Bekijk de inhoud
 
 
LEGALE INFORMATIE
 

JURIDISCHE KENNISGEVING
De website, bereikbaar via www.citroen.be/.lu (hierna « Site »), is bedoeld voor de persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de hieronder beschreven « Juridische Kennisgeving », alsook aan de toepasselijke wet(ten) en/of regelgeving(en).
Verbinding met en toegang tot deze Site impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Juridische Kennisgeving.
De Site is ontwikkeld en uitgegeven door STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN(ontwerp Automobiles Citroën S.A., Rue Fructidor 6, F-75835 Parijs, Cedex 17, R.C.S. B 642 050 199).
Klantendienst : https://citroen.my-customerportal.com/citroen/s/case-webform?language=nl_BE#1


Verantwoordelijke voor publicatie van de Site:
STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN
Bourgetlaan, 20
1130 BRUSSEL
RPR 0403.461.107
FSMA-nummer: 102185cA

Toezichthoudende autoriteit:
Federale Overheidsdienst Economie
Algemene Directie Controle en Bemiddeling
WTC III
Simon Bolivarlaan 30,
B-1000 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0314.595.348
Internet: http://mineco.fgov.be
STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN behoudt zich het recht voor wijzigingen en actualiseringen door te voeren aan onderhavige Juridische Kennisgeving zonder voorafgaandelijke kennisgeving, inclusief aan elementen, producten en diensten aangeboden op de Site. Al deze wijzigingen zijn bindend voor gebruikers. Zij dienen dan ook de Juridische Kennisgeving die betrekking heeft op deze Site te consulteren.
Onderhavige Juridische Kennisgeving valt onder het gezag van de Belgische wetgeving.

Intellectuele eigendomsrechten
Citroën stelt de gebruikers van deze Site in kennis van het feit dat talrijke elementen van deze Site:
1. bescherming genieten via de wetgeving met betrekking tot auteursrechten: het gaat onder andere om foto's, artikelen, tekeningen, animaties, opnamen in audio- of videoformaat, ...;
2. en/of bescherming genieten via de wetgeving aangaande tekeningen  en modellen: hieronder de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site ;
3. bescherming genieten via het merkenrecht: dit omvat onder andere het merk «Citroën», het logo de « dubbele chevron » en de merken van de voertuigmodellen die weergegeven worden op de Site.
De aldus beschermde elementen zijn eigendom van Automobiles Citroën, haar filialen, de ondernemingen van de groep PSA PEUGEOT CITROËN of van derden die toestemming hebben gegeven aan  Automobiles Citroën deze elementen te gebruiken.
Als zodanig is om het even welke reproductie, representatie, gebruikmaking, aanpassing, wijziging, vertaling, commercialisatie, in haar geheel of gedeeltelijk en op welke wijze of via welk medium dan ook (papier, digitaal, ...), verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën of van de onderneming die eigenaar is van genoemde elementen, behalve voor de uitzonderingen voorzien in de wet, op straffe van het uitmaken van een strafrechtelijke schending van auteursrechten en/of tekeningen  en modellen en/of merken, op straffe van gevangenisstraf en boetes in overeenstemming met de van kracht zijnde toepasselijke wetten.
De merken en logo’s van de software weergegeven op deze Site zijn het eigendom van de respectievelijke bedrijven die ze beheren, en ze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van deze ondernemingen. Deze merken omvatten, maar zijn niet noodzakelijke beperkt tot, alle software die niet specifiek vernoemd is in onderhavige Juridische Kennisgeving.

Informatie met betrekking tot producten

De informatie en illustraties weergegeven op de pagina's van deze Site hebben een algemeen informatief karakter en hebben geen contractuele waarde. De informatie mag gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Daarnaast zijn alle weergegeven prijzen aanbevolen maximumverkoopprijzen voor België en het Groothertogdom Luxemburg en zijn deze niet bindend voor Citroën, noch voor aan haar gelieerde ondernemingen en evenmin voor de leden van haar commerciële netwerk.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat uitsluitend ondertekening van een bestelbon of reservatie bij de verkopende onderneming de werkelijke reservatie of aankoop van een voertuig toestaat.


Informatie met betrekking tot diensten

De op de Site weergegeven diensten zijn deze die door de leden van het deelnemende Citroen netwerk kunnen worden aangeboden. Met betrekking tot onderdelen en accessoires zijn de getoonde prijzen indicatief en exclusief installatie, met uitsluiting van forfaits. De prijzen van deze forfaits zijn enkel geldig tijdens de aangegeven periode.

Het commerciële netwerk van Citroën staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden die betrekking hebben op alle producten en diensten die op deze Site beschreven staan.

Wij herinneren u eraan dat de leden van het commerciële netwerk van Citroën onafhankelijke ondernemingen zijn, die vrij zijn in het bepalen van hun eigen tarieven en om al dan niet deel te nemen aan de door Citroën voorgestelde activiteiten (inclusief forfaits), en zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij via deze Site verstrekken.

Informatie met betrekking tot financiering
Alle aanbiedingen met betrekking tot financiering op de Site zijn onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvraag door CITROËN FINANCIAL SERVICES, onder de merknaam PSA Finance Belux S.A. (kredietverstrekker), Sterstraat 99 – B-1180 Brussel – tel.: +32 2 370 77 11, fax: +32 2 332 12 33 – psafinance@mpsa.com – FSMA registratienummer 019653 A – Ondernemingsnummer BE 0417 159 386.
De simulaties zijn niet contractueel bindend en geven geen recht op financiering. Ze zijn indicatief omdat ze onderworpen kunnen zijn aan voorwaarden en aan een geldigheidsperiode.
Uitsluitend uw aanvaarding, per handtekening, van een voorafgaande financierings- en verstrekkingsofferte, aan een lid van het Citroënnetwerk met wie u in onderhandeling bent, dewelke u de benodigde ondersteunende documentatie met betrekking tot uw identiteit en financiële situatie zal opvragen, zal CITROËN FINANCIAL SERVICES toelaten om uw aanvraag al dan niet goed te keuren

Bescherming van persoonlijke gegevens en cookies


Cookies

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens en jouw cookies is onze prioriteit.

Voor meer informatie, lees ons Cookie-gebruiksbeleid via volgende link: https://www.citroen.be/nl/tools/cookies.html

 

Bescherming van persoonlijke gegevens
Voor meer informatie, lees ons privacybeleid via volgende link: https://www.citroen.be/nl/privacy

 

Wachtwoordbeheer
Citroën stelt u op deze Site verschillende ruimtes  ter beschikking waar u toegang kunt verkrijgen tot speciale diensten (bijv. MyCitroën). Om toegang te verkrijgen tot deze ruimtes dient u uw e-mailadres, achternaam, voornaam, postcode en een wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk, en u dient dan ook de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. U bent als zodanig zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van dit wachtwoord, en Citroën kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt door gebruik van deze ruimtes en/of van dit wachtwoord.
U dient Citroën op de hoogte te stellen van ieder onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of ruimte, en uit te loggen na ieder bezoek aan de Site.

Aansprakelijkheidsbeperking

U maakt volledig en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de Site. STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade waaronder met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële verliezen die voortkomen uit gebruik van de Site of van de sites die eraan gekoppeld zijn.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde producten of diensten aangeboden op de Site in sommige landen onderworpen kunnen zijn aan specifieke beperkende regelgevingen en/of verboden.

Vandaar dient u zich te verzekeren van de wetgeving van het land van waaruit u verbinding maakt om de Site te consulteren.
STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN biedt u op de Site de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verzenden via servers in haar beheer en onder haar verantwoordelijkheid zodat u op de hoogte wordt gehouden van bepaalde artikelen of documenten weergegeven op de Site waarvoor u belangstelling heeft. Als zodanig is STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN niet verantwoordelijk voor geschreven berichten van gebruikers aan een correspondent via  de Site. STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor berichten waarvan zij niet de auteur is en waarover zij geen enkele controle kan uitoefenen.


Verantwoordelijkheid van de gebruiker
Gebruikers van de Site gaan akkoord met het respecteren van deze Juridische Kennisgeving en met het op verantwoorde wijze gebruiken van de Site. De gebruiker wordt geacht de Juridische Kennisgeving te hebben aanvaard, door het loutere consulteren van de Site. Ieder bezoek aan de Site impliceert aanvaarding van de laatste versie van de Juridische Kennisgeving.
STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site.
Gebruikers moeten met name hun technische apparatuur beschermen tegen eender welke vorm van aantasting door virussen en/of inbraakpogingen, aangezien STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN hiervoor niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Hyperlinks

Het implementeren van een hyperlink naar de Site vereist voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN.

Hoe dan ook is STELLANTIS BELUX NV, INVOERDER VAN HET MERK CITROËN op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden op de Sites waarmee zij is gelinkt door middel van hyperlinks of via enige andere vorm van koppeling, zoals Mister Auto.


Actualisering

Citroën behoudt zich het recht voor de Juridische Kennisgeving, alle elementen, producten en/of diensten weergegeven op de Site zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen en te actualiseren.

Gebruikers dienen de Juridische Kennisgeving vóór iedere nieuwe verbinding met de Site te consulteren aangezien alle wijzigingen bindend zijn voor de gebruikers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Site en de Juridische Kennisgeving valt onder het gezag van de Belgische wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de inhoud van de Site, is uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen.


GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN MYCITROËN
MYCITROËN is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de site www.citroen.be /.lu / (hierna « Site ») die hierboven worden vermeld, en aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
De inschrijving in MyCITROËN impliceert de volledige aanvaarding door de internetgebruiker van deze verschillende voorwaarden.
1. Inschrijving
Om zich in te schrijven gaat de internetgebruiker naar de Site, waar hij toegang krijgt tot het inschrijvingsformulier. Hij moet dan:
- minstens de verplichte velden invullen;
- de wettelijke gebruiksvoorwaarden van de Site en van MyCITROËN lezen en aanvaarden door het betreffende vakje aan te vinken.
De internetgebruiker krijgt dan een e-mail van Citroën waarin hij wordt uitgenodigd om zijn account te activeren. De activering gebeurt door op de koppeling te klikken die in de e-mail wordt vermeld. De activering moet gebeuren binnen een termijn van 20 dagen, anders worden de gegevens van de internetgebruiker gewist. In geval van activering wordt de internetgebruiker naar een pagina geleid waarin hij het wachtwoord dat hij tijdens de vorige stap heeft gekozen, moet invoeren.
De inschrijving kan ook worden gestart in een verkooppunt van Citroën. In dat geval deelt de klant mondeling zijn e-mailadres mee aan het verkooppunt, evenals eventuele andere inschrijvingsgegevens. Hij krijgt dan een e-mail waarin hij wordt uitgenodigd om zijn inschrijving te bevestigen. Door op de koppeling in deze e-mail te klikken, gaat de internetgebruiker naar het inschrijvingsformulier dat hij in voorkomend geval moet invullen of corrigeren, en naar het aan te vinken vakje ter aanvaarding van de wettelijke vermeldingen. Zijn account is dan geactiveerd. De internetgebruiker moet deze stap binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van de e-mail uitvoeren, zoniet wordt zijn voorinschrijving opgezegd en worden zijn gegevens gewist.
De internetgebruiker kan op gelijk welk ogenblik zijn eigen gegevens aanvullen of wijzigen. Wanneer de internetgebruiker het ingeschreven e-mailadres wil wijzigen, dan zal een e-mail naar zijn nieuwe adres worden gestuurd om de geldigheid ervan te bevestigen. Om deze bevestiging uit te voeren, moet de internetgebruiker op de koppeling in deze e-mail klikken. Het nieuwe e-mailadres zal pas worden geregistreerd na deze bevestiging.
De internetgebruiker kan ook op elk ogenblik zijn account laten schrappen. In dat geval worden alle persoonlijke gegevens van de internetgebruiker gewist. Conform de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 8 december 1992, heeft de internetgebruiker het recht om de gegevens die op hem betrekking hebben in te kijken, te wijzigen en te schrappen.
2. Inhoud
De internetgebruiker heeft toegang tot verschillende inhoud, zoals gegevens over de producten en diensten van Citroën of commerciële aanbiedingen.
Sommige inhoud is persoonlijk en vereist dat de internetgebruiker gegevens over zichzelf of over zijn voertuig(en) geeft. Sommige gegevens die in MyCITROËN worden gegeven, zijn dan afhankelijk van de gegevens die door de internetgebruiker werden opgegeven.
Bepaalde inhoud die door de internetgebruiker gepersonaliseerd werd, leidt tot het versturen van gegevens door Automobiles Citroën naar de internetgebruiker, via e-mail.
De gegevens en voorkeuren die door de internetgebruiker worden vermeld, kunnen worden gebruikt om hem persoonlijke aanbiedingen te sturen, in zijn persoonlijke ruimte.
Wanneer een verkooppunt van Citroën een commerciële aanbieding verstuurt naar de persoonlijke ruimte van de internetgebruiker, dan is dit verkooppunt als enige verantwoordelijk voor deze aanbieding. In dit geval kan de verantwoordelijkheid van Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën nv in geen geval worden ingeroepen.
MyCITROËN heeft ook betrekking op diverse functies zoals het online aanvragen van afspraken of van testritten.
De internetgebruiker beschikt ook over de mogelijkheid om vanuit een verkooppunt van Citroën configuraties van voertuigen die in het verkooppunt werden geselecteerd, naar zijn persoonlijke ruimte door te sturen, middels controle van het e-mailadres dat in het verkooppunt werd opgegeven.
MyCITROËN maakt het niet mogelijk om producten of diensten online te reserveren of te bestellen.
3. Specifieke waarschuwing voor de inhoud “ dashboard” van (het) voertuig(en)
De aangegeven vervaltermijnen worden gedefinieerd voor een personenwagen bestemd voor privégebruik, en zijn dus niet aangepast aan elk ander voertuig/gebruik. De aangegeven vervaltermijnen voor het onderhoud (en in voorkomend geval de betreffende waarschuwingen) worden berekend op basis van de gegevens die door de gebruiker werden opgegeven: gebruiksomstandigheden (standaard worden normale omstandigheden geselecteerd), kilometerstand van het voertuig, aantal kilometers dat jaarlijks door het voertuig wordt afgelegd en geschiedenis van de operaties die op het voertuig werden uitgevoerd. Wanneer de gebruiker geen jaarlijks aantal kilometers opgeeft, wordt dit aantal kilometers dan geëvalueerd op basis van de laatste of de twee laatste vastgestelde kilometerstanden die door de gebruiker werden vermeld. De gebruiker moet regelmatig de opgegeven kilometergegevens controleren (kilometerstand en jaarlijks afgelegde aantal kilometers) en ze indien nodig corrigeren op basis van het effectieve gebruik van het voertuig; als hij dat niet doet, zouden de meegedeelde vervaltermijnen/waarschuwingen foutief kunnen zijn. Wanneer een geregistreerd onderhoud met vertraging werd uitgevoerd, dan wordt de volgende vervaltermijn met eenzelfde termijn uitgesteld, wat de gebruiker niet vrijstelt van de verantwoordelijkheid voor deze vertraging. In geval van een sterke vertraging, kan de meegedeelde informatie dan verkeerd zijn.
De vervaltermijnen van de verplichte autokeuring worden op volgende wijze berekend: eerste controle vier jaar na de datum van de eerste inverkeerstelling van het voertuig, en vervolgens een controle om de twee jaar.
Wanneer de uitgevoerde operaties niet worden geregistreerd door de gebruiker, wordt door het systeem verondersteld dat de vorige onderhouds- en controleoperaties werden uitgevoerd conform de bepalingen van de constructeur en die in de reglementering. Wanneer hij zich echter heeft ingeschreven voor de waarschuwing, blijft de waarschuwing actief zolang de gebruiker de overeenstemmende operaties niet heeft geregistreerd. De geschiedenis van de reeds uitgevoerde operaties wordt opgesteld op basis van de gegevens die door de gebruiker worden ingevoerd.
Alleen de volgende vervaltermijn voor het onderhoud en de autokeuring worden vermeld, en niet deze die daarop volgen.
De gegevens die door het systeem worden meegedeeld zijn ter informatie en ontslaan de gebruiker niet van de verplichting om zich met alle middelen te verzekeren van de correcte naleving van de onderhoudsvoorschriften van de constructeur en van de reglementering aangaande de autokeuring.