 10.000) ligt: voor elke extra duizend kilometer (1.000 km) wordt een afschrijving van vijftig euro (€ 50) toegepast; 

o Voor elke auto waarvan de overnameprijs tussen de tienduizend euro (€ 10.000) en twintigduizend euro (€ 20.000) ligt: voor elke extra duizend kilometer (1.000 km) wordt een afschrijving van honderd euro (€ 100) toegepast; 

o Voor elke auto waarvan de overnameprijs hoger is dan twintigduizend euro (€ 20.000,-) inclusief: voor elke extra duizend kilometer (1.000 km) wordt een afschrijving van honderdvijftig euro (€ 150,-) toegepast. De waardevermindering van het over te nemen voertuig ten gevolge van een vertraging in de levering van het Voertuig dat aan de Koper-consument (uitsluitend) is verkocht, is voor rekening van het Bedrijf. 

Als uit de tegeninspectie blijkt dat er een verschil is tussen de staat van het Voertuig waarmee rekening is gehouden bij het uitbrengen van het overnamevoorstel en de staat van het Voertuig bij de levering, wordt het overnamevoorstel herberekend. Daarna wordt aan de Klant gevraagd of hij akkoord gaat met het nieuwe bedrag. Er wordt namelijk gespecificeerd dat ingeval het gedrag verschilt, de Klant dit op zich neemt, aangezien het Bedrijf dit verschil niet voor zijn rekening neemt, met uitzondering van wat hierboven is aangegeven.  

Als er het bedrag niet verschilt, of als de Klant ermee akkoord gaat om het verschil voor zijn rekening te nemen, wordt het terugkoopproces verdergezet met de ondertekening van een verkoopovereenkomst tussen de Klant en het Bedrijf voor de terugkoop van het terug te nemen Voertuig. 

In het geval dat de Klant weigert dat verschil te betalen, staat het hem vrij om het proces voor de terugkoop van het Voertuig zonder vergoeding stop te zetten. 

 

7. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT VAN DE KLANT   

Indien de Klant het recht heeft om de overeenkomst voor de verkoopovereenkomst van het nieuwe voertuig te herroepen en dit recht uitoefent, kan de Klant verzoeken om een minnelijke schikking (annulering) van de verkoop van zijn Voertuig. 

Als het Voertuig op het moment van dit verzoek nog niet is doorverkocht aan een derde partij, wordt de verkoop geannuleerd en wordt het Voertuig teruggegeven aan de Klant tegen terugbetaling van de eventueel betaalde overnameprijs. 

Maar, in het geval dat het Voertuig is doorverkocht aan een derde partij voordat het herroepingsrecht is uitgeoefend, erkent de Klant dat het Voertuig niet aan hem kan worden teruggegeven. In dit geval is het Bedrijf er slechts toe gehouden om de Klant te vergoeden voor de tijdens de transactie overeengekomen overnamewaarde.  

 

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF 

Het Bedrijf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van opschorting of onderbreking van de Site. 

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de door de Klant doorgestuurde informatie of documenten die onjuist blijken te zijn. 

Op dezelfde wijze, en  in zoverre de geldende wetgeving dit niet verbiedt, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor toevallige, bijzondere, indirecte of bijkomende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, verlies van gegevens of informatie, onderbreking van de activiteiten of andere commerciële schade of commercieel verlies dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van de Service door de Klant of zijn onvermogen tot gebruik van de Service, meer bepaald via de Site, ongeacht de oorzaak, 

In het geval dat het Bedrijf aansprakelijk wordt gesteld en in zoverre de geldende wetgeving dit niet verbiedt, zal het bedrag van de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag van het overnamevoorstel dat aan de Klant voor zijn Voertuig is gedaan.  

 

9. WIJZIGING, BIJWERKING EN AANVAARDING 

Het Bedrijf stelt de elementen ter beschikking van de Klant op voorwaarde dat de Klant zich ertoe verbindt om deze Algemene overnamevoorwaarden na te leven. 

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden en alle elementen die met name op de Site worden voorgesteld, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen worden opgelegd aan de Klanten die, telkens als ze de Service gebruiken, deze Algemene overnamevoorwaarden moeten raadplegen voor de meest recente versie . 

In ieder geval impliceert het gewoon raadplegen van de elementen en het gebruik van de Service door de Klant dat deze laatste de recentste versie van de Algemene overnamevoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt. 

 

10. PRIVACYBELEID en COOKIES 

Voor meer informatie over ons privacybeleid en ons "cookiebeleid” kunt u de desbetreffende rubrieken van de Website of Bijlage 5 van de Algemene verkoopvoorwaarden raadplegen. 

 

11. VORDERINGEN – BEMIDDELING - TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN - NIETIGHEID 

In geval van moeilijkheden of geschillen in verband met de interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst, zijn de bepalingen van artikel 16 van de Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. 

Elk beding dat nietig zou kunnen zijn, wordt voor niet-geschreven gehouden en brengt niet de nietigheid van de gehele Algemene overnameovorwaarden of Algemene verkoopvoorwaarden in zijn geheel  met zich mee. 

 

 

Exhibit 1 van Bijlage 1- Lijst van uitzonderingen 

 

In het kader van de Service aanvaardt het Bedrijf de overname van tweedehandsvoertuigen, met uitzondering van de hieronder opgesomde voertuigen: 

 • Diplomatieke voertuigen, 

 • Voertuigen voor schoolvervoer, 

 • Voertuigen gewijzigd ten opzichte van hun oorspronkelijke staat, 

 • Ingevoerde voertuigen, 

 • Verpande voertuigen, 

 • Niet-rijdende voertuigen, 

 • Voertuigen met chauffeur (VTC), 

 • Leasevoertuigen, 

 • Voertuigen waarvan stuur dat aan de andere kant staat van wat gebruikelijk is in het betrokken land, 

 • Voertuigen met een kilometerstand van meer dan 200.000 km, 

 • Voertuigen jonger dan 6 maanden en ouder dan 10 jaar, 

 • Voertuigen die door de Klant minder dan 6 maanden geleden zijn ingeschreven, 

 • Voertuigen waarvan de versie niet is opgenomen in de overnametool van het Bedrijf, 

 • Voertuigen met een marktwaarde van minder dan € 1.000 incl. btw. 

 

BIJLAGE 2 _HERROEPINGSRECHT VAN TOEPASSING BIJ BESTELLING OP AFSTAND OF BUITEN DE VERKOOPRUIMTEN DOOR EEN KOPER-CONSUMENT (Artikel VI.47 e.v. en VI.64 e.v. van het Wetboek van economisch recht of L.222-3 en L.222-9 van de Luxemburgse consumentenwet) 

 

U kan uw herroepingsrecht uitoefenen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de levering van het Voertuig door uw beslissing aan de Verkoper te melden per aangetekende brief of e-mail en een kopie hiervan aan de Invoerder te bezorgen per e-mail op e-commercebe@stellantis.com. De Koper-consument kan hiervoor het onderstaande herroepingsformulier gebruiken, dat hiertoe is bestemd maar is hiertoe niet verplicht 

 

HERROEPINGSFORMULIER 

 

Ter attentie van de Verkoper ( naam en contactgevens van de Verkoper kan u terugvinden op pagina 1 van uw bestelbon in het vak “Verkoper”) 

Naam: …………………………………………. 

Adres: ………………………………………… 

Ondernemingsnummer: …………………………………………….. 

Emailadres: ………………………………………………… 

IK/Wij deel/delen u hierbij mee dat ik/wij de volgende bestelling herroep/herroepen: 

Besteldatum en – nummer (vermeld in de orderbevestigingsmail of uw bestelbon): …………………………………………………………………………. 

Benaming van het voertuig: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en voornaam van de  Koper(s) - consument(en): …………………………………………………………………………………………………………… 

Contactgegevens van de Koper(s)-consument:  

Adres: ………………………………………… 

Emailadres: …………………………………………………: 

 

Datum: ………… 

 

 

BIJLAGE 3 – BEPALINGEN INZAKE ONLINE VERKOOP 

 

De volgende bepalingen zijn van toepassing wanneer het Voertuig op de website van het merk Citroën (de Website) wordt besteld, met dien verstande dat een dergelijke verkoop moet worden beschouwd als een verkoop op afstand volgens de artikelen 8.1 tot 8.7 van de Algemene verkoopvoorwaarden hierboven. Klant heeft de betekenis van Koper zoals bepaald in de Algemene Verkoopvoorwaarden. 

 

VERKOPER, VERKOCHT VOERTUIG EN VERKOOPOVEREENKOMST 

Via de website is het mogelijk online nieuwe voertuigen aan te kopen van het merk Citroën die worden geproduceerd en op voorraad zijn. 

De Site stelt aanbiedingen van verkooppunten voor in België. 

De verkoper van het Voertuig op de Site is het verkooppunt, de Verkoper genoemd, van wie de naam en de contactgegevens op de Site worden vermeld vanaf het moment dat de Klant het Verkooppunt kiest. 

Het Verkooppunt brengt nieuwe voertuigen van het merk Citroën op de markt. 

De verkoopovereenkomst van het Voertuig bestaat uit de bepalingen op de Website zoals ingevuld door de Klant en uit de bestelbon en de Algemene voorwaarden verkoop en garantie van voertuigen en bijlagen. 

De overeenkomst is alleen beschikbaar in het Nederlands in het Frans. 

Het bestellingsoverzicht op de Site en de Verkoopsovereenkomst kunnen door de Klant worden opgeslagen en afgedrukt. 

Deze Algemene voorwaarden, de producten en de prijzen op de Website kunnen op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze blijven geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site. Indien een aanbod heeft ontvangen is deze geldig tot het einde van de lopende maand. Op alle bestellingen zijn de Algemene voorwaarden verkoop en garantie van voertuigenen prijzen van toepassing die online op de Site staan op het ogenblik dat ze worden geplaatst 

 

STAPPEN VAN HET BESTELPROCES 

 

1/ Bestelproces volledig online op de Website 

De klant kan een voertuig volledig online bestellen. In dit geval gaat het bestelproces als volgt: 

a) Geval van een te produceren voertuig 

De Klant kan zijn Voertuig vrij op de Website configureren (keuze van model, motor, afwerking, kleur, bekleding, opties). 

De kenmerken van het Voertuig kunnen op de Website worden geraadpleegd. 

Aan het einde van de door de Klant uitgevoerde configuratie kan de Klant voertuigen in voorraad aangeboden krijgen met vergelijkbare configuraties, die sneller geleverd kunnen worden dan voertuigen die geproduceerd moeten worden. 

De Klant krijgt een contante verkoopprijs en de voorwaarden van een financierings- of huuroplossing. In voorkomend geval kan de Klant een andere financierings- of huuroplossing laten zien.  

Klanten die een financiering of huur wensen, kunnen hun aanvraag personaliseren op een widget van het bedrijf dat de financiering of huur aanbiedt via de Site, een derde partij die de kredietverstrekker zal zijn zonder tussenkomst van Citroën. De Klant kan in voorkomend geval de duur, het aantal kilometers, het voorschot of de eerste huur aanpassen.  

De Klant wordt dan uitgenodigd om een verkooppunt naar keuze te kiezen. 

Tot het verkooppunt is geselecteerd, worden de vroegste en de laatste leveringsdatum weergegeven. Deze data zijn indicatief en worden aangepast aan de voertuigconfiguratie van de Klant en de locatie van het geselecteerde verkooppunt. Zodra het verkooppunt is geselecteerd, wordt er een uiterste leveringsdatum weergegeven op de Website. De op de Site vermelde leveringstermijnen gelden voor bestellingen op dezelfde dag. 

Klanten kunnen een indicatieve schatting of een vast overnamevoorstel aanvragen voor hun huidige voertuig. Het overnamevoorstel is onderworpen aan de bijzondere voorwaarden in Bijlage 1 van deze Algemene verkoopvoorwaarden. Niet alle voertuigen komen in aanmerking voor een online overnamevoorstel. Dit voorstel wordt opgemaakt op voorwaarde dat de Klant het nieuwe voertuig van zijn keuze op de Website bestelt. In het geval van een vast overnamevoorstel zal de Klant, als hij besluit om van dit voorstel gebruik te maken bij de levering van het nieuwe voertuig, de overnameprijs van zijn huidige voertuig in mindering kunnen brengen op de prijs van het nieuwe Voertuig in het kader van een contante aankoop van het nieuwe Voertuig of van een gedeeltelijk krediet.  

De Klant krijgt dan de keuze tussen een contante aankoop of een op de Website (door een derde partij kredietvertrekker), aangeboden financierings- of huuroplossing. Zodra de Klant deze keuze heeft gemaakt, wordt alleen de gekozen oplossing voorgesteld op de Site.  

De Klant heeft dan de mogelijkheid om accessoires en eventuele extra diensten te bestellen. In geval van financiering of huur kunnen de extra diensten niet altijd worden gedekt door de financiering of huur en moeten deze dan contant worden betaald door de Klant bij de levering van het Voertuig. De Klant wordt hiervan in kennis gesteld op de Website.  

De prijzen van de accessoires en bepaalde diensten kunnen variëren afhankelijk van het gekozen verkooppunt. 

De Klant kan ook een verlengde garantie of een onderhoudscontract afsluiten voor het nieuwe Voertuig. In het geval van een bestelling tegen contante betaling wordt dit contract door de Klant geselecteerd nadat hij een betalingsmethode voor het Voertuig heeft gekozen. In geval van financiering of huur kan de Klant dit contract selecteren op de widget van het bedrijf dat bovenvermelde financiering of huur aanbiedt.  

De weergegeven prijs (in geval van een bestelling tegen contante betaling) of de financiële voorwaarden (in geval van financiering of huur) worden op de Site aangepast naargelang de keuzes van de Klant. 

Als de Klant een kortingsaanbieding geniet in de vorm van een promotiecode, kan hij zijn promotiecode invoeren om deze korting in aanmerking te laten nemen op de Website. 

De klant kan een account openen waarin hij zijn aankoopprojecten kan terugvinden, of gewoon zijn contactgegevens kan invoeren. 

De Klant wordt dan gevraagd deze algemene verkoopvoorwaarden goed te keuren. 

Daarna wordt de Klant gevraagd om de bestelling te bevestigen en te ondertekenen. Tijdens deze stap kan de Klant zijn keuzes nog controleren en teruggaan om ze te wijzigen.  

Door zijn bestelling op de Website te valideren en te ondertekenen, samen met de Algemene verkoopvoorwaarden, bevestigt de Klant dat hij akkoord gaat met de voorwaarden van de overeenkomst. 

In geval van een bestelling tegen contante betaling zal de Klant gevraagd worden om online een voorschot te betalen voor het bedrag dat op de Website wordt aangegeven. Online kan een van de volgende betalingsmethodes worden gekozen; Maestro, Visa, Mastercard. Vervolgens wordt een orderbevestigingsmail naar de Klant gestuurd. De prijs of saldo van de prijs dient betaald te worden conform de bepalingen van artikel 4 van de Algemene Verkoopwaarden voor verkoop van nieuwe wagens.

De Koper wordt eigenaar van het Voertuig na volledige betaling van de prijs door de Koper. 

Als het Voertuig wordt besteld met een financierings- of huurcontract, wordt de bestelling van de Klant geplaatst onder de opschortende voorwaarde dat het bedrijf dat het financierings- of huurcontract aanbiedt een financierings- of huurvoorstel doet aan de Klant en dat de Klant  akkoord gaat met dit voorstel. De Klant wordt doorgestuurd naar de website van het bedrijf om het proces voor de financierings- of huuraanvraag te voltooien. Na het proces voor de financierings- of huuraanvraag wordt een orderbevestigingsmail voor het Voertuig naar de Klant gestuurd. De bestelling wordt altijd afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van deze financiering. 

De levering van het Voertuig vindt plaats in het verkooppunt van de Verkoper, waarvan het adres is vermeld op de Website en het bestelformulier. De Verkoper neemt na het plaatsen van de bestelling telefonisch contact op met de Klant om een leveringsdatum af te spreken. De Klant die een bestelling op de Website heeft geplaatst, moet het Voertuig persoonlijk komen afhalen zonder dat hij een vertegenwoordiger kan sturen. Op het ogenblik van de levering moet de Klant een origineel officieel identiteitsbewijs aan de Verkoper voorleggen, waarvan de Verkoper een kopie zal maken. Bij de levering wordt een leveringsbon ondertekend door de Verkoper en de Klant, waarvan elk een exemplaar bewaart.  

 

b) Bijzonderheden bij het bestellen van een voertuig op voorraad 

De Klant heeft ook toegang tot een lijst met nieuwe voertuigen op voorraad, die sneller geleverd kunnen worden dan voertuigen die nog geproduceerd moeten worden. 

In dit geval is het bestelproces identiek aan identiek aan het onder a) hierboven beschreven, met de volgende verschillen: 

- Aangezien het een voertuig op voorraad betreft, kan het niet worden gewijzigd door de Klant 

- Het voertuig is nooit gereserveerd voor de Klant. Zolang de klant het voertuig niet heeft besteld, kan het worden verkocht aan een andere klant via het verkooppunt of een ander lid van ons netwerk. 

 

2/ Bestelproces dat begint bij het fysieke verkooppunt en eindigt op de Website 

De bepalingen van deze paragraaf zijn van toepassing indien: 

- de Klant naar een fysiek verkooppunt gaat 

- de Verkoper en de Klant daar met elkaar praten over de bestelling van een Voertuig 

- de Verkoper de Klant vervolgens een voorstel stuurt dat de Klant kan terugvinden op de Website 

 

In dit geval kan het voorstel, naast de hierboven aangegeven elementen, ook producten en diensten bevatten die specifiek door het verkooppunt worden aangeboden. 

Als het voorstel een overnamevoorstel voor het huidige Voertuig van de Klant omvat, is dit overnamevoorstel onderworpen aan de overnamevoorwaarden die door de Verkoper aan de Klant worden meegedeeld tijdens hun gesprek in het verkooppunt en zal het deel uitmaken van de verkoopovereenkomst voor het nieuwe Voertuig en bij gebreke hiervan zullen de bepalingen van bijlage 1 van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Voertuigen van toepassing zijn. 

De Klant kan akkoord gaan met het verkoopvoorstel en de bestelling bevestigen op de Website. De bepalingen beschreven in 1/ hierboven inzake de bestelling van de Klant en de volgende stappen zijn van toepassing. 

 

BIJLAGE 4 COMMERCIELE (OF CONTRACTUELE) GARANTIES  [CITROËN] 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE CONTRACTUELE GARANTIES VAN CITROËN 

Het nieuwe Voertuig wordt gedekt door de contractuele garanties van Citroën vanaf de startdatum van de garantie die wordt vermeld op het “garantiecertificaat” in het onderhoudsboekje, voor de aangegeven periode en zonder kilometerbeperking, tenzij er andersluidende bijzondere bepalingen hieronder zijn vermeld of die worden gemeld aan de Klant. 

 • Om te genieten van de kosteloosheid van de werken die moeten worden uitgevoerd aan het Voertuig in het kader van de diverse contractuele garanties van Citroën, mag de Klant deze uitsluitend toevertrouwen aan een erkende hersteller 

 • Interventies die onder de contractuele garanties van Citroën worden uitgevoerd, verlengen deze niet. Bij immobilisatie echter van het Voertuig gedurende zeven (7) opeenvolgende dagen of meer onder een van de contractuele garanties Citroën die niet door de Klant wordt veroorzaakt, wordt de overeenkomstige contractuele garantie van Citroën dienovereenkomstig verlengd. 

 • In geval van wederverkoop van het Voertuig zullen opeenvolgende kopers genieten van de contractuele garanties Citroën tot hun respectieve vervaldatum, mits de voorwaarden voor de toepassing van deze garanties door elk van hen zijn vervuld. Daartoe verplicht de Klant zich aan de Koper de voorwaarden over te dragen voor de toepassing van deze garanties. 

 • Metuitzondering van het Voertuig E-MEHARI zijn de contractuele garanties van Citroën van toepassing zolang het Voertuig ingeschreven blijft en rondrijdt in de landen van de Europese Unie* alsook in de volgende landen of grondgebieden: Albanië, Andorra, Bosnië Herzegovina, Gibraltar, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië, Vaticaanstand, Zwitserland. 

 

 *op de datum waarop het onderhoudsboekje wordt uitgegeven, bestaat de Europese Unie uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. 

 • Voor het Voertuig E-MEHARI zijn de contractuele garanties van Citroën van toepassing zolang het Voertuig ingeschreven blijft en rondrijdt in de volgende landen of grondgebieden: Frankrijk (Corsica met inbegrip van DOM/COM), Duitsland, Andorra, België, Spanje, Gibraltar, Italië, Luxemburg, Monaco, San Marino, Zwitserland, Vaticaanstad. 

 • Het voordeel van de contractuele garanties van Citroën is niet afhankelijk van de realisatie van de reparatie- en onderhoudsdiensten die niet onder deze garanties vallen door een erkende hersteller van Citroën. 

 • De bepalingen van de contractuele garanties van Citroën beperken noch heffen de wettelijke garantie van verborgen gebreken en de wettelijke garantie van consumentengoederen die consumenten ten goede komen op. 

 

De voorschriften met betrekking tot het Voertuig staan in: 

 • Het persoonlijke “Onderhoudsschema” en, 

 • De boorddocumenten (hierna de “Boorddocumenten”) bestaande uit: 

 • Het Verwelkomingsboekje met daarin enkele onmisbare aanbevelingen over de werking van het Voertuig OF de Essentiële Gids met onmisbare informatie en aanbevelingen over het Voertuig. Deze documenten bevatten ook de toegangsmodaliteiten voor het volledige digitale instructieboekje, en het 

 • volledige instructieboekje (digitaal en/of op papier op vraag) met alle instructies en aanbevelingen over de werking van het Voertuig. 

   

CONTRACTUELE GARANTIE VAN PRODUCTIEFOUTEN 

Automobiles Citroën waarborgt het Voertuig tegen elke fabricagefout, en dat gedurende twee (2) jaar en zonder kilometerbeperking, te rekenen vanaf de datum van de levering aan de Klant, met uitzondering van: Voor zuiver elektrische voertuigen: 

 • De aandrijflijn: 

 

Voor de modellen C-ZERO en Berlingo Electric genieten de hieronder vermelde onderdelen van de aandrijflijn een langere garantieperiode: de elektrische aandrijfmotor, de stuureenheid van de elektromotor, de omvormer/lader aan boord, de interne hoogspanningskabel voor normaal laden, de interne hoogspanningskabel voor snel laden, de onafhankelijke kabel voor normaal laden, de stuureenheid van de aandrijfbatterij, de stuureenheid van de elektrische wagen, de reductiekast. Deze onderdelen worden gewaarborgd voor een periode van vijf (5) jaar of vijftigduizend (50.000) kilometer, naargelang wat het eerst wordt bereikt. 

Voor het model E-MEHARI genieten de hierna vermelde onderdelen van de aandrijflijn een langere garantieperiode: het elektrische aandrijfsysteem (motor, reductiekast, lader) en de hoogspanningskabels en -connectoren. Deze onderdelen worden gewaarborgd voor een periode van vijf (5) jaar of honderdduizend (100.000) kilometer, naargelang wat het eerst wordt bereikt. 

 • De aandrijfbatterij: 

 

De aandrijfbatterij geniet een langere garantieperiode. 

Voor de modellen C-ZERO en Berlingo Electric geniet de aandrijfbatterij garantie voor een periode van acht (8) jaar of honderdduizend (100.000) kilometer, naargelang wat het eerst wordt bereikt. Ze moet over de hele garantieperiode minimaal 70 procent van haar oorspronkelijke capaciteit behouden. 

Voor de andere 100% elektrische voertuigen geniet de aandrijfbatterij garantie voor een periode van acht (8) jaar of honderdzestigduizend (160.000) kilometer, naargelang wat het eerst wordt bereikt, met een minimaal behoud van 70% batterijcapaciteit tijdens de garantieperiode. 

Voor het model E-MEHARI wordt de aandrijfbatterij aan de klant verhuurd en staat de verhuurder rechtstreeks in voor de garantie. Voor meer details over deze garantie wordt aan de Klant gevraagd om het huurcontract voor lange duur van de elektrische batterij te raadplegen, dat hij heeft ondertekend met de verhuurder. 

 

Voor hybridevoertuigen: 

 • De aandrijfbatterij: 

De aandrijfbatterij heeft een garantieperiode van acht (8) jaar of honderdzestigduizend (160.000) kilometer, naargelang wat het eerst wordt bereikt. Ze moet over de hele garantieperiode minimaal 70 procent van haar oorspronkelijke capaciteit behouden. 

 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: 

 • De batterij en de aandrijving zijn uitsluitend ontwikkeld voor en gewaarborgd bij gebruik in elektrische en hybride wagens. De garantie geldt niet voor gebreken als gevolg van een gewicht dat boven de op het Inschrijvingsbewijs vermelde TTM-grenswaarden (technisch toelaatbare maximummassa) ligt en van het gebruik van de aandrijfbatterij voor andere doeleinden dan energie leveren voor het voertuig, tenzij bij uitzonderlijke toepassingen die op voorhand zijn gevalideerd door Automobiles Citroën. 

 • De laadkabels en laadstations voor particulieren moeten beantwoorden aan de specificaties van de fabrikant (voor meer informatie, gelieve uw verkooppunt te contacteren). De openbare laadstations moeten gecertificeerd zijn en beantwoorden aan de geldende normen en wetgeving. 

 • Laat u uw zuiver elektrische voertuig gedurende meerdere dagen staan, zorg er dan voor dat de aandrijfbatterij niet volledig leegloopt, maar over een minimaal laadniveau beschikt (de batterij van een stilstaand voertuig verliest 1 procent per week), of dat u het voertuig aan een laadstation koppelt om de lading op peil te houden. Opgelet: wanneer een aandrijfbatterij volledig wordt ontladen, kan deze onherstelbaar beschadigd raken. 

 • Door de bestelbon te ondertekenen, stemt de klant in met het verzamelen van de gebruiksgegevens voor intern gebruik door Automobiles Citroën om eventuele storingen te voorkomen en/of te verzekeren dat de betrokken entiteiten van Automobiles Citroën de garantie-interventie aan de aandrijfbatterij en de onderdelen van de aandrijving voor hun rekening nemen. 

 

Wat de Contractuele Garantie dekt tegen Productiefouten: 

Naast de beperkingen die verder in dit document worden vermeld, dekt de Contractuele Garantie tegen Productiefouten van het Voertuig de reparatie of de gratis vervanging van onderdelen die als defect werden erkend door Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger, evenals het uurloon dat nodig is om het Voertuig terug conform te maken. Deze operatie kan worden uitgevoerd met nieuwe onderdelen, of gebruikte onderdelen uit het netwerk van erkende herstellers, die worden gereviseerd volgens een uiterst strikte renovatie procedure die aan dezelfde specificaties en kwaliteitsvereisten beantwoorden als originele onderdelen. 

Indien het Voertuig eveneens stilstaat ten gevolge van een panne die door de garantie wordt gedekt, draagt Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger de eventuele kosten voor de herstelling ter plaatse of voor het slepen van het Voertuig tot de werkplaats van de dichtstbijzijnde door Stellantis Belux erkende hersteller, over een afstand van maximaal 100 kilometer. 

 

Er moet worden opgemerkt dat: 

 • de vervanging van een onderdeel in het kader van garantiewerken, de duur van de garantie niet verlengt. De contractuele garantie voor de onderdelen loopt af op de vervaldatum van de Garantie tegen Productiefouten van het Voertuig, tenzij anders bepaald door de wet. Deze bepalingen vormen geen beletsel voor de uitvoering van de wettelijke garantie; 

 • De onderdelen vervangen onder de Garantie tegen Productiefouten worden eigendom van Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger. 

 

De elementen die niet door de Contractuele Garantie tegen Productiefouten worden gedekt, zijn: 

 

Onderhoud en afstelling: 

 • de onderhouds- en revisiehandelingen die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van het Voertuig en die vermeld worden in het onderhoudsboekje, de additieven en de vervanging van de partikelfilter bij de toepasselijke kilometerstanden en de vervanging van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals de olie-, lucht-, brandstof- of interieurfilter; 

 • de afstellingen of het op punt stellen (uitlijning, uitbalanceren van de wielen, voortrein, deuren ...); 

 • de vervanging van de onderdelen die zijn onderworpen aan normale slijtage, wat afhankelijk is van het gebruik van het Voertuig, zijn kilometerstand, zijn geografische en klimatologische omgeving, en als de vervanging niet het gevolg is van een gebrek; Het gaat in het bijzonder om de volgende stukken: remblokken, -voeringen en - schijven, koppeling, schokdempers, ruitenwissers, lampen (uitgezonderd ontladingslampen en LED-lampen), batterij (12V), aandrijvingsbatterij van voertuigen C-Zero en BERLINGO ELECTRIC. Er wordt gepreciseerd dat de slijtage van de aandrijvingsbatterij verder gaat dan de prestaties gedekt door de contractuele garantie van productiefouten, waarvan de criteria hieronder staan vermeld. Gebruik van het Voertuig: 

 • trillingen en geluiden verbonden met de werking van het Voertuig, beschadigingen zoals verkleuring, kwaliteitsvermindering of vervorming van onderdelen te wijten aan hun normale veroudering; 

 • schade ten gevolge van het gebruik van vloeistoffen, onderdelen of toebehoren die niet origineel zijn of niet van een gelijkwaardige kwaliteit zijn, en het gebruik van brandstoffen** die niet geschikt zijn of van slechte kwaliteit zijn, en het gebruik van elk bijkomend additief dat niet wordt aanbevolen door Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux; 

 • schade door een niet-conforme aansluiting van het elektrische Voertuig, de elektrische voeding, de elektrische installatie of de gebruikte stroom; 

 • schade ten gevolge van natuurlijke fenomenen, hagel, overstromingen, bliksem, storm of andere atmosferische wisselvalligheden, en die ten gevolge van ongevallen, brand of diefstal; 

 • de gevolgen van herstellingen, ombouw of wijzigingen die op uw Voertuig zijn uitgevoerd door bedrijven die niet door Stellantis Belux zijn erkend, en de gevolgen van de plaatsing van toebehoren die niet door deze laatste zijn gehomologeerd; 

 • de stukken rechtstreeks gegarandeerd door de producent, zoals de banden, waarvoor het netwerk van Citroën zal nagaan of de specifieke voorwaarden voor deze rechtstreekse garantie van toepassing zijn; 

 • de aandrijvingsbatterij van het Voertuig E-MEHARI met een garantie van de verhuurder. Voor meer details over deze garantie wordt aan de Klant gevraagd om het huurcontract voor lange duur van de elektrische batterij te raadplegen, dat hij heeft ondertekend met de verhuurder; 

 • alle andere kosten die niet specifiek zijn voorzien door de onderhavige contractuele garantie, in het bijzonder de kosten ten gevolge van de eventuele immobilisatie van het  

 

Voertuig zoals het verlies van het genot of de exploitatie ervan … 

 ** Voor de biobrandstoffen raadpleegt u de specifieke paragraaf hierover in de gebruikshandleiding. 

 

Wat de Klant moet doen om ten volle van de Contractuele Garantie tegen Productiefouten te genieten: 

 • Het bijgewerkte onderhoudsboekje van het Voertuig voorleggen dat in het bijzonder het garantiecertificaat bevat dat correct werd ingevuld door de concessiehouder-Verkoper. 

 • Het onderhoud en de revisies van het Voertuig perfect conform de voorschriften laten uitvoeren (inbegrepen het gepersonaliseerd onderhoudsplan) en de bewijzen hiervan voorleggen (onderhoudsfiches, facturen ....). 

 • Zodra een eventueel defect werd gedetecteerd, moet het Voertuig ter reparatie worden gepresenteerd aan de erkende hersteller van het merk Citroën tijdens de normale openingsuren. Deze maatregel heeft tot doel om de veiligheid van het Voertuig en die van de passagiers te vrijwaren en om de verergering van de defecten te voorkomen, aangezien die kan leiden tot reparaties die omvangrijker zijn dan aanvankelijk nodig had geweest. Bijgevolg dekt de Contractuele Garantie het defect en de gevolgen ervan niet wanneer de Klant niet heeft gehandeld zodra het betreffende defect door hem werd opgemerkt. 

 • Reageren op elke uitnodiging van een erkende hersteller van het merk Citroën om onmiddellijk over te gaan tot het weer conform maken van het Voertuig. 

 

De niet-naleving van deze regels maakt de Klant aansprakelijk voor elk toekomstig rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg betreffende de correcte werking van het Voertuig. 

 

In de volgende gevallen verliest de Klant het voordeel van de Contractuele Garantie tegen Productiefouten: 

 • als aan het Voertuig wijzigingen of aanpassingen werden uitgevoerd wanneer deze niet werden voorzien noch toegelaten door Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux of wanneer ze werden uitgevoerd zonder de technische voorschriften na te leven die door deze laatste werden bepaald; 

 • als het mankement te wijten is aan nalatigheid of het niet naleven van de voorschriften vermeld in de gebruikershandleiding en het onderhoudsboekje; 

 • als het Voertuig op abnormale wijze of voor competitiedoeleinden werd gebruikt, of werd overladen, ook als dat tijdelijk was; 

 • als de kilometerteller van het Voertuig werd gewijzigd of de kilometerstand niet met zekerheid kan worden vastgesteld (wanneer de teller wordt vervangen, dan moet de “fiche voor vervanging van de teller” in het onderhoudsboekje worden ingevuld door een erkende hersteller van het merk Citroën); 

 • Specifieke bepaling voor het Voertuig E-MEHARI: de Klant wordt via het huurcontract van lange duur van de batterij en in het onderhoudsboekje van het Voertuig over geïnformeerd dat de batterij van het Voertuig via een internetverbinding (met GSM/ GPRS/3G) permanent is verbonden met het centrum voor technische bijstand van de verhuurder en dat deze verbinding te allen tijde moet blijven bestaan. Hiervoor kan Stellantis Belux aan de Klant vragen om bij een storing langs te gaan bij een erkende hersteller van Citroën voor een herstelling of aanpassing. Weigert de Klant dit, verliest hij het voordeel van de Contractuele Garantie tegen Productiefouten. 

   

CONTRACTUELE LAKGARANTIE (niet van toepassing op E-MEHARI) 

Naast de Contractuele Garantie tegen Productiefouten verleent Stellantis Belux het Voertuig een garantie tegen elke fout in de oorspronkelijke lak en het vernis van het koetswerk voor de hele duur en tot de kilometerstand van de Contractuele Garantie tegen Productiefouten. Wat de Contractuele Lakgarantie dekt: 

 • De Contractuele Lakgarantie dekt de volledige of gedeeltelijke herstelling van de lak of het vernis nodig voor de behandeling van een gebrek vastgesteld door Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger. 

 • De lakgarantie is van toepassing onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het onderhoud van het Voertuig altijd werd uitgevoerd volgens onderhoudsaanbevelingen zoals bepaald in het onderhoudsboekje en dat de herstelling van eventuele beschadigingen werd uitgevoerd met strikte naleving van de normen van de constructeur. Om te blijven genieten van de Lakgarantie, wordt de Klant geacht de schade te wijten aan externe oorzaken binnen de twee (2) maanden na de vaststelling ervan te laten repareren. Deze reparatie zal worden opgenomen in het onderhoudsboekje met vermelding van de firmanaam van de hersteller, de datum van de reparatie, de kilometerstand van het Voertuig en het nummer van de betaalde factuur. 

 De presentatie tijdens de periodieke controlebezoeken van dit behoorlijk ingevulde onderhoudsboekje (of een ander document dat de realiteit van de bovengenoemde interventies bewijst) zal nodig zijn voor elk beroep voor Lakgarantie. 

De elementen die niet door de Contractuele Lakgarantie worden gedekt, zijn: 

 • schade aan de lak of aan het vernis van het koetswerk die wordt veroorzaakt door het milieu, zoals atmosferische, chemische, dierlijke of plantaardige neerslag, zand, zout, rondvliegende steentjes of natuurlijke fenomenen (hagel, overstromingen) en andere externe factoren (al dan niet ten gevolge van een ongeval); 

 • schade te wijten aan nalatigheid vanwege de gebruiker, bij laattijdige melding van het te verhelpen defect of bij de niet-naleving van de voorschriften van de fabrikant; 

 • schade voortvloeiend uit gebeurtenissen die niet worden gedekt in het kader van de Contractuele Garantie tegen Productiefouten; 

 • de gevolgen van herstellingen, ombouw of wijzigingen die zijn uitgevoerd door bedrijven die niet door de fabrikant zijn erkend. 

   

DE CONTRACTUELE ANTIPERFORATIEGARANTIE 

Naast de Contractuele Garantie tegen Productiefouten en de Contractuele Lakgarantie (behalve E-MEHARI) verleent Stellantis Belux voor het Voertuig een garantie tegen perforatie (corrosie vanaf de binnenzijde naar de buitenzijde van het koetswerk) vanaf de datum van de levering die is ingeschreven op het “garantiecertificaat” van het onderhoudsboekje voor een duur van: 

 • twaalf (12) jaar indien het Voertuig een personenauto is;- vijf (5) jaar indien het voertuig een bedrijfswagen is. - zeven (7) jaar indien het Voertuig een CITROEN CZero is; 

 

Wat de Contractuele Antiperforatiegarantie dekt: 

 • De Contractuele Antiperforatiegarantie dekt de reparatie of vervanging van de elementen waarvan Stellantis Belux of zijn vertegenwoordiger heeft erkend dat ze defect zijn, met een perforatie te wijten aan corrosie. 

 • De Contractuele Antiperforatiegarantie is van toepassing onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het Voertuig altijd werd gerepareerd met strikte naleving van de normen van de constructeur en dat de Klant te gelegener tijd volgende punten heeft laten uitvoeren: 

 • de revisies die worden vermeld in het onderhoudsboekje; 

 • de bezoeken van de Contractuele Antiperforatiegarantie die hierboven zijn vermeld, en 

 • de herstelling van eventuele beschadigingen aan het Voertuig. 

 

 De onderhoudscyclus vande Contractuele Antiperforatiegarantie omvat periodieke controlebezoeken ten laste van de Klant: 

 • vier (4) voor niet-elektrische personenwagens, verplicht uit te voeren vier (4) jaar na de begindatum van de Contractuele Antiperforatiegarantie en vervolgens om de twee (2) jaar; 

 • twee (2) voor elektrische voertuigen en bedrijfsvoertuigen, verplicht uit te voeren om de twee (2) jaar na de begindatum van de Contractuele Antiperforatiegarantie en vervolgens om de twee (2) jaar. 

 

Tijdens deze controles, nadat het Voertuig indien nodig volledig werd gewassen, zal de hersteller zijn toestand controleren en bepalen welke tussenkomsten eventueel moeten worden uitgevoerd en welke kunnen worden gebruikt door de Contractuele Antiperforatiegarantie. Schade te wijten aan externe oorzaken die corrosie kunnen veroorzaken zal worden gemeld en genoteerd op de pagina’s van het onderhoudsboekje die hiertoe zijn voorbehouden. 

 • Elke tussenkomst op het koetswerk (ten gevolge van een ongeval, schade …) moet systematisch worden gevolgd door een controlebezoek, uit te voeren onder dezelfde voorwaarden. 

 • De Klant wordt geacht om de schade te wijten aan externe oorzaken binnen twee (2) maanden volgend op de controles op zijn kosten te laten repareren volgens de normen opgelegd door Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux. Deze reparatie zal worden opgenomen in het “onderhoudsboekje” met vermelding van de firmanaam van de hersteller, de datum van de reparatie, de kilometerstand van het Voertuig en het nummer van de betaalde factuur. 

 

Het voorleggen van dit “onderhoudsboekje”, dat correct werd ingevuld bij de periodieke controlebezoeken, zal worden geëist bij elk verzoek tot toepassing van de Contractuele Antiperforatiegarantie. 

 

De elementen die niet door de Contractuele Antiperforatiegarantie worden gedekt, zijn: 

 • schade te wijten aan nalatigheid van de gebruiker of aan het niet-naleven van de bepalingen van Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux; 

 • schade voortvloeiend uit gebeurtenissen die niet worden gedekt uit hoofde van de Contractuele Garantie tegen de hierboven vermelde Productiefouten; 

 • de gevolgen van de vernietiging van producten ter bescherming tegen perforatie door een bijkomende behandeling die niet is voorzien in het onderhoudsplan; 

 • de gevolgen van herstellingen, ombouw of wijzigingen uitgevoerd door bedrijven die niet door Stellantis Belux zijn erkend; 

 • corrosie voortvloeiend uit de montage van toebehoren die niet zijn gehomologeerd door Automobiles Citroën en/of Stellantis Belux, en/of geïnstalleerd zonder de voorschriften die door deze laatste werden bepaald, na te leven; 

 • de ombouw van het koetswerk uitgevoerd op het Voertuig, evenals van de laadbakken en laadkleppen in het geval van een bedrijfsvoertuig, 

 • de wielen en mechanische elementen die niet integraal deel uitmaken van het koetswerk. 

 

BIJLAGE 5 PRIVACYVERKLARING / TOESTEMMINGVERKLARING  (CITROËN)

 

Algemeen Privacy Beleid van Stellantis Europe (van kracht sinds 30/06/2023)

Weet u dat sinds januari 2021, uit de fusie tussen PSA Automobiles SA en Fiat Chrysler Automobiles N.V, Stellantis N.V is ontstaan dat de volgende merken omvat: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Vauxhall, Spoticar, Mopar. 

Hierbij informeren wij u dat, na een interne reorganisatie van de Stellantis N.V gericht op het centraliseren van de verwerking van persoonsgegevens van klanten, vanaf 30/06/2023, alle Customer Relationship Management (CRM) activiteiten van de Europese Bedrijven van de Group zullen worden beheerd door het bedrijf Stellantis Europe S.p.A., met maatschappelijke zetel in C.so G. Agnelli 200, 10135 - Turijn, Italië, die zal optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van  de gevens ( Data Controller).  

Deze interne reorganisatie zal resulteren in de overdracht aan het bedrijf Stellantis Europe S.p.A. van het beheer van de websites, Apps, alsook van alle persoonsgegevens van de klanten die zich hebben aangesloten bij de commerciële initiatieven van voornoemde merken.

 

Algemeen Privacy Beleid van Stellantis Europe (van kracht sinds 30/06/2023)

Als u dit document ("Privacy beleid") leest, is dat omdat u onze Website en/of Applicatie bezoekt, of omdat u een van onze Evenementen hebt bijgewoond.

Dit Privacy beleid is opgesteld overeenkomstig artikel 13 van de EU Verordening 679/2016 (hierna "AVG") en geeft u enkele voorbeelden van hoe wij Persoonsgegevens verwerken, en Definities die verwijzen naar meer gedetailleerde uitleg (aan het einde van dit Privacy beleid) voor de met hoofdletters geschreven termen hierin. Voor verduidelijkingen met betrekking tot dit Privacy beleid of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u uw verzoek sturen naar: dataprotectionofficer@stellantis.com

 

1. Wie we zijn

Stellantis Europe S.p.A. met maatschappelijke zetel in Corso Agnelli 200, 10135 Turijn, Italië (hierna "Stellantis Europe"; "wij" of "ons") is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

 

2. Welke gegevens we verzamelen en verwerken

Wij verzamelen gegevens van Onze Website (inclusief van uw persoonlijke omgeving op Onze Website) en Applicatie, en tijdens Onze Evenementen. De verzamelde gegevens en de betreffende doeleinden van de verwerking zijn afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt en hoe u de instellingen van uw Browser, Apparaat en de Applicatie die u gebruikt beheert.

Meer details over de redenen waarom wij uw Persoonsgegevens verwerken, vindt u in het gedeelte "Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken" hieronder.

 

a) Door u verstrekte gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunt u ons Persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer(s), e-mailadres, woonplaats of gegevens van derden, alsmede uw voorkeuren (bijvoorbeeld over bepaalde voertuigmodellen of diensten die beschikbaar zijn bij uw plaatselijke verdeler). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een proefrit aanvraagt, wanneer u de dichtstbijzijnde verdeler zoekt, wanneer u deelneemt aan een van Onze Evenementen of wanneer u ons vragen stelt, verzoeken doet of contact opneemt met onze ondersteunende diensten (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om informatie te vragen, een klacht in te dienen of ons feedback of nieuwe ideeën te geven). In deze gevallen kunt u ons bellen op ons klantendienstnummer of u kunt een online formulier invullen of u kunt ons bereiken via chat, indien beschikbaar).

U kunt er ook voor kiezen om ons informatie over uw locatie te verstrekken als u bijvoorbeeld via onze Website en Applicatie wilt zoeken naar ons Netwerk in het gebied van uw interesse (bijv. Brussel).

Als u ons gegevens van derden verstrekt, wordt u verantwoordelijk gehouden voor het delen van dergelijke informatie. U moet wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie te delen (d.w.z. door de derde partij gemachtigd om hun informatie te delen, of om een andere gerechtvaardigde reden). U moet ons volledig vrijwaren tegen klachten, vorderingen of eisen tot schadevergoeding die kunnen voortvloeien uit de verwerking van Persoonsgegevens van derden in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

b) Gegevens verzameld door de browser, het apparaat en de toepassing

Wanneer u Onze Website en Applicatie gebruikt, verzamelen wij informatie over de Browser, het Apparaat en de Applicatie die u gebruikt. Deze informatie omvat uw IP-adres, de datum, het tijdstip en de opgevraagde URL, de Unieke Identificatoren en andere informatie zoals het type van uw Browser of Apparaat. Informatie met betrekking tot uw Browser of Apparaat kan bestaan uit uw besturingssysteem, taal, netwerkinstellingen, telefoonmaatschappij of internetprovider, geïnstalleerde toepassingen van derden en plug-in lijsten. 

Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van Cookies en Andere trackingtechnologieën die zich op uw Browser of Apparaat bevinden. Dit helpt ons bijvoorbeeld om storingen tijdens het verlenen van de Diensten te voorkomen en stelt ons in staat om u Inhoud te bieden die nuttig voor u kan zijn. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

 

c) Gegevens afgeleid uit uw activiteit

Wij verzamelen informatie op basis van uw interacties met onze Diensten om deze te verbeteren (bijv. als wij zien dat u geïnteresseerd bent in een bepaald automodel, in Onze Evenementen of in periodieke voertuigcontroles in een bepaald geografisch gebied, zullen wij ons richten op het aanbieden van dergelijke inhoud) en om inzicht te krijgen in de Inhoud die voor u nuttig kan zijn. 

In andere gevallen, als u per e-mail, post, telefoon of anderszins contact met ons opneemt over de Voertuigen of om andere informatie verzoekt, verzamelen en bewaren wij uw contactgegevens, gecommuniceerde informatie en onze antwoorden. Als u telefonisch contact met ons opneemt, wordt tijdens het gesprek hierover meer informatie verstrekt. 

 

d) Informatie over uw locatie

Wij verzamelen informatie over uw locatie om u in staat te stellen Ons Netwerk bij u in de buurt te bekijken, als onderdeel van onze Diensten, en om u te voorzien van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. Uw locatie kan worden bepaald door: 

 • het handmatig invoeren van een adres, stad of postcode;

 • de Sensoren van uw apparaat;

 • uw IP-adres verzameld door de toestemming van uw Browser of Apparaat.

Uw locatie wordt min of meer nauwkeurig en consistent bepaald, afhankelijk van de vraag of deze wordt verzameld door de Browser of het Apparaat en van de privacy-instellingen die u daarop hebt ingesteld. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat informatie over uw locatie niet wordt gebruikt om uw Gevoelige Gegevens af te leiden.

U kunt onze verzameling van uw positie beperken door de instellingen van uw Browser of Apparaat te wijzigen, zoals uiteengezet in het gedeelte "Hoe uw gegevens controleren en uw keuzes beheren" hieronder. 

 

3. Bron van persoonsgegevens

a) Gegevens verzameld door de websites en apps van onze partners 

Wij verzamelen ook gegevens over u van de Websites en Apps van Onze Partners. Onze Partners kunnen uw Persoonsgegevens alleen aan ons meedelen nadat zij ons contractueel hebben verzekerd dat zij uw toestemming hebben verkregen of dat zij een andere wettelijke basis hebben die hun communicatie/het delen van dergelijke gegevens met ons legitimeert (bijvoorbeeld als u een van onze Partners vraagt om een proefrit te boeken, als u een aankoop doet en als u verzoekt om commerciële communicatie te ontvangen). Deze praktijk wordt hierna "indirecte verzameling" genoemd. In dit verband wijzen wij erop dat wij alles in het werk stellen om de conformiteit van de ontvangen gegevens te controleren voordat ze worden gebruikt. Wij vragen hen ook om ons uw Gevoelige Gegevens niet te bezorgen.  

 

b) Gegevens verzameld uit openbare of publiek toegankelijke bronnen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verrijken met informatie verkregen uit openbare bronnen die toegankelijk zijn binnen de grenzen van de wet die op ons van toepassing is. Deze bronnen kunnen openbare registers, online kranten, lijsten of openbare gidsen zijn. Er wordt altijd een voorafgaande controle uitgevoerd op de mogelijkheid om deze informatie te gebruiken, volgens de beste praktijken die zijn vastgesteld door de respectieve bevoegde autoriteit waaronder wij vallen. (momenteel de Italiaanse toezichthoudende autoriteit - Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

 

4. Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken en wettelijke basis

Uw gegevens dienen de volgende doeleinden:

a) Het verzamelen en corrigeren van uw gegevens vergemakkelijken 

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gebruiken wij uw Gegevens, met name de Gegevens die door u aan Ons Netwerk zijn verstrekt, om de informatie bij te werken die wij over u hebben als eigenaar van een van onze Voertuigen of als geïnteresseerde in Stellantis-merken. Deze doeleinden omvatten ook het terugkoppelen naar Onze Netwerk en Autofabrikanten om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct en actueel zijn. 

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Stellantis Europe, Ons Netwerk en Autofabrikanten om de kwaliteit van de Persoonsgegevens van eigenaars en leads bij te houden.

 

b) Het verlenen van onze diensten en gerelateerde ondersteuning

Wij gebruiken uw Gegevens om u onze Diensten aan te bieden, waaronder het boeken van proefritten op Onze Website en Applicatie; om Onze Evenementen te organiseren waaraan u deelneemt; om te reageren op uw verzoeken/suggesties/meldingen.

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contractuele verplichting of precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen.

 

c) U promotionele berichten sturen 

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of mits uw toestemming indien vereist kunnen wij u contactgegevens (e-mail, telefoon, SMS en/of elk ander beschikbaar middel) gebruiken voor het verzenden van promotionele communicatie of voor marktonderzoek en consumentenonderzoeken die marketinginhoud bevatten. Deze communicatie heeft betrekking op alle huidige en toekomstige merken van Stellantis (bijv. Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Peugeot, Citroën, DS Automobiel en, Opel, Jeep, Mopar, Vauxhall) en merken die de Stellantis Groep dragen, zoals bijvoorbeeld Stellantis Financial Services S.A., Stellantis Financial Services Belux S.A., Stellantis Insurance Europe Ltd., Stellantis Life Insurance Europe Ltd, Stellantis Insurance Limited, Stellantis Life Insurance Limited.

In sommige gevallen kan de communicatie product- of dienstenpromoties van geselecteerde Partners bevatten.  Wanneer wij dit soort communicatie versturen, kunnen wij optreden als Gezamenlijk Verwerkingsverantwoordelijke met de desbetreffende Partners. Specifieke informatie en overeenkomsten zullen met de Partners worden gesloten alvorens enige communicatie naar u wordt verzonden.

Op dit punt zal geen communicatie naar u worden verzonden zonder uw voorafgaande toestemming, die u kunt geven via specifieke aanvinkvakjes voor dit doel. 

 

d) Anomalieën opsporen en onze diensten verbeteren

Wij gebruiken Gegevens die u verstrekt, Gegevens verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, Gegevens afgeleid uit uw activiteiten en Geaggregeerde Informatie om anomalieën in onze Diensten te voorkomen. Wij kunnen bijvoorbeeld anomalieën ontdekken wanneer u een gedeelte van Onze Website en Applicatie opent, een koppeling opent of wanneer er een bug in ons systeem aanwezig is.

De verwerking is gebaseerd op onze behoefte om de beste Diensten te garanderen en op ons gerechtvaardigde belang om eventuele dienstonderbrekingen te vermijden.

 

e) U uitsluiten van irrelevante promotionele communicatie

Wij verwerken uw gegevens om u uit te sluiten van promotionele communicatie, indien dergelijke communicatie niet in overeenstemming is met uw profiel (als u bijvoorbeeld in Italië bent gevestigd, delen wij geen promoties met betrekking tot Frankrijk, enz.)

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons marketingbudget te bepalen en te beperken of effectief te gebruiken en op uw gerechtvaardigd belang om geen irrelevante communicatie te ontvangen.

 

f) Het analyseren van uw voorkeuren en gedrag om onze diensten en communicatie aan te passen, met inbegrip van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. 

Wij gebruiken uw Gegevens, in het bijzonder Gegevens afgeleid uit uw activiteiten, Voertuiggegevens, Informatie over uw locatie (indien met ons gedeeld) en Gegevens verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, om onze Diensten te verbeteren (bijv. Onze Website en Applicatie, Onze Evenementen, promotionele mededelingen) en om u Inhoud te tonen die voor u nuttig kan zijn, ook op platforms voor sociale media of via Programmatic Advertising platformen, uitsluitend voor zover u ons toestemming heeft gegeven deze naar deze platformen te uploaden.

Aangepaste Diensten en/of mededelingen en/of Inhoud die nuttig voor u kunnen zijn, zijn gebaseerd op uw gedrag, interesses, behoeften, voorkeuren en uw profiel; dergelijke doeleinden kunnen ook worden bereikt op basis van Persoonsgegevens die zijn verzameld door het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën om de voorkeuren van de klant te analyseren en te voorspellen en de klant aanbiedingen op maat te doen.

 

Inhoud die nuttig voor u kan zijn: 

 • wordt niet gemaakt met Gevoelige Gegevens zoals gegevens die kunnen worden afgeleid van Informatie over uw locatie; 

 • kunnen ook zichtbaar zijn op andere websites en mobiele toepassingen dan de onze zodra ze zijn geüpload naar Programmatic Advertising platformen, maar alleen voor zover u ons toestemming hebt gegeven om ze naar deze platformen te uploaden.

 

Deze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming.

 

Wanneer wij ons op sociale media platformen of via Programmatic Advertising platformen naar u richten, kunnen wij optreden als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke met de betreffende platform provider. Er zal specifieke informatie en overeenkomsten met de platformprovider zijn voordat enige communicatie naar u wordt verzonden.

Als u geen gepersonaliseerde Diensten of Inhoud wenst die nuttig voor u kunnen zijn, kunt u uw voorkeuren wijzigen, zoals uitgelegd in het gedeelte "Hoe uw Gegevens controleren en uw keuzes beheren" hieronder.

 

g) Het analyseren en verbeteren van onze diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies

Wij gebruiken uw Gegevens en Geaggregeerde Informatie om de prestaties van onze Diensten te meten of om nieuwe Diensten te creëren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de analyse van uw interacties met Ons Netwerk, Onze Evenementen, onze nieuwsbrief en/of promotionele communicatie (indien aangevraagd).   

Voor zover mogelijk gebruiken wij hiervoor anonieme of pseudonieme gegevens. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een persoonlijke referentie mogelijk. In dergelijke gevallen geldt het volgende: behalve uw toestemming voor het aanpassen van onze Diensten, is het meten van de effectiviteit van onze Diensten en het creëren van nieuwe Diensten gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om Diensten te creëren en te onderhouden die echt nuttig zijn voor onze gebruikers.

 

h) Het delen van gegevens met partners voor hun eigen marketingdoeleinden

Wij delen uw contactgegevens met derde geselecteerde Partners voor hun eigen autonome marketingdoeleinden. De Partners zullen alleen via geautomatiseerde middelen (bijv. e-mail, SMS, telefoonoproep) contact met u opnemen. 

Deze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming. U kunt de volledige lijst of categorieën van Partners waarmee wij uw gegevens rechtstreeks hebben gedeeld, zien op: https://privacyportal.stellantis.com

 

i) Voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en bevelen waaraan wij zijn onderworpen en die de wettelijke basis vormen voor de verwerking van uw gegevens.

Sommige wetgevingen kunnen ons verplichten uw Gegevens te delen met overheidsinstanties (bijv. terugroepberichten). Als dit delen niet wettelijk verplicht is in uw land, kunnen wij als moederbedrijf toch overwegen om uw Gegevens door te sturen, zoals nader uitgelegd in het gedeelte "Bescherming van onze en uw belangen" hieronder. 

 

j) Verzenden van corporate en institutionele communicatie

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, delen wij uw contactgegevens om bedrijfsenquêtes en institutionele mededelingen over de Stellantis Groep als geheel te versturen. Dit zijn niet-promotionele mededelingen die wij namens of ter vervanging van Autofabrikanten versturen, op basis van ons gerechtvaardigd belang om u consistente informatie te verstrekken. 

 

k) Bescherming van onze en uw belangen

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, moeten wij uw Gegevens mogelijk gebruiken om frauduleus en illegaal gedrag of activiteiten die de veiligheid van onze Diensten en Onze Website en Applicatie in gevaar kunnen brengen, op te sporen, erop te reageren en te voorkomen. Dit kan het geval zijn wanneer u onze Applicatie gebruikt op andere manieren dan is toegestaan, om zogenaamde Indirecte Verzameling te verifiëren, of in het geval van ongepast gedrag bij Onze Evenementen. Deze doeleinden omvatten ook audits en beoordelingen van onze bedrijfsvoering, veiligheidscontroles, financiële controles, administratie- en informatiebeheerprogramma, en anderszins met betrekking tot de administratie van onze algemene bedrijfs-, boekhoud-, administratie- en juridische functies.

Deze doeleinden berusten op ons gerechtvaardigd belang om onze belangen veilig te stellen en onze gebruikers, waaronder u, te beschermen.

 

5. Hoe wij uw gegevens gebruiken (wijze van verwerking)

De voor de bovengenoemde doeleinden verzamelde gegevens worden zowel handmatig als via geautomatiseerde verwerking verwerkt, namelijk via programma's of algoritmen die gegevens analyseren die uit uw activiteiten zijn afgeleid, informatie over uw locatie en gegevens die door de browser, het Apparaat en de Applicatie zijn verzameld. 

Uw gegevens kunnen ook worden Gecombineerd en/of Gekruist, voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of een enkele gebruiker onze Diensten gebruikt met hetzelfde IP-adres of Unieke Identificatoren van de Browser en het Apparaat; of als promotionele mededelingen of Inhoud die nuttig voor u kan zijn strikt gerelateerd is aan Informatie over uw locatie of Gegevens die zijn verstrekt via uw activiteiten of Gegevens die zijn verzameld door uw Browser, Apparaat en de Applicatie. Het Combineren en/of Kruisen van uw gegevens voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken (bijv. het aanpassen van de Diensten) kan worden in- of uitgeschakeld zoals uitgelegd in het onderstaande gedeelte "Hoe uw Gegevens te controleren en uw keuzes te beheren". 

 

6. Hoe wij uw gegevens openbaar kunnen maken

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan de volgende ontvangers en/of categorieën ontvangers ("ontvangers"): 

 • Personen die door ons gemachtigd zijn om de in dit document beschreven gegevens gerelateerde activiteiten uit te voeren: onze werknemers en medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben en zich houden aan specifieke regels betreffende de verwerking van uw gegevens;

 • Onze Gegevensverwerkers: externe entiteiten aan wie wij bepaalde verwerkingsactiviteiten delegeren. Bijvoorbeeld leveranciers van beveiligingssystemen, boekhouders en andere consultants, providers van datahosting, bank, verzekering, enz. Wij hebben met elk van onze Gegevensverwerkers overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat uw gegevens met passende waarborgen en uitsluitend volgens onze instructies worden verwerkt;

 • Systeembeheerders: onze werknemers of die van Gegevensverwerkers aan wie wij het beheer van onze IT-systemen hebben gedelegeerd en die daarom in staat zijn de verwerking van uw gegevens in te zien, te wijzigen, op te schorten of te beperken. Deze personen zijn geselecteerd, adequaat opgeleid en hun activiteiten worden gevolgd door systemen die zij niet kunnen wijzigen, zoals bepaald in de bepalingen van onze bevoegde Toezichthoudende Autoriteit;

 • Relevante detailhandelaars en autofabrikanten: Ons Netwerk indien u om een door hen uitgevoerde dienst heeft verzocht (bijvoorbeeld een verzoek om een proefrit bij u in de buurt) of indien u hun assistentie of die van de autofabrikant nodig heeft;

 • Onze geselecteerde Partners: wanneer u hebt ingestemd met de mededeling van uw Persoonsgegevens aan hen voor hun eigen marketingdoeleinden en /of profileringsdoeleinden die optreden als autonome Verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens.

 • Rechtshandhaving of enige andere autoriteit waarvan de bepalingen bindend zijn voor ons: dit is het geval wanneer wij moeten voldoen aan een gerechtelijk bevel of wet of ons moeten verdedigen in gerechtelijke procedures. 

 

7. Waar uw gegevens zich bevinden

Wij zijn een wereldwijde onderneming en onze Diensten zijn beschikbaar in meerdere rechtsgebieden wereldwijd. Dit betekent dat uw Gegevens kunnen worden opgeslagen, geraadpleegd, gebruikt, verwerkt en bekendgemaakt buiten uw rechtsgebied, met inbegrip van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, of enig ander land waar onze Gegevensverwerkers en sub-verwerkers zijn gevestigd, of waar hun servers of cloud computing-infrastructuren kunnen worden gehost. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw Gegevens door onze Ontvangers in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de EU-wetgeving waaraan wij onderworpen zijn. Indien vereist door de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, is de overdracht van uw Gegevens aan Ontvangers buiten de EU onderworpen aan adequate waarborgen (zoals de relevante standaardcontractbepalingen van de EU voor gegevensoverdracht tussen EU- en niet-EU-landen), en/of een andere rechtsgrondslag overeenkomstig de EU-wetgeving. Voor meer informatie over de door ons toegepaste waarborgen ter bescherming van Gegevens die worden doorgegeven aan derde landen buiten de EU, kunt u ons schrijven op: dataprotectionofficer@stellantis.com

 

8. Hoe lang we uw gegevens bewaren

De gegevens die voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om deze doeleinden te verwezenlijken. 

De gegevens kunnen echter langer worden bewaard in geval van potentiële en/of feitelijke vorderingen en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden en/of in geval van andere wettelijke bewaarplichten en/of opslagverplichtingen.

 • Klantgegevens die voor marketing- en profileringsdoeleinden worden verwerkt, worden door de verantwoordelijken voor de verwerking bewaard vanaf het moment dat de klant toestemming geeft tot het moment dat de klant zijn toestemming intrekt. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer verwerkt voor marketing- en profileringsdoeleinden, hoewel ze nog wel door de verantwoordelijken voor de verwerking kunnen worden bewaard om mogelijke claims en/of rechtszaken te beheren. Het bewaren van gegevens in geval van marketing en profilering is in overeenstemming met de lokale wetgeving en met de besluiten van de gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Klantgegevens die worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden bewaard gedurende de periode waarin de wet- en regelgeving voorziet.

 • Klantgegevens die worden verwerkt om het product en de diensten te verbeteren, kunnen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om dergelijke doeleinden te verwezenlijken en niet langer dan drie jaar.

Zodra de betreffende bewaartermijn/criterium is verstreken, worden uw Gegevens gewist overeenkomstig ons bewaarbeleid. U kunt ons meer informatie vragen over onze criteria en ons beleid inzake gegevensbewaring door ons te contacteren via: dataprotectionofficer@stellantis.com

 

9. Hoe u uw gegevens kunt controleren en uw keuzes kunt beheren

U kunt op elk moment vragen om: 

 • Toegang tot uw Gegevens (recht op toegang): afhankelijk van uw gebruik van onze Diensten, zullen wij de Gegevens die wij over u hebben, zoals uw naam, leeftijd, IP-adres, Unieke Identificatoren, e-mails en geuite voorkeuren, samen met het Privacy beleid dat u hebt ontvangen toen u ze verstrekte, en de bron van de Gegevens (als ze ons bijvoorbeeld zijn verstrekt door een van onze Partners);  

 • Uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (recht op gegevensoverdracht): naargelang uw gebruik van onze Diensten zullen wij u een interoperabel bestand bezorgen met de gegevens die wij over u hebben. 

 • Uw gegevens corrigeren (recht op rectificatie): u kunt ons bijvoorbeeld vragen uw e-mailadres of telefoonnummer te wijzigen als deze onjuist zijn;

 • De verwerking van uw gegevens beperken (recht op beperking van de verwerking): bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onwettig is of dat verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang niet passend is;

 • Uw gegevens verwijderen (recht op wissen): bijvoorbeeld wanneer u geen gebruik wilt maken van onze Diensten en niet wilt dat wij uw gegevens nog langer bewaren; 

 • Bezwaar maken tegen de verwerkingsactiviteiten (recht op bezwaar);

 • Uw toestemming intrekken (herroepingsrecht). 

 

U kunt een van de bovenstaande rechten uitoefenen, uw bezorgdheid uiten of een klacht indienen over het gebruik van uw gegevens op het volgende adres: https://privacyportal.stellantis.com.

 

Op elk moment kunt u ook:

 

10. Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen uit fysiek, technologisch en organisatorisch oogpunt om verlies, misbruik of wijziging van gegevens onder onze controle te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door, overgedragen aan of bekendgemaakt aan ontvangers die toegang moeten hebben tot deze gegevens.

 • Wij beperken ook de hoeveelheid gegevens die toegankelijk is, worden doorgegeven of bekendgemaakt aan ontvangers tot alleen datgene wat nodig is om de doeleinden of specifieke taken van de ontvanger te vervullen.

 • De computers en servers waarop uw Gegevens worden opgeslagen, bevinden zich in een beveiligde omgeving, worden met een wachtwoord gecontroleerd en hebben beperkte toegang, en hebben standaard firewalls en antivirussoftware geïnstalleerd. 

 • Papieren kopieën van eventuele documenten met uw gegevens worden eveneens in een beveiligde omgeving bewaard. 

 • Wij vernietigen papieren kopieën van documenten met uw gegevens die niet langer nodig zijn. 

 • Bij de vernietiging van gegevens die in de vorm van elektronische bestanden zijn vastgelegd en opgeslagen en die niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat een technische methode (bijvoorbeeld een laag niveau formaat) garandeert dat de gegevens niet kunnen worden gereproduceerd.

 • Laptops, USB-sleutels, mobiele telefoons en andere elektronische draadloze apparaten die worden gebruikt door onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens, worden beschermd. Wij moedigen werknemers aan om uw Gegevens niet op dergelijke apparaten op te slaan, tenzij dit redelijkerwijs noodzakelijk is om een specifieke taak uit te voeren zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. 

 • Wij leiden onze werknemers op om dit privacy beleid na te leven en voeren controleactiviteiten uit om een voortdurende naleving te waarborgen en de doeltreffendheid van ons privacy beheer te bepalen.

 • Elke Gegevensverwerker die wij gebruiken is contractueel verplicht om uw gegevens bij te houden en te beschermen met maatregelen die in grote lijnen overeenkomen met de maatregelen in dit Privacy beleid of die vereist zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, wordt u en de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in kennis gesteld van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (bijvoorbeeld tenzij de gegevens voor niemand begrijpelijk zijn of de inbreuk waarschijnlijk geen risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden en die van anderen).

 

11. Wat dit privacy beleid niet dekt

Dit Privacy beleid verklaart en dekt de verwerking die wij uitvoeren als Verwerkingsverantwoordelijke binnen Onze Website en Applicatie. 

Dit privacy beleid is niet van toepassing op verwerkingen door anderen dan ons.

In die gevallen zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens die niet onder dit Privacy beleid valt.

 

12. Gebruik van gegevens voor andere doeleinden

Indien wij uw gegevens anders of voor andere dan de hier vermelde doeleinden moeten verwerken, zult u daarvan specifiek in kennis worden gesteld voordat de verwerking begint.

 

13. Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid te allen tijde aan te passen en/of te wijzigen. Wij zullen u van substantiële aanpassingen/wijzigingen op de hoogte brengen. 

 

14. Licentie

De pictogrammen in deze mededeling zijn "Pictogrammen voor gegevensbescherming" van Europees Centrum voor privacy en cyberveiligheid van de Universiteit Maastricht (ECPCCC BY 4.0.

 

15. Definities

Andere traceertechnologieën: pixeltags (tracers die samen met Cookies worden gebruikt en in afbeeldingen op webpagina's of de Applicatie zijn ingebed om bepaalde activiteiten te volgen, zoals het bekijken van Inhoud die voor u nuttig kan zijn, of om te zien of een e-mail is gelezen) of Unieke Identificatiecodes die zijn ingebed in links naar commerciële communicatie die ons informatie sturen wanneer erop wordt geklikt.

Apparaat: verwijst naar het elektronische apparaat (bijv. iPhone) waarmee u onze Website en Applicatie en/of de Websites en Apps van onze Partners bezoekt.  

Apparaatsensoren: afhankelijk van uw apparaat zijn dit sensoren zoals versnellingsmeters, gyroscopen, Bluetooth, Wi-fi en GPS die op een of andere manier de informatie die zij verzamelen delen via het Apparaat en dus via de Applicatie. Indien ingeschakeld door de instellingen van het Apparaat, stellen deze ons in staat om informatie over uw locatie te verkrijgen. 

Applicatie: deze applicatie indien van toepassing

Autofabrikant: verwijst afzonderlijk of gezamenlijk naar de volgende entiteiten die optreden als fabrikant van Voertuigen: Stellantis Europe S.p.A., Corso Agnelli 200, 10135 - Turijn, Italië; PSA Automobiles S.A. (Stellantis Auto S.A.S.), 2-10 Boulevard de l'Europe, F-78300 Poissy, Frankrijk; Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland. 

Browser: verwijst naar programma's die worden gebruikt om toegang te krijgen tot het internet (bv. Safari, Chrome, Firefox, enz.).

Combinatie en/of Kruising: dit is het geheel van volledig geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde handelingen die wij combineren met de Gegevens over uw locatie, de Gegevens die worden afgeleid uit uw activiteit, de Gegevens die worden verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, de Gegevens die u verstrekt en de Gegevens die worden verzameld door de Websites en Applicatie van Onze Partners die worden gebruikt om de Diensten te verlenen, onze Diensten te analyseren en te verbeteren en nieuwe diensten en functies te creëren, alsmede om Inhoud aan te bieden die nuttig voor u kan zijn. Wij kunnen ook informatie uit verschillende bronnen combineren en/of kruisen, zoals informatie verzameld van Onze Website en Applicatie, Websites en Apps van Onze Partners en/of Gegevens verzameld uit openbare of publiekelijk toegankelijke bronnen. 

Cookie: een kleine tekst die door onze sites of onze partners of netwerk naar uw browser wordt gestuurd. Hiermee kan de site informatie opslaan, zoals het feit dat u de site hebt bezocht, uw taal en andere informatie. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van Cookies (technische cookies) vast te leggen, onze Diensten te analyseren en te verbeteren en nieuwe diensten en functies te creëren of onze Diensten aan te passen, met inbegrip van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. Informatie die door Cookies wordt doorgegeven, kan worden gecombineerd en/of gekruist met een van de Andere Trackingtechnologieën, indien van toepassing.

Diensten: collectief betekent dit alle diensten die beschikbaar zijn op Onze Website en Applicatie, zoals "configureren en bestellen", "ons Netwerk vinden", "kopen of huren", reserveringen voor proefritten, de institutionele nieuwsbrief, klantenservice en Onze Evenementen.

Geaggregeerde Informatie: verwijst naar statistische informatie over u die uw Persoonsgegevens niet bevat. Wij gebruiken deze informatie voor het analyseren en verbeteren van onze Diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies en om statistische rapporten te maken voor onze Partners en onze Retailers. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw locatie of over Inhoud die voor u nuttig kan zijn en die u hebt bekeken. Wij wijzen erop dat wij uw Gegevens in deze rapporten niet delen. 

Gegevensverwerker: verwijst naar een entiteit die wij inschakelen om uw Persoonsgegevens uitsluitend namens en volgens de schriftelijke instructies van Stellantis Europe S.p.A. te verwerken.

Gevoelige Gegevens: persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens waarmee een natuurlijke persoon uniek kan worden geïdentificeerd, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon.

Indirecte inzameling: is een van de diensten die wij aanbieden op de websites en toepassingen van onze partners. In dergelijke gevallen is het de Partner die ons verzekert uw toestemming te hebben ontvangen of een andere rechtsgrondslag te hebben die de communicatie/het delen van uw Persoonsgegevens legitimeert. Op dit punt preciseren wij dat wij, vóór gebruik, controleren hoe Partners gegevens verzamelen en aan ons doorgeven om uw voorkeuren te respecteren. 

Inhoud die nuttig voor u kan zijn: als u bijvoorbeeld zoekt naar het model "Citroën", kunnen wij andere inhoud met betrekking tot dit model weergeven op Onze Website en Applicatie of via Programmatic Advertising. Aanpassing van de inhoud kan plaatsvinden door het combineren en/of kruisen van gegevens. 

IP-adres: is een uniek nummer dat door uw Browser, uw Apparaat en de Applicatie wordt gebruikt om verbinding te maken met het internet. De internet service provider verstrekt dit nummer waarmee de provider en/of het gebied bij benadering waar u zich bevindt kan worden geïdentificeerd. Zonder deze gegevens kunt u geen verbinding maken met het internet en onze Diensten niet gebruiken of gebruik maken van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. 

Ons Netwerk: dit zijn verkooppunten en/of verdelers en/of herstellers waarmee Stellantis Europe commerciële overeenkomsten heeft gesloten voor de verkoop van haar Voertuigen en die assistentie verlenen i.v.m. diensten en producten.

Onze Evenementen: dit zijn evenementen/showrooms georganiseerd door Stellantis Europe, haar Netwerk, of in samenwerking met andere merken waarmee Stellantis Europe samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten.

Onze Website: omvat deze Website en onze sociale netwerkpagina's waar dit privacy beleid aanwezig is.

Partners: betekent derde entiteiten die uw Persoonsgegevens alleen aan ons mogen meedelen nadat zij ons contractueel hebben verzekerd dat zij uw toestemming hebben verkregen of dat zij een andere rechtsgrondslag hebben die hun mededeling/deling van dergelijke gegevens met ons legitimeert (bijvoorbeeld als u een van onze Partners vraagt om een proefrit te boeken, als u een aankoop doet en als u verzoekt om commerciële communicatie te ontvangen). Deze definitie omvat ook de geselecteerde Partners met wie wij uw Gegevens kunnen delen. De Partners kunnen behoren tot de volgende productsectoren: productie, groot- en detailhandel, financiële diensten, bankdiensten, vervoer en opslag, informatie- en communicatiediensten, professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten, reisbureaus, bedrijfsondersteunende diensten, artistieke, sportieve, amusements- en entertainmentactiviteiten, activiteiten van ledenorganisaties, diensten van fysieke wellnesscentra, leveranciers van elektriciteit en gas, verhuur, e-mobiliteit en verzekeringsmaatschappijen.

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, alsmede alle informatie die gekoppeld is of redelijkerwijs gekoppeld kan worden aan een bepaalde persoon of een bepaald huishouden. Zo worden bijvoorbeeld een e-mailadres (als het verwijst naar een of meer aspecten van een individu), IP-adressen en Unieke Identificatoren beschouwd als Persoonsgegevens. Voor uw gemak zullen wij alle genoemde Persoonsgegevens ook collectief aanduiden als "Gegevens".

Programmatic Advertising: dit zijn platformen die de informatie die zij over u verzamelen, zoals uw IP-adres en de gegevens verzameld door Cookies en Andere trackingtechnologieën, delen met entiteiten die er belang bij hebben u Inhoud te tonen die nuttig voor u kan zijn. In ons geval, als u het "Citroën"-model op onze Website en Applicatie visualiseert, zullen wij deelnemers aan Programmatic Advertising vragen ons een advertentieruimte toe te kennen op een van de websites die u bezoekt om u Inhoud te tonen die nuttig voor u kan zijn. Op dit punt willen wij herhalen dat de mededeling van uw Gegevens aan deelnemers aan Programmatic Advertising is gebaseerd op uw voorafgaande en specifieke toestemming die u op de banner heeft gegeven bij het eerste bezoek aan Onze Website en Applicatie. 

Unieke Identificatoren: informatie die u uniek kan identificeren via uw Browser, Apparaat en/of de Applicatie. Op de Browser worden uw IP-adres en Cookies beschouwd als Unieke Identificatoren. Op het Apparaat worden door fabrikanten verstrekte reclame-identificatoren, zoals Apple's IDFA en Android's AAIG, die wij gebruiken voor het analyseren en verbeteren van onze Diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies, waaronder Inhoud die nuttig voor u kan zijn, beschouwd als Unieke Identificatoren. Wij merken op dat wij voor deze doeleinden en in overeenstemming met de adviezen van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten, geen gebruik maken van andere Unieke Identificatiemiddelen zoals MAC-adressen en IMEI's, aangezien deze niet door u opnieuw kunnen worden ingesteld. Voor de Applicatie worden de Unieke Identificatoren in plaats daarvan beschouwd als de code die de door u geïnstalleerde Applicatie identificeert. 

Verwerkingsverantwoordelijke: verwijst naar de rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere entiteit die, individueel of gezamenlijk, de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vaststelt. Deze definitie verwijst doorgaans naar Stellantis Europe S.p.A.. In andere gevallen wordt zij voorafgegaan door het woord "Onafhankelijk" (bijv. "Onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijke") om aan te geven dat uw Persoonsgegevens door een andere persoon dan Stellantis Europe S.p.A. worden verwerkt.

Voertuig: verwijst naar een voertuig van een van de merken van de Stellantis Groep.

Voertuiggegevens: alle technische, diagnostische en realistische gegevens die kunnen worden verzameld via het op het voertuig geïnstalleerde voertuigapparaat (bv. locatie, snelheid en afstanden, tijd dat de motor draait en uitschakelt; als de accukabel is doorgesneden, accudiagnostiek, bewegingen met de sleutel uit, vermoedelijke botsing, alsook diagnostische gegevens zoals, maar niet beperkt tot, olie- en brandstofniveaus, bandenspanning en/of energieverbruik motorstatus). Voertuiggegevens zijn gewoonlijk geaggregeerde informatie, tenzij ze verband houden met Persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

BIJLAGE 6 GECONNECTEERDE DIENSTEN 

 

Onderstaande algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op voertuigen die zijn uitgerust met een telematicabox 

 

INFORMATIE OVER DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE VERKOOP VAN CONNECT ONE SERVICES 

 

INLEIDING 

Overwegende dat: 

a. De LEVERANCIER een reeks services aanbiedt voor zijn VOERTUIGEN, zoals hierin gedefinieerd, met betrekking tot het in de fabriek op het VOERTUIG geïnstalleerde APPARAAT 

 

b. De volgende services worden aangeboden met betrekking tot het APPARAAT: 

• Connect ONE-services: dit zijn de services die automatisch en zonder aanvullende kosten beschikbaar zijn vanaf het moment van levering van het VOERTUIG, voor sommige daarvan is activatie door de Klant of Gebruiker (naargelang van toepassing) vereist; 

• Connect PLUS-services: dit zijn aanvullende services, waar beschikbaar, waarvoor een extra abonnement en activatie door de Klant of Gebruiker (naargelang van toepassing) vereist is bij acceptatie, evenals betaling indien van toepassing 

• Connect PREMIUM-services: dit zijn aanvullende services, waar beschikbaar, waarvoor een extra abonnement vereist is dat optioneel kan worden geactiveerd door de Klant of Gebruiker (naargelang van toepassing), na acceptatie en betaling. 

c. De huidige ALGEMENE VOORWAARDEN verwijzen exclusief naar de Connect ONE-services, hierna "SERVICES" genoemd. 

 

d. Voor een gedetailleerde beschrijving van de Connect PLUS-services en Connect PREMIUM-services, waar en wanneer beschikbaar, verwijzen wij u naar hun respectieve algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden die beschikbaar zijn op de WEBSITE. Indien Connect PLUS-services en Connect PREMIUM-services niet beschikbaar zijn, zie dan de algemene verkoop- en 

gebruiksvoorwaarden van individuele services die op de WEBSITE worden aangeboden. 

 

e. SERVICES kunnen waar van toepassing worden verkocht door de LOKALE LEVERANCIER. Bekijk de 

factuur voor meer informatie. 

De KLANT erkent dat dit document integraal deel uitmaakt van het contract voor de aankoop van voertuigen die in de fabriek zijn uitgerust met het genoemde APPARAAT (het "Aankoopcontract"). Ondertekening van de Koopovereenkomst, inclusief de ALGEMENE VOORWAARDEN, is verplicht om de DIENSTEN te verkrijgen. 

Door ondertekening van de Koopovereenkomst bevestigt de KLANT kennis te hebben genomen van en volledig te zijn geïnformeerd over de aanvaarding van alle bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN.De KLANT begrijpt en accepteert dat het abonnement op de SERVICES verbonden is aan het VOERTUIG. 

De overdracht van het APPARAAT en de SERVICES op een ander voertuig dan het VOERTUIG dat door deze Koopovereenkomst is geïdentificeerd, is niet toegestaan. 

Kernonderdelen van de SERVICES worden uiteengezet in Bijlage I. Sommige SERVICES worden geleverd in overeenstemming met bepaalde typen goedkeuringswetten en - voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het VOERTUIG wordt verkocht. Voor sommige in Bijlage I omschreven SERVICES kan extra online activatie nodig zijn. 

 

Deze SERVICES hebben de volgende kenmerken: 

- duur: details over de duur van de geldigheidsperiode van de SERVICES, indien niet opgenomen in Bijlage I, zijn beschikbaar op de WEBSITE; 

- de SERVICES kunnen evolueren in overeenstemming met nieuwe technische en/of regelgevende vereisten zoals uiteengezet in clausule 4.2; 

De KLANT moet ook zorgvuldig Bijlage I lezen, die aandachtspunten, parameters en eventuele beperkingen van de SERVICES omvat: 

Het moet duidelijk zijn dat deze ALGEMENE VOORWAARDEN de regels vormen die moeten worden gevolgd door alle KLANTEN, die er ook voor moeten zorgen dat andere GEBRUIKERS hiervan op de hoogte worden gebracht en deze naleven. 

 

1. DEFINITIES 

- "OPERATING CENTRE" wil zeggen het operationele controlecentrum dat onafhankelijk wordt beheerd door de SERVICEPROVIDERS, waarmee de KLANT (of GEBRUIKERS van het VOERTUIG) assistentiediensten ontvangen in geval van een ongeluk en/of behoefte aan pechhulp. 

- “ALGEMENE VOORWAARDEN”: dit verwijst naar deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik en de verkoop van de SERVICES. 

- "APPARAAT" wil zeggen het computergestuurde apparaat dat in de fabriek op het VOERTUIG is geïnstalleerd en dat het gebruik van de SERVICES mogelijk maakt – inclusief maar niet beperkt tot telecommunicatieboxen, aanraakschermen of andere connectiviteitsapparatuur die nodig is om de SERVICES te gebruiken – en dat door de KLANT samen met het VOERTUIG is gekocht. 

Het APPARAAT is ontworpen om de gegevens en informatie over het VOERTUIG de verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot de locatie, richting, afgelegde afstand en andere diagnostische gegevens. 

“LOKALE LEVERANCIER” wil zeggen de entiteit die een mandaat van de LEVERANCIER heeft om de SERVICES te verkopen, zoals geïdentificeerd in de factuur die aan de KLANT is verschaft. “SERVICEBESCHRIJVING”: dit is de beschrijving van de Services zoals uiteengezet in Bijlage I; 

- “LEVERANCIER”: dit is ofwel (i) het bedrijf STELLANTIS EUROPE S.p.A., met hoofdkantoor in Turijn, Corso Giovanni Agnelli Nr. 200, Postcode 10135, belasting- en btw-nummer 7973780013, met volgestort aandelenkapitaal van: 850.000.000 euro, ingeschreven in de Economische en Administratieve Index (R.E.A.) van Turijn onder nr. 07973780013, voor de merken Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Jeep en Abarth, of (ii) PSA Automobiles SA, een Société par actions simplifiée (Stellantis Auto S.A.S.) met kapitaal van 300.176.800 euro, geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 542 065 479, gevestigd te 2 à 10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk voor de merken Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Vauxhall en Opel. Zowel Stellantis Europe S.p.A als PSA Automobiles SA (Stellantis Auto S.A.S.) worden gecontroleerd door Stellantis N.V. De LEVERANCIER van de SERVICES overeenkomstig deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt gespecificeerd in Bijlage I voor het betreffende Merk. “ONDERSTEUNINGSNETWERK VAN DE LEVERANCIER”: verwijst naar distributeurs die door de LEVERANCIER zijn gemachtigd om VOERTUIGEN te verkopen of te onderhouden of elke andere persoon die door de LEVERANCIER is gemachtigd om assistentie te verlenen. 

- "SERVICEPROVIDER": dit is elke persoon of entiteit die een service, uitrusting of structuur levert die is verbonden met de connectiviteits- SERVICES van het VOERTUIG. 

- "DIEFSTAL": dit wil zeggen een misdrijf dat wordt begaan door iemand die zonder toestemming andermans eigendommen steelt of meeneemt in de zin van de relevante toepasselijke wetgeving; 

- “BEROVING”: dit wil zeggen een strafbaar feit beoogd door relevante toepasselijke wetten, begaan door iemand die iemands eigendommen steelt, en onmiddellijk daarvoor of op het moment dat hij dit doet, en om dit te doen, geweld gebruikt tegen een persoon of een persoon de angst aanjaagt of wil aanjagen om ter plekke aan geweld onderworpen te worden. 

- “MERK” wil zeggen Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Vauxhall of Opel (naargelang van toepassing). 

- ”VOERTUIGLOCATIE”: dit is de functie van het APPARAAT die, indien geactiveerd, het mogelijk maakt de positie van het VOERTUIG te lokaliseren (geolocatie). 

- ”BESTURINGSSYSTEEM”: dit is het gecomputeriseerde systeem dat verbonden is met het APPARAAT dat op het VOERTUIG is geïnstalleerd, waarmee de SERVICES worden verleend. 

- “SERVICE/S": dit wil zeggen de services die in de Servicebeschrijving zijn beschreven; 

- "WEBSITE": dit wil zeggen het portaal dat toegankelijk is via het internetadres in het gedeelte "connectiviteit" van de website van elk VOERTUIGMERK, waarop de KLANT alle verdere informatie kan vinden over de kenmerken en werking van de SERVICES, evenals over hun beschikbaarheid en dekking op basis van het model en land van verkoop van het VOERTUIG; 

- "KLANT": de klant die de Koopovereenkomst heeft ondertekend en gebruik maakt van de SERVICES, en waar hij/zij een natuurlijke persoon is die, met betrekking tot deze ALGEMENE VOORWAARDEN, handelt voor doeleinden die buiten het handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsleven van die persoon vallen, wordt deze KLANT in deze Algemene Voorwaarden een CONSUMENT genoemd. 

- “VOERTUIG”: dit verwijst naar een in aanmerking komend nieuw voertuig van het betreffende merk zoals vermeld in Bijlage 1 dat is voorzien van het APPARAAT; 

- “MOBIELE APPLICATIE”: dit wil zeggen de applicatie voor Smartphone- en Smartwatch- apparaten waarop de KLANT de SERVICES kan gebruiken en de bijbehorende configuraties kan instellen; 

- “GEBRUIKER”: dit wil zeggen de bestuurder die het VOERTUIG en de gerelateerde SERVICES gebruikt, anders dan de KLANT. 

 

2. DOEL 

Het doel van deze ALGEMENE VOORWAARDEN is het definiëren en reguleren van de relatie met de KLANT die de SERVICES gebruikt. 

 

3. Functies van het APPARAAT en APPARAAT beheer op afstand 

3.1. Netwerkcommunicatieverbinding en openbaarmaking van gegevens 

Na de installatie van het APPARAAT op het VOERTUIG wordt een netwerkcommunicatieverbinding tot stand gebracht tussen het VOERTUIG en het respectievelijke BESTURINGSSYSTEEM en onderhouden om de noodzakelijke openbaarmaking van gegevens uit te voeren voor het leveren van de SERVICES. Een dergelijke netwerkcommunicatieverbinding maakt, afhankelijk van het type geleverde services, de verzending mogelijk naar het BESTURINGSSYSTEEM, via het mobiele netwerk (waar de dekking dit toelaat) van bepaalde VOERTUIG gegevens, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: 

- VOERTUIG status of diagnostische gegevens zoals, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, motortemperatuur, oliedruk, brandstofverbruik, kilometerstand, huidige lading van de accu, standaardcodes, logboeken, onderhoudsproblemen. 

- VOERTUIG alarmen” zoals, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, doorgesneden accukabels, een losgekoppelde en/of niet-opgeladen accu, beweging van het VOERTUIG met uitgenomen sleutel, melding van vermoedelijke aanrijdingen. 

- VOERTUIG gebruik zoals, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, positie, afgelegde afstand, aantal uren dat de motor van het VOERTUIG heeft gedraaid of niet heeft gedraaid, snelheid, gebruik van ADAS. 

- Gegevens die noodzakelijk zijn voor SERVICES zoals, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, navigatie-informatie, gesproken verzoeken, berichten. 

Als de KLANT controle wil hebben over de openbaarmaking van gegevens, kan de KLANT er op elk moment voor kiezen om de respectieve openbaarmaking van gegevens te beperken door de betreffende privacy-instellingen voor het VOERTUIG te wijzigen. De manier om de respectieve privacy-instellingen te wijzigen is afhankelijk van de apparatuur van het VOERTUIG. Zie de Gebruikershandleiding of het Gebruikershandboek of neem contact op met het Contactcentrum van de LEVERANCIER voor meer informatie. 

Als de KLANT ervoor kiest om de openbaarmaking van gegevens te beperken, in het bijzonder de openbaarmaking van geolocatiegegevens indien van toepassing, kan dit de levering van de SERVICES beperken. 

Openbaarmaking van gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verbinding, apparaat beheer, SERVICES die worden verleend in overeenstemming met bepaalde typen goedkeuringswetten en -voorschriften, soft- en firmware-updates en voor het beheren van standaardcodes worden niet beïnvloed door de Privacy-instellingen. 

 

3.2. Gebruik van gegevens - Verbeterde productkwaliteit 

De KLANT erkent en aanvaardt dat om de kwaliteit van de door de LEVERANCIER vervaardigde producten te verbeteren, de VOERTUIG-diagnosegegevens – met uitzondering van de geolocatie van het VOERTUIG – worden overgedragen aan de LEVERANCIER met het oog op VOERTUIG- diagnose, gegevensanalyse, aanmaak van statistieken voor de productverbetering. Meer informatie over deze en andere doeleinden wordt beschreven in de "Europese Connected Vehicles Privacyverklaring" in bijlage II bij deze ALGEMENE VOORWAARDEN. 

 

3.3 APPARAAT beheer op afstand en Updates Zonder afbreuk te doen aan voorwaarde 12 hieronder, als een integraal onderdeel van de SERVICE, zullen het noodzakelijke apparaat beheer en de nodige software- en firmware- updates met betrekking tot de soft- en firmware voor de SERVICE op afstand worden uitgevoerd, in het bijzonder door gebruik te maken van "over the air"-technologie. ”Over the air”-technologie wil zeggen alle communicaties zonder fysieke netwerkverbinding (bijv. GSM 4G, Wifi). 

Hiervoor wordt na elke "contact ingeschakeld" een beveiligde radionetwerkverbinding tussen het Voertuig en de apparaat beheerserver tot stand gebracht wanneer een mobiel telefoonnetwerk beschikbaar is. Afhankelijk van de apparatuur van het VOERTUIG moet de verbindingsconfiguratie worden ingesteld op "Verbonden voertuig" om het tot stand brengen van de radionetwerkverbinding toe te staan. 

Ongeacht een geldig abonnement op verbonden services, zullen productbeveiliging- of productveiligheid gerelateerd apparaat beheer en software- en firmware-updates op afstand worden uitgevoerd wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de betreffende fabrikant van het VOERTUIG is onderworpen (bijv. productaansprakelijkheidswetgeving, e-call- verordening) of wanneer de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betreffende voertuiggebruikers en passagiers te beschermen. 

Het tot stand brengen van een beveiligde radionetwerkverbinding en de gerelateerde updates op afstand worden niet beïnvloed door Privacy-instellingen en zullen in principe worden uitgevoerd na een initiatie door de voertuiggebruiker na een kennisgeving hierover. 

 

4. Acceptatie, activatie, wijziging en afdwingbaarheid 

4.1.1 Acceptatie van de ALGEMENE VOORWAARDEN 

Door ondertekening van het Koopcontract en deze ALGEMENE VOORWAARDEN erkent de KLANT deze ALGEMENE VOORWAARDEN te hebben gelezen en aanvaard. 

 

4.1.2 Activatie 

Zoals vermeld in Bijlage I kan voor sommige SERVICES - die al beschikbaar zijn bij ondertekening van de Koopovereenkomst - aanvullende online activatie nodig zijn. In dergelijke gevallen moet de KLANT het betreffende activatieproces online volgen om de betreffende SERVICES te kunnen gebruiken. 

 

4.2. Wijzigingen van de ALGEMENE VOORWAARDEN 

De LEVERANCIER kan deze ALGEMENE VOORWAARDEN te allen tijde en periodiek naar eigen goeddunken wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de KLANT rechtstreeks of onrechtstreeks via de WEBSITE. Zij worden geacht van toepassing en uitvoerbaar te zijn tegen de KLANT indien de KLANT niet binnen 30 dagen na de kennisgeving ervan bezwaar heeft gemaakt tegen de toepassing ervan of indien de KLANT de DIENSTEN blijft gebruiken na voornoemde kennisgeving. 

De KLANT wordt ervan op de hoogte gesteld dat de DIENSTEN kunnen worden gewijzigd en/of bijgewerkt, met name in geval van wijzigingen in de regelgeving of indien de wet dit vereist. 

Alle wijzigingen die geen significante invloed hebben op deze ALGEMENE VOORWAARDEN worden gepubliceerd op de WEBSITE en zijn geldig vanaf de datum van publicatie. 

Indien een wijziging de levering van de DIENST, de rechten van de KLANT en/of het gebruik van zijn persoonsgegevens overeenkomstig deze ALGEMENE VOORWAARDEN aanzienlijk beïnvloedt ("Belangrijke wijziging"), zal de LEVERANCIER de KLANT per e-mail (indien bekend) of met elk ander middel waarover de LEVERANCIER beschikt, op de hoogte brengen van deze wijziging. De KLANT zal het recht hebben om deze ALGEMENE VOORWAARDEN binnen 30 dagen na de Significante Wijziging kosteloos te beëindigen door contact op te nemen met het ondersteuningsnetwerk van de LEVERANCIER en/of de Klantendienst. Op voorwaarde echter dat de Klant de DIENSTEN die worden geleverd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving niet kan beëindigen. 

De bepalingen van de geldende ALGEMENE VOORWAARDEN die aan de KLANT zijn medegedeeld en direct of indirect zijn aanvaard (bijvoorbeeld het blijven gebruiken van de Diensten na op de hoogte te zijn gebracht van de wijzigingen), zijn permanent online beschikbaar op de WEBSITE. 

Een kopie van deze ALGEMENE VOORWAARDEN, die mogelijk gewijzigd zijn, is ook online beschikbaar op de WEBSITE. 

 

4.3. Afdwingbaarheid 

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN worden geacht afdwingbaar te zijn richting, tegenover, naar de KLANT vanaf het moment dat de KLANT de Koopovereenkomst ondertekent of de SERVICES begint te gebruiken. Wijzigingen in de ALGEMENE VOORWAARDEN zijn afdwingbaar richting, tegenover, naar de KLANT indien de KLANT de SERVICES na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken. 

 

5. HERROEPINGS-/ANNULERINGSRECHT 

De KLANT heeft uitsluitend het recht om de SERVICES die onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN worden geleverd te annuleren in geval van uitoefening van het herroepingsrecht van de Koopovereenkomst. De uitoefening van het herroepingsrecht van het contract voor de aankoop van het VOERTUIG door de klant heeft automatisch het einde van de levering van de SERVICES tot gevolg. 

 

6. Voorwaarden - Vereisten voor een goede werking van het APPARAAT en beperking van aansprakelijkheid - Territoriale beschikbaarheid 

6.1 Voorwaarden 

De KLANT kan de aangeboden SERVICES gebruiken in overeenstemming met de volgende voorwaarden: 

- het VOERTUIG moet zijn voorzien van het APPARAAT; 

- het is noodzakelijk dat de KLANT juridisch bevoegd is om het VOERTUIG te kopen en de Koopovereenkomst te ondertekenen; 

- voor bepaalde SERVICES kan een specifieke aanvullende online activering vereist zijn, zoals beter beschreven in Bijlage I 

De KLANT erkent door middel van deze ALGEMENE VOORWAARDEN dat de SERVICES worden verschaft om aan boord van het VOERTUIG gebruikt te worden. 

DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ONDERTEKENEN, VERLAART DE KLANT TE BEGRIJPEN DAT DE GEOLOCATIEGEGEVENS VAN HET VOERTUIG ZULLEN WORDEN VERWERKT EN ELEKTRONISCH NAAR HET BESTURINGSSYSTEEM ZULLEN WORDEN VERZONDEN WANNEER DAT NODIG IS OM DE SERVICES TE KUNNEN VERLENEN, IN TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING. 

 

6.1.1 Dataconnectiviteit 

De dataverbinding tussen het APPARAAT en het BESTURINGSSYSTEEM wordt vastgesteld via een Simkaart die in het APPARAAT is geïnstalleerd. Connectiviteit is alleen actief in de landen die op de WEBSITE zijn aangegeven, behalve waar anders vermeld in de Servicebeschrijving 

 

6.2 Vereisten voor een goede werking van het APPARAAT en beperking van aansprakelijkheid De KLANT erkent dat de correcte installatie en activatie van het APPARAAT essentiële voorwaarden zijn voor het leveren van de SERVICES. De installatie en activatie van het APPARAAT wordt door de LEVERANCIER uitgevoerd. De KLANT erkent dat het APPARAAT geen risico voor de gezondheid of de veiligheid van het VOERTUIG vormt en erkent er geen wijzigingen in aan te zullen brengen. 

Elke installatie, de-installatie, vervanging, reparatie, onderhoud of andere interventie aan het APPARAAT tijdens de garantieperiode die voor het VOERTUIG is verleend, moet worden uitgevoerd door een door de Leverancier geautoriseerde installateur waarmee de KLANT contact kan opnemen via de Klantenservice van de Leverancier. 

In een dergelijk geval zal de KLANT, bij een fout of storing van het APPARAAT, ervoor zorgen dat het VOERTUIG naar het aflevercentrum wordt gebracht waar het VOERTUIG is opgehaald of naar een ander door de Leverancier geautoriseerd centrum. 

De KLANT kan contact opnemen met Klantenservice voor meer informatie over interventies die het APPARAAT nodig kan hebben. 

De LEVERANCIER kan de SERVICES verlenen op voorwaarde dat: 

• Het GPS-netwerk operationeel is en correct functioneert; 

• Het mobiele netwerk en de vaste telefoonlijnen operationeel zijn en correct functioneren; 

• De kaartendatabase van het hele nationale en Europese gebied is geüpdatet. Een statusupdate van de kaarten is beschikbaar via de MOBIELE APPLICATIE en op de WEBSITE. 

 

In de volgende gevallen: 

I. ontbrekende kaarten; 

II. onvoldoende dekking van het GPS-signaal en/of het mobiele netwerksignaal (waar beschikbaar) en/of het niet beschikbaar zijn van het netwerk; 

III. het VOERTUIG bevindt zich in een gebied dat niet door de telefoonmaatschappij wordt gedekt; 

IV. het VOERTUIG bevindt zich in een land waar het leveren van de SERVICES niet beschikbaar is; of 

V. storingen in de SERVICE als gevolg van kortdurende capaciteitsknelpunten als gevolg van piekbelastingen op de SERVICES of als gevolg van storingen op het gebied van telecommunicatiesystemen van derden; 

Is het niet gegarandeerd dat de SERVICES operationeel zijn, waarvoor de LEVERANCIER op geen enkele wijze aansprakelijk is. 

De KLANT erkent dat de LEVERANCIER het recht heeft om, ook tijdelijk, de SERVICES op te schorten voor onderhoud of verbeteringen aan het netwerk of systeem, of in geval van overbelasting van het netwerk of om redenen van veiligheid en naleving van de regelgeving, of naar aanleiding van een klacht wegens DIEFSTAL van het VOERTUIG door de KLANT of op verzoek van relevante autoriteiten. Het wordt begrepen en overeengekomen dat in de hierboven vermelde gevallen van opschorting of onderbreking de LEVERANCIER geen compensatie of vergoeding verschuldigd is aan de KLANT. 

 

6.3. Territoriale beschikbaarheid van de SERVICES 

De KLANT erkent dat de SERVICES beschikbaar zijn in de landen die worden vermeld in de lijst op de WEBSITE, onder voorbehoud van de bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. De LEVERANCIER levert de 

SERVICES niet buiten deze landen en aanvaardt daarom in dergelijke gevallen geen enkele verantwoordelijkheid richting, tegenover, naar de KLANT en/of de gebruikers van het VOERTUIG met betrekking tot de SERVICES. 

Raadpleeg de WEBSITE voor alle informatie over de beschikbaarheid en activatie van de SERVICES, behalve waar dit al is beschreven in de Servicebeschrijving. De KLANT wordt verzocht om regelmatig de lijst van landen waar de SERVICES beschikbaar zijn op de WEBSITE te raadplegen. 

 

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT 

Elke KLANT is juridisch verantwoordelijk voor zijn/haar verbinding met het APPARAAT. 

Meer in het algemeen verbindt de KLANT zich tot naleving van de van toepassing zijnde regelgeving betreffende: 

- de bescherming van persoonsgegevens; 

- de vertrouwelijkheid van de correspondentie en het verbod op het onderscheppen van internetcommunicatie. 

Bij het gebruik van de SERVICES verbindt de KLANT zich tot het volgende: 

- geen enkele vorm van schending, inbreuk of piraterij op de rechten van anderen en de veiligheid van personen te plegen en in het bijzonder niemand te belasteren, lastig te vallen, te stalken of te bedreigen; 

- alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen met betrekking tot zijn of haar apparaten, om de overdracht van virussen of elk ander type programma of code die gevaarlijk of destructief kan zijn, te voorkomen en te vermijden; 

- zijn of haar toegangscode strikt persoonlijk te houden; 

- niet opzettelijk operaties uit te voeren die ertoe leiden dat zijn/haar ware identiteit wordt verborgen; 

- geen informatie van een andere klant te wijzigen, aan te passen of er toegang toe te krijgen; of 

- niet de normale werking van het netwerk van de LEVERANCIER of systemen die op voornoemd netwerk zijn aangesloten te onderbreken of te verstoren. 

 

De KLANT erkent dat hij of zij volledig op de hoogte is van het gebrek aan betrouwbaarheid van het internet en vooral van het feit dat er geen garantie is op beveiliging bij het verzenden en ontvangen van gegevens en bij de prestaties van het netwerk. 

De KLANT erkent dat hij of zij op de hoogte is gebracht van het feit dat de integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid van de informatie, bestanden en alle soorten gegevens die via internet worden uitgewisseld voor het gebruik van de SERVICES niet kunnen worden gegarandeerd. 

De KLANT moet zich onthouden van elk frauduleus, beledigend of buitensporig gebruik van de SERVICES, zoals vrijwillige of onvrijwillige congestie van de servers, dat de beschikbaarheid van de servers of het netwerk van de LEVERANCIER zou kunnen onderbreken. De KLANT moet worden beschouwd als de enige persoon die verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade, materieel of immaterieel, die aan derden wordt berokkend door het gebruik van de SERVICES. 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 

8.1. Algemene principes: juist gebruik van het APPARAAT en de SERVICES 

De KLANT is er toe gehouden het APPARAAT en de SERVICES te goeder trouw gebruiken, met inachtneming van deze ALGEMENE VOORWAARDEN en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met name de wetten over intellectueel en industrieel eigendom, IT, bestandsbeheer en bescherming van persoonsgegevens. Als zodanig is het de KLANT verboden, in het bijzonder: 

- het gebruik van het APPARAAT en de SERVICES om te leiden voor commerciële doeleinden of om producten en/of diensten te verkopen; 

- om het APPARAAT en de SERVICES te gebruiken om anderen te schaden of voor een doel dat in strijd is met de openbare orde of goede zeden, of om inbreuk te maken op de rechten van een derde partij; 

- om enige inbreuk makende handeling te plegen, noch het APPARAAT geheel of gedeeltelijk te reproduceren, downloaden, vertegenwoordigen, decompileren, demonteren of wijzigen, noch een "robot" of een "kopieerapparaat" van de Website te gebruiken; 

- om toegang te krijgen tot en/of het APPARAAT te wijzigen; 

- de functionaliteit van het APPARAAT en de SERVICES belemmeren of wijzigen, noch de gegevens die het bevat verwijderen of wijzigen; 

- de normale werking van het APPARAAT en de SERVICES verstoren, of virussen of enige andere technologie introduceren die schadelijk is voor de applicatie of de bijbehorende SERVICES. 

 

De KLANT is verplicht de functionaliteit van het APPARAAT niet te wijzigen, te verstoren, te wissen en/of in gevaar te brengen. De KLANT erkent dat elke manipulatie of verwijdering van het APPARAAT de mogelijkheid om de SERVICES te leveren in gevaar brengt. De LEVERANCIER aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid bij het niet leveren van de SERVICES als gevolg van een wijziging, intrekking of, in het algemeen, een handeling uitgevoerd door de KLANT of een GEBRUIKER op het APPARAAT. 

LEVERANCIER behoudt zich het recht voor om ongeoorloofde toegang tot of knoeien met het APPARAAT als illegale activiteit te behandelen en dit aan de bevoegde autoriteiten te melden. De KLANT verbindt zich ertoe geen van de SERVICES te gebruiken voor frauduleuze, ongeoorloofde of onrechtmatige doeleinden, of in ieder geval voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. De KLANT verbindt zich ertoe de SERVICES niet op een oneigenlijke manier te gebruiken of te bedienen op een zodanige wijze dat dit de commerciële activiteiten, diensten, reputatie, werknemers of faciliteiten van de LEVERANCIER , SERVICEPROVIDERS of enige derde schaadt. De KLANT erkent daarom en stemt er uitdrukkelijk De KLANT erkent en aanvaardt dan ook uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor elk bedrag dat in welke hoedanigheid dan ook door een derde van de LEVERANCIER wordt gevorderd, evenals voor alle kosten die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van dergelijk oneigenlijk gebruik of van zijn eigen toedoen. 

De KLANT erkent daarom en stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij of zij de via de SERVICES ontvangen inhoud niet mag doorverkopen, kopiëren, opslaan, reproduceren, distribueren, wijzigen, tentoonstellen, publiceren, uitvoeren, verzenden, verspreiden of afgeleide werken ervan mag maken, en de via de SERVICES ontvangen inhoud niet voor commerciële doeleinden mag gebruiken. Sommige informatie die via de SERVICES wordt ontvangen behoort toe aan de LEVERANCIER, de SERVICEPROVIDERS of aan andere derde partijen die de SERVICES leveren via de LEVERANCIER. Dergelijke informatie kan worden gedekt door een of meer auteursrechten, commerciële handelsmerken, servicehandelsmerken, octrooien of andere wettelijke bescherming. De KLANT verbindt zich ertoe de via de SERVICES ontvangen inhoud niet te gebruiken en/of te kopiëren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de LEVERANCIER of de SERVICEPROVIDER. 

Met betrekking tot de levering van de SERVICES verbindt de KLANT zich ertoe de LEVERANCIER direct op de hoogte te stellen van elke wijziging in telefoonnummers en/of e-mails en/of adressen, en de LEVERANCIER te ontheffen van alle schadelijke gevolgen die de KLANT zou kunnen lijden als gevolg van het niet naleven hiervan. 

De KLANT [en elke GEBRUIKER] moet een volwassene zijn en bevestigt door gebruik te maken van de SERVICES dat hij of zij bekwaam is en over alle middelen beschikt die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de SERVICES. 

De KLANT is volledig aansprakelijk voor zijn/haar gebruik van het APPARAAT, de bijbehorende SERVICES en de informatie die hij/zij heeft verstrekt. 

 

8.2. Andere gebruikers of inzittenden van het VOERTUIG 

DE KLANT IS DE ENIGE VERANTWOORDELIJKE PARTIJ VOOR ELK GEBRUIK VAN DE SERVICES IN HET VOERTUIG, OOK ALS ANDEREN DEZE GEBRUIKEN EN OOK ALS DEZE ZONDER TOESTEMMING WORDEN GEBRUIKT. DE KLANT IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEREISTE SERVICES VOOR HEM/HAAR OF IEDEREEN DIE ZIJN/HAAR VOERTUIG GEBRUIKT, OF VIA DIT VOERTUIG TOEGANG TOT DE 

SERVICES VERKRIJGT. De KLANT verbindt zich er daarom toe om alle Gebruikers en inzittenden van hun VOERTUIG te informeren over de SERVICES en de systeemfuncties en - beperkingen, evenals over de voorwaarden van deze ALGEMENE VOORWAARDEN, inclusief de bijgevoegde PRIVACYVERKLARING. 

Aan de SERVICEPROVIDER of aan de LEVERANCIER kan geen enkele aansprakelijkheid worden toegerekend met betrekking tot de wijze waarop het VOERTUIG door de KLANT en/of de GEBRUIKER wordt gebruikt. 

Indien de KLANT en/of de GEBRUIKER van zijn/haar VOERTUIG de SERVICES gebruikt om een overtreding te begaan of voor andere oneigenlijke doeleinden, is de KLANT aansprakelijk voor alle schade die aan LEVERANCIER wordt toegerekend als gevolg van dergelijk gebruik. 

 

8.3. Naleving van verkeersveiligheids- voorschriften 

Naleving van verkeersveiligheidsvoorschriften is een prioriteit en de LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor eventuele overtredingen die worden begaan bij het gebruik van het VOERTUIG, inclusief overtredingen die worden begaan met betrekking tot elke van toepassing zijnde regelgeving of de verkeersregels. 

 

9. DUUR, VERLENGING EN BEËINDIGING VAN SERVICES 

9.1.1 Duur 

Met inachtneming van clausule 9.1.2 hieronder, hebben deze ALGEMENE VOORWAARDEN een duur en vervaldatum die wordt weergegeven op de WEBSITE, behalve waar gedetailleerd in de Servicebeschrijving in Bijlage I. Behalve voor SERVICES die vereist zijn door de van toepassing zijnde wetgeving, kan de beschikbaarheid van de SERVICES niet blijvend gegarandeerd worden wegens mogelijke toekomstige technische ontwikkelingen (inclusief maar niet beperkt tot: smartphones, besturingssystemen, netwerkbeschikbaarheid, veroudering van technische omgeving,...). Bijgevolg zullen de Services functioneren zolang de technologieën die bekend zijn op het moment van de Koopovereenkomst niet verouderd raken in vergelijking met de technologie die gewoonlijk op de markt wordt gebruikt. 

Bij het verstrijken van de looptijd worden deze ALGEMENE  VOORWAARDEN geacht automatisch te zijn beëindigd zonder enige kennisgeving hieromtrent door de KLANT of de LEVERANCIER. 

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, kan de KLANT de mogelijkheid hebben om sommige of alle SERVICES te verlengen (volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in specifieke pakketten die naar eigen goeddunken door de LEVERANCIER kunnen worden aangeboden) door deze te verlengen via de WEBSITE. 

Voor VOERTUIGEN die zijn voorzien van bepaalde goedkeuringsvereisten van verbonden services (bijvoorbeeld verplichte "eCall") blijft de SIM actief na de duur en het verstrijken van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. 

De verlenging van de ALGEMENE VOORWAARDEN is van kracht voor de periode die door de KLANT wordt gekozen uit de beschikbare opties en volgens de procedures gepubliceerd op de WEBSITE wanneer de procedure wordt geactiveerd. 

Wegens technische beperkingen van het APPARAAT moet de verlenging plaatsvinden binnen een jaar na de vervaldatum van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. 

Na een dergelijke deadline kunnen de SERVICES niet meer worden verlengd. 

In het geval waarin de KLANT de SERVICES opnieuw wenst te gebruiken, moet hij of zij op eigen kosten de installatie van een nieuw APPARAAT in het VOERTUIG aanvragen. 

 

9.1.2 Automatische beëindiging en terugtrekking van de LEVERANCIER 

De Services worden automatisch beëindigd, zonder vergoeding, indien het (de) communicatienetwerk(en) dat/die voor de levering ervan wordt/worden gebruikt, niet langer beschikbaar is (zijn) of sterk verzadigd is (zijn) als gevolg van het uitschakelen van het 2G- en/of 3G- en/of 4G-netwerk waartoe is besloten door de telecommunicatieaanbieders. Kijk op de WEBSITE en neem contact op met de Klantenservice om te controleren of uw VOERTUIG model wordt beïnvloed door een dergelijke netwerkuitschakeling. 

De beëindigingsinformatie zal ten minste 30 dagen voor het einde van de Service beschikbaar worden gesteld op de Websites van de Merken. De Services worden automatisch beëindigd in geval van sloop/vernietiging van het Voertuig, of schadevergoeding voor de Klant door zijn/haar verzekeringsmaatschappij na Diefstal van het Voertuig. In het geval van sloop/vernietiging/Diefstal van het Voertuig informeert de Klant de LEVERANCIER direct over een dergelijke gebeurtenis overeenkomstig clausule 9.3 hieronder, en hij/zij moet de LEVERANCIER de ondersteunende documenten (kopie van het certificaat van sloop/vernietiging of vergoeding van de verzekeringsmaatschappij) doorsturen. 

De LEVERANCIER behoudt zich het recht voor om SERVICES in te trekken en daarom deze ALGEMENE VOORWAARDEN geheel of gedeeltelijk te beëindigen als de technologie die wordt gebruikt voor het leveren van de betreffende SERVICES verouderd raakt in vergelijking met de technologie die gewoonlijk op de markt wordt gebruikt. De LEVERANCIER stelt de KLANT hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. 

 

9.2. Recht op ontbinding van de LEVERANCIER De LEVERANCIER heeft het recht om de SERVICES direct te ontbinden, zonder opzeg en zonder vergoeding, als de KLANT een deel van deze ALGEMENE VOORWAARDEN schendt of de SERVICES voor illegale of oneigenlijke doeleinden gebruikt. Oneigenlijk gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik dat is gespecificeerd in voorwaarde 8 hierboven, en in het bijzonder het knoeien met het APPARAAT en/of het verwijderen ervan uit het VOERTUIG wanneer dit niet is geautoriseerd door de LEVERANCIER. 

In de hierboven vermelde gevallen van beëindiging is de LEVERANCIER geen compensatie of vergoeding verschuldigd aan de KLANT. 

 

9.3. Verkoop van het VOERTUIG of verlies van het bezit van het VOERTUIG - Melding aan LEVERANCIER en Recht op Ontbinding van de KLANT 

Als de KLANT besluit het VOERTUIG te verkopen, de huur/lease van het VOERTUIG te beëindigen, of in het geval van Diefstal of sloop/vernietiging van het VOERTUIG moet de KLANT: 

- de LEVERANCIER direct hiervan op de hoogte stellen via de APPLICATIE/de WEBSITE/door contact op te nemen met het ONDERSTEUNINGSNETWERK  VAN  DE LEVERANCIER en/of de Klantenservice van de LEVERANCIER/het Contactcentrum; en 

- zorgen dat zijn/haar account niet langer aan het VOERTUIG gekoppeld is, door contact op te nemen met het ONDERSTEUNINGSNETWERK 

 

VAN DE LEVERANCIER en/of de Klantenservice van de LEVERANCIER/het Contactcentrum. 

 

In het geval van verkoop of overdracht van het VOERTUIG - om welke reden dan ook - aan een derde partij, moet de KLANT: 

- zorgen dat alle persoonsgegevens die in het VOERTUIG zijn opgeslagen worden gewist; en 

- uitdrukkelijk aan de nieuwe eigenaar of bezitter van het VOERTUIG communiceren dat de voorgenoemde SERVICES bestaan. 

 

Met betrekking tot bepaalde SERVICES waarvoor verdere activatie nodig is en waarvoor het e- mailadres en/of telefoonnummer van de KLANT nodig is en/of waarvoor de Mobiele Applicatie moet worden gedownload, moet de KLANT dergelijke SERVICES beëindigen. De nieuwe KLANT mag zich abonneren op de SERVICES waarvoor het e-mailadres en/of telefoonnummer van de KLANT nodig is en/of waarvoor de Mobiele Applicatie moet worden gedownload na de beëindiging door de vorige eigenaar. 

Afhankelijk van de betrokken SERVICES kan de nieuwe eigenaar van het VOERTUIG, (i) gedurende de geldigheidsduur van de SERVICES de SERVICES waarop hij heeft ingeschreven blijven gebruiken voor de resterende duur van de ALGEMENE VOORWAARDEN, in welk geval hij geacht wordt de nieuwe KLANT te zijn, onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden of 

(ii) hij zal zich moeten abonneren op nieuwe DIENSTEN voor een nieuwe duur zoals nader gespecificeerd in Bijlage 1. Als de KLANT het VOERTUIG verkoopt zonder de nieuwe eigenaar vooraf op de hoogte te stellen van de COINNECTED SERVICES: (i) is de LEVERANCIER op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verdere verzameling van de gegevens, desgevallend persoonsgegevens, te goeder trouw in de overtuiging dat ze toebehoren aan de KLANT en (ii) blijft de KLANT aansprakelijk overeenkomstig deze ALGEMENE VOORWAARDEN voor het juiste of oneigenlijke gebruik van de SERVICES door de nieuwe eigenaar. 

Het blijft ook begrepen dat (i) LEVERANCIER niet verantwoordelijk is voor schade die voortvloeit uit schendingen die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens in het geval van het niet melden van de bovengenoemde omstandigheden en (ii) KLANT geen toegang mag krijgen tot of gebruik mag maken van gegevens met betrekking tot het VOERTUIG na verkoop aan derden en/of bij het einde van de huur van het VOERTUIG. 

 

10. SPECIALE INFORMATIE OVER SERVICE- EN SYSTEEMBEPERKINGEN 

10.1. Eigendom van de technologie 

De LEVERANCIER en zijn SERVICEPROVIDERS, voor zover zij aansprakelijk zijn, zijn en blijven te allen tijde eigenaar van alle rechten, titels en belangen met betrekking tot (i) alle hardware, software en gerelateerde technologie die samen of in verband met de SERVICES wordt gebruikt, en (ii) alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot alle octrooien, auteursrechten, rechten op handelsmerken en handelsgeheimen die daarin zijn opgenomen. De KLANT aanvaardt dat het verboden is de apparatuur die wordt gebruikt om de SERVICES te ontvangen of te bedienen (gezamenlijk de "Apparatuur technologie") te kopiëren, decompileren, ontbinden, reverse-engineeren, afgeleide werken te creëren of technologie of gegevens of inhoud die erin is opgeslagen of geïntegreerd te manipuleren, of anderszins dergelijke apparatuur te wijzigen of ermee te knoeien, en stemt ermee in dit niet te doen. De KLANT stemt er ook mee in om geen materiaal te uploaden, publiceren, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen dat softwarevirussen of andere codes, bestanden of computerprogramma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van de SERVICES te onderbreken, uit te schakelen of te beperken. Alle software in het VOERTUIG wordt alleen onder niet-exclusieve licentie verleend voor gebruik in combinatie met de SERVICES. Bovendien worden alle gegevens of andere inhoud van de SERVICES beschermd door de wetten op het auteursrecht en door andere wetgeving inzake intellectueel eigendom en alle eigendomsrechten worden toegekend aan LEVERANCIER en aan de SERVICEPROVIDERS. De 

KLANT heeft het recht om de apparatuur technologie alleen te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en met betrekking tot de SERVICES. 

 

11. GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE LEVERANCIER 

11.1 Garantie 

Altijd onder voorbehoud dat de KLANT zijn verplichtingen in deze ALGEMENE VOORWAARDEN naleeft, en behalve in de omstandigheden vermeld in artikelen 6, 9 en 13.1 

(i) De garantie die wordt verleend door de van toepassing zijnde wetgeving op het VOERTUIG en/of de garantie van de hardware fabrikant (indien van toepassing) omvat het APPARAAT dat in de fabriek in het VOERTUIG is geïnstalleerd. 

(ii) Als de KLANT een CONSUMENT is vallen de SERVICES onder de garantie, desgevallend, zoals voorzien door de wet, inclusief de garantie dat de LEVERANCIER aansprakelijk is voor elk gebrek aan conformiteit van de SERVICES dat optreedt of duidelijk wordt binnen de periode waarin de SERVICE moet worden geleverd onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN. In geval van gebrek aan conformiteit heeft de KLANT het voordeel van de rechtsmiddelen waarin de van toepassing zijnde wetgeving voorziet die de verkoop van goederen met digitale inhoud en digitale diensten regelt. 

De garantiedekking waarnaar wordt verwezen in punt (ii) van artikel 11.1 van deze ALGEMENE VOORWAARDEN is onderworpen aan de verplichting voor de KLANT om de LEVERANCIER binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd, op de hoogte te stellen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming en op de aanbevolen manier, die de KLANT uitdrukkelijk erkent onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN. 

(iii) De LEVERANCIER levert redelijke inspanningen om de beschikbaarheid van de SERVICES te garanderen. 

 

De KLANT dient echter rekening te houden met volgende beperkingen waar hij zich volledig aan houdt: 

De LEVERANVCIER garandeert niet dat de SERVICES zonder onderbreking zullen worden geleverd of foutloos zullen werken. 

Als de KLANT de door de LEVERANCIER verstrekte update die nodig is om de conformiteit van de SERVICES te behouden, niet heeft uitgevoerd zodra deze beschikbaar is en, in het geval dat de KLANT een consument is in de zin van de toepasselijke wetgeving, na door de LEVERANCIER op de hoogte te zijn gebracht van de beschikbaarheid van een dergelijke update en de gevolgen van het niet installeren ervan door de KLANT, is de LEVERANCIER niet aansprakelijk voor enig gebrek aan conformiteit van de DIENSTEN dat zich zou voordoen of duidelijk zou worden tijdens de periode van waarop de SERVICE onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN moet worden geleverd. 

Niettegenstaande de bovenstaande garanties, behalve voor SERVICES die vereist zijn door de van toepassing zijnde wetgeving, kan de beschikbaarheid van de SERVICES niet blijvend gegarandeerd worden wegens mogelijke toekomstige technische ontwikkelingen (inclusief maar niet beperkt tot: smartphones, besturingssystemen, netwerkbeschikbaarheid, veroudering van technische omgeving...). Bijgevolg zullen de SERVICES functioneren zolang de technologieën die bekend zijn op het moment van de Koopovereenkomst niet verouderd raken in vergelijking met de technologie die gewoonlijk op de markt wordt gebruikt. 

 

11.2. AANSPRAKELIJKHEID 

Niets in deze ALGEMENE VOORWAARDEN zal de niet-uitsluitbare aansprakelijkheid van een van beide partijen uitsluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid of de nalatigheid van diens ondergeschikten of vertegenwoordigers; of zal aansprakelijkheid uitsluiten voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. 

 

11.2.1 Aansprakelijkheid richting, tegenover, naar CONSUMENTEN 

Als de KLANT een CONSUMENT is, en de LEVERANCIER deze ALGEMENE VOORWAARDEN niet naleeft, is de LEVERANCIER verantwoordelijk voor verlies of schade die de KLANT lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van zijn schending van de ALGEMENE VOORWAARDEN of nalatigheid van de LEVERANCIER, maar de LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar als deze een duidelijk gevolg is van de schending van de LEVERANCIER of als deze werd overwogen door de KLANT en de LEVERANCIER op het moment van het sluiten van het contract onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Bijgevolg is de LEVERANCIER niet aansprakelijk richting, tegenover, naar de KLANT voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, gevolgschade, indirecte schade of verlies van zakelijke kansen. 

De LEVERANCIER levert de SERVICES alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. De KLANT stemt ermee in de Services niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en de LEVERANCIER is niet aansprakelijk richting, tegenover, naar de KLANT voor enige winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen. Het is daarom alleen bedoeld als algemene richtlijn en voor informatieve doeleinden, en niet voor formele archiverings- of logboekdoeleinden, aangezien er altijd het risico bestaat van gegevensverlies of gegevensbeschadiging, dus de LEVERANCIER biedt geen enkele garantie dat gegevens die u vastlegt met de Services te allen tijde beschikbaar zullen zijn. 

 

11.2.2 Aansprakelijkheid van de LEVERANCIER Onverminderd het bovenstaande en onder voorbehoud van toepassing van regels van dwingend recht, is de LEVERANCIER op geen enkele wijze aansprakelijk en zal deze in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige vorm van verlies, schade inclusief die van de KLANT in geval van DIEFSTAL, BEROVING en/of schade aan het VOERTUIG en/of personen en/of materiaal aanwezig aan boord van het VOERTUIG, verantwoordelijkheden, claims en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten, verdedigingskosten en beëindiging), directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of verband houdend met de levering of het gebruik van de SERVICES, ongeacht de oorzaak, voortkomend uit het contract, onrechtmatigheid (inclusief nalatigheid), regelgeving of anderszins. De LEVERANCIER is niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (zelfs indien voorzienbaar) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (inclusief, maar niet beperkt tot wat voortvloeit uit een overtreding van de verkeersregels), of het niet kunnen gebruiken van de SERVICES, of het gebruik of de afhankelijkheid van genoemde SERVICES. 

 

Als de KLANT geen CONSUMENT is, en onder voorbehoud van eventuele toepasselijke regels van dwingend recht, is de LEVERANCIER bovendien niet aansprakelijk voor: 

- de kwaliteit van de SERVICES, omdat de SERVICES worden aangeboden "zoals ze zijn"; 

- elke verstoring in het gebruik van de WEBSITE; 

- tijdelijke of permanente en volledige of gedeeltelijke niet beschikbaar zijn van de WEBSITE; 

- alle moeilijkheden met reactietijd, en algemeen gesproken elke niet-nakoming van prestaties; 

- elke onmogelijkheid om de WEBSITE te gebruiken; 

- elke wijziging, vermindering, beperking of het niet beschikbaar zijn van de SERVICES en ondersteunende diensten als gevolg van een oorzaak die geen verband houdt met de LEVERANCIER of de SERVICEVERLENERS; 

- schendingen van informatiebeveiliging die de apparatuur/apparaten van de KLANT en de gegevens kunnen beschadigen, tenzij anders bij wet gespecificeerd; 

- elke schending van de rechten van de KLANT in het algemeen. 

 

De LEVERANCIER kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor onderbrekingen of beperkingen van de SERVICES om de volgende redenen: 

- wettelijke bepalingen of bestuurlijke en/of reglementaire maatregelen onder toezicht; 

- door de relevante autoriteiten uitgegeven bepalingen. 

 

Als de KLANT geen CONSUMENT is, is de LEVERANCIER niet aansprakelijk jegens de KLANT op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) en/of schending van wettelijke verplichtingen voor verlies of schade die de KLANT kan lijden als gevolg van enige handeling, omissie, verwaarlozing of verzuim (inclusief nalatigheid) bij de uitvoering van de SERVICES door de LEVERANCIER of diens Serviceprovider, voor een bedrag dat hoger is dan de totale prijs die de KLANT voor de Services heeft betaald. 

 

12. UPDATES VAN DE SERVICES 

De KLANT wordt geïnformeerd over en voorzien van updates, waaronder beveiligingsupdates, die nodig zijn om het APPARAAT conform te houden. 

Indien van toepassing heeft de LEVERANCIER het recht om de "over the air"-technologie, zoals beschreven in Bijlage I, te gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot het APPARAAT en het te voorzien van updates. 

De KLANT aanvaardt en erkent dat in alle andere gevallen "over the air"-updates aan de KLANT zullen worden meegedeeld door middel van een informatiebericht dat op het display van het radioapparaat wordt weergegeven. 

De update wordt gepland wanneer het VOERTUIG is uitgeschakeld. Als de KLANT het VOERTUIG moet gebruiken terwijl de update of installatie bezig is kan het VOERTUIG worden ingeschakeld, maar zijn de SERVICES mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. Voor dergelijke updates heeft de KLANT, afhankelijk van het betreffende merk (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Abarth), de mogelijkheid om de update in de loop der tijd uit te stellen tot een maximaal aantal verwijzingen, waarna de installatie automatisch zal starten. 

De LEVERANCIER raadt de klant aan de updates zo snel mogelijk te downloaden. Als de KLANT de door de LEVERANCIER geleverde update die nodig is om de SERVICES conform te houden niet heeft voltooid zodra deze beschikbaar is, dan is de LEVERANCIER niet aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit van de SERVICES dat optreedt of duidelijk wordt binnen de periode waarin de SERVICE moet worden geleverd onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN. 

 

De KLANT accepteert en erkent dat “over the air”-technologie ook door de LEVERANCIER wordt gebruikt om de volgende activiteiten uit te voeren zonder dat verdere actie door de KLANT nodig is: 

- updates die nodig zijn voor naleving van wet- en regelgeving of cyberbeveiliging 

-het installeren van updates in het geval van bug fixing; 

- updates vereist bij elke vervanging van de netwerk-Serviceprovider; en/of 

- installaties die nodig zijn om een nieuwe dienst beschikbaar te stellen die eerder door de KLANT is geactiveerd. 

In dit geval wordt de update of installatie gepland wanneer het VOERTUIG is uitgeschakeld. Als de KLANT het VOERTUIG moet gebruiken terwijl de update of installatie bezig is kan het VOERTUIG worden ingeschakeld, maar zijn de SERVICES tijdelijk niet beschikbaar tot de update of installatie is afgerond. 

 

13. ALGEMENE BEPALINGEN 

13.1. Overmacht 

In geval van overmacht, gedefinieerd als elke uitzonderlijke, onvermijdbare en onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van deze ALGEMENE VOORWAARDEN en/of de DIENSTEN tijdelijk of definitief onmogelijk maakt, worden de services waarnaar in deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt verwezen in eerste instantie opgeschort. Als een geval van overmacht meer dan dertig (30) dagen duurt worden deze algemene voorwaarden automatisch beëindigd, tenzij door de partijen anders is overeengekomen. Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onder overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk voortvloeien uit gerechtelijke uitspraken, worden verstaan, maar niet beperkt zijn tot: algemene stakingen, uitsluitingen, epidemieën, pandemieën, storingen in het telecommunicatienetwerk, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, waterschade, overheidsbeperkingen, wettelijke of statutaire wijzigingen die de uitvoering van de SERVICES verhinderen. Als een van de partijen wordt verhinderd of vertraagd bij het nakomen van een van haar verplichtingen onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN door een gebeurtenis van overmacht, zal de genoemde partij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 

 

13.2. Geen afstand 

Het nalaten van de LEVERANCIER om enig recht onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN uit te oefenen of af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van dat recht, noch kan het dienen om de uitoefening of handhaving ervan op enig moment daarna te belemmeren. Niets in deze ALGEMENE VOORWAARDEN is bedoeld als partnerschap, franchise, joint venture of agentuurrelatie. 

 

13.3. Onafhankelijkheid van de Partijen 

Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om in naam van en/of namens de andere partij een verplichting aan te gaan of tot stand te brengen. Verder blijft elke partij als enige verantwoordelijk voor zijn daden, beschuldigingen, toezeggingen, SERVICES, producten en personeel. 

 

13.4. Deelbaarheid 

Indien een of meer bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard door een wet, een verordening of een definitieve beslissing met bindend effect van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De partijen komen overeen om een dergelijke ongeldige, onwettige of niet- afdwingbare bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die het doel van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk dient. 

 

13.5. Goed vertrouwen 

De partijen verklaren dat de in deze ALGEMENE VOORWAARDEN genoemde verbintenissen volledig te goeder trouw zijn aangegaan. 

 

13.6. Volledigheid van de overeenkomst 

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en verbintenissen tussen de partijen in het kader van de SERVICVES en vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Waar van toepassing blijven de verplichtingen van de partijen onder een al bestaande geheimhoudingsovereenkomst volledig van kracht voor zover er geen tegenstrijdigheid tussen is. De partijen bevestigen dat zij deze ALGEMENE VOORWAARDEN niet zijn aangegaan op basis van enige voorstelling die niet uitdrukkelijk in deze  ALGEMENE  VOORWAARDEN  is opgenomen. 

 

13.7. Van toepassing zijnde wetgeving en bevoegde rechter 

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN en elk geschil dat daaruit voortvloeit of het gevolg ervan is, worden beheerst door de wetten geldig in BELGIÊ. De KLANT en LEVERANCIER aanvaarden dat alle geschillen die voortvloeien uit of het gevolg zijn van deze ALGEMENE VOORWAARDEN of het gebruik van de SERVICES door de KLANT, zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Rechtbanken van Brussel, behalve in gevallen van exclusieve jurisdictie van de woonplaats van de KLANT die voorzien is door de wet met betrekking tot het bepalen van de voorzittende rechtbank in geschillen tussen professional en CONSUMENT. 

 

 

Bijlage Ia - SERVICES voor Fiat, 

Fiat Professionnal, Alfa Romeo, Lancia, 

Jeep en Abarth 

 

De LEVERANCIER van de SERVICES is Stellantis Europe S.p.A., met hoofdkantoor in Turijn, Corso Giovanni Agnelli Nr. 200, Postcode 10135, belasting- en btw-nummer 7973780013, met volgestort aandelenkapitaal van: EUR 850.000.000, geregistreerd in de Economische en Administratieve Index (R.E.A.) van Turijn onder nr. 07973780013 (hierna ook “STELLANTIS EU” genoemd). 

Als algemene overweging is de duur van de hieronder gepresenteerde services 10 jaar vanaf de startdatum van de garantie, behalve indien expliciet vermeld. 

Niettegenstaande het bovenstaande worden de Services automatisch beëindigd indien het (de) communicatienetwerk(en) dat/die voor de levering ervan wordt/worden gebruikt, niet langer beschikbaar is (zijn) of sterk verzadigd is (zijn) als gevolg van het uitschakelen van het 2G- en/of 3G- en/of 4G-netwerk waartoe is besloten door de telecommunicatieaanbieders. Kijk op de WEBSITE en neem contact op met de Klantenservice om te controleren of uw VOERTUIG model wordt beïnvloed door een dergelijke netwerkuitschakeling. 

 

1. BIJ ONGEVALLEN 

Deze DIENST biedt de KLANT bijstand bij een ongeval. 

De KLANT erkent dat het APPARAAT de impact alleen kan registreren als het op dat moment in werking is. 

Deze DIENST is als volgt beschikbaar op basis van de wetgeving die van kracht is in het land van registratie van het VOERTUIG. 

De verlening van de DIENST zoals beschreven in artikel 1.1 sluit de gelijktijdige levering van de DIENST zoals beschreven in artikel 1.2 uit. 

 

1.1. eCall-oproep 

Deze functie werkt gedurende de gehele levensduur van het VOERTUIG. 

Deze functie, mits operationeel, wordt aangeboden via de hulpdienst van elk land. 

In geval van een ernstige botsing die door het APPARAAT op het VOERTUIG wordt geregistreerd en waarbij het VOERTUIG komt stil te staan, wordt vanaf het VOERTUIG automatisch een oproep aan de betreffende hulpdienst gedaan. Daarbij worden de gegevens meegestuurd die nodig zijn voor de identificatie en de bepaling van de positie van het VOERTUIG. De hulpdienst zal volgens de plaatselijke wetgeving en de eigen procedures te werk gaan. 

In het geval van een eCall verbreekt het systeem de verbinding met alle andere verbonden diensten gedurende de volgende 60 minuten, zodat de openbare hulpdienst zonder tussenkomst contact kan opnemen met de klant. 

* De gebruiker van het VOERTUIG heeft echter altijd de mogelijkheid handmatig een hulpverzoek in te dienen bij de hulpdienst met de daarvoor bestemde knop in het VOERTUIG. 

* alleen voor sommige modellen/ versies; raadpleeg voor meer details de WEBSITE - connectiviteitssectie. 

 

1.2. SOS-oproep/ Help 

Deze DIENST, indien beschikbaar, wordt geleverd door een externe DIENSTVERLENER van PSA. 

In geval van een ernstige botsing die door het APPARAAT op het VOERTUIG wordt geregistreerd en waarbij het VOERTUIG komt stil te staan, wordt vanaf het VOERTUIG automatisch een oproep aan het CONTROLECENTRUM van de DIENSTVERLENER gedaan. Daarbij worden de gegevens meegestuurd die nodig zijn voor de identificatie en de bepaling van de positie van het VOERTUIG. Het CONTROLECENTRUM probeert vervolgens op de ontvangen oproep te reageren of de inzittende van het VOERTUIG te bellen om de noodzaak van hulp te verifiëren en indien nodig de hulpdienst (ambulance) te waarschuwen. 

Territoriale dekking: de gegevens met betrekking tot de territoriale dekking van de DIENST kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte over connectiviteit op de website van het merk. 

De inzittende van het VOERTUIG heeft eveneens de mogelijkheid handmatig een hulpverzoek in te dienen bij het CONTROLECENTRUM met de daarvoor bestemde knop of via het daarvoor bestemde menu op de radio (indien beschikbaar). 

Waarschuwing: de SOS Call-functies zijn mogelijk niet beschikbaar in de eerste minuut na het starten van de auto 

 

1.3. Automatische spraakoproep om hulp 

In landen waar de DIENST niet beschikbaar is in de vorm die wordt beschreven in artikel 1.1. of 

1.2. En/of bij het vervallen van de DIENST als bedoeld in artikel 1.2., wordt in geval van een ernstige botsing die door het APPARAAT op het VOERTUIG wordt geregistreerd en waarbij het VOERTUIG komt stil te staan, automatisch een spraakoproep om hulp verzonden naar het nummer van de hulpdienst. Daarbij worden geen GEGEVENS meegezonden. 

De hulpdienst zal volgens de plaatselijke wetgeving en de eigen procedures te werk gaan. 

Op grond van de eerder beschreven voorwaarden voor het verlenen van de DIENSTEN (artikelen 1.1, 1.2, 1.3), erkent de KLANT dat het voor een correcte verzending van het hulpverzoek noodzakelijk is dat het VOERTUIG mobiel bereik en gps-bereik heeft en dat deze netwerken goed werken. 

Territoriale dekking: de gegevens met betrekking tot de territoriale dekking van de eerder beschreven DIENSTEN ((artikelen 1.1, 1.2, 1.3).) kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte over connectiviteit op de WEBSITE. 

Waarschuwing: de automatische noodoproepfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in de eerste minuut na het starten van de auto. 

 

2. UITGEBREIDE PECHHULP 

In geval van een defect, een ongeval of andere storingen waarbij het VOERTUIG komt stil te staan en die onder de DIENST voor Uitgebreide pechhulp vallen waarop de KLANT recht heeft op basis van een afzonderlijke overeenkomst met STELLANTIS EU, kan de KLANT gebruikmaken van de Uitgebreide pechhulp die onder de ALGEMENE VOORWAARDEN valt. Deze DIENST, 

indien beschikbaar, wordt geleverd door een externe DIENSTVERLENER van PSA en is beschikbaar via een automatische modus (tot op heden nog niet beschikbaar; raadpleeg de WEBSITE voor informatie over de activering) en een handmatige modus. 

In de automatische modus, indien beschikbaar, wordt, in geval van ernstige defecten of storingen die door het APPARAAT op het VOERTUIG worden geregistreerd (zoals, bij wijze van voorbeeld maar niet uitsluitend, storingen van het remsysteem of ernstige motorstoringen), vanaf het VOERTUIG automatisch een oproep aan het CONTROLECENTRUM van de DIENSTVERLENER gedaan. Daarbij worden de gegevens meegestuurd die nodig zijn voor de identificatie en de bepaling van de positie van het VOERTUIG en de vaststelling van het opgetreden defect. Het CONTROLECENTRUM probeert vervolgens op de ontvangen oproep te reageren om de noodzaak van hulp te verifiëren en indien nodig passende pechhulp ter plaatse te sturen. 

In de handmatige modus heeft de inzittende van het VOERTUIG de mogelijkheid handmatig een pechhulpverzoek in te dienen bij het CONTROLECENTRUM met de daarvoor bestemde knop ASSIST of via het daarvoor bestemde menu op de radio (indien beschikbaar). 

 

Territoriale dekking: 

De gegevens met betrekking tot de territoriale dekking van de DIENST kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte over connectiviteit op de website van het merk van PSA. 

Waarschuwing: de geavanceerde functies voor pechhulp zijn mogelijk niet beschikbaar in de eerste minuut na het starten van de auto. 

 

3. KLANTENSERVICE 

Deze service, indien beschikbaar, biedt de KLANT hulp in het geval van problemen of de noodzaak van informatie over problemen met BETREKKING tot het VOERTUIG en/of het gebruik van de DIENSTEN. 

De inzittende VAN HET VOERTUIG kan het handmatige gesprek rechtstreeks naar de klantenservice voeren door op de betreffende knop te drukken of door het juiste menu op het radioapparaat te selecteren (indien beschikbaar). 

Het verzoek wordt ingediend bij de klantenservice, samen met de overdracht van gegevens die nodig zijn voor de identificatie en locatie van het VOERTUIG, zodat de klantenservice de gevraagde informatie kan verstrekken. 

 

4. Vehicle Health Report (VHR) 

Deze Service, waar beschikbaar, kan worden verleend op voorwaarde dat de KLANT vooraf een geldig e-mailadres heeft meegedeeld aan het STELLANTIS EU Assistance Network. 

VHR geeft informatie over de status en staat van het voertuig en communiceert de mogelijke onderhoudsbehoeften via periodieke e-mails aan de KLANT, op basis van de gegevens die worden verzameld en gerapporteerd via de instrumenten aan boord van het VOERTUIG. 

Deze Service, waar beschikbaar, omvat ook de vermelding in het Vehicle Health Report van een speciale link "Zoek een dealer" voor het identificeren en kiezen van het servicecentrum van het officiële STELLANTIS EU-netwerk waar u heen kunt om de nodige assisterende handelingen te laten uitvoeren. 

De selectiecriteria van dit servicecentrum zijn als volgt: 

- Nabijheid van het voorgenoemde centrum tot de door de ABONNEE aangegeven plek; 

- Het aangeven van de bedrijfsnaam van het servicecentrum van het officiële STELLANTIS EU-netwerk door de ABONNEE. 

 

5. On Board Fuel Consumption Monitoring (OBFCM) 

In overeenstemming met artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/392 (“OBFCM”), stelt deze regelgevende dienst het Europees Milieuagentschap (EMA) in staat voertuiggegevens te verzamelen met betrekking tot het gebruik (zoals VIN, totale afgelegde afstand, totaal verbruikte brandstof, totale netenergie in de accu indien van toepassing). 

Deze gegevens worden door het EMA gebruikt om het brandstof- en energieverbruik en de CO2-uitstoot van de nieuwe voertuigen bij werkelijk gebruik te monitoren, op een geanonimiseerde en geaggregeerde manier. 

Deze service wordt aangeboden tijdens de levensduur van het voertuig. Zoals vermeld in de OBFCM-regelgeving, kan de KLANT het verzamelen en verzenden van voertuiggegevens voor regelgevende OBFCM-doeleinden weigeren. Dit kan worden gedaan in het bestelformulier van het nieuwe voertuig of met de mobiele App van het merk. 

 

6. CarPass (alleen België) 

Deze service is alleen in België actief, als antwoord op de wettelijke vereisten sinds 2020 Om fraude te voorkomen wordt 4 keer per jaar de kilometerstand van elk in België geregistreerd voertuig doorgegeven aan CarPass, een vereniging die door de Belgische autoriteiten is gemachtigd om deze gegevens te verzamelen en te controleren. 

Voor verbonden voertuigen wordt deze kilometerstand 'over the air' verzameld, als een andere service van het CONNECT ONE-pakket deze verzameling al vereist. Deze gegevens worden aan CarPass verzonden op verzoek van deze organisatie 

Deze service wordt gedurende de levensduur geleverd, zolang CarPass de gegevens opvraagt (voertuig geregistreerd in België) 

 

7. Application Over The Air (AOTA) Deze SERVICE, waar beschikbaar, wordt extern door een SERVICEPROVIDER aan STELLANTIS EU geleverd

De AOTA (Application Over The Air) stellen het BESTURINGSSYSTEEM in staat om op afstand de software van het geautomatiseerde APPARAAT en de applicatiesoftware van het radioapparaat bij te werken, om recentere softwareversies beschikbaar te maken voor de KLANT die nieuwe functies of verbeteringen/verrijkingen van de reeds aangeboden functies bevatten. 

De bovenstaande updates worden naar goeddunken van MERK uitgevoerd. 

Deze updates kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de VOERTUIGSERVICES beïnvloeden of verwijderen. De KLANT erkent en accepteert uitdrukkelijk dat STELLANTIS EU niet verantwoordelijk is voor verlies van data. De KLANT is noch de eigenaar van de SERVICES- software, noch verwerft hij of zij de rechten om dergelijke software zelfstandig te gebruiken of aan te passen. De KLANT accepteert dat STELLANTIS EU het recht heeft om op afstand te werken om de software te updaten. 

De KLANT aanvaardt en erkent dat FOTA- updates aan de KLANT zullen worden meegedeeld door middel van een informatiebericht dat op het display van het radioapparaat wordt weergegeven. 

Sommige noodzakelijke en cruciale upgrades (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de firmware van het radioapparaat) zullen onmiddellijk worden uitgevoerd, terwijl voor andere (bijvoorbeeld de applicaties die op het radioapparaat worden uitgevoerd) de KLANT de mogelijkheid heeft om de update in de loop der tijd uit te stellen tot een maximaal aantal verwijzingen, waarna de installatie automatisch zal starten. 

Als de update nog bezig is bij de volgende keer opstarten, zal de radio de KLANT op de hoogte brengen van het lopende proces en waarschuwen voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de SERVICE. 

 

Territoriale dekking: 

Details over de Territoriale dekking van de SERVICE zijn beschikbaar in het gedeelte Connectiviteit van de WEBSITE. 

 

8. Meldingen en Apps in het voertuig 

Deze SERVICE, waar beschikbaar, biedt de Klant de mogelijkheid om berichten en/of notificaties en/of apps te ontvangen met betrekking tot de levering van de SERVICES en herinneringsberichten voor terugroepacties of gepland onderhoud of andere diensten. 

De KLANT kan contact opnemen met de Klantenservice van STELLANTIS EU voor meer informatie over de ontvangen berichten.   

Voor terugroepacties moet de KLANT altijd de informatie raadplegen in de schriftelijke mededeling van de individuele terugroepactie die per post is ontvangen door de eigenaar van het VOERTUIG. 

 

Territoriale dekking: 

Details over de Territoriale dekking van de Service zijn beschikbaar in het gedeelte Connectiviteit van de WEBSITE. 

 

TERRITORIALE DEKKING VAN DE SERVICES 

De geografische dekking van de Services die worden geleverd door de Service-uitgever aan Klanten die zich hierop hebben geabonneerd in hun land van verblijf, wordt aangegeven op de WEBSITE. 

Deze is van toepassing bij reizen binnen en buiten dit land van verblijf. 

  

Bijlage Ib - SERVICES voor Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall 

LEVERANCIER van de SERVICES is PSA Automobiles SA, een Société par actions simplifiée (Stellantis Auto S.A.S.) met kapitaal van 300.176.800 euro, geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister van Versailles onder nummer 542 065 479, gevestigd te 2 à 10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk (hierna ook “PSA” genoemd). 

Als algemene overweging is de duur van de hieronder gepresenteerde services 10jaar vanaf de startdatum van de garantie, behalve indien expliciet vermeld. 

Niettegenstaande het bovenstaande worden de Services automatisch beëindigd indien het (de) communicatienetwerk(en) dat/die voor de levering ervan wordt/worden gebruikt, niet langer beschikbaar is (zijn) of sterk verzadigd is (zijn) als gevolg van het uitschakelen van het 2G- en/of 3G- en/of 4G-netwerk waartoe is besloten door de telecommunicatieaanbieders. Kijk op de WEBSITE en neem contact op met de Klantenservice om te controleren of uw VOERTUIG model wordt beïnvloed door een dergelijke netwerkuitschakeling. 

 

1. ONDERHOUD OP AFSTAND 

Voor deze Service is aanvullende online activatie nodig door de KLANT. Volg de online verschafte instructies om de activatie van deze Service te voltooien. 

 

1.1. Definities 

- "Waarschuwing": een waarschuwing en begeleidende informatie geproduceerd door de informatiesystemen van de Dienstverlener, waarbij gebruik wordt gemaakt van de technische informatie die door het Telematicasysteem van het Voertuig is verzonden. 

- "Erkend Reparateur": een erkende reparateur binnen het netwerk van de voertuigfabrikant, bevoegd om reparaties aan het Voertuig uit te voeren. 

- - “Erkende reparateur bij voorkeur”: De erkende reparateur die door de klant is gekozen bij het instellen van zijn Application-account. Als er geen erkende reparateur is vermeld in de toepassingsaccount van de klant, is de aangewezen erkende reparateur de oorspronkelijke verkopende distributeur van het voertuig, zoals vermeld op het bestelformulier op het moment van aankoop van het voertuig 

 

1.2. Servicebeschrijving 

Wanneer een Waarschuwing de tussenkomst van een technicus aan het Voertuig vereist ontvangt de KLANT een alarm waarmee een afspraak bij de Bevoegde Voorkeursreparateur wordt aangeboden. 

Als de Klant een account voor de Applicatie heeft ontvangt hij het alarm van de Serviceprovider via een melding in de Applicatie en per e-mail op het e-mailadres dat is aangegeven bij het abonneren op de SERVICE. 

Als de KLANT geen account voor de Applicatie heeft ontvangt hij het alarm via een e-mail op het e-mailadres dat is aangegeven bij het abonneren op de SERVICE (op de Website of op het bestelformulier bij aankoop van het Voertuig). 

Als de KLANT geen account voor de Applicatie heeft en geen e-mailadres, ontvangt hij het alarm per sms op zijn mobiele telefoon via het telefoonnummer dat is aangegeven op het persoonlijke account van de KLANT op de Website of zoals aangegeven door de Klant op het bestelformulier op het moment van aankoop. 

Het alarm dat in dat opzicht door de Klant wordt ontvangen bevat een link naar het online boekingssysteem, waarmee de KLANT online een afspraak kan boeken bij de Bevoegde reparateur van zijn keuze. 

Als de KLANT geen account voor de Applicatie heeft en geen e-mailadres en mobiel telefoonnummer, wordt hij rechtstreeks gebeld op zijn vaste lijn door het Klantenserviceteam of door zijn Bevoegde Voorkeursreparateur. De KLANT wordt rechtstreeks benaderd via zijn vaste lijn op het nummer dat is aangegeven op het persoonlijke account van de KLANT op de Website of zoals aangegeven door de Klant op het bestelformulier op het moment van aankoop van het Voertuig, om een afspraak aan te bieden bij de Bevoegde reparateur van zijn keuze. 

Aan de KLANT die een e-mailadres opgeeft bij het abonneren op de Service (op de Website of op het bestelformulier bij aankoop van het Voertuig) wordt maandelijks een verslag verstuurd met een samenvatting van de Waarschuwingen (indien van toepassing) die in zijn VOERTUIG zijn voorgekomen in de 30 dagen voor de datum van het verslag. 

Houd er rekening mee dat de hierboven beschreven Waarschuwingen door middel van digitale alarmen in sommige landen niet beschikbaar zijn (zie WEBSITE voor meer informatie). In die landen kan de KLANT alleen per telefoon (mobiele telefoon of vaste lijn) worden benaderd door het Klantenserviceteam of zijn Erkend Reparateurr. Om twijfel te voorkomen: dergelijke klanten ontvangen dus geen maandelijks verslag zoals hierboven beschreven. 

Deze afspraak wordt alleen gemaakt na overeenstemming met de KLANT en vindt plaats bij een Erkend Reparateur van zijn keuze in het [NSC-land]. In het geval waarin het Voertuig zich niet in het [NSC-land] bevindt, maar in een land zoals aangegeven in voorwaarde 3.3, wordt de KLANT een afspraak aangeboden na terugkeer in het [NSC-land] of geadviseerd de relevante Pechhulpdienst te gebruiken. 

Een Waarschuwing wordt gedetecteerd en begrepen met behulp van de technische en geolocatie-informatie die door de Telematica- eenheid van het VOERTUIG naar de informatiesystemen van de Serviceprovider wordt verzonden. 

Op basis van deze informatie kan een Waarschuwing worden geïnitieerd voor de volgende categorieën apparatuur: 

- VOERTUIG onderhoudssysteem (zoals het servicelampje) 

- Beveiligingssystemen (zoals Airbags) - Rijhulpsystemen (zoals ESP) 

- Aandrijflijn (inclusief de motor) 

- Remsysteem (zoals ABS) 

- Vloeistofniveaus (zoals het oliepeil) 

 

Als uit deze categorieën apparatuur niet is gemonteerd of technisch niet in staat is om een Waarschuwing te verzenden vanwege het model of de afwerking van het VOERTUIG, kan er geen Waarschuwing worden verzonden voor de betreffende apparatuur 

 

1.3. Operationele voorwaarden Voertuig technische informatie en Waarschuwingen kunnen alleen worden verzonden als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

de motor van het VOERTUIG moet draaien en het VOERTUIG moet zich bevinden in een gebied dat wordt gedekt door een mobiele telefoonaanbieder (zonder technische, atmosferische of topografische verstoringen van het bereik). 

Als de motor niet draait of als het Voertuig zich niet in een gebied bevindt dat wordt gedekt door het netwerk van een mobiele telefoonaanbieder, wordt de informatie opgeslagen en verzonden wanneer de motor weer draait, of bij terugkeer in een gebied dat wordt gedekt door een mobiele telefoonaanbieder. 

De Telematica-eenheid, of de eenheden die nodig zijn voor de werking van de Telematica- eenheid, moeten niet zijn beschadigd door een ongeluk, diefstal of een andere gebeurtenis. 

De telefoon van de KLANT (het nummer dat de KLANT aan de Serviceprovider heeft opgegeven) is ingeschakeld en verbonden met het netwerk voor telefonie. 

Om twijfel te voorkomen: het maandelijkse e- mailverslag waarnaar in de voorwaarde hierboven wordt verwezen bevat mogelijk niet alle relevante gegevens als niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan. 

Voor de beste service-ervaring wordt aanbevolen dat daarnaast: de KLANT een e- mailadres opgeeft of de Applicatie op zijn smartphone downloadt. 

 

1.4. Territorialiteit 

De technische informatie en geolocatie die nodig zijn voor de detectie en interpretatie van Waarschuwingen kunnen alleen door het Voertuig worden verzonden in de volgende landen, onder voorbehoud van de dekking van het telefoonnetwerk en de geolocatiesatellietsystemen in het gebied waarin het Voertuig zich bevindt: Frankrijk, Spanje, Portugal, Benelux, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen. 

 

1.5. Aansprakelijkheid 

De Waarschuwingen en de bijbehorende informatie dekken niet alle mogelijke storingen en onderdelen, maar alleen de Waarschuwingen die kunnen worden geactiveerd door de categorieën items die zijn vermeld in artikel 2 hierboven, mits deze items op het desbetreffende Voertuig zijn gemonteerd. De identificatie van Waarschuwingen en het bijbehorende contact met de KLANT dienen slechts ter informatie. Het bestaan ervan ontslaat de gebruiker van het Voertuig niet van de verplichting om: - de instructies in het instructieboekje/de handleiding van het Voertuig na te leven, - te letten op de kilometerstand op de kilometerteller van het Voertuig, het verstrijken van de tijd, de waarschuwingen die op het dashboard van het Voertuig verschijnen, de vloeistofniveaus, de staat van het Voertuig en alle andere elementen die kunnen wijzen op een storing of technisch probleem, op basis waarvan hij vervolgens alle passende maatregelen neemt en er men name voor zorgt dat alle vereiste technische werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

2. BIJ ONGEVALLEN 

Deze DIENST biedt de KLANT bijstand bij een ongeval. 

De KLANT erkent dat het APPARAAT de impact alleen kan registreren als het op dat moment in werking is. 

Deze DIENST is als volgt beschikbaar op basis van de wetgeving die van kracht is in het land van registratie van het VOERTUIG. 

De verlening van de DIENST zoals beschreven in artikel 2.1 sluit de gelijktijdige levering van de DIENST zoals beschreven in artikel 2.2 uit. 

 

2.1. eCall-oproep 

Deze functie werkt gedurende de gehele levensduur van het VOERTUIG. 

Deze functie, mits operationeel, wordt aangeboden via de hulpdienst van elk land. 

In geval van een ernstige botsing die door het APPARAAT op het VOERTUIG wordt geregistreerd en waarbij het VOERTUIG komt stil te staan, wordt vanaf het VOERTUIG automatisch een oproep aan de betreffende hulpdienst gedaan. Daarbij worden de gegevens meegestuurd die nodig zijn voor de identificatie en de bepaling van de positie van het VOERTUIG. De hulpdienst zal volgens de plaatselijke wetgeving en de eigen procedures te werk gaan. 

In het geval van een eCall verbreekt het systeem de verbinding met alle andere verbonden diensten gedurende de volgende 60 minuten, zodat de openbare hulpdienst zonder tussenkomst contact kan opnemen met de KLANT. * 

De gebruiker van het VOERTUIG heeft echter altijd de mogelijkheid handmatig een hulpverzoek in te dienen bij de hulpdienst met de daarvoor bestemde knop in het VOERTUIG. 

* alleen voor sommige modellen/ versies; raadpleeg voor meer details de WEBSITE - connectiviteitssectie. 

 

2.2. SOS-oproep/ Help 

Deze DIENST, indien beschikbaar, wordt geleverd door een externe DIENSTVERLENER van PSA. 

In geval van een ernstige botsing die door het APPARAAT op het VOERTUIG wordt geregistreerd en waarbij het VOERTUIG komt stil te staan, wordt vanaf het VOERTUIG automatisch een oproep aan het CONTROLECENTRUM van de DIENSTVERLENER 

gedaan. Daarbij worden de gegevens meegestuurd die nodig zijn voor de identificatie en de bepaling van de positie van het VOERTUIG. Het CONTROLECENTRUM probeert vervolgens op de ontvangen oproep te reageren of de inzittende van het VOERTUIG te bellen om de noodzaak van hulp te verifiëren en indien nodig de hulpdienst (ambulance) te waarschuwen. 

Territoriale dekking: de gegevens met betrekking tot de territoriale dekking van de DIENST kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte over connectiviteit op de website van het merk. 

De inzittende van het VOERTUIG heeft eveneens de mogelijkheid handmatig een hulpverzoek in te dienen bij het CONTROLECENTRUM met de daarvoor bestemde knop of via het daarvoor bestemde menu op de radio (indien beschikbaar). 

Waarschuwing: de SOS Call-functies zijn mogelijk niet beschikbaar in de eerste minuut na het starten van de auto 

 

2.3. Automatische spraakoproep om hulp 

In landen waar de DIENST niet beschikbaar is in de vorm die wordt beschreven in artikel 2.1. of 

2.2. En/of bij het vervallen van de DIENST als bedoeld in artikel 2.2., wordt in geval van een ernstige botsing die door het APPARAAT op het VOERTUIG wordt geregistreerd en waarbij het VOERTUIG komt stil te staan, automatisch een spraakoproep om hulp verzonden naar het nummer van de hulpdienst. Daarbij worden geen GEGEVENS meegezonden. 

De hulpdienst zal volgens de plaatselijke wetgeving en de eigen procedures te werk gaan. 

Op grond van de eerder beschreven voorwaarden voor het verlenen van de DIENSTEN (artikelen 2.1, 2.2, 2.3), erkent de KLANT dat het voor een correcte verzending van het hulpverzoek noodzakelijk is dat het VOERTUIG mobiel bereik en gps-bereik heeft en dat deze netwerken goed werken. 

 

Territoriale dekking: de gegevens met betrekking tot de territoriale dekking van de eerder beschreven DIENSTEN ((artikelen 2.1, 2.2, 2.3).) kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte over connectiviteit op de WEBSITE. 

Waarschuwing: de automatische noodoproepfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in de eerste minuut na het starten van de auto. 

 

3. UITGEBREIDE PECHHULP 

In geval van een defect, een ongeval of andere storingen waarbij het VOERTUIG komt stil te staan en die onder de DIENST voor Uitgebreide pechhulp vallen waarop de KLANT recht heeft op basis van een afzonderlijke overeenkomst met PSA, kan de KLANT gebruikmaken van de Uitgebreide pechhulp die onder de ALGEMENE VOORWAARDEN valt. Deze DIENST, indien beschikbaar, wordt geleverd door een externe DIENSTVERLENER van PSA en is beschikbaar via een automatische modus (tot op heden nog niet beschikbaar; raadpleeg de WEBSITE voor informatie over de activering) en een handmatige modus. 

In de automatische modus, indien beschikbaar, wordt, in geval van ernstige defecten of storingen die door het APPARAAT op het VOERTUIG worden geregistreerd (zoals, bij wijze van voorbeeld maar niet uitsluitend, storingen van het remsysteem of ernstige motorstoringen), vanaf het VOERTUIG automatisch een oproep aan het CONTROLECENTRUM van de DIENSTVERLENER 

gedaan.  Daarbij  worden  de  gegevens meegestuurd die nodig zijn voor de identificatie en de bepaling van de positie van het VOERTUIG en de vaststelling van het opgetreden defect. Het CONTROLECENTRUM probeert vervolgens op de ontvangen oproep te reageren om de noodzaak van hulp te verifiëren en indien nodig passende pechhulp ter plaatse te sturen. 

In de handmatige modus heeft de inzittende van het VOERTUIG de mogelijkheid handmatig een pechhulpverzoek in te dienen bij het CONTROLECENTRUM met de daarvoor bestemde knop ASSIST of via het daarvoor bestemde menu op de radio (indien beschikbaar). 

 

Territoriale dekking: 

De gegevens met betrekking tot de territoriale dekking van de DIENST kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte over connectiviteit op de website van het merk van PSA. 

Waarschuwing: de geavanceerde functies voor pechhulp zijn mogelijk niet beschikbaar in de eerste minuut na het starten van de auto. 

 

4. KLANTENSERVICE 

Deze service, indien beschikbaar, biedt de KLANT hulp in het geval van problemen of de noodzaak van informatie over problemen met BETREKKING tot het VOERTUIG en/of het gebruik van de DIENSTEN. 

De inzittende VAN HET VOERTUIG kan het handmatige gesprek rechtstreeks naar de klantenservice voeren door op de betreffende knop te drukken of door het juiste menu op het radioapparaat te selecteren (indien beschikbaar). 

Het verzoek wordt ingediend bij de klantenservice, samen met de overdracht van gegevens die nodig zijn voor de identificatie en locatie van het VOERTUIG, zodat de klantenservice de gevraagde informatie kan verstrekken. 

 

5. On Board Fuel Consumption Monitoring (OBFCM) 

In overeenstemming met artikel 9 van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/392 (“OBFCM”), stelt deze regelgevende dienst het Europees Milieuagentschap (EMA) in staat voertuiggegevens te verzamelen met betrekking tot het gebruik (zoals VIN, totale afgelegde afstand, totaal verbruikte brandstof, totale netenergie in de accu indien van toepassing). 

Deze gegevens worden door het EMA gebruikt om het brandstof- en energieverbruik en de CO2-uitstoot van de nieuwe voertuigen bij werkelijk gebruik te monitoren, op een geanonimiseerde en geaggregeerde manier. 

Deze service wordt aangeboden tijdens de levensduur van het VOERTUIG. Zoals vermeld in de OBFCM-regelgeving, kan de KLANT het verzamelen en verzenden van voertuiggegevens voor regelgevende OBFCM-doeleinden weigeren. Dit kan worden gedaan in het bestelformulier van het nieuwe VOERTUIG of met de mobiele App van het merk. 

 

6. CAR PASS 

Deze service is alleen in België actief, als antwoord op de wettelijke vereisten sinds 2020 Om fraude te voorkomen wordt 4 keer per jaar de kilometerstand van elk in België geregistreerd VOERTUIG doorgegeven aan CarPass, een vereniging die door de Belgische autoriteiten is gemachtigd om deze gegevens te verzamelen en te controleren. 

Voor verbonden VOERTUIGEN wordt deze kilometerstand 'over the air' verzameld, als een andere service van het CONNECT ONE-pakket deze verzameling al vereist. Deze gegevens worden aan CarPass verzonden op verzoek van deze organisatie 

Deze service wordt gedurende de levensduur geleverd, zolang CarPass de gegevens opvraagt (VOERTUIG geregistreerd in België) 

 

7. APPLICATION OVER THE AIR (AOTA) 

Deze DIENST, waar beschikbaar, wordt extern door een SERVICEPROVIDER aan PSA geleverd. 

De AOTA (Application Over The Air) stellen het BESTURINGSSYSTEEM in staat om op afstand de software van het geautomatiseerde APPARAAT en de applicatiesoftware van het radioapparaat bij te werken, om recentere softwareversies beschikbaar te maken voor de KLANT die nieuwe functies of verbeteringen/verrijkingen van de al aangeboden functies bevatten. 

De bovenstaande updates worden naar goeddunken van MERK uitgevoerd 

Deze updates kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de VOERTUIGSERVICES beïnvloeden of verwijderen. De KLANT erkent en accepteert uitdrukkelijk dat PSA niet verantwoordelijk is voor verlies van data. De KLANT is noch de eigenaar van de SERVICES- software, noch verwerft hij of zij de rechten om dergelijke software zelfstandig te gebruiken of aan te passen. De KLANT accepteert dat PSA het recht heeft om op afstand te werken om de software te updaten. 

De KLANT aanvaardt en erkent dat FOTA- updates aan de KLANT zullen worden meegedeeld door middel van een informatiebericht dat op het display van het radioapparaat wordt weergegeven; 

Sommige noodzakelijke en cruciale upgrades (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de firmware van het radioapparaat) zullen onmiddellijk worden uitgevoerd, terwijl voor andere (bijvoorbeeld de applicaties die op het radioapparaat worden uitgevoerd) de KLANT de mogelijkheid heeft om de update in de loop der tijd uit te stellen tot een maximaal aantal verwijzingen, waarna de installatie automatisch zal starten. 

Als de update nog bezig is bij de volgende keer opstarten, zal de radio de KLANT op de hoogte brengen van het lopende proces en waarschuwen voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de SERVICE. 

Details over de Territoriale dekking van de SERVICE zijn beschikbaar in het gedeelte Connectiviteit van de WEBSITE. 

 

8. MELDINGEN EN APPS IN HET VOERTUIG 

Deze SERVICE, waar beschikbaar, biedt de Klant de mogelijkheid om berichten en/of notificaties en/of apps te ontvangen met betrekking tot de levering van de SERVICES en herinneringsberichten voor terugroepacties of gepland onderhoud of andere diensten. 

De KLANT kan contact opnemen met de Klantenservice van PSA voor meer informatie over de ontvangen berichten. 

Voor terugroepacties moet de KLANT altijd de informatie raadplegen in de schriftelijke mededeling van de individuele terugroepactie die per post is ontvangen door de eigenaar van het VOERTUIG. 

 

Territoriale dekking: 

Details over de Territoriale dekking van de Service zijn beschikbaar in het gedeelte Connectiviteit van de WEBSITE. 

 

TERRITORIALE DEKKING VAN DE SERVICES 

De geografische dekking van de Services die worden geleverd door de Service-uitgever aan Klanten die zich hierop hebben geabonneerd in hun land van verblijf, wordt aangegeven op de [WEBSITE] 

Deze is van toepassing bij reizen binnen en buiten dit land van verblijf.