Bekijk de inhoud
Algemene voorwaarden voor service contracten
 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SERVICE CONTRACTEN
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS DE SERVICE
 
NL
 
HOOFDSTUK 1 – GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN OP ALLE CONTRACTNIVEAUS

ARTIKEL  1.1 DEFINITIES

Verder in deze contract (hierna “Contract” genoemd) die het Ondertekeningsformulier en deze algemene voorwaarden omvat, hebben de termen die met een hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

Stellantis Belux NV: naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 20 – 1130 Brussel – België (KBO 0403.461.107).

Verkoopvestiging: onderneming die lid is van het CITROËN-netwerk, handelend in eigen naam en voor rekening van de hierboven vermelde vennootschap.

Ondertekeningsformulier: bijzondere voorwaarden van het Contract die het ondertekende Contractniveau, de ondertekenende partijen van het Contract, het Voertuig, de looptijd en kilometerstand van de Contract, de eventueel ondertekende opties en de prijs van het Contract vermelden.

Contractniveau: het ondertekende prestatieniveau, vermeld in het Ondertekeningsformulier.

CITROËN-netwerk: Onderneming die houder is van een of meer contracten van door STELLANTIS BELUX NV, erkende hersteller, gelegen op het Grondgebied.

Ondertekenaar: klant die het Contract heeft ondertekend om van de hierna beschreven prestaties te genieten en die in het Ondertekeningsformulier wordt vermeld.

Grondgebied: het Contract is van toepassing in de landen van de Europese Unie* alsook in de volgende landen of gebieden:

Andorra, Bosnië-Herzegovina, Gibraltar, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland. 

Voor waterstofvoertuigen is het Contract van toepassing zolang het Voertuig ingeschreven blijft in het land van ondertekening van het Contract en rijdt in de Landen waar deze voertuigen door CITROËN worden verdeeld.

Voertuig: een voertuig dat in aanmerking komt voor de hierna gedefinieerde prestaties, vermeld in het Ondertekeningsformulier.

Winterbanden: Banden met een betere grip op koude, natte of modderige wegen en op sneeuw, zijn in bepaalde landen verplicht onder bepaalde wettelijke voorwaarden.

*Op de datum van opmaak van het Contract bestaat de Europese Unie uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

 

ARTIKEL 1.2 DOEL

Het Contract heeft tot doel de prestaties te bepalen die de Ondertekenaar - eigenaar of huurder van het Voertuig - kan genieten, volgens het Contractniveau dat in het Ondertekeningsformulier wordt gedefinieerd.

VERSCHILLENDE CONTRACTNIVEAUS

 • Het Contract EXTENDED CARE PREMIUM omvat de prestatie “garantie-uitbreiding”

 • Het Contract SERVICE CARE PLUS omvat de prestatie “periodiek onderhoud”

 • Het Contract COMPLETE CARE omvat de prestaties “garantie-uitbreiding” en “periodiek onderhoud”

 • Het Contract COMPLETE CARE PLUS omvat de prestaties “garantie-uitbreiding”, “periodiek onderhoud” en “slijtageonderdelen”, 

 • Het Contract COMPLETE CARE BUSINESS omvat de prestaties “garantie-uitbreiding”, “periodiek onderhoud” en “slijtageonderdelen”, volgens bepaalde specifieke modaliteiten vermeld in hoofdstuk 6 van deze algemene verkoopvoorwaarden. 

Elk Niveau omvat bovendien de hierna beschreven bijstandsprestatie.  

Klanten die waterstofvoertuigen bezitten, kunnen enkel intekenen op de prestaties COMPLETE CARE PLUS, COMPLETE CARE PREMIUM en COMPLETE CARE BUSINESS.

 

ARTIKEL 1.3 GESCHIKTHEID EN DUUR

1.3.1 Voertuigen die van het Contract kunnen genieten

Met uitzondering van taxi's, personenwagens met chauffeur, ambulances, lesauto’s, lichte sanitaire voertuigen, voertuigen bestemd voor het vervoer van personen tegen betaling, aangepaste voertuigen of voertuigen die gebruikt worden in wedstrijden of rally’s, kan elk voertuig van CITROËN dat op de dag van ondertekening van het Contract ingeschreven is in het Land van ondertekening, genieten van het Contract, ook indien het werd omgebouwd door een ombouwer aanbevolen door CITROËN. In dit laatste geval zijn de omgebouwde delen, de eventuele storingen die zouden zijn veroorzaakt door deze ombouw en de eventuele onderhoudswerkzaamheden die specifiek zijn voor deze delen, niet gedekt door het Contract. 

Taxi’s, personenwagens met chauffeur, ambulances, lesauto’s en voertuigen bestemd voor het vervoer van personen tegen betaling kunnen echter genieten van de Contracten COMPLETE CARE PLUS en COMPLETE CARE BUSINESS, zij het op voorwaarde dat ze de optie “intensief gebruik” ondertekenen. 

Bovendien behoudt CITROËN zich het recht voor om, in aanwezigheid van klanten met een bijzonder gebruik, het afsluiten van het Contract afhankelijk te maken van het ondertekenen van de optie “intensief gebruik”. 

Deze Contract doet geen afbreuk aan de principes van de wettelijke garantie van 2 jaar die van toepassing is op consumenten zoals gedefinieerd door artikel I.1.2° WER.

 

1.3.2 Looptijd en kilometerstand

Het Contract wordt uiterlijk ondertekend:

 • op het einde van de 24e maand na de begindatum van de garantie voor het nieuwe voertuig en vóór een kilometerstand van 100.000 km, voor een EXTENDED CARE PREMIUM-contract
 • op het einde van de 12e maand na de begindatum van de garantie voor het nieuwe voertuig en vóór het eerste onderhoud in het geval van een contract van een ander niveau dan de EXTENDED CARE PREMIUM-contract

Bij het ondertekenen mag het Voertuig geen hogere kilometerstand hebben dan voorzien voor het eerste onderhoud, behalve bij het Contract EXTENDED CARE PREMIUM

Het Contract eindigt bij de eerste van de twee hierna beschreven gebeurtenissen: 

 • op het einde van de ondertekende looptijd, die wordt verrekend vanaf de begindatum van de garantie voor het nieuwe voertuig, 
 • bij het bereiken van de ondertekende kilometerstand, waarbij deze kilometerstand wordt verrekend vanaf kilometerstand nul.

De door de Ondertekenaar gekozen looptijd en kilometerstand worden vermeld in het Ondertekeningsformulier. Ze worden door de Ondertekenaar gekozen uit de mogelijkheden vermeld in het tarief dat van kracht is op de dag van de ondertekening.

In het geval van een betaling met maandelijkse aflossingen moet de Ondertekenaar, indien de kilometerlimiet wordt bereikt vóór de ondertekende looptijd, het saldo van de resterende maandelijkse aflossingen in één (1) keer betalen.

Als de ondertekende looptijd wordt bereikt zonder dat de ondertekende kilometerstand wordt bereikt, zal CITROËN de waarde van de niet-afgelegde kilometers niet vergoeden.

Er wordt echter verduidelijkt dat, wat waterstofvoertuigen betreft, ongeacht de looptijd en de kilometerstand van de door de Klant ondertekende contract, de garantie-uitbreiding met betrekking tot het “brandstofcelsysteem” (celstapeling, luchtbevochtiger, koelluchtwisselaar, luchtcompressor voor de brandstofcel, omvormer van de compressor, DCDC-omvormer, waterstofopslagsysteem, rekeneenheid voor de brandstofcel component/soft) een looptijd zal hebben die eindigt op de eerste van de volgende twee termijnen: 8 jaar of 160.000 km, met een geschat behoud van minstens 85% van het rijbereik van het voertuig wanneer nieuw (WLTP-cyclus). Er wordt echter verduidelijkt dat de capaciteit/het vermogen van de stapeling van cellen (stack) die gedekt wordt door de garantie-uitbreiding, beperkt zal zijn tot 4.000 bedrijfsuren. 

De Ondertekenaar heeft de mogelijkheid om vóór het verstrijken van het Contract een aanhangsel af te sluiten om de looptijd en/of de kilometerstand te verhogen. Deze stap kan meerdere keren na elkaar worden gezet binnen de grenzen van de looptijd en de kilometerstand die vermeld staan in het tarief dat van kracht is op het ogenblik van het ondertekenen van de oorspronkelijke Contract. Elk aanhangsel kan worden aangevraagd tot 3 maanden of 10.000 kilometer vóór het einde van het Contract, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

In dat geval blijven de prestaties, inclusief eventuele opties, identiek aan deze van het Contract. Dit bijvoegsel vermeldt: 

de looptijd en het aantal kilometers die oorspronkelijk werden ondertekend,

 • de nieuwe looptijd en/of de nieuwe kilometerstand,
 • de nieuwe maandelijkse aflossing,
 • het te betalen bedrag. 

 

a. Te betalen bedrag voor een contant betaalde Contract:  

Het bedrag dat door een van de partijen moet worden betaald; dit bedrag stemt overeen met het verschil tussen de prijs van het Contract met de nieuwe keuze (inclusief de eventuele opties) en de prijs van het Contract die oorspronkelijk werd ondertekend (inclusief de eventuele opties).

Het nog te betalen verschil moet volledig worden betaald op het ogenblik van de aanvaarding van het aanpassingsaanbod door de Ondertekenaar.

b. Te betalen bedrag voor een contract die in maandelijkse termijnen wordt betaald:

 • 1e stap: 

Berekening van het regularisatiebedrag. Stellantis Financial Services Belux NV berekent het verschil tussen de maandelijkse aflossing van de nieuwe Contract en de maandelijkse aflossing van de oude Contract. Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de door de Ondertekenaar verbruikte looptijd. Het bedrag wordt in één keer ingehouden.  

 • 2e stap: 

Het maandelijkse bedrag van de nieuwe Contract zal normaal bij de Ondertekenaar worden ingehouden en dit tot het einde van het Contract.

In het kader van het Contract hebben eventuele interventies of herstellingen aan de Voertuigen niet tot gevolg dat de duur van het Contract wordt verlengd.

Het ondertekenen van een aanhangsel brengt ook € 45 incl. btw aan dossierkosten met zich mee vanwege CITROËN.

Wanneer de Ondertekenaar tijdens de looptijd van het Contract vraagt om een interventie uit te voeren die gedekt is door het Contract, komt elke immobilisatieperiode bovenop de resterende looptijd van het Contract. Deze periode begint te lopen vanaf de interventieaanvraag van de Ondertekenaar of vanaf de terbeschikkingstelling van het Voertuig voor herstelling indien deze terbeschikkingstelling plaatsvindt na de interventieaanvraag 

Er wordt verduidelijkt dat de prestaties in verband met garantie-uitbreidingen aanvangen bij het verstrijken van de commerciële garantie die het Voertuig dekt. 

In dit verband wordt eraan herinnerd dat voor bepaalde onderdelen van 100% elektrische en waterstofvoertuigen specifieke commerciële garantietermijnen gelden, zoals hieronder vermeld. De in het Contract voorziene garantie-uitbreidingen vullen deze in voorkomend geval slechts aan als de looptijd en de kilometerstand van het Contract hoger zijn dan die van de commerciële garantie. 

De tractiebatterij van 100% elektrische en waterstofvoertuigen geniet een commerciële garantie van acht (8) jaar of honderdzestigduizend (160.000) km, naargelang wat het eerst wordt bereikt, met behoud van minstens 70% van de batterijcapaciteit gedurende de periode gedekt door de commerciële garantie.

Voor waterstofvoertuigen geniet het ‘brandstofcelsysteem’ (celstapeling, luchtbevochtiger, koelluchtwisselaar, luchtcompressor voor de brandstofcel, omvormer van de compressor, DCDC-omvormer, waterstofopslagsysteem, rekeneenheid voor de brandstofcel) een commerciële garantie van drie (3) jaar of honderdduizend (100.000) km, naargelang wat het eerst wordt bereikt.

 

ARTIKEL  1.4 TOEPASSINGSMODALITEITEN EN -VOORWAARDEN

1.4.1 Betaling van de prestaties

De toepasselijke prestaties, die door het CITROËN-netwerk worden uitgevoerd in het kader van het Contract, worden rechtstreeks door dit netwerk betaald op het hele Grondgebied, zonder dat de Ondertekenaar kosten voorschiet. 

 Depannage- en/of sleepkosten op de autosnelweg of een gelijkgestelde weg worden betaald door de Ondertekenaar. Deze kosten worden door CITROËN terugbetaald mits het origineel van de correct betaalde factuur wordt voorgelegd.

Voor landen buiten de Eurozone zal de wisselkoers worden toegepast die geldt in het land waar het Contract wordt afgesloten op de dag van uitgifte van de factuur.

 

1.4.2 Onderdelen

De onderdelen die in het kader van het Contract worden vervangen, worden eigendom van CITROËN. 

Met uitzondering van de COMPLETE CARE BUSINESS-contracten kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd met nieuwe originele onderdelen of remanufactured onderdelen na beoordeling door CITROËN of zijn vertegenwoordiger.

Voor de prestaties "Periodiek onderhoud" en "Slijtageonderdelen" kunnen de onderdelen die op een voertuig ouder dan 3 jaar worden gebruikt, echter afkomstig zijn van het EUROREPAR-gamma.

 Voor de COMPLETE CARE BUSINESS-contract worden de werkzaamheden voor garantie-uitbreidingen uitgevoerd met remanufactured onderdelen en, voor de prestaties "Periodiek onderhoud" en "Slijtageonderdelen", met onderdelen uit het EUROREPAR-gamma.

 

1.4.3 Voorwaarden voor de tenlasteneming van de prestaties

De prestaties (onderdelen en werkuren incl. btw) worden betaald door CITROËN op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd door het CITROËN-netwerk. 

De tenlasteneming van de prestaties voor het Contract is gebonden aan de naleving van de volgende voorwaarden tijdens de volledige duur van het Contract:

 • het Voertuig moet voor de volledige duur van het Contract ingeschreven blijven in het land waar het Contract werd afgesloten,
 • het Voertuig moet gebruikt en onderhouden worden in overeenstemming met de voorschriften van de Constructeur; deze worden vermeld in de boorddocumenten 
 • de onderhouds- en controlewerkzaamheden, voorzien in het onderhoudsplan van de Constructeur, moeten worden genoteerd in het onderhoudsboekje van het Voertuig. Indien dit niet het geval is, moet de Ondertekenaar dit kunnen bewijzen door de stavingsstukken voor te leggen van de uitvoering van deze werkzaamheden (opvolgingsfiches voor onderhoud, facturen, ...). Ze moeten verplicht worden uitgevoerd in het land waar het Contract wordt ondertekend, 
 • vloeistoffen en smeermiddelen moeten altijd op peil worden gehouden.
 • Alleen het CITROËN-netwerk en bij uitbreiding de erkende pechverhelpers van het CITROËN-netwerk zijn bevoegd om in het kader van het Contract tussen te komen.

Voor waterstofvoertuigen moeten de mechanische, elektrische en elektronische werkzaamheden die onder het Contract vallen, worden uitgevoerd door een lid van het netwerk dat door de Constructeur is erkend als “H Expert Center”. Eenvoudige werkzaamheden zoals vervanging van banden en ruitenwisserbladen kunnen worden uitgevoerd door om het even welk lid van het netwerk, erkend door de Constructeur.

 

1.4.4 Klachten

De ondertekenaar kan elke klacht met betrekking tot het Contract richten aan CITROËN

 • Algemene aanvragen:

Per e-mail: servicecontracts-belux@stellantis.com

Per post: Administratie Dienstencontracten CITROËN            

  Avenue des Sorbiers 25

  1300 Waver – België

 

 • Aanvragen in verband met de betaling via maandelijkse aflossingen aan Stellantis Financial Services Belux NV

Website: https://stellantis-financial-services.be   

Via email: services@stellantis-finance.com 

Per post: Stellantis Financial Services Belux NV

                         Bourgetlaan 20 - bus 1

                         1130 Brussel – België

Per telefoon: + 32 (0)2 370 77 11 - zie de uurroosters op de website

Per chat: rechtstreeks op de site

 

ARTIKEL 1.5 PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

1.5.1 Prijs

De prijs is die van het tarief dat van kracht is op de dag van ondertekening van het Contract, beschikbaar in de verkoopvestiging. Het is een vaste en definitieve prijs die wordt vastgesteld voor de duur van het Contract, onder voorbehoud van het ondertekenen van aanhangsels

 

1.5.2 Betaling

De betaling van de prijs moet gebeuren bij de ondertekening van het Contract, onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in geval van ondertekening van het Contract buiten de vestiging.

1. Contante betaling:

De contante betaling is een verbintenis van de Ondertekenaar om de totale prijs van het Contract in één keer, bij de toetreding, rechtstreeks te betalen aan het verkooppunt dat lid is van het CITROËN-net, onder voorbehoud van de naleving van de bepalingen van artikel VI.64 en volgende van het economisch recht met betrekking tot de marktpraktijken en de bescherming van de consument.

2. Betaling in maandelijkse aflossingen:

De betaling in maandelijkse aflossingen is een verbintenis van de Ondertekenaar om de totale prijs van het Contract maandelijks te betalen, gespreid over de volledige duur van het Contract, aan Stellantis Financial Services Belux NV.

Bij de toetreding tot een Dienstencontract en in geval van betaling in maandelijkse aflossingen moet de Ondertekenaar een SEPA-mandaat voor België en het Groothertogdom Luxemburg opstellen.

Voor een Contract met maandelijkse aflossingen wordt de totale prijs betaald wanneer de laatste maandelijkse aflossing wordt betaald. 

In geval van stopzetting of annulering van het SEPA-mandaat, niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een van de maandelijkse aflossingen door de Ondertekenaar, niet-mededeling van een adreswijziging, heeft Stellantis Financial Services Belux NV het recht om het Contract op te zeggen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding. De Ondertekenaar kan zich niet beroepen op de immobilisatie van het Voertuig, om welke reden dan ook, om het beoogde SEPA-mandaat te annuleren.

In geval van laattijdige betaling door een Ondertekenaar, die als consument kan worden beschouwd op basis van het WER, zal de Ondertekenaar een verwijlintrest van 8% verschuldigd zijn, na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, vanaf de vervaldag van de betaling tot aan de volledige betaling. In geval van laattijdige betaling is de Ondertekenaar, als consument, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen.

In geval van laattijdige betaling door een Ondertekenaar, die niet als een consument kan worden beschouwd op basis van het WER, zal de Ondertekenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn die gelijk is aan de verwijlintresten op basis van de Wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, verhoogd met inningskosten van 40 euro per onbetaald bedrag, onder voorbehoud van de rechten van CITROËN om een schadevergoeding te eisen die werkelijk werd geleden ten gevolge van de niet-betaling. 

De verschuldigde bedragen worden vervroegd (niet na de vervallen termijn) en voor de eerste maal één (1) maand na het afsluiten van het Contract geïnd. De leveringsdag van het nieuwe voertuig, gedefinieerd als de begindatum van de constructeursgarantie en de begindatum van het Contract, wordt door het verkooppunt ingevoerd in het informaticasysteem van Stellantis Belux NV. De inhoudingsdatum kan niet worden gewijzigd. 

Als het Contract werd afgesloten na de leveringsdatum van het Voertuig, zal de eerste inhouding die in één keer zal worden gedebiteerd, gelijk zijn aan het maandelijkse bedrag vermeld op het Toetredingsformulier, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat verstreken is sinds de begindatum van de constructeursgarantie (datum vermeld in de informaticasystemen).

In geval van vertraging bij het in gang zetten van het SEPA-mandaat zullen de verschuldigde maandelijkse vergoedingen in één keer worden gedebiteerd.

 

ARTIKEL  1.6 OPZEGGING - EINDE CONTRACT

1.6.1 Opzegging

Indien een van beide partijen een van haar in het Contract bepaalde verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij haar schriftelijk meedelen dat ze dit binnen een termijn van 15 dagen moet verhelpen. Indien de in gebreke blijvende partij dit gebrek tijdens deze periode niet verhelpt, kan de andere partij het Contract van rechtswege opzeggende per aangetekende brief met ontvangstbewijs. 

Het Contract kan eveneens worden opgezegd in geval van fraude met de kilometerstand van het Voertuig. 

 

1.6.2 Beëindiging

 • Het Contract eindigt van rechtswege:

 • als het Voertuig na een schadegeval definitief onbruikbaar wordt,

 • als het Voertuig gestolen wordt en niet teruggevonden wordt 30 dagen na aangifte,

 • bij inschrijving van het Voertuig buiten het land van ondertekening.

 • Daartoe verbindt de Ondertekenaar zich ertoe CITROËN** op de hoogte te brengen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Het voorval moet binnen een maximumtermijn van 45 dagen worden gemeld. De brief moet vergezeld zijn van:

 • de kopie van het Contract en de eventuele aanhangsels die de Ondertekenaar heeft ondertekend,

 • in geval van total loss, een fotokopie van het attest van de verzekeringsmaatschappij of expert die verklaart dat het Voertuig geklasseerd is als wrak,

 • in geval van diefstal, een fotokopie van de aangifte van diefstal opgesteld bij de bevoegde autoriteiten en een fotokopie van het Contract tot terugbetaling van het Voertuig door de verzekeringsmaatschappij.

 • in geval van inschrijving buiten het land van ondertekening, een kopie van het nieuwe inschrijvingsbewijs.

 

1.6.3 Terugbetaling

In de gevallen genoemd in lid 2. “Beëindiging” hierboven, zal aan de Ondertekenaar een bedrag worden terugbetaald dat gelijk is aan de verstreken looptijd ten opzichte van de ondertekende looptijd

 

ARTIKEL 1.7 DOORVERKOOP VAN HET VOERTUIG TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT

1.7.1  In geval van contante betaling:

Indien het Voertuig opnieuw wordt ingeschreven in België of het Groothertogdom Luxemburg, is het Contract overdraagbaar aan elke koper van het Voertuig tijdens de geldigheidsduur van de genoemde Contract. In alle andere gevallen is het Contract niet overdraagbaar.

Deze overdracht van Ondertekenaar houdt een dossierkost van 45 euro incl. btw in die het verkooppunt factureert aan de aanvrager. Daartoe moet de Ondertekenaar of elke opeenvolgende koper het volgende overhandigen aan zijn koper:

 • Het origineel van het Contract (Toetredingsformulier + algemene voorwaarden).
 • Het origineel van de eventueel ondertekende aanhangsels.
 • De gebruikershandleiding.

De nieuwe Ondertekenaar verbindt zich ertoe de overdracht van het Contract aan Stellantis Belux NV te melden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een maximumtermijn van 45 dagen na de overdracht.

 

1.7.2  In geval van betaling in maandelijkse aflossingen:

Het Contract kan nooit worden overgedragen aan een andere Ondertekenaar.

In dat geval wordt bij doorverkoop van het voertuig het Contract opgezegd in overeenstemming met artikel1.6.

 

ARTIKEL  1.8 BESLECHTING VAN GESCHILLEN - CONSUMENTENBEMIDDELING

De bepalingen van deze Contract en deze algemene verkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht 

In geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot de toepassing, de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van het Contract of deze algemene voorwaarden, zullen zij zich inspannen om dit in der minne op te lossen. Bij gebrek aan een minnelijk akkoord zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Stellantis Belux NV zich bevindt. 

Indien de Ondertekenaar een consument is zoals gedefinieerd in het WER, zal de keuze van de bevoegde rechtbank gebeuren volgens de regels van het gemeen recht

 
 
HOOFDSTUK 2 – CITROËN WEGBIJSTAND 24 UUR PER DAG, 365 DAGEN PER JAAR

ARTIKEL 2.1 

De hierna vermelde prestaties worden aangeboden voor elk mechanisch, elektrisch of elektronisch defect wanneer dit defect gedekt is door een van de Contractniveaus voorzien in deze Algemene Voorwaarden, en dit ongeacht het effectief door de Klant ondertekende niveau, indien dit defect het Voertuig ongeschikt maakt om te rijden.

Deze prestaties vullen zonder ze te beperken de pechverhelpingsprestaties aan die voorzien zijn in de commerciële garantie die het Voertuig dekt tijdens de looptijd ervan. 

Het aantal begunstigden is beperkt tot het aantal plaatsen vermeld op het inschrijvingsbewijs van het Voertuig. In alle gevallen blijft de Ondertekenaar verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van het Contract door de Bestuurder en de vervoerde personen.

De gebruiker zal 24 uur op 24 een beroep doen op CITROËN Assistance, alle dagen van het jaar, inclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen 

 • Ofwel door op de knop Pechverhelping met positiebepaling van zijn wagen te drukken als hij uitgerust is met CITROËN Connect Box.
 • Ofwel door op de Assistance-knop van MyCITROËN te drukken
 • Ofwel via het nummer CITROËN Assistance +32 0)78 05 10 20

De bijstand is van toepassing in de landen van de Europese Unie* alsook in de volgende landen of gebieden:

Andorra, Bosnië-Herzegovina, Gibraltar, IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk (inclusief de Kanaaleilanden) en Zwitserland. 

*Op de datum van opmaak van het Contract bestaat de Europese Unie uit de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische eilanden en de Balearen), Tsjechië en Zweden.

Elk grondgebied in staat van oorlog is uitgesloten.

 

2.1.1 Pechverhelping - Slepen

In geval van een defect dat gedekt wordt door het Contract, een ongeval of een lekke band, hebben de Ondertekenaar of bestuurder van het Voertuig en de passagiers van het Voertuig het recht om na een eenvoudig telefoontje te genieten van pechverhelping en/of slepen.

In dit kader dekt de bijstand van het Contract de verplaatsing van de takelwagen naar de plaats van de panne. In de mate van het mogelijke zal het Voertuig ter plaatse hersteld worden.  

In het andere geval wordt het Voertuig gesleept naar de werkplaats van het lid van het CITROËN netwerk dat het dichtst bij de plaats van de panne ligt of naar de door de klant gekozen plaats binnen een straal van 30 km rond de plaats van de panne en binnen een straal van 50 km rond de plaats van de panne voor 100% elektrische voertuigen en kampeerwagens.

Wat pechverhelping betreft, dekt de bijstand in het Contract de komst van de pechverhelper, maar niet de eventuele herstelling ter plaatse, die enkel ten laste wordt genomen door het Contract indien ze verder gedekt wordt door het Contractniveau. 

 

2.1.2 Bijkomende prestaties

In geval van een defect dat gedekt wordt door het Contract, een ongeval of een lekke band, hebben de Ondertekenaar of bestuurder van het Voertuig en de passagiers van het Voertuig het recht om na een eenvoudig telefoontje te genieten van bijkomende transportdiensten en de hierna vermelde vervangwagen. 

Er wordt verduidelijkt dat bij het ondertekenen van een Contract voor een taxi, een personenvoertuig met chauffeur, een ziekenwagen, een lesauto of een voertuig bestemd voor het vervoer van personen tegen betaling, de bestuurder en de passagiers van het Voertuig deze prestaties niet genieten

 

2.1.3 Voortzetting van de reis of vervoer van bestuurder en passagiers naar huis

Deze prestatie is voorzien voor elk defect dat gedekt wordt door het Contract, elk ongeval of lekke band  op meer dan 100 km (62 mijl) van de woonplaats van de begunstigde voor elke panne die niet kan worden verholpen binnen de dag waarop de panne zich voordoet. 

Ze maakt het mogelijk om de begunstigde naar zijn/haar vaste woonplaats te brengen of om de reis naar de plaats van bestemming voort te zetten. Dit vervoer gebeurt:

 • door het uitlenen van een vervangwagen binnen de grenzen van “paragraaf 5.  Vervangwagen”,
 • per trein, in eerste klasse,
 • per autocar, in de comfortklasse 
 • of per vliegtuig, in economy class, indien het treintraject meer dan 500 km (313 mijl) bedraagt

In geval van vervoer per trein of vliegtuig, om de Ondertekenaar of de bestuurder in staat te stellen het herstelde voertuig op te halen, wordt hem bovendien gratis een ticket voor een persoon ter beschikking gesteld; deze reis gebeurt onder dezelfde voorwaarden als hierboven.

 

2.1.4 Accommodatie ter plaatse

Deze prestatie is voorzien voor elk defect dat gedekt wordt door het Contract, elk ongeval of lekke band op meer dan 100 km (62 mijl) van de woonplaats van de begunstigde en dat niet kan worden verholpen binnen de dag waarop de panne zich voordoet.  

Zo kan men ter plaatse overnachten in de categorie 3/4-sterrenetablissement. Ze is beperkt tot de duur van de herstelling en mag in geen geval langer duren dan 4 nachten.

Voor 100% elektrische voertuigen en voor campers is lokale accommodatie in een 4 sterrenhotel.

 

2.1.5 Vervangwagen

Deze prestatie is voorzien voor elk defect dat gedekt wordt door het Contract, een ongeval of lekke band.

Deze prestatie wordt geleverd door het CITROËN-netwerk:

 • Ofwel op de plaats van de panne in geval van accommodatie,
 • Ofwel om zich naar de plaats van bestemming te begeven,
 • Ofwel op de plaats van bestemming in geval van voortzetting van de reis per trein of vliegtuig.

Er wordt een vervangwagen uitgeleend van een gelijkwaardige of lagere categorie dan die van het Voertuig in de zin van de classificatie van de verhuurders, met verbrandingsmotor of elektrische aandrijving en zonder specifieke uitrusting, binnen de grenzen van de plaatselijke beschikbaarheid.

Voor bedrijfsvoertuigen zal de ter beschikking gestelde vervangwagen een voertuig zijn met een gelijkaardig laadvolume, zonder specifieke uitrusting.

De teruggave van de vervangwagen moet gebeuren op de plaats waar die wordt opgehaald en zodra het Voertuig opnieuw beschikbaar is.

Deze prestatie is beperkt tot de duur van de herstelling en mag in geen geval langer zijn dan 4 werkdagen voor elk mechanisch defect (5 werkdagen voor kampeerwagens) en 2 werkdagen in geval van een lekke band, 

Wat kampeerwagens betreft, zal de vervangwagen niet noodzakelijk een kampeerwagen zijn. Indien nodig en op voorwaarde dat de Ondertekenaar en/of de passagiers over een geldig rijbewijs beschikken, kunnen twee vervangwagens van een lagere categorie ter beschikking worden gesteld gedurende maximaal 5 werkdagen. Deze prestatie kan niet gecumuleerd worden met de prestatie accommodatie.

Bij de terbeschikkingstelling en teruggave van het voertuig wordt een proces-verbaal opgesteld dat de staat van het voertuig beschrijft en ondertekend wordt door elke partij.

Indien de Ondertekenaar of de Bestuurder dit proces-verbaal niet opstelt, geldt het document met de beschrijving van de staat van het voertuig, opgesteld door CITROËN of zijn mandataris, als bewijs.

De Ondertekenaar blijft gehouden tot betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gebruik van de vervangwagen en die overeenstemmen met uitgaven die niet ten laste worden genomen door CITROËN in het kader van het Contract (brandstof, parking, tol, boetes, kosten voor het herstellen van het voertuig, …).

Volledig krediet (voorbehouden aan professionals): In geval van uitlening van een vervangwagen in het kader van het Contract zal geen enkele waarborgcheque of bankkaart worden gevraagd aan de Ondertekenaar of de Bestuurder.

 

2.1.6 Uitzonderlijke terugbetalingen

Als de Ondertekenaar uitzonderlijk zelf een hotelfactuur moet betalen – of elke andere eventuele uitgave die gedekt wordt door het Contract – kunnen deze uitgaven worden terugbetaald op voorwaarde dat de originele facturen aan CITROËN ** worden bezorgd

 

2.1.7 Bijkomende prestaties specifiek voor elektrische en waterstofvoertuigen

Wat elektrische voertuigen betreft, kan de Ondertekenaar in geval van een ontladen tractiebatterij van het Voertuig, ongeacht de oorzaak, zijn Voertuig naar de dichtstbijzijnde laadpaal, zijn woonplaats of zijn werkplek laten slepen, naargelang de keuze van de Ondertekenaar, binnen een straal van 80 km en met een maximum van 3 sleepbeurten per jaar voor een personenwagen en met een onbeperkt aantal sleepbeurten per jaar voor een bedrijfsvoertuig.

Wat waterstofvoertuigen betreft, kan de Ondertekenaar in geval van een ontladen tractiebatterij van het Voertuig en voor elke situatie waarin de waterstoftanks leeg zijn, ongeacht de oorzaak, zijn Voertuig laten slepen naar de dichtstbijzijnde laadpaal of een waterstofstation, zijn woonplaats of zijn werkplek, naargelang de keuze van de Ondertekenaar, binnen een straal van 80 km en met een maximum van 3 sleepbeurten per jaar.

Deze bepaling is niet van toepassing op autodeelvoertuigen. Autodelen wordt hier opgevat als het poolen van een voertuig of een wagenpark ten gunste van gebruikers die geabonneerd zijn of gemachtigd zijn door de instelling of de persoon die de voertuigen beheert (elke abonnee of gemachtigde gebruiker heeft toegang tot een voertuig zonder bestuurder voor het traject van zijn keuze en voor een beperkte duur).

 
 
HOOFDSTUK 3 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET CONTRACT EXTENDED CARE PREMIUM

ARTIKEL 3.1 GELEVERDE PRESTATIES

3.1.1   Garantie-uitbreiding

Deze prestatie omvat de vervanging of herstelling, volgens het advies van de vakman, van defecte mechanische, elektrische of elektronische onderdelen, d.w.z. onderdelen die geen normaal gebruik van het Voertuig zouden toelaten, zoals gedefinieerd in de gebruikershandleiding. Indien andere onderdelen van het Voertuig door dit defect beschadigd worden, zullen deze onder dezelfde voorwaarden vervangen of hersteld worden.

Deze prestatie omvat niet de vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en waarvan de vervanging niet het gevolg is van een fabricagefout. 

Wat 100% elektrische voertuigen betreft, wordt eraan herinnerd dat sommige onderdelen hiervan genieten van een uitgebreide commerciële garantie (zie hoofdstuk 1 artikel 1.3.2). 

Het minimale behoud van de capaciteit van de tractiebatterij van 100% elektrische voertuigen gedekt door deze garantie-uitbreiding bedraagt 70%. 

Wat waterstofvoertuigen betreft, wordt eraan herinnerd dat het “brandstofcelsysteem” een uitgebreide commerciële garantie geniet (zie hoofdstuk 1 artikel 4). Een eventuele interventie die noodzakelijk is om het Voertuig in normale werkende staat te houden, zal echter worden uitgevoerd als de kostprijs ervan lager is dan die van de restwaarde van het voertuig. In dat geval zal CITROËN het voertuig terugkopen van de klant voor het bedrag van de marktwaarde bepaald door externe organisaties van het type ARGUS.  De tanks hebben een garantie van 15 jaar, een duur die vereist wordt door hun certificeringsniveau.

 

3.1.2   CITROËN Bijstand – Zie hoofdstuk 2 

 

3.1.3   Uitsluitingen van toepassing op het Contract EXTENDED CARE PREMIUM

De prestaties voorzien in het Contract zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • vastlopen, onderdompeling, natuurrampen, vandalisme, aanslag, oproer, immobilisatie door de ordediensten, oorlogshandelingen, terrorisme,
 • ongeval, brand, diefstal, poging tot diefstal, breuk van een lichtblok of ruit

Het Contract vergoedt niet:

 • de vervanging, de plaatsing, het onderhoud of de herstelling van niet origineel op het Voertuig gemonteerde accessoires en hun gevolgen,
 • de gevolgen van herstellingen, verbouwingen of wijzigingen uitgevoerd door ondernemingen die niet door de constructeur zijn erkend,
 • schade ten gevolge van het gebruik van andere vloeistoffen, onderdelen of toebehoren dan die welke origineel of van gelijkwaardige kwaliteit zijn,
 • het gebruik van ongeschikte brandstoffen en het gebruik van aanvullende additieven die niet door de constructeur worden aanbevolen,
 • schade ten gevolge van natuurverschijnselen, hagel, overstromingen, blikseminslag, storm of andere weersomstandigheden,
 • schade ten gevolge van ongevallen, brand, diefstal, poging tot inbraak, oproer,
 • herstellingen als gevolg van nalatigheid, een rijfout, verkeerd gebruik van de wagen (overbelasting, zelfs tijdelijk, competitie, enz.) of niet-naleving van de onderhoudsinterventies, volledig conform de aanbevelingen van CITROËN zoals bepaald in het onderhoudsplan voor het Voertuig. Het Contract kan met name de pannes en/of het ontladen van de tractie- en noodbatterijen van het Voertuig niet dekken die te wijten zijn aan een slechte elektrische aansluiting, de elektrische voeding, de elektrische installatie of de gebruikte stroom, behalve het slepen vermeld in de paragraaf “Bijstand”.
 • breuk of beschadiging van ruiten en lichtblokken van koplampen, lichten of buitenspiegels, verlies van sierwieldoppen of afstandsbediening, deurdichtingen,
 • werkzaamheden aan het koetswerk en het interieur, met inbegrip van elke reiniging en herstelling van deur- en zetelbekledingen,
 • de cabriokap,
 • het zoeken naar geluiden, 
 • beschadigingen zoals verkleuring, wijziging of vervorming van onderdelen die te wijten zijn aan hun normale veroudering door het gebruik van het Voertuig, de kilometerstand, de geografische en klimatologische omgeving, indien deze vervanging niet het gevolg is van een fabricagefout,
 • navigatie-updates, parfumvullingen,
 • de vervanging van de tank bij CNG-voertuigen,
 • service en onderhoud,
 • de wielen, banden en hun uitbalancering,
 •  de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die worden vastgesteld nadat de eigenaar van het Voertuig geen melding heeft gemaakt van het defect bij een Erkende Hersteller van CITROËN zodra een eventueel defect wordt gedetecteerd,
 • de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen vastgesteld na het uitblijven van antwoord van de eigenaar van het Voertuig op de uitnodiging van een Erkende Hersteller van CITROËN om het Voertuig onmiddellijk in regel te stellen,
 • de evoluties die nodig zijn om het Voertuig in regel te stellen als gevolg van een wetswijziging na de levering van het nieuwe Voertuig,
 • alle andere kosten die niet specifiek voorzien zijn in deze contract, met name de kosten ten gevolge van de immobilisatie van het voertuig zoals de gebruiks- of exploitatiederving, enz.

Wat 100% elektrische, PHEV-hybride en waterstofvoertuigen betreft, dekt het Contract niet de gevolgen voor het voertuig van:

 • Een tractie boven de MTM-limieten (maximaal toegelaten massa) voorzien op het inschrijvingsbewijs of een ander gebruik van de tractiebatterij dan voor de levering van energie voor het voertuig.
 • Gebruik van laadkabels en laadstations voor particulieren die niet voldoen aan de specificaties van de constructeur,
 • Gebruik van openbare laadstations die niet gecertificeerd zijn of die niet voldoen aan de geldende normen en regelgeving.
 
 
HOOFDSTUK 4 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET CONTRACT SERVICE CARE PLUS

ARTIKEL4.1 GELEVERDE PRESTATIES

4.1.1 Periodiek onderhoud

Deze Contract omvat de prestaties die voorzien zijn in het overzicht van het onderhoudsplan voor een normaal gebruik van het Voertuig, met uitsluiting van de prestaties die bij intensief gebruik voorzien zijn volgens het onderhoudsboekje (die echter ten laste kunnen worden genomen mits een optie op het Contract wordt ondertekend: zie “Hoofdstuk 7 – Opties”).

Deze werkzaamheden omvatten de vervanging van onderdelen zoals voorzien in het onderhoudsplan, beschreven in de overzichtsfiche die bij de levering van het Voertuig wordt overhandigd.

 

4.1.2 CITROËN Bijstand – Zie hoofdstuk 2

 

4.1.3 Battery State of Health

Voor andere contracten dan de EXTENDED CARE PREMIUM-contract kan voor 100% elektrische voertuigen en PHEV-voertuigen een document met de gezondheidstoestand van de tractiebatterij van het Voertuig worden afgeleverd na elk onderhoudsbezoek dat in het kader van het Contract wordt uitgevoerd, alsook eenmaal op verzoek van de Ondertekenaar vóór het einde van het Contract. Dit document moet aan de erkende hersteller worden gevraagd tijdens een onderhoudsbeurt en aan elke erkende hersteller in geval van een aanvraag vóór het einde van het Contract. Het document wordt per e-mail naar de Ondertekenaar gestuurd 

 

ARTIKEL 4.2 UITSLUITINGEN VAN TOEPASSING OP HET CONTRACT SERVICE CARE PLUS

Het Contract vergoedt niet:

 • alle prestaties die niet uitdrukkelijk gedekt zijn door het Contractniveau ondertekend door de Klant,
 • de periodieke controlebezoeken voor de antiperforatiegarantie,
 • het zoeken naar geluiden, 
 • navigatie-updates, parfumvullingen,
 • het uitbalanceren van wielen en banden,
 • alle andere kosten die niet specifiek voorzien zijn in deze contract
 
 
HOOFDSTUK 5 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET CONTRACT COMPLETE CARE

ARTIKEL 5.1 GELEVERDE PRESTATIES

5.1.1  Garantie-uitbreiding

Deze prestatie omvat de vervanging of herstelling van defecte mechanische, elektrische of elektronische onderdelen; dit wil zeggen onderdelen die geen normaal gebruik van het Voertuig zouden toelaten, zoals gedefinieerd in de gebruikershandleiding. Indien andere onderdelen van het Voertuig door dit defect beschadigd worden, zullen deze onder dezelfde voorwaarden vervangen of hersteld worden.

Deze prestatie omvat niet de vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en waarvan de vervanging niet het gevolg is van een fabricagefout. 

Wat 100% elektrische voertuigen betreft, wordt eraan herinnerd dat sommige onderdelen hiervan genieten van een uitgebreide commerciële garantie (zie hoofdstuk 1 artikel 4). 

Het minimale behoud van de tractiebatterij van 100% elektrische voertuigen, gedekt door deze garantie-uitbreiding, bedraagt 70%. 

Wat waterstofvoertuigen betreft, wordt eraan herinnerd dat het “brandstofcelsysteem” een uitgebreide commerciële garantie geniet (zie hoofdstuk 1 artikel 4). Een eventuele interventie die nodig is om het Voertuig in normale werkende staat te houden, zal echter worden uitgevoerd als de kostprijs ervan lager is dan die van de restwaarde van het voertuig. De tanks hebben een garantie van 15 jaar, een duur die vereist wordt door hun certificeringsniveau.

 

5.1.2 Periodiek onderhoud

Het Contract omvat de prestaties die voorzien zijn in het overzicht van het onderhoudsplan voor een normaal gebruik van het Voertuig, met uitsluiting van de prestaties die bij zwaar gebruik voorzien zijn volgens het onderhoudsboekje (die echter ten laste kunnen worden genomen mits een optie op het Contract wordt ondertekend: zie Hoofdstuk 7 – Optie).

Deze werkzaamheden omvatten de vervanging van onderdelen zoals voorzien in het onderhoudsplan, beschreven in de overzichtsfiche die bij de levering van het Voertuig wordt overhandigd.

 

5.1.3 CITROËN Bijstand – Zie hoofdstuk 2

 

5.1.4 Battery State of Health

Voor andere contracten dan de EXTENDED CARE PREMIUM-contract kan voor 100% elektrische voertuigen en PHEV-voertuigen een document met de gezondheidstoestand van de tractiebatterij van het Voertuig worden afgeleverd na elk onderhoudsbezoek dat in het kader van het Contract wordt uitgevoerd, alsook eenmaal op verzoek van de Ondertekenaar vóór het einde van het Contract. Dit document moet aan de erkende hersteller worden gevraagd tijdens een onderhoudsbeurt en aan elke erkende hersteller in geval van een aanvraag vóór het einde van het Contract. Het document wordt per e-mail naar de Ondertekenaar gestuurd.

 

ARTIKEL 5.2 UITSLUITINGEN VAN TOEPASSING OP HET CONTRACT COMPLETE CARE

De prestaties voorzien in het Contract zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • vastlopen, onderdompeling, natuurrampen, vandalisme, aanslag, oproer, immobilisatie door de ordediensten, oorlogshandelingen, terrorisme,
 • ongeval, brand, diefstal, poging tot diefstal, breuk van een lichtblok of ruit

Het Contract vergoedt niet:

 • de vervanging, de plaatsing, het onderhoud of de herstelling van niet origineel op het Voertuig gemonteerde accessoires en hun gevolgen,
 • de gevolgen van herstellingen, verbouwingen of wijzigingen uitgevoerd door ondernemingen die niet door de constructeur zijn erkend,
 • schade ten gevolge van het gebruik van andere vloeistoffen, onderdelen of toebehoren dan die welke origineel of van gelijkwaardige kwaliteit zijn,
 • het gebruik van brandstoffen die niet geschikt zijn of van slechte kwaliteit zijn en het gebruik van aanvullende additieven die niet door de constructeur worden aanbevolen,
 • schade ten gevolge van natuurverschijnselen, hagel, overstromingen, blikseminslag, storm of andere weersomstandigheden,
 • schade ten gevolge van ongevallen, brand, diefstal, poging tot inbraak, oproer,
 • herstellingen als gevolg van nalatigheid, een rijfout, verkeerd gebruik van de wagen (overbelasting, zelfs tijdelijk, competitie, enz.) of niet-naleving van de onderhoudsinterventies, volledig conform de voorschriften van CITROËN zoals bepaald in het onderhoudsboekje van het Voertuig. Het Contract kan met name de pannes en/of het ontladen van de tractie- en noodbatterijen van het Voertuig niet dekken die te wijten zijn aan een slechte elektrische aansluiting, de elektrische voeding, de elektrische installatie of de gebruikte stroom, behalve het slepen vermeld in de paragraaf “Bijstand”.
 • breuk of beschadiging van ruiten en lichtblokken van koplampen, lichten of buitenspiegels, verlies van sierwieldoppen of afstandsbediening, deurdichtingen
 • alle prestaties die niet uitdrukkelijk gedekt zijn door het Contractniveau ondertekend door de Klant 
 • werkzaamheden aan het koetswerk en het interieur, met inbegrip van elke reiniging en herstelling van deur- en zetelbekledingen, alsook de periodieke controlebezoeken voor de antiperforatiegarantie,
 • de cabriokap,
 • het zoeken naar geluiden, 
 • beschadigingen zoals verkleuring, wijziging of vervorming van onderdelen die te wijten zijn aan hun normale veroudering door het gebruik van het Voertuig, de kilometerstand, de geografische en klimatologische omgeving, indien deze vervanging niet het gevolg is van een fabricagefout,
 • navigatie-updates, parfumvullingen,
 • de vervanging van de tank bij CNG-voertuigen,
 • de wielen, banden en hun uitbalancering,
 • de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die worden vastgesteld nadat de eigenaar van het Voertuig geen melding heeft gemaakt van het defect bij een Erkende Hersteller van CITROËN,
 • de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen vastgesteld na het uitblijven van antwoord van de eigenaar van het Voertuig op de uitnodiging van een Erkende Hersteller van CITROËN om het Voertuig onmiddellijk in regel te stellen,
 • de evoluties die nodig zijn om het Voertuig in regel te stellen als gevolg van een wetswijziging na de levering van het nieuwe Voertuig,
 • alle andere kosten die niet specifiek voorzien zijn in deze contract, met name de kosten ten gevolge van de immobilisatie van het voertuig zoals de gebruiks- of exploitatiederving, enz.

Wat PHEV-hybride, 100% elektrische en waterstofvoertuigen betreft, vergoedt het Contract niet de gevolgen voor het voertuig van:

 • Een tractie boven de MTM-limieten (maximaal toegelaten massa) voorzien op het inschrijvingsbewijs of een ander gebruik van de tractiebatterij dan voor de levering van energie voor het voertuig.
 • Gebruik van laadkabels en laadstations voor particulieren die niet voldoen aan de specificaties van de constructeur,
 • Gebruik van openbare laadstations die niet gecertificeerd zijn of die niet voldoen aan de geldende normen en regelgeving.
 
 
HOOFDSTUK 6 - BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP HET CONTRACT COMPLETE CARE PLUS EN HET CONTRACT COMPLETE CARE BUSINESS

ARTIKEL – 6.1 GELEVERDE PRESTATIES

6.1.1 Garantie-uitbreiding

Deze prestatie omvat de vervanging of herstelling van defecte mechanische, elektrische of elektronische onderdelen; dit wil zeggen onderdelen die geen normaal gebruik van het Voertuig zouden toelaten, zoals gedefinieerd in de gebruikershandleiding. Indien andere onderdelen van het Voertuig door dit defect beschadigd worden, zullen deze onder dezelfde voorwaarden vervangen of hersteld worden.

Deze prestatie omvat niet de vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en waarvan de vervanging niet het gevolg is van een fabricagefout. 

Wat 100% elektrische voertuigen betreft, wordt eraan herinnerd dat sommige onderdelen hiervan genieten van een uitgebreide commerciële garantie (zie hoofdstuk 1 artikel 4). 

Het minimale behoud van de capaciteit van de tractiebatterij van deze voertuigen gedekt door deze garantie-uitbreiding bedraagt 70%. 

Wat waterstofvoertuigen betreft, wordt eraan herinnerd dat het “brandstofcelsysteem” een uitgebreide commerciële garantie geniet (zie hoofdstuk 1 artikel 4). Een eventuele interventie die nodig is om het Voertuig in normale werkende staat te houden, zal echter worden uitgevoerd als de kostprijs ervan lager is dan die van de restwaarde van het voertuig. De tanks hebben een garantie van 15 jaar, een duur die vereist wordt door hun certificeringsniveau.

 

6.1.2 Periodiek onderhoud

Het Contract omvat de prestaties die voorzien zijn in het overzicht van het onderhoudsplan voor een normaal gebruik van het Voertuig, met uitsluiting van de prestaties die bij zwaar gebruik voorzien zijn volgens het onderhoudsboekje (die echter ten laste kunnen worden genomen mits een optie op het Contract wordt ondertekend: zie “Hoofdstuk 7 – Opties”).

Deze werkzaamheden omvatten de vervanging van de onderdelen zoals voorzien in het onderhoudsplan, beschreven in de overzichtsfiche die bij de levering van het Voertuig wordt overhandigd.

 

6.1.3 CITROËN Bijstand – Zie hoofdstuk 2

 

6.1.4 Slijtageonderdelen

Deze prestatie omvat de vervanging van slijtageonderdelen indien deze wegens slijtage niet de functie kunnen vervullen waarvoor ze werden ontworpen.

Worden onder meer beschouwd als slijtageonderdelen: remblokken, remschijven, remtrommels, remsegmenten, schokdempers, wiellagers, kogelgewrichten, batterij van de afstandsbediening, koppeling (mechanisme, schijf, aanslag), ruitenwisserbladen (maximaal 1 set per jaar), zekeringen, lampen 

De volgende onderdelen/vloeistoffen moeten worden vervangen wanneer de vervanging ervan nodig blijkt tijdens een onderhoudsbeurt: roetfilter, koelvloeistof, additief van roetfilter, bandenherstelkit.

 

6.1.5 Battery State of Health

Voor andere contracten dan de EXTENDED CARE PREMIUM-contract kan voor 100% elektrische voertuigen en PHEV-voertuigen een document met de gezondheidstoestand van de tractiebatterij van het Voertuig worden afgeleverd na elk onderhoudsbezoek dat in het kader van het Contract wordt uitgevoerd, alsook eenmaal op verzoek van de Ondertekenaar vóór het einde van het Contract. Dit document moet aan de erkende hersteller worden gevraagd tijdens een onderhoudsbeurt en aan elke erkende hersteller in geval van een aanvraag vóór het einde van het Contract. Het document wordt per e-mail naar de Ondertekenaar gestuurd

 

ARTIKEL 6. 2 UITSLUITINGEN VAN TOEPASSING OP DE CONTRACTEN COMPLETE CARE PLUS EN COMPLETE CARE BUSINESS

De prestaties voorzien in het Contract zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • vastlopen, onderdompeling, natuurrampen, vandalisme, aanslag, oproer, immobilisatie door de ordediensten, oorlogshandelingen, terrorisme,
 • ongeval, brand, diefstal, poging tot diefstal, breuk van een lichtblok of ruit

Het Contract vergoedt niet:

 • de vervanging, de plaatsing, het onderhoud of de herstelling van niet origineel op het Voertuig gemonteerde accessoires en hun gevolgen,
 • de gevolgen van herstellingen, verbouwingen of wijzigingen uitgevoerd door ondernemingen die niet door de constructeur zijn erkend,
 • schade ten gevolge van het gebruik van andere vloeistoffen, onderdelen of accessoires dan die welke origineel of van gelijkwaardige kwaliteit zijn,
 • het gebruik van brandstoffen die niet geschikt zijn of van slechte kwaliteit zijn en het gebruik van aanvullende additieven die niet door de constructeur worden aanbevolen,
 • schade ten gevolge van natuurverschijnselen, hagel, overstromingen, blikseminslag, storm of andere weersomstandigheden,
 • schade ten gevolge van ongevallen, brand, diefstal, poging tot inbraak, oproer,
 • herstellingen als gevolg van nalatigheid, een rijfout, verkeerd gebruik van de wagen (overbelasting, zelfs tijdelijk, competitie, enz.) of niet-naleving van de onderhoudsinterventies, volledig conform de voorschriften van CITROËN zoals bepaald in het onderhoudsboekje van het Voertuig. Het Contract kan met name de pannes en/of het ontladen van de tractie- en noodbatterijen van het Voertuig niet dekken die te wijten zijn aan een slechte elektrische aansluiting, de elektrische voeding, de elektrische installatie of de gebruikte stroom, behalve in het geval bepaald in het kader van de Bijstand.
 • breuk of beschadiging van ruiten en lichtblokken van koplampen, lichten of buitenspiegels, verlies van sierwieldoppen of afstandsbediening, deurdichtingen,
 • alle prestaties die niet uitdrukkelijk gedekt zijn door het Contractniveau ondertekend door de Klant 
 • werkzaamheden aan het koetswerk en het interieur, met inbegrip van elke reiniging en herstelling van deur- en zetelbekledingen en periodieke controlebezoeken voor de anti-perforatiegarantie 
 • de cabriokap,
 • het zoeken naar geluiden, 
 • beschadigingen zoals verkleuring, wijziging of vervorming van onderdelen die te wijten zijn aan hun normale veroudering door het gebruik van het Voertuig, de kilometerstand, de geografische en klimatologische omgeving, indien deze vervanging niet het gevolg is van een fabricagefout,
 • navigatie-updates, parfumvullingen,
 • vervanging van de tank bij CNG-voertuigen, 
 • de wielen, banden en hun uitbalancering.
 • de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die worden vastgesteld nadat de eigenaar van het Voertuig geen melding heeft gemaakt van het defect bij een Erkende Hersteller van CITROËN.
 • de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen vastgesteld na het uitblijven van antwoord van de eigenaar van het Voertuig op uitnodiging van een Erkende Hersteller van CITROËN om het Voertuig onmiddellijk in regel te stellen
 • de evoluties die nodig zijn om het Voertuig in regel te stellen als gevolg van een wetswijziging na de levering van het nieuwe Voertuig
 • alle andere kosten die niet specifiek voorzien zijn in deze contract, met name de kosten ten gevolge van de immobilisatie van het voertuig zoals de gebruiks- of exploitatiederving, enz.

Wat PHEV-hybride, 100% elektrische en waterstofvoertuigen betreft, vergoedt het Contract niet de gevolgen voor het voertuig van:

 • Een tractie boven de MTM-limieten (maximaal toegelaten massa) voorzien op het inschrijvingsbewijs of een ander gebruik van de tractiebatterij dan voor de levering van energie voor het voertuig,
 • Gebruik van laadkabels en laadstations voor particulieren die niet voldoen aan de specificaties van de constructeur,
 • Gebruik van openbare laadstations die niet gecertificeerd zijn of die niet voldoen aan de geldende normen en regelgeving,
 
 
HOOFDSTUK 7 - OPTIES

De Ondertekenaar heeft de mogelijkheid om de volgende optie(s) te ondertekenen, maar deze opties zijn niet allemaal beschikbaar op alle aangeboden contractniveaus en op alle voertuigen van het Gamma  

 

ARTIKEL 7.1 OPTIE VERVANGWAGEN “PERIODIEK ONDERHOUD”

In geval van immobilisatie van het Voertuig voor een onderhoudsbeurt voorgeschreven door de Constructeur, wordt een vervangwagen (personenwagen) van dezelfde of lagere categorie dan het Voertuig in de zin van de classificatie van verhuurders (binnen de grenzen van de lokale beschikbaarheid), zonder specifieke uitrusting, ter beschikking gesteld van de Ondertekenaar, met een maximum van één dag per interventie en op voorwaarde dat de afspraak met het CITROËN-netwerk minstens 48 uur op voorhand werd gemaakt. 

Voor bedrijfsvoertuigen zal de ter beschikking gestelde vervangwagen een voertuig zijn met gelijkaardige laadcapaciteiten, zonder specifieke uitrusting.  

Zodra het Voertuig opnieuw beschikbaar is, moet de vervangwagen worden ingeleverd. 

Het voertuig wordt op dezelfde plaats opgehaald en terugbezorgd.  

Voor professionals zal dit uitlenen gebeuren met “volledig krediet” volgens de bepalingen beschreven in het Contract. 

 

ARTIKEL  7.2 OPTIES "BANDEN EN WIELEN"

7.2.1  Optie “Banden”

Deze optie dekt het herstellen van lekke banden of het vervangen van beschadigde of versleten banden op originele velgen. Ze moet worden uitgevoerd in het CITROËN-netwerk.  

Dit omvat een uitbalancering van de wielen en de eventuele vervanging van de bandenherstelkit na gebruik. 

De “Zomerbanden” die tijdens het Contract niet werden vervangen, worden niet terugbetaald en kunnen niet worden meegenomen door de Ondertekenaar. De sierwieldoppen en hun vervanging zijn niet inbegrepen in deze optie, maar kunnen door de Ondertekenaar als accessoires worden aangekocht in het CITROËN-netwerk 

Ze is van toepassing binnen de limiet van het aantal banden waarop werd ingetekend (zie ondertekeningsformulier). 

 

7.2.2  Optie “Winterbanden”

Deze optie dekt de levering van winterbanden en hun montage door het CITROËN-netwerk. 

Deze optie dekt de montage/demontage op originele velgen en een uitbalancering van de wielen met een maximum van 2 interventies per jaar. 

De winterbanden die tijdens het Contract niet werden vervangen, worden niet terugbetaald en kunnen niet worden meegenomen door de Ondertekenaar. De sierwieldoppen zijn niet inbegrepen in deze optie, maar kunnen door de Ondertekenaar als accessoire worden aangekocht in het CITROËN-netwerk 

Ze is van toepassing binnen de limiet van het aantal winterbanden waarop werd ingetekend (zie ondertekeningsformulier). 

 

7.2.3  All Season-banden

Deze optie dekt het herstellen van lekke banden of het vervangen van beschadigde of versleten All Season-banden op originele velgen. Ze moet worden uitgevoerd in het CITROËN-netwerk.  

Dit omvat een uitbalancering van de wielen en de eventuele vervanging van de bandenherstelkit na gebruik. 

De “All Season-banden” die tijdens het Contract niet werden vervangen, worden niet terugbetaald en kunnen niet worden meegenomen door de Ondertekenaar. De sierwieldoppen en hun vervanging zijn niet inbegrepen in deze optie, maar kunnen door de Ondertekenaar als accessoires worden aangekocht in het CITROËN-netwerk 

Ze is van toepassing binnen de limiet van het aantal banden waarop werd ingetekend (zie ondertekeningsformulier). 

 

7.2.4  Optie « Tyres Hôtel »

Deze optie dekt het opslaan van winterbanden/-wielen tijdens de zomerperiode en zomerbanden/-wielen tijdens de winterperiode.  

Deze prestatie wordt enkel aangeboden als aanvulling op de opties banden/wielen en kan niet afzonderlijk worden verkocht. 

 

ARTIKEL 7.3 OPTIE “INTENSIEF GEBRUIK”

Deze optie ondersteunt de onderhoudswerkzaamheden vermeld in het overzicht van het onderhoudsplan bij intensief gebruik zoals gedefinieerd in het onderhoudsboekje. Ze moet samen met het Contract worden ondertekend. Zodra deze optie is ondertekend, kan de Ondertekenaar de opzegging ervan niet vragen en zal er geen terugbetaling gebeuren, ongeacht het effectieve gebruik van het Voertuig.   

Opmerking: 

Deze optie is verplicht voor taxi’s, personenwagens met chauffeur, ambulances en voertuigen bestemd voor het vervoer van personen tegen betaling, lesauto’s, lijkwagens, lichte sanitaire voertuigen, koeriers en huis-aan-huisbezorgers die een COMPLETE CARE PLUS-contract en een COMPLETE CARE BUSINESS-contract willen afsluiten.

 
 
HOOFDSTUK 8 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING BIJ SLUITING OP AFSTAND VAN DEZE OVEREENKOMST

In geval van ondertekening van het Contract op afstand zonder de fysieke aanwezigheid op dezelfde plaats van de verkoper en de Houder van het Contract, heeft de ondertekenaar, indien het een consument is, het recht om zich zonder opgave van redenen terug te trekken uit het Contract, krachtens de volgende voorwaarden:

De herroepingstermijn begint op de dag waarop de ondertekenaar zich aanmeldt voor het Contract en loopt 14 dagen later af.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de ondertekenaar zijn beslissing om het contract te herroepen meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) gericht aan

STELLANTIS BELUX S.A. 

Beheer van servicecontracten

Avenue des Sorbiers, 25

1300 Wavre

België 

Of via internet op het volgende adres: servicecontracts-belux@stellantis.com

De ondertekenaar mag onderstaande tekst gebruiken maar is niet verplicht.

In geval van herroeping van dit contract zal FIAT de ondertekenaar alle ontvangen betalingen terugbetalen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop FIAT op de hoogte is gebracht van de beslissing om dit contract te herroepen. Terugbetaling vindt plaats met dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de ondertekenaar uitdrukkelijk instemt met een andere methode; deze terugbetaling brengt in ieder geval geen kosten met zich mee voor de ondertekenaar.

De prijs van het contract wordt terugbetaald zonder aftrek van een bedrag voor de eventuele uitvoering vóór de herroeping. 

Er wordt aan herinnerd dat als de ondertekenaar een herroepingsrecht uitoefent op het voertuig waarop het Contract betrekking heeft, het Contract ook zal worden beëindigd en de Klant zal worden terugbetaald.

 
 
HOOFDSTUK 9 - BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN GEVAL VAN ONDERTEKENING VAN DEZE BUITEN DE VESTIGING GESLOTEN CONTRACT

Nota : de volgende bepalingen zijn niet van toepassing bij het ondertekenen van het Contract op een beurs of salon en de Ondertekenaar beschikt dus niet over een herroepingsrecht in deze gevallen.

 

ARTIKEL 9.1 BETALING VAN DE PRIJS VAN HET CONTRACT

De betaling van de prijs van het Contract kan niet gebeuren vóór het verstrijken van een termijn van 7 dagen volgend op de ondertekening van het Contract. 

ARTIKEL 9.2 HERROEPINGSRECHT

De Ondertekenaar heeft het recht om het Contract zonder opgave van redenen te herroepen binnen een termijn van veertien dagen na de dag waarop het Contract is gesloten. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Ondertekenaar zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht doet vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Ondertekenaar zijn beslissing tot herroeping van deze Contract kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden) gericht aan 

Administratie Dienstencontracten 

Avenue des Sorbiers 25

1300 Waver  - België 

Of per mail naar het volgende adres: servicecontracts-belux@stellantis.com

De Ondertekenaar kan het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

 

ARTIKEL 9.3 GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

In geval van herroeping van deze Contract zal CITROËN aan de Ondertekenaar alle van hem ontvangen betalingen terugbetalen zonder buitensporige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop CITROËN op de hoogte wordt gebracht van de beslissing tot herroeping van deze Contract. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Ondertekenaar uitdrukkelijk een andere wijze aanvaardt; in ieder geval brengt deze terugbetaling geen kosten met zich mee voor de Ondertekenaar.

Als de Ondertekenaar vraagt om de dienstverlening te beginnen tijdens de herroepingstermijn, moet hij een bedrag betalen dat evenredig is met wat hem werd geleverd tot op het ogenblik dat CITROËN op de hoogte wordt gebracht van de herroeping van deze Contract, in verhouding tot alle prestaties waarin het Contract voorziet.

 

MODEL VAN HERROEPINGSFORMULIER IN GEVAL VAN HERROEPING DOOR EEN KLANT-CONSUMENT BINNEN VEERTIEN (14) DAGEN NA ONDERTEKENING VAN DE BUITEN EEN VESTIGING GESLOTEN CONTRACT 

HERROEPINGSERECHT – TEKSTSJABLOON

Gelieve dit formulier enkel in te vullen en terug te sturen indien u het Contract wenst te herroepen.

Stellantis Belux NV

Administratie Dienstencontracten

Avenue des Sorbiers 25

1300 Waver

België

Of via internet op het volgende adresservicecontracts-belux@stellantis.com

Ter attentie van de Klantenservice.

Hierbij geef ik u kennis van mijn wens om het Contract met betrekking tot de garantie/het onderhoud van het Voertuig te herroepen_________________________, hierna verder verduidelijkt:

VIN-nummer van het voertuig:                        [17 tekens ] V - - - - - - - - - - - - -

Contractnummer:                                          _________________________________________________

(Vermeld in de bevestigingsmail)

Afgesloten op:                                       ___ / ___ / _________

Naam en voornaam van de Ondertekenaar:    _________________________________________________

Adres van de Ondertekenaar:           _________________________________________________                    

                    

Datum:                                                     ___ / ___ / _________

Handtekening:                                   [enkel in geval van kennisgeving van dit formulier op papier]

 
 
HOOFDSTUK 10 - INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Privacy beleid van Stellantis Europe en Europese autofabrikanten (van kracht sinds 30/06/2023)

 

Weet u dat sinds januari 2021, uit de fusie tussen PSA Automobiles SA en Fiat Chrysler Automobiles N.V, Stellantis N.V is ontstaan dat de volgende merken omvat: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Vauxhall, Spoticar, Mopar. 

Hierbij informeren wij u dat, na een interne reorganisatie van de Stellantis N.V gericht op het centraliseren van de verwerking van persoonsgegevens van klanten, vanaf 30/06/2023, alle Customer Relationship Management (CRM) activiteiten van de Europese Bedrijven van de Group zullen worden beheerd door het bedrijf Stellantis Europe S.p.A., met maatschappelijke zetel in C.so G. Agnelli 200, 10135 - Turijn, Italië, die zal optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van  de gevens ( Data Controller).  

Deze interne reorganisatie zal resulteren in de overdracht aan het bedrijf Stellantis Europe S.p.A. van het beheer van de websites, Apps, alsook van alle persoonsgegevens van de klanten die zich hebben aangesloten bij de commerciële initiatieven van voornoemde merken.

 

Algemeen Privacy Beleid van Stellantis Europe (van kracht sinds 30/06/2023)

 

Als u dit document ("Privacy beleid") leest, is dat omdat u onze Website en/of Applicatie bezoekt, of omdat u een van onze Evenementen hebt bijgewoond.

Dit Privacy beleid is opgesteld overeenkomstig artikel 13 van de EU Verordening 679/2016 (hierna "AVG") en geeft u enkele voorbeelden van hoe wij Persoonsgegevens verwerken, en Definities die verwijzen naar meer gedetailleerde uitleg (aan het einde van dit Privacy beleid) voor de met hoofdletters geschreven termen hierin. Voor verduidelijkingen met betrekking tot dit Privacy beleid of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u uw verzoek sturen naar: dataprotectionofficer@stellantis.com

 

1. Wie we zijn

Stellantis Europe S.p.A. met maatschappelijke zetel in Corso Agnelli 200, 10135 Turijn, Italië (hierna "Stellantis Europe"; "wij" of "ons") is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

 

2. Welke gegevens we verzamelen en verwerken

Wij verzamelen gegevens van Onze Website (inclusief van uw persoonlijke omgeving op Onze Website) en Applicatie, en tijdens Onze Evenementen. De verzamelde gegevens en de betreffende doeleinden van de verwerking zijn afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt en hoe u de instellingen van uw Browser, Apparaat en de Applicatie die u gebruikt beheert.

Meer details over de redenen waarom wij uw Persoonsgegevens verwerken, vindt u in het gedeelte "Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken" hieronder.

 

a) Door u verstrekte gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunt u ons Persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer(s), e-mailadres, woonplaats of gegevens van derden, alsmede uw voorkeuren (bijvoorbeeld over bepaalde voertuigmodellen of diensten die beschikbaar zijn bij uw plaatselijke verdeler). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een proefrit aanvraagt, wanneer u de dichtstbijzijnde verdeler zoekt, wanneer u deelneemt aan een van Onze Evenementen of wanneer u ons vragen stelt, verzoeken doet of contact opneemt met onze ondersteunende diensten (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om informatie te vragen, een klacht in te dienen of ons feedback of nieuwe ideeën te geven). In deze gevallen kunt u ons bellen op ons klantendienstnummer of u kunt een online formulier invullen of u kunt ons bereiken via chat, indien beschikbaar).

U kunt er ook voor kiezen om ons informatie over uw locatie te verstrekken als u bijvoorbeeld via onze Website en Applicatie wilt zoeken naar ons Netwerk in het gebied van uw interesse (bijv. Brussel).

Als u ons gegevens van derden verstrekt, wordt u verantwoordelijk gehouden voor het delen van dergelijke informatie. U moet wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie te delen (d.w.z. door de derde partij gemachtigd om hun informatie te delen, of om een andere gerechtvaardigde reden). U moet ons volledig vrijwaren tegen klachten, vorderingen of eisen tot schadevergoeding die kunnen voortvloeien uit de verwerking van Persoonsgegevens van derden in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

b) Gegevens verzameld door de browser, het apparaat en de toepassing

Wanneer u Onze Website en Applicatie gebruikt, verzamelen wij informatie over de Browser, het Apparaat en de Applicatie die u gebruikt. Deze informatie omvat uw IP-adres, de datum, het tijdstip en de opgevraagde URL, de Unieke Identificatoren en andere informatie zoals het type van uw Browser of Apparaat. Informatie met betrekking tot uw Browser of Apparaat kan bestaan uit uw besturingssysteem, taal, netwerkinstellingen, telefoonmaatschappij of internetprovider, geïnstalleerde toepassingen van derden en plug-in lijsten. 

Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van Cookies en Andere trackingtechnologieën die zich op uw Browser of Apparaat bevinden. Dit helpt ons bijvoorbeeld om storingen tijdens het verlenen van de Diensten te voorkomen en stelt ons in staat om u Inhoud te bieden die nuttig voor u kan zijn. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

 

c) Gegevens afgeleid uit uw activiteit

Wij verzamelen informatie op basis van uw interacties met onze Diensten om deze te verbeteren (bijv. als wij zien dat u geïnteresseerd bent in een bepaald automodel, in Onze Evenementen of in periodieke voertuigcontroles in een bepaald geografisch gebied, zullen wij ons richten op het aanbieden van dergelijke inhoud) en om inzicht te krijgen in de Inhoud die voor u nuttig kan zijn. 

In andere gevallen, als u per e-mail, post, telefoon of anderszins contact met ons opneemt over de Voertuigen of om andere informatie verzoekt, verzamelen en bewaren wij uw contactgegevens, gecommuniceerde informatie en onze antwoorden. Als u telefonisch contact met ons opneemt, wordt tijdens het gesprek hierover meer informatie verstrekt. 

 

d) Informatie over uw locatie

Wij verzamelen informatie over uw locatie om u in staat te stellen Ons Netwerk bij u in de buurt te bekijken, als onderdeel van onze Diensten, en om u te voorzien van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. Uw locatie kan worden bepaald door: 

 • het handmatig invoeren van een adres, stad of postcode;

 • de Sensoren van uw apparaat;

 • uw IP-adres verzameld door de toestemming van uw Browser of Apparaat.

Uw locatie wordt min of meer nauwkeurig en consistent bepaald, afhankelijk van de vraag of deze wordt verzameld door de Browser of het Apparaat en van de privacy-instellingen die u daarop hebt ingesteld. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat informatie over uw locatie niet wordt gebruikt om uw Gevoelige Gegevens af te leiden.

U kunt onze verzameling van uw positie beperken door de instellingen van uw Browser of Apparaat te wijzigen, zoals uiteengezet in het gedeelte "Hoe uw gegevens controleren en uw keuzes beheren" hieronder. 

 

3. Bron van persoonsgegevens

a) Gegevens verzameld door de websites en apps van onze partners 

Wij verzamelen ook gegevens over u van de Websites en Apps van Onze Partners. Onze Partners kunnen uw Persoonsgegevens alleen aan ons meedelen nadat zij ons contractueel hebben verzekerd dat zij uw toestemming hebben verkregen of dat zij een andere wettelijke basis hebben die hun communicatie/het delen van dergelijke gegevens met ons legitimeert (bijvoorbeeld als u een van onze Partners vraagt om een proefrit te boeken, als u een aankoop doet en als u verzoekt om commerciële communicatie te ontvangen). Deze praktijk wordt hierna "indirecte verzameling" genoemd. In dit verband wijzen wij erop dat wij alles in het werk stellen om de conformiteit van de ontvangen gegevens te controleren voordat ze worden gebruikt. Wij vragen hen ook om ons uw Gevoelige Gegevens niet te bezorgen.  

 

b) Gegevens verzameld uit openbare of publiek toegankelijke bronnen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verrijken met informatie verkregen uit openbare bronnen die toegankelijk zijn binnen de grenzen van de wet die op ons van toepassing is. Deze bronnen kunnen openbare registers, online kranten, lijsten of openbare gidsen zijn. Er wordt altijd een voorafgaande controle uitgevoerd op de mogelijkheid om deze informatie te gebruiken, volgens de beste praktijken die zijn vastgesteld door de respectieve bevoegde autoriteit waaronder wij vallen. (momenteel de Italiaanse toezichthoudende autoriteit - Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

 

4. Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken en wettelijke basis

Uw gegevens dienen de volgende doeleinden:

 

a) Het verzamelen en corrigeren van uw gegevens vergemakkelijken 

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gebruiken wij uw Gegevens, met name de Gegevens die door u aan Ons Netwerk zijn verstrekt, om de informatie bij te werken die wij over u hebben als eigenaar van een van onze Voertuigen of als geïnteresseerde in Stellantis-merken. Deze doeleinden omvatten ook het terugkoppelen naar Onze Netwerk en Autofabrikanten om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct en actueel zijn. 

Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Stellantis Europe, Ons Netwerk en Autofabrikanten om de kwaliteit van de Persoonsgegevens van eigenaars en leads bij te houden.

 

b) Het verlenen van onze diensten en gerelateerde ondersteuning

Wij gebruiken uw Gegevens om u onze Diensten aan te bieden, waaronder het boeken van proefritten op Onze Website en Applicatie; om Onze Evenementen te organiseren waaraan u deelneemt; om te reageren op uw verzoeken/suggesties/meldingen.

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contractuele verplichting of precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen.

 

c) U promotionele berichten sturen 

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of mits uw toestemming indien vereist kunnen wij u contactgegevens (e-mail, telefoon, SMS en/of elk ander beschikbaar middel) gebruiken voor het verzenden van promotionele communicatie of voor marktonderzoek en consumentenonderzoeken die marketinginhoud bevatten. Deze communicatie heeft betrekking op alle huidige en toekomstige merken van Stellantis (bijv. Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Peugeot, Citroën, DS Automobiel en, Opel, Jeep, Mopar, Vauxhall) en merken die de Stellantis Groep dragen, zoals bijvoorbeeld Stellantis Financial Services S.A., Stellantis Financial Services Belux S.A., Stellantis Insurance Europe Ltd., Stellantis Life Insurance Europe Ltd, Stellantis Insurance Limited, Stellantis Life Insurance Limited.

In sommige gevallen kan de communicatie product- of dienstenpromoties van geselecteerde Partners bevatten.  Wanneer wij dit soort communicatie versturen, kunnen wij optreden als Gezamenlijk Verwerkingsverantwoordelijke met de desbetreffende Partners. Specifieke informatie en overeenkomsten zullen met de Partners worden gesloten alvorens enige communicatie naar u wordt verzonden.

Op dit punt zal geen communicatie naar u worden verzonden zonder uw voorafgaande toestemming, die u kunt geven via specifieke aanvinkvakjes voor dit doel. 

 

d) Anomalieën opsporen en onze diensten verbeteren

Wij gebruiken Gegevens die u verstrekt, Gegevens verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, Gegevens afgeleid uit uw activiteiten en Geaggregeerde Informatie om anomalieën in onze Diensten te voorkomen. Wij kunnen bijvoorbeeld anomalieën ontdekken wanneer u een gedeelte van Onze Website en Applicatie opent, een koppeling opent of wanneer er een bug in ons systeem aanwezig is.

De verwerking is gebaseerd op onze behoefte om de beste Diensten te garanderen en op ons gerechtvaardigde belang om eventuele dienstonderbrekingen te vermijden.

 

e) U uitsluiten van irrelevante promotionele communicatie

Wij verwerken uw gegevens om u uit te sluiten van promotionele communicatie, indien dergelijke communicatie niet in overeenstemming is met uw profiel (als u bijvoorbeeld in Italië bent gevestigd, delen wij geen promoties met betrekking tot Frankrijk, enz.)

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons marketingbudget te bepalen en te beperken of effectief te gebruiken en op uw gerechtvaardigd belang om geen irrelevante communicatie te ontvangen.

 

f) Het analyseren van uw voorkeuren en gedrag om onze diensten en communicatie aan te passen, met inbegrip van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. 

Wij gebruiken uw Gegevens, in het bijzonder Gegevens afgeleid uit uw activiteiten, Voertuiggegevens, Informatie over uw locatie (indien met ons gedeeld) en Gegevens verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, om onze Diensten te verbeteren (bijv. Onze Website en Applicatie, Onze Evenementen, promotionele mededelingen) en om u Inhoud te tonen die voor u nuttig kan zijn, ook op platforms voor sociale media of via Programmatic Advertising platformen, uitsluitend voor zover u ons toestemming heeft gegeven deze naar deze platformen te uploaden.

Aangepaste Diensten en/of mededelingen en/of Inhoud die nuttig voor u kunnen zijn, zijn gebaseerd op uw gedrag, interesses, behoeften, voorkeuren en uw profiel; dergelijke doeleinden kunnen ook worden bereikt op basis van Persoonsgegevens die zijn verzameld door het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën om de voorkeuren van de klant te analyseren en te voorspellen en de klant aanbiedingen op maat te doen.

 

Inhoud die nuttig voor u kan zijn: 

 • wordt niet gemaakt met Gevoelige Gegevens zoals gegevens die kunnen worden afgeleid van Informatie over uw locatie; 

 • kunnen ook zichtbaar zijn op andere websites en mobiele toepassingen dan de onze zodra ze zijn geüpload naar Programmatic Advertising platformen, maar alleen voor zover u ons toestemming hebt gegeven om ze naar deze platformen te uploaden.

 

Deze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming.

 

Wanneer wij ons op sociale media platformen of via Programmatic Advertising platformen naar u richten, kunnen wij optreden als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke met de betreffende platform provider. Er zal specifieke informatie en overeenkomsten met de platformprovider zijn voordat enige communicatie naar u wordt verzonden.

Als u geen gepersonaliseerde Diensten of Inhoud wenst die nuttig voor u kunnen zijn, kunt u uw voorkeuren wijzigen, zoals uitgelegd in het gedeelte "Hoe uw Gegevens controleren en uw keuzes beheren" hieronder.

 

g) Het analyseren en verbeteren van onze diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies

Wij gebruiken uw Gegevens en Geaggregeerde Informatie om de prestaties van onze Diensten te meten of om nieuwe Diensten te creëren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de analyse van uw interacties met Ons Netwerk, Onze Evenementen, onze nieuwsbrief en/of promotionele communicatie (indien aangevraagd).   

Voor zover mogelijk gebruiken wij hiervoor anonieme of pseudonieme gegevens. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een persoonlijke referentie mogelijk. In dergelijke gevallen geldt het volgende: behalve uw toestemming voor het aanpassen van onze Diensten, is het meten van de effectiviteit van onze Diensten en het creëren van nieuwe Diensten gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om Diensten te creëren en te onderhouden die echt nuttig zijn voor onze gebruikers.

 

h) Het delen van gegevens met partners voor hun eigen marketingdoeleinden

Wij delen uw contactgegevens met derde geselecteerde Partners voor hun eigen autonome marketingdoeleinden. De Partners zullen alleen via geautomatiseerde middelen (bijv. e-mail, SMS, telefoonoproep) contact met u opnemen. 

Deze verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming. U kunt de volledige lijst of categorieën van Partners waarmee wij uw gegevens rechtstreeks hebben gedeeld, zien op: https://privacyportal.stellantis.com

 

i) Voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en bevelen waaraan wij zijn onderworpen en die de wettelijke basis vormen voor de verwerking van uw gegevens.

Sommige wetgevingen kunnen ons verplichten uw Gegevens te delen met overheidsinstanties (bijv. terugroepberichten). Als dit delen niet wettelijk verplicht is in uw land, kunnen wij als moederbedrijf toch overwegen om uw Gegevens door te sturen, zoals nader uitgelegd in het gedeelte "Bescherming van onze en uw belangen" hieronder. 

 

j) Verzenden van corporate en institutionele communicatie

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, delen wij uw contactgegevens om bedrijfsenquêtes en institutionele mededelingen over de Stellantis Groep als geheel te versturen. Dit zijn niet-promotionele mededelingen die wij namens of ter vervanging van Autofabrikanten versturen, op basis van ons gerechtvaardigd belang om u consistente informatie te verstrekken. 

 

k) Bescherming van onze en uw belangen

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, moeten wij uw Gegevens mogelijk gebruiken om frauduleus en illegaal gedrag of activiteiten die de veiligheid van onze Diensten en Onze Website en Applicatie in gevaar kunnen brengen, op te sporen, erop te reageren en te voorkomen. Dit kan het geval zijn wanneer u onze Applicatie gebruikt op andere manieren dan is toegestaan, om zogenaamde Indirecte Verzameling te verifiëren, of in het geval van ongepast gedrag bij Onze Evenementen. Deze doeleinden omvatten ook audits en beoordelingen van onze bedrijfsvoering, veiligheidscontroles, financiële controles, administratie- en informatiebeheerprogramma, en anderszins met betrekking tot de administratie van onze algemene bedrijfs-, boekhoud-, administratie- en juridische functies.

Deze doeleinden berusten op ons gerechtvaardigd belang om onze belangen veilig te stellen en onze gebruikers, waaronder u, te beschermen.

 

5. Hoe wij uw gegevens gebruiken (wijze van verwerking)

De voor de bovengenoemde doeleinden verzamelde gegevens worden zowel handmatig als via geautomatiseerde verwerking verwerkt, namelijk via programma's of algoritmen die gegevens analyseren die uit uw activiteiten zijn afgeleid, informatie over uw locatie en gegevens die door de browser, het Apparaat en de Applicatie zijn verzameld. 

Uw gegevens kunnen ook worden Gecombineerd en/of Gekruist, voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of een enkele gebruiker onze Diensten gebruikt met hetzelfde IP-adres of Unieke Identificatoren van de Browser en het Apparaat; of als promotionele mededelingen of Inhoud die nuttig voor u kan zijn strikt gerelateerd is aan Informatie over uw locatie of Gegevens die zijn verstrekt via uw activiteiten of Gegevens die zijn verzameld door uw Browser, Apparaat en de Applicatie. Het Combineren en/of Kruisen van uw gegevens voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken (bijv. het aanpassen van de Diensten) kan worden in- of uitgeschakeld zoals uitgelegd in het onderstaande gedeelte "Hoe uw Gegevens te controleren en uw keuzes te beheren". 

 

6. Hoe wij uw gegevens openbaar kunnen maken

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan de volgende ontvangers en/of categorieën ontvangers ("ontvangers"): 

 • Personen die door ons gemachtigd zijn om de in dit document beschreven gegevens gerelateerde activiteiten uit te voeren: onze werknemers en medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben en zich houden aan specifieke regels betreffende de verwerking van uw gegevens;

 • Onze Gegevensverwerkers: externe entiteiten aan wie wij bepaalde verwerkingsactiviteiten delegeren. Bijvoorbeeld leveranciers van beveiligingssystemen, boekhouders en andere consultants, providers van datahosting, bank, verzekering, enz. Wij hebben met elk van onze Gegevensverwerkers overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat uw gegevens met passende waarborgen en uitsluitend volgens onze instructies worden verwerkt;

 • Systeembeheerders: onze werknemers of die van Gegevensverwerkers aan wie wij het beheer van onze IT-systemen hebben gedelegeerd en die daarom in staat zijn de verwerking van uw gegevens in te zien, te wijzigen, op te schorten of te beperken. Deze personen zijn geselecteerd, adequaat opgeleid en hun activiteiten worden gevolgd door systemen die zij niet kunnen wijzigen, zoals bepaald in de bepalingen van onze bevoegde Toezichthoudende Autoriteit;

 • Relevante detailhandelaars en autofabrikanten: Ons Netwerk indien u om een door hen uitgevoerde dienst heeft verzocht (bijvoorbeeld een verzoek om een proefrit bij u in de buurt) of indien u hun assistentie of die van de autofabrikant nodig heeft;

 • Onze geselecteerde Partners: wanneer u hebt ingestemd met de mededeling van uw Persoonsgegevens aan hen voor hun eigen marketingdoeleinden en /of profileringsdoeleinden die optreden als autonome Verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens.

 • Rechtshandhaving of enige andere autoriteit waarvan de bepalingen bindend zijn voor ons: dit is het geval wanneer wij moeten voldoen aan een gerechtelijk bevel of wet of ons moeten verdedigen in gerechtelijke procedures. 

   

7. Waar uw gegevens zich bevinden

Wij zijn een wereldwijde onderneming en onze Diensten zijn beschikbaar in meerdere rechtsgebieden wereldwijd. Dit betekent dat uw Gegevens kunnen worden opgeslagen, geraadpleegd, gebruikt, verwerkt en bekendgemaakt buiten uw rechtsgebied, met inbegrip van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, of enig ander land waar onze Gegevensverwerkers en sub-verwerkers zijn gevestigd, of waar hun servers of cloud computing-infrastructuren kunnen worden gehost. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw Gegevens door onze Ontvangers in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de EU-wetgeving waaraan wij onderworpen zijn. Indien vereist door de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, is de overdracht van uw Gegevens aan Ontvangers buiten de EU onderworpen aan adequate waarborgen (zoals de relevante standaardcontractbepalingen van de EU voor gegevensoverdracht tussen EU- en niet-EU-landen), en/of een andere rechtsgrondslag overeenkomstig de EU-wetgeving. Voor meer informatie over de door ons toegepaste waarborgen ter bescherming van Gegevens die worden doorgegeven aan derde landen buiten de EU, kunt u ons schrijven op: dataprotectionofficer@stellantis.com

 

8. Hoe lang we uw gegevens bewaren

De gegevens die voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om deze doeleinden te verwezenlijken. 

De gegevens kunnen echter langer worden bewaard in geval van potentiële en/of feitelijke vorderingen en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden en/of in geval van andere wettelijke bewaarplichten en/of opslagverplichtingen.

 • Klantgegevens die voor marketing- en profileringsdoeleinden worden verwerkt, worden door de verantwoordelijken voor de verwerking bewaard vanaf het moment dat de klant toestemming geeft tot het moment dat de klant zijn toestemming intrekt. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de gegevens niet langer verwerkt voor marketing- en profileringsdoeleinden, hoewel ze nog wel door de verantwoordelijken voor de verwerking kunnen worden bewaard om mogelijke claims en/of rechtszaken te beheren. Het bewaren van gegevens in geval van marketing en profilering is in overeenstemming met de lokale wetgeving en met de besluiten van de gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Klantgegevens die worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden bewaard gedurende de periode waarin de wet- en regelgeving voorziet.

 • Klantgegevens die worden verwerkt om het product en de diensten te verbeteren, kunnen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om dergelijke doeleinden te verwezenlijken en niet langer dan drie jaar.

Zodra de betreffende bewaartermijn/criterium is verstreken, worden uw Gegevens gewist overeenkomstig ons bewaarbeleid. U kunt ons meer informatie vragen over onze criteria en ons beleid inzake gegevensbewaring door ons te contacteren via: dataprotectionofficer@stellantis.com

 

9. Hoe u uw gegevens kunt controleren en uw keuzes kunt beheren

U kunt op elk moment vragen om: 

 • Toegang tot uw Gegevens (recht op toegang): afhankelijk van uw gebruik van onze Diensten, zullen wij de Gegevens die wij over u hebben, zoals uw naam, leeftijd, IP-adres, Unieke Identificatoren, e-mails en geuite voorkeuren, samen met het Privacy beleid dat u hebt ontvangen toen u ze verstrekte, en de bron van de Gegevens (als ze ons bijvoorbeeld zijn verstrekt door een van onze Partners);  

 • Uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (recht op gegevensoverdracht): naargelang uw gebruik van onze Diensten zullen wij u een interoperabel bestand bezorgen met de gegevens die wij over u hebben. 

 • Uw gegevens corrigeren (recht op rectificatie): u kunt ons bijvoorbeeld vragen uw e-mailadres of telefoonnummer te wijzigen als deze onjuist zijn;

 • De verwerking van uw gegevens beperken (recht op beperking van de verwerking): bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens onwettig is of dat verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang niet passend is;

 • Uw gegevens verwijderen (recht op wissen): bijvoorbeeld wanneer u geen gebruik wilt maken van onze Diensten en niet wilt dat wij uw gegevens nog langer bewaren; 

 • Bezwaar maken tegen de verwerkingsactiviteiten (recht op bezwaar);

 • Uw toestemming intrekken (herroepingsrecht). 

 

U kunt een van de bovenstaande rechten uitoefenen, uw bezorgdheid uiten of een klacht indienen over het gebruik van uw gegevens op het volgende adres: https://privacyportal.stellantis.com.

 

Op elk moment kunt u ook:

10. Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen uit fysiek, technologisch en organisatorisch oogpunt om verlies, misbruik of wijziging van gegevens onder onze controle te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden ingezien en gebruikt door, overgedragen aan of bekendgemaakt aan ontvangers die toegang moeten hebben tot deze gegevens.

 • Wij beperken ook de hoeveelheid gegevens die toegankelijk is, worden doorgegeven of bekendgemaakt aan ontvangers tot alleen datgene wat nodig is om de doeleinden of specifieke taken van de ontvanger te vervullen.

 • De computers en servers waarop uw Gegevens worden opgeslagen, bevinden zich in een beveiligde omgeving, worden met een wachtwoord gecontroleerd en hebben beperkte toegang, en hebben standaard firewalls en antivirussoftware geïnstalleerd. 

 • Papieren kopieën van eventuele documenten met uw gegevens worden eveneens in een beveiligde omgeving bewaard. 

 • Wij vernietigen papieren kopieën van documenten met uw gegevens die niet langer nodig zijn. 

 • Bij de vernietiging van gegevens die in de vorm van elektronische bestanden zijn vastgelegd en opgeslagen en die niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat een technische methode (bijvoorbeeld een laag niveau formaat) garandeert dat de gegevens niet kunnen worden gereproduceerd.

 • Laptops, USB-sleutels, mobiele telefoons en andere elektronische draadloze apparaten die worden gebruikt door onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens, worden beschermd. Wij moedigen werknemers aan om uw Gegevens niet op dergelijke apparaten op te slaan, tenzij dit redelijkerwijs noodzakelijk is om een specifieke taak uit te voeren zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. 

 • Wij leiden onze werknemers op om dit privacy beleid na te leven en voeren controleactiviteiten uit om een voortdurende naleving te waarborgen en de doeltreffendheid van ons privacy beheer te bepalen.

 • Elke Gegevensverwerker die wij gebruiken is contractueel verplicht om uw gegevens bij te houden en te beschermen met maatregelen die in grote lijnen overeenkomen met de maatregelen in dit Privacy beleid of die vereist zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, wordt u en de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in kennis gesteld van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (bijvoorbeeld tenzij de gegevens voor niemand begrijpelijk zijn of de inbreuk waarschijnlijk geen risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden en die van anderen).

 

11. Wat dit privacy beleid niet dekt

Dit Privacy beleid verklaart en dekt de verwerking die wij uitvoeren als Verwerkingsverantwoordelijke binnen Onze Website en Applicatie. 

Dit privacy beleid is niet van toepassing op verwerkingen door anderen dan ons.

In die gevallen zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens die niet onder dit Privacy beleid valt.

 

12. Gebruik van gegevens voor andere doeleinden

Indien wij uw gegevens anders of voor andere dan de hier vermelde doeleinden moeten verwerken, zult u daarvan specifiek in kennis worden gesteld voordat de verwerking begint.

 

13. Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid te allen tijde aan te passen en/of te wijzigen. Wij zullen u van substantiële aanpassingen/wijzigingen op de hoogte brengen. 

 

14. Licentie

De pictogrammen in deze mededeling zijn "Pictogrammen voor gegevensbescherming" van Europees Centrum voor privacy en cyberveiligheid van de Universiteit Maastricht (ECPCCC BY 4.0.

 

15. Definities

Andere traceertechnologieën: pixeltags (tracers die samen met Cookies worden gebruikt en in afbeeldingen op webpagina's of de Applicatie zijn ingebed om bepaalde activiteiten te volgen, zoals het bekijken van Inhoud die voor u nuttig kan zijn, of om te zien of een e-mail is gelezen) of Unieke Identificatiecodes die zijn ingebed in links naar commerciële communicatie die ons informatie sturen wanneer erop wordt geklikt.

Apparaat: verwijst naar het elektronische apparaat (bijv. iPhone) waarmee u onze Website en Applicatie en/of de Websites en Apps van onze Partners bezoekt.  

Apparaatsensoren: afhankelijk van uw apparaat zijn dit sensoren zoals versnellingsmeters, gyroscopen, Bluetooth, Wi-fi en GPS die op een of andere manier de informatie die zij verzamelen delen via het Apparaat en dus via de Applicatie. Indien ingeschakeld door de instellingen van het Apparaat, stellen deze ons in staat om informatie over uw locatie te verkrijgen. 

Applicatie: deze applicatie indien van toepassing

Autofabrikant: verwijst afzonderlijk of gezamenlijk naar de volgende entiteiten die optreden als fabrikant van Voertuigen: Stellantis Europe S.p.A., Corso Agnelli 200, 10135 - Turijn, Italië; PSA Automobiles S.A. (Stellantis Auto S.A.S.), 2-10 Boulevard de l'Europe, F-78300 Poissy, Frankrijk; Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim am Main, Duitsland. 

Browser: verwijst naar programma's die worden gebruikt om toegang te krijgen tot het internet (bv. Safari, Chrome, Firefox, enz.).

Combinatie en/of Kruising: dit is het geheel van volledig geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde handelingen die wij combineren met de Gegevens over uw locatie, de Gegevens die worden afgeleid uit uw activiteit, de Gegevens die worden verzameld door de Browser, het Apparaat en de Applicatie, de Gegevens die u verstrekt en de Gegevens die worden verzameld door de Websites en Applicatie van Onze Partners die worden gebruikt om de Diensten te verlenen, onze Diensten te analyseren en te verbeteren en nieuwe diensten en functies te creëren, alsmede om Inhoud aan te bieden die nuttig voor u kan zijn. Wij kunnen ook informatie uit verschillende bronnen combineren en/of kruisen, zoals informatie verzameld van Onze Website en Applicatie, Websites en Apps van Onze Partners en/of Gegevens verzameld uit openbare of publiekelijk toegankelijke bronnen. 

Cookie: een kleine tekst die door onze sites of onze partners of netwerk naar uw browser wordt gestuurd. Hiermee kan de site informatie opslaan, zoals het feit dat u de site hebt bezocht, uw taal en andere informatie. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van Cookies (technische cookies) vast te leggen, onze Diensten te analyseren en te verbeteren en nieuwe diensten en functies te creëren of onze Diensten aan te passen, met inbegrip van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. Informatie die door Cookies wordt doorgegeven, kan worden gecombineerd en/of gekruist met een van de Andere Trackingtechnologieën, indien van toepassing.

Diensten: collectief betekent dit alle diensten die beschikbaar zijn op Onze Website en Applicatie, zoals "configureren en bestellen", "ons Netwerk vinden", "kopen of huren", reserveringen voor proefritten, de institutionele nieuwsbrief, klantenservice en Onze Evenementen.

Geaggregeerde Informatie: verwijst naar statistische informatie over u die uw Persoonsgegevens niet bevat. Wij gebruiken deze informatie voor het analyseren en verbeteren van onze Diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies en om statistische rapporten te maken voor onze Partners en onze Retailers. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw locatie of over Inhoud die voor u nuttig kan zijn en die u hebt bekeken. Wij wijzen erop dat wij uw Gegevens in deze rapporten niet delen. 

Gegevensverwerker: verwijst naar een entiteit die wij inschakelen om uw Persoonsgegevens uitsluitend namens en volgens de schriftelijke instructies van Stellantis Europe S.p.A. te verwerken.

Gevoelige Gegevens: persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens waarmee een natuurlijke persoon uniek kan worden geïdentificeerd, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele gerichtheid van een natuurlijke persoon.

Indirecte inzameling: is een van de diensten die wij aanbieden op de websites en toepassingen van onze partners. In dergelijke gevallen is het de Partner die ons verzekert uw toestemming te hebben ontvangen of een andere rechtsgrondslag te hebben die de communicatie/het delen van uw Persoonsgegevens legitimeert. Op dit punt preciseren wij dat wij, vóór gebruik, controleren hoe Partners gegevens verzamelen en aan ons doorgeven om uw voorkeuren te respecteren. 

Inhoud die nuttig voor u kan zijn: als u bijvoorbeeld zoekt naar het model "Citroën", kunnen wij andere inhoud met betrekking tot dit model weergeven op Onze Website en Applicatie of via Programmatic Advertising. Aanpassing van de inhoud kan plaatsvinden door het combineren en/of kruisen van gegevens. 

IP-adres: is een uniek nummer dat door uw Browser, uw Apparaat en de Applicatie wordt gebruikt om verbinding te maken met het internet. De internet service provider verstrekt dit nummer waarmee de provider en/of het gebied bij benadering waar u zich bevindt kan worden geïdentificeerd. Zonder deze gegevens kunt u geen verbinding maken met het internet en onze Diensten niet gebruiken of gebruik maken van Inhoud die nuttig voor u kan zijn. 

Ons Netwerk: dit zijn verkooppunten en/of verdelers en/of herstellers waarmee Stellantis Europe commerciële overeenkomsten heeft gesloten voor de verkoop van haar Voertuigen en die assistentie verlenen i.v.m. diensten en producten.

Onze Evenementen: dit zijn evenementen/showrooms georganiseerd door Stellantis Europe, haar Netwerk, of in samenwerking met andere merken waarmee Stellantis Europe samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten.

Onze Website: omvat deze Website en onze sociale netwerkpagina's waar dit privacy beleid aanwezig is.

Partners: betekent derde entiteiten die uw Persoonsgegevens alleen aan ons mogen meedelen nadat zij ons contractueel hebben verzekerd dat zij uw toestemming hebben verkregen of dat zij een andere rechtsgrondslag hebben die hun mededeling/deling van dergelijke gegevens met ons legitimeert (bijvoorbeeld als u een van onze Partners vraagt om een proefrit te boeken, als u een aankoop doet en als u verzoekt om commerciële communicatie te ontvangen). Deze definitie omvat ook de geselecteerde Partners met wie wij uw Gegevens kunnen delen. De Partners kunnen behoren tot de volgende productsectoren: productie, groot- en detailhandel, financiële diensten, bankdiensten, vervoer en opslag, informatie- en communicatiediensten, professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten, reisbureaus, bedrijfsondersteunende diensten, artistieke, sportieve, amusements- en entertainmentactiviteiten, activiteiten van ledenorganisaties, diensten van fysieke wellnesscentra, leveranciers van elektriciteit en gas, verhuur, e-mobiliteit en verzekeringsmaatschappijen.

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, alsmede alle informatie die gekoppeld is of redelijkerwijs gekoppeld kan worden aan een bepaalde persoon of een bepaald huishouden. Zo worden bijvoorbeeld een e-mailadres (als het verwijst naar een of meer aspecten van een individu), IP-adressen en Unieke Identificatoren beschouwd als Persoonsgegevens. Voor uw gemak zullen wij alle genoemde Persoonsgegevens ook collectief aanduiden als "Gegevens".

Programmatic Advertising: dit zijn platformen die de informatie die zij over u verzamelen, zoals uw IP-adres en de gegevens verzameld door Cookies en Andere trackingtechnologieën, delen met entiteiten die er belang bij hebben u Inhoud te tonen die nuttig voor u kan zijn. In ons geval, als u het "Citroën"-model op onze Website en Applicatie visualiseert, zullen wij deelnemers aan Programmatic Advertising vragen ons een advertentieruimte toe te kennen op een van de websites die u bezoekt om u Inhoud te tonen die nuttig voor u kan zijn. Op dit punt willen wij herhalen dat de mededeling van uw Gegevens aan deelnemers aan Programmatic Advertising is gebaseerd op uw voorafgaande en specifieke toestemming die u op de banner heeft gegeven bij het eerste bezoek aan Onze Website en Applicatie. 

Unieke Identificatoren: informatie die u uniek kan identificeren via uw Browser, Apparaat en/of de Applicatie. Op de Browser worden uw IP-adres en Cookies beschouwd als Unieke Identificatoren. Op het Apparaat worden door fabrikanten verstrekte reclame-identificatoren, zoals Apple's IDFA en Android's AAIG, die wij gebruiken voor het analyseren en verbeteren van onze Diensten en het creëren van nieuwe diensten en functies, waaronder Inhoud die nuttig voor u kan zijn, beschouwd als Unieke Identificatoren. Wij merken op dat wij voor deze doeleinden en in overeenstemming met de adviezen van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten, geen gebruik maken van andere Unieke Identificatiemiddelen zoals MAC-adressen en IMEI's, aangezien deze niet door u opnieuw kunnen worden ingesteld. Voor de Applicatie worden de Unieke Identificatoren in plaats daarvan beschouwd als de code die de door u geïnstalleerde Applicatie identificeert. 

Verwerkingsverantwoordelijke: verwijst naar de rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere entiteit die, individueel of gezamenlijk, de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vaststelt. Deze definitie verwijst doorgaans naar Stellantis Europe S.p.A.. In andere gevallen wordt zij voorafgegaan door het woord "Onafhankelijk" (bijv. "Onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijke") om aan te geven dat uw Persoonsgegevens door een andere persoon dan Stellantis Europe S.p.A. worden verwerkt.

Voertuig: verwijst naar een voertuig van een van de merken van de Stellantis Groep.

Voertuiggegevens: alle technische, diagnostische en realistische gegevens die kunnen worden verzameld via het op het voertuig geïnstalleerde voertuigapparaat (bv. locatie, snelheid en afstanden, tijd dat de motor draait en uitschakelt; als de accukabel is doorgesneden, accudiagnostiek, bewegingen met de sleutel uit, vermoedelijke botsing, alsook diagnostische gegevens zoals, maar niet beperkt tot, olie- en brandstofniveaus, bandenspanning en/of energieverbruik motorstatus). Voertuiggegevens zijn gewoonlijk geaggregeerde informatie, tenzij ze verband houden met Persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 

FR

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX DE CONTRATS

ARTICLE  1.1 DEFINITIONS

Dans la suite du présent contrat (ci-après dénommé « Contrat ») qui comprend le Formulaire de Souscription et les présentes conditions générales, les termes commençant par une majuscule ont la signification suivante :

Stellantis Belux S.A. : société anonyme dont le siège social est Avenue du Bourget, 20 – 1130 Bruxelles – Belgique (B.C.E. 0403.461.107).

Etablissement vendeur : entreprise membre du Réseau CITROËN, agissant en son nom et pour le compte de la société identifiée ci-dessus.

Formulaire de souscription : conditions particulières du Contrat qui désignent le Niveau de Contrat souscrit, les parties signataires du Contrat, le Véhicule, la durée et le kilométrage du Contrat, les éventuelles options souscrites et le prix du Contrat.

Niveau de Contrat : le niveau de prestations souscrit, mentionné dans le Formulaire de souscription.

Réseau CITROËN : Entreprise titulaire d’un ou plusieurs contrats de réparateur agréé par STELLANTIS BELUX S.A., située sur le Territoire.

Souscripteur : client qui a signé le Contrat pour bénéficier des prestations décrites ci-après et qui est désigné sur le Formulaire de souscription.

Territoire : le Contrat est applicable dans les Pays de l’Union Européenne * ainsi que dans les pays ou territoires suivants :

Andorre, Bosnie Herzégovine, Gibraltar, Islande, Kosovo, Liechtenstein, Macédoine, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, San Marin, Serbie, Suisse, Vatican.

Pour les véhicules Hydrogène, le contrat est applicable tant que le Véhicule reste immatriculé dans le pays de souscription du Contrat et circule dans les Pays où ces véhicules sont distribués par CITROËN

Véhicule : véhicule automobile bénéficiant des prestations définies ci-après, désigné sur le Formulaire de souscription.

Pneumatiques hiver : Pneus dotés d’une meilleure adhérence sur les chaussées froides, humides ou boueuses et sur la neige, obligatoires dans certains pays sous certaines conditions règlementaires.

*A la date d'édition du Contrat, l'Union Européenne se compose des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

 

ARTICLE 1.2  OBJET

Le Contrat a pour objet de définir les prestations dont le Souscripteur - propriétaire ou locataire du Véhicule - peut bénéficier, selon le Niveau de Contrat défini au Formulaire de souscription.

DIFFERENTS NIVEAUX DE CONTRATS

- Le contrat EXTENDED CARE PREMIUM comprend la prestation « extension de garantie »

- Le contrat SERVICE CARE PLUS comprend la prestation « entretien périodique »

- Le contrat COMPLETE CARE comprend les prestations « extension de garantie » et « entretien périodique »

- Le contrat COMPLETE CARE PLUS comprend les prestations « extension de garantie », « entretien périodique », « pièces d’usure »,

- Le contrat COMPLETE CARE BUSINESS comprend les prestations « extension de garantie », « entretien périodique », « pièces d’usure », selon certaines modalités spécifiques mentionnées au chapitre 6 des présentes conditions générales de vente.

Chaque Niveau comprend en outre la prestation d’assistance décrite ci-après. 

Les Clients détenant des véhicules hydrogènes ne peuvent souscrire que les prestations COMPLETE CARE PLUS et COMPLETE CARE BUSINESS.

 

ARTICLE 1.3 ELIGIBILITE ET DUREE

1.3.1 Véhicules pouvant bénéficier du contrat

A l'exclusion des taxis, des véhicules de tourisme avec chauffeur, des ambulances, des auto-écoles, des véhicules sanitaires légers, des véhicules destinés au transport à titre onéreux de personnes, des véhicules modifiés ou utilisés en compétition ou rallye, peut bénéficier du Contrat, tout véhicule CITROËN immatriculé dans le Pays de souscription au jour de la souscription du Contrat, y compris s'il a été transformé par un carrossier recommandé par CITROËN. Dans ce dernier cas, les parties transformées, les éventuelles pannes qui auraient été causées par ces transformations et les éventuelles opérations d’entretien spécifiques à ces parties ne sont pas couvertes par le Contrat.

Les taxis, les véhicules de tourisme avec chauffeur, les ambulances, les auto-écoles et les véhicules destinés au transport à titre onéreux de personnes, peuvent cependant bénéficier des Contrats COMPLETE CARE PLUS et COMPLETE CARE BUSINESS mais à condition de souscrire l’option « usage intensif ».

Par ailleurs, CITROËN se réserve le droit, en présence de clients ayant des usages particuliers, de conditionner la conclusion du Contrat à la souscription de l’option « usage intensif ».

Ce Contrat n’affecte pas les principes de la garantie légale de 2 ans d’application aux consommateurs comme défini par l’article I.1.2° CDE.

 

1.3.2  Durée et kilométrage

Le Contrat est souscrit au plus tard :

- à la fin du 24ème mois après la date de début de Garantie du véhicule neuf, et avant un kilométrage compteur de 100 000 km, pour un Contrat EXTENDED CARE PREMIUM

- à la fin du 12ème mois après la date de début de Garantie du véhicule neuf et avant le premier entretien dans le cas d’un Contrat d’un niveau autre que le Contrat EXTENDED CARE PREMIUM

Lors de la souscription, le Véhicule ne doit pas avoir un kilométrage supérieur à celui prévu pour le premier entretien, excepté pour le contrat EXTENDED CARE PREMIUM

Le Contrat se termine au premier des deux évènements décrits ci-après :

- à la fin de la durée qui a été souscrite, cette durée étant décomptée à partir de la date de début de Garantie du véhicule neuf,

- à l’atteinte du kilométrage qui a été souscrit, ce kilométrage étant décompté à partir du kilomètre zéro.

La durée et le kilométrage choisis par le Souscripteur sont indiqués sur le Formulaire de souscription. Ils sont choisis par le Souscripteur parmi les possibilités qui sont mentionnées au tarif en vigueur au jour de la souscription.

Dans le cas du paiement par mensualités, si la limite de kilométrage est atteinte avant la durée souscrite, le Souscripteur doit payer en une (1) fois le solde des mensualités restantes.

Si la durée souscrite est atteinte sans que le kilométrage souscrit ne soit atteint, CITROËN ne remboursera pas la valeur du kilométrage non parcouru.

Il est cependant précisé que, s’agissant des véhicules hydrogènes, quels que soient la durée et le kilométrage du contrat souscrits par le Client, la prestation d’extension de garantie portant sur le « Système de pile à combustible »  (empilement de cellules, humidificateur, échangeur d’air de refroidissement, compresseur d’air pour pile à combustible, onduleur du compresseur, convertisseur DCDC, système de stockage hydrogène, calculateur pile à combustible composant/soft) aura une durée expirant au premier des deux termes suivants : 8 ans ou 160.000 km, avec une conservation minimale estimée de la capacité d’autonomie du véhicule de 85% de sa capacité à neuf (cycle WLTP). Il est cependant précisé que la capacité/puissance de l’empilement de cellules (stack) couverte par la prestation d’extension de garantie sera limitée à 4.000 heures de fonctionnement.

Le Souscripteur a la possibilité, avant l’expiration du Contrat, de souscrire un avenant pour augmenter la durée et/ou le kilométrage. Cette opération peut être renouvelée plusieurs fois de suite dans les limites de durée et de kilométrage qui figurent au tarif en vigueur au moment de la souscription du Contrat initial. Tout avenant peut être demandé jusqu’à 3 mois ou 10.000 Kilomètres avant la fin du Contrat, le premier évènement survenu étant considéré.

Dans ce cas, les prestations, y compris les éventuelles options, restent identiques à celles du Contrat. Cet avenant indiquera :

- la durée et le kilométrage souscrits initialement,

- la nouvelle durée souscrite et/ou le nouveau kilométrage,

- La nouvelle mensualité,

- le montant à régler.

a.  Montant à régler pour un Contrat payé au comptant : 

Le montant à régler par l’une des parties ; ce montant correspond à la différence entre le prix du Contrat avec le nouveau choix (y comprises les éventuelles options) et le prix du Contrat qui a été initialement souscrit (y comprises les éventuelles options).

Le paiement de l’écart restant à régler doit se faire intégralement au moment de l’acceptation de l’offre d’adaptation du Souscripteur.

b.  Montant à régler pour un Contrat payé par mensualités :

- 1ère étape :

Calcul du montant de régularisation. Stellantis Financial Services Belux SA calcule la différence entre la mensualité du nouveau Contrat et la mensualité de l’ancien Contrat. Ce résultat est multiplié par la durée consommée par le Souscripteur. Le montant est prélevé en une fois. 

- 2ème étape :

Le montant mensuel du nouveau Contrat sera prélevé normalement chez le Souscripteur et ce jusqu’à la fin du Contrat.

Dans le cadre du Contrat, les éventuelles interventions ou réparations effectuées sur les Véhicules n’ont pas pour effet de prolonger la durée du Contrat.

La souscription d’un avenant entraîne également l’application de frais de dossiers de 45€ TTC par CITROËN.

Lorsque le Souscripteur demande pendant la durée du Contrat la réalisation d’une intervention couverte par le Contrat, toute période d’immobilisation vient s’ajouter à la durée du Contrat qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention du Souscripteur ou de la mise à disposition pour réparation du Véhicule si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention

Il est précisé que les prestations d’extension de garantie commencent à l’expiration de la garantie commerciale couvrant le Véhicule.

A cet égard, il est rappelé que certains organes des véhicules 100 % électriques et hydrogènes bénéficient de durées de garantie commerciale spécifiques, rappelées ci-après. Les prestations d’extension de garantie prévues au Contrat ne viennent le cas échéant les compléter que si la durée et le kilométrage souscrits au titre du Contrat dépassent ceux de la garantie commerciale.

La batterie de traction des véhicules 100 % électriques et hydrogènes bénéficie d’une garantie commerciale d’une durée de huit (8) ans ou cent soixante mille (160 000) km, au premier des deux termes atteint, avec une conservation minimale de la capacité de la batterie de 70 % durant la période couverte par la Garantie commerciale.

Pour les véhicules hydrogènes, le « Système de pile à combustible » (empilement de cellules, humidificateur, échangeur d’air de refroidissement, compresseur d’air pour pile à combustible, onduleur du compresseur, convertisseur DCDC, système de stockage d’hydrogène, calculateur pile à combustible) bénéficie d’une garantie commerciale d’une durée de trois (3) ans ou cent mille (100 000) km, au premier des deux termes atteint.

 

ARTICLE  1.4  MODALITES ET CONDITIONS D’APPLICATION

1.4.1  Acquittement des prestations

Les prestations applicables, qui sont réalisées par le Réseau CITROËN au titre du Contrat, sont prises en charge directement par ce réseau dans l’ensemble du Territoire, sans avance de frais par le Souscripteur.

 Les frais de dépannage et/ou remorquage effectués sur autoroute ou voie assimilée seront réglés par le Souscripteur. Ces frais seront remboursés, par CITROËN sur présentation de l’original de la facture dûment acquittée.

Pour les pays hors de la zone Euro, le taux de change qui sera appliqué sera celui en vigueur dans le pays de souscription du Contrat au jour de l'émission de la facture.

 

1.4.2  Pièces

Les pièces échangées au titre du Contrat deviennent la propriété de CITROËN.

A l’exception des contrats COMPLETE CARE BUSINESS, les opérations pourront être effectuées avec des pièces d’origine neuves ou des pièces remanufacturées après appréciation de CITROËN ou de son représentant.

Cependant, pour les prestations « Entretien périodique » et « Pièces d’usures », les pièces utilisées sur un véhicule de plus de 3 ans pourront être issues de la Gamme EUROREPAR.

Pour le contrat COMPLETE CARE BUSINESS, les opérations d’extension de garantie seront effectuées avec des pièces remanufacturées et, pour les prestations « Entretien périodique » et « Pièces d’usures », avec des pièces issues de la Gamme EUROREPAR.

 

1.4.3  Conditions de prise en charge des prestations

Les prestations sont prises en charge - pièces et main d’œuvre TTC - par CITROËN à condition d’être effectuées par le Réseau CITROËN.

La prise en charge des prestations du Contrat est liée au respect des conditions qui suivent pendant toute la durée du Contrat :

 • le Véhicule doit rester immatriculé dans le pays de souscription du Contrat pendant toute sa durée,
 • le Véhicule doit avoir été utilisé et entretenu conformément aux prescriptions du Constructeur ; elles sont indiquées dans les documents de bord
 • les opérations d’entretien et de contrôle, prévues au plan d'entretien du Constructeur doivent être enregistrées dans le carnet d’entretien du Véhicule. A défaut, le Souscripteur devra être en mesure d’en apporter la preuve en produisant les justificatifs de réalisation desdites opérations (fiches de suivi d’entretien, factures, ...). Elles doivent obligatoirement être effectuées dans le pays de souscription du Contrat,
 • le maintien des niveaux de liquides et lubrifiants doit avoir été assuré en permanence.
 • Seul le Réseau CITROËN et par extension les dépanneurs agréés Réseau CITROËN, sont habilités à intervenir au titre du Contrat.

Pour les véhicules Hydrogène, les opérations mécaniques, électriques et électroniques couvertes par le contrat devront être réalisées par un membre du réseau agréé « H Expert Center » par le Constructeur. Les opérations simples de type remplacement des pneus, balais d’essuie-glace pourront être effectuées par tout membre du réseau agréé par le Constructeur.

 

1.4.4  Réclamations

Le souscripteur peut adresser toute réclamation concernant le Contrat en s’adressant à CITROËN

- Demandes générales :      Par e-mail : servicecontracts-belux@stellantis.com

Par courrier : Administration Contrats de Services   - Avenue des Sorbiers, 25 – 1300 Wavre – Belgique

- Demandes liées au paiement par mensualités : à Stellantis Financial Services Belux SA

Site web: https://stellantis-financial-services.be  

Par email : services@stellantis-finance.com

Par courrier : Stellantis Financial Services

Avenue du Bourget, 20 - boite 1   

1130 Bruxelles – Belgique

Par téléphone : + 32 (0)2 370 77 11 - voir les horaires sur le site web

Par tchat : directement sur le site

 

ARTICLE 1.5  PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

1.5.1 Prix

Le prix est celui du tarif en vigueur au jour de la souscription du Contrat disponible dans l’Etablissement vendeur. C’est un prix ferme et définitif qui est établi pour la durée du Contrat, sous réserve de la souscription d’avenants.

 

1.5.2 Règlement

Le règlement du prix doit avoir lieu à la souscription du Contrat, sans préjudice des dispositions applicables en cas de souscription du Contrat hors établissement.

1.  Règlement au comptant :

Le paiement au comptant est un engagement du Souscripteur à payer le prix total du Contrat en une fois, lors de l’adhésion, directement au point de vente membre du Réseau CITROËN, sous réserve du respect des dispositions des articles VI.64 et suivants du droit économique relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

2.  Règlement par mensualités :

Le paiement par mensualités est un engagement du Souscripteur à payer le prix total du Contrat de manière mensuelle, échelonné sur toute la durée du Contrat à Stellantis Financial Services Belux SA.

À l’adhésion d’un Contrat de services et en cas de paiement par mensualités, un mandat SEPA pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg devra être établi par le Souscripteur.

Pour un Contrat mensualisé, le prix total est payé lorsque la dernière mensualité est payée.

En cas d’arrêt ou d’annulation du mandat SEPA, le non-paiement ou paiement partiel par le Souscripteur d’une des échéances mensuelles, la non-communication du changement d’adresse, Stellantis Financial Services Belux SA. sera en droit de résilier le Contrat, sans avis préalable et sans indemnité. Le Souscripteur ne peut invoquer l’immobilisation du Véhicule, pour quelque raison que ce soit, pour annuler le mandat SEPA visé.

En cas de retard de paiement par un Souscripteur, qui peut être considéré comme un consommateur sur base de CDE, le Souscripteur sera redevable d’un intérêt de retard de 8%, après mise en de demeure resté sans suite, depuis le jour de l’échéance du paiement jusqu’au parfait paiement. En cas de retard de paiement, le Souscripteur, consommateur, sera redevable des dommages forfaitaires égale à 10% des sommes dues.

En cas de retard de paiement par un Souscripteur, qui ne peut pas être considéré comme un consommateur sur base de CDE, le Souscripteur sera redevable, de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt de retard  qui sera égal aux intérêts de retards sur base de la Loi de 2 août 2022 concernant la lutte contre le retards de paiement dans des transactions commerciales majorée avec des frais de recouvrement de 40 euro par montant impayé, sous réserve des droits de CITROËN de réclamer des dommages et intérêts réellement subi suite au non-paiement.

Les montants dus sont prélevés anticipativement (non à terme échu) et pour la première fois, un (1) mois après la souscription du Contrat. Le jour de livraison du Véhicule neuf, défini comme la date de début de garantie Constructeur et date de début de Contrat, est encodé par le point de vente dans le système informatique de Stellantis Belux S.A. La date de prélèvement ne peut être modifiée.

Si le Contrat a été conclu après la date de livraison du Véhicule, le premier prélèvement qui sera débité en une fois, sera égal au montant mensuel renseigné sur le Formulaire d’Adhésion multiplié par le nombre de mois écoulés depuis la date de début de garantie constructeur (date renseignée dans les systèmes informatiques).

En cas de retard de mise en route du mandat SEPA, les redevances mensuelles dues seront débitées en une fois.

ARTICLE  1.6 RESILIATION – FIN DE CONTRAT

1.6.1  Résiliation

Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecterait pas l’une de ses obligations prévues au Contrat, l’autre partie pourra lui notifier par écrit d’avoir à y remédier dans un délai de 15 jours. Si la partie défaillante ne remédie pas à ce défaut pendant cette période, l’autre partie pourra de plein droit résilier le par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Le Contrat peut également être résilié en cas de fraude sur le kilométrage du Véhicule

 

1.6.2 Cessation

Le Contrat cesse de plein droit :

- si le Véhicule devient définitivement inutilisable, après un sinistre,

- si le Véhicule est volé et non retrouvé 30 jours après la déclaration,

- en cas d’immatriculation du Véhicule hors du pays de souscription

- A cet effet, le Souscripteur s’engage à informer CITROËN** par lettre recommandée avec A.R. L’événement doit être signalé dans un délai maximum de 45 jours. La lettre sera accompagnée:

- de la copie du Contrat et de ses éventuels avenants souscrits par le Souscripteur,

- en cas de sinistre total, d’une photocopie de l’attestation de la compagnie d’assurance ou de l’expert qui déclare que le Véhicule est classé en épave,

- en cas de vol, d’une photocopie de la déclaration de vol établie auprès des autorités compétentes et d’une photocopie de l’accord de remboursement du Véhicule par la compagnie d’assurance.

- en cas d’immatriculation en dehors du pays de souscription, de la copie du nouveau certificat d’immatriculation. 

 

1.6.3 Remboursement

Dans les cas énoncés au paragraphe 2. « Cessation » » ci-dessus, le Souscripteur sera remboursé d’un montant égal au prorata de la durée écoulée par rapport à la durée souscrite

 

ARTICLE  1.7  REVENTE DU VEHICULE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT

1.7.1  En cas de paiement au comptant :

Si le Véhicule est réimmatriculé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, le Contrat est cessible à tout acheteur du Véhicule pendant la durée de validité dudit Contrat. Dans tous les autres cas, le Contrat n’est pas cessible.

Ce transfert de Souscripteur entraîne des frais de dossier de 45€ TVAC facturés par le point de vente au demandeur. Pour ce faire, le Souscripteur, ou tout acheteur successif, devra remettre à son acheteur :

- L’original du Contrat (Formulaire d’Adhésion + conditions générales).

- L’original des avenants éventuellement souscrits.

- Le guide utilisateur.

Le nouveau Souscripteur s’engage à notifier la cession du Contrat à Stellantis Belux S.A. par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai maximum de 45 jours après la cession.

 

1.7.2  En cas de paiement par mensualités :

Le Contrat n’est jamais cessible à un autre Souscripteur.

Dans ce cas, en cas de revente du véhicule, le contrat est résilié conformément à l'article 1.6.

 

ARTICLE  1.8  RESOLUTION DES LITIGES - MEDIATION DE LA CONSOMMATION

Les dispositions du présent Contrat et des présentes conditions générales de vente sont exclusivement régies par le droit belge

En cas de litige entre les parties, concernant l’application, la validité, l’exécution ou l’interprétation du Contrat ou des présentes conditions générales, celles-ci s’efforceront de le résoudre à l’amiable. A défaut d’accord amiable, seuls seront compétents les tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans lequel se trouve le siège social de Stellantis Belux S.A.

Si le Souscripteur est un consommateur comme définit dans le CDE, le choix du tribunal compétent se fera selon les règles du droit commun.

CHAPITRE 2 – CITROËN ASSISTANCE ROUTIERE 24H/24H, 365 JOURS PAR AN 

ARTICLE  2.1

Les prestations mentionnées ci-après sont proposées pour tout incident mécanique, électrique ou électronique dès lors que cet incident est couvert par un des Niveaux de Contrat prévus aux présentes Conditions Générales, et ce quel que soit le niveau effectivement souscrit par le Client, si cet incident rend le Véhicule inapte à circuler.

Ces prestations viennent compléter sans les limiter les prestations d’assistance en cas de panne prévues par la garantie commerciale couvrant le Véhicule pendant la durée de cette dernière.

Le nombre de personnes bénéficiaires est limité au nombre de places indiqué sur le certificat d’immatriculation du Véhicule. Dans tous les cas, le Souscripteur reste responsable du respect des dispositions du Contrat par le Conducteur et les personnes qui sont transportées.

L’utilisateur fera appel à CITROËN Assistance, tous les jours de l’année, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, 24 h sur 24.

Soit en appuyant sur le bouton d’Appel d’Assistance localisé de son véhicule s’il est équipé de CITROËN Connect Box

Soit en appuyant sur le bouton Assistance de MyCITROËN

Soit en appelant le numéro CITROËN Assistance +32 0)78 05 10 20

L’assistance est applicable dans les Pays de l’Union Européenne * ainsi que dans les pays ou territoires suivants :

Andorre, Bosnie Herzégovine, Gibraltar, Islande, Kosovo, Liechtenstein, Macédoine, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni (incluses les iles anglo-normandes), San Marin, Serbie, Suisse, Vatican.

*A la date d'édition du Contrat, l'Union Européenne se compose des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (incluses les iles Canaries et les Baléares), Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal (inclus les Açores et Madère), République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Tout territoire en état de guerre est exclu.

 

2.1.1  Dépannage - Remorquage

En cas d’incident couvert par le Contrat, d’accident ou de crevaison, le Souscripteur ou conducteur du Véhicule ainsi que les passagers du Véhicule, sont en droit de bénéficier, sur simple appel téléphonique, de prestations de dépannage et/ou remorquage.

Dans ce cadre, l’assistance du Contrat couvre le déplacement de la dépanneuse sur le lieu de la panne. Dans la mesure du possible, le Véhicule sera réparé sur place. 

Dans le cas contraire, celui-ci sera remorqué jusqu’à l’atelier du membre du Réseau CITROËN le plus proche du lieu de la panne ou celui choisi par le client dans un rayon de 30 km autour du lieu de la panne et dans un rayon de 50 km autour du lieu de la panne pour les véhicules 100% électriques et les camping-cars.

En ce qui concerne le dépannage, l’assistance du Contrat couvre la venue de la dépanneuse mais non l’éventuelle réparation faite sur place, qui n’est prise en charge par le Contrat que si elle est couverte par ailleurs par le Niveau de Contrat.

Le renouvellement de la roue de secours (sauf si l’option pneumatiques a été souscrite) est à la charge du Souscripteur. Seuls l’intervention d’assistance et le dépannage et/ou remorquage sont pris en charge par le Contrat.

 

2.1.2  Prestations complémentaires

En cas d’incident couvert par le Contrat, d’accident ou de crevaison, le Souscripteur ou conducteur du Véhicule ainsi que les passagers du Véhicule, sont en droit de bénéficier, sur simple appel téléphonique, de prestations complémentaires de transport, de véhicule de remplacement, mentionnées ci-après.

Il est précisé qu’en cas de souscription d’un Contrat pour un taxi, un véhicule de tourisme avec chauffeur, une ambulance, une auto-école ou un véhicule destiné au transport à titre onéreux de personnes, le conducteur et les passagers du Véhicule ne bénéficient pas de ces prestations.

 

2.1.3  Poursuite du voyage ou acheminement du conducteur et des passagers au domicile

Cette prestation est prévue pour tout incident couvert par le Contrat, d’accident ou de crevaison intervenant à plus de 100 km (62 miles) du domicile du bénéficiaire pour toute panne qui ne pourrait être résolue dans la journée de survenance de la panne.

Elle permet, soit l’acheminement au domicile habituel du bénéficiaire, soit la poursuite du voyage vers son lieu de destination. Ces acheminements s’effectuent :

- par le prêt d’un véhicule de remplacement dans les limites fixées par le « paragraphe 5.  Véhicule de remplacement »,

- par train, en première classe,

- par autocar en classe confort

- ou par avion, en classe économique, si le trajet en train est supérieur à 500 km (313 miles)

De plus, dans le cas d’un acheminement par train ou avion, pour permettre au Souscripteur ou au conducteur d’aller rechercher le Véhicule réparé, un billet pour une personne est mis gratuitement à sa disposition ; ce voyage s’effectue aux mêmes conditions que celles-ci dessus.

 

2.1.4  Hébergement sur place

Cette prestation est prévue pour tout incident couvert par le Contrat, d’accident ou de crevaison, intervenant à plus de 100 km (62 miles) du domicile du bénéficiaire qui ne pourrait être résolue dans la journée de survenance de la panne 

Elle permet l’hébergement sur place en catégorie 3/4 étoiles. Elle est limitée à la durée de réparation et ne pourra en aucun cas dépasser 4 nuits.

Pour les véhicules 100% électriques et pour les camping-cars, l'hébergement local se fera en hôtel 4 étoiles.

 

2.1.5  Véhicule de remplacement

Cette prestation est prévue pour tout incident couvert par le Contrat, d’accident ou de crevaison.

Cette prestation est délivrée par le Réseau CITROËN :

Soit sur le lieu de la panne en cas d’hébergement,

Soit pour se rendre au lieu de destination,

Soit sur le lieu de destination en cas de poursuite du voyage par train ou avion.

Un véhicule de remplacement de catégorie équivalente ou inférieure à celle du Véhicule au sens de la classification des loueurs, thermique ou électrique et sans équipement spécifique, dans la limite des disponibilités locales, est prêté.

Pour les véhicules utilitaires, le véhicule de remplacement mis à disposition sera un véhicule ayant un volume de chargement similaire, sans équipement spécifique.

La restitution du véhicule de remplacement doit se faire au lieu de prise en charge dudit véhicule et intervenir dès lors que le Véhicule est à nouveau disponible.

Cette prestation est limitée à la durée de réparation et ne pourra en aucun cas dépasser 4 jours ouvrés pour tout incident mécanique (5 jours ouvrés pour les camping-cars) et 2 jours ouvrés en cas de crevaison.

Concernant les camping-cars, le véhicule de remplacement ne sera pas nécessairement un camping-car. Si nécessaire, et sous réserve que le Souscripteur et/ou les passagers disposent d’un permis de circuler valide, deux véhicules de remplacement de catégorie inférieures pourront être mis à disposition pendant une durée maximum de 5 jours ouvrés. Cette prestation ne peut être cumulée avec la prestation hébergement.

Un procès-verbal décrivant l’état du véhicule sera établi et signé par chaque partie, à la mise à disposition et à la restitution du véhicule.

A défaut d’établissement de ce procès-verbal du fait du Souscripteur ou du Conducteur, le document descriptif de l’état du véhicule réalisé par CITROËN ou son mandataire fera foi.

Le Souscripteur reste tenu au paiement des sommes dues au titre de l’utilisation du véhicule de remplacement et correspondant à des dépenses non prises en charge par CITROËN dans le cadre du Contrat (carburant, parking, péage, contraventions, frais de remise en état du véhicule, …).

Plein crédit (réservé aux professionnels) :

En cas de prêt d’un véhicule de remplacement au titre du Contrat, aucun chèque de caution ou empreinte de carte bancaire ne sera demandé au Souscripteur ou au Conducteur.

 

2.1.6 Remboursements exceptionnels

Si, exceptionnellement, le Souscripteur était amené à régler lui-même une facture d’hôtel – ou toute autre dépense éventuelle couverte par le Contrat, ces dépenses pourraient être remboursées sur envoi à CITROËN des factures originales.

 

2.1.7  Prestations supplémentaires spécifiques aux véhicules électriques et hydrogènes

En ce qui concerne les véhicules électriques, en cas de déchargement de la batterie de traction du Véhicule, et ce quelle qu’en soit la cause, le Souscripteur bénéficie du remorquage de son Véhicule vers la borne de recharge la plus proche, son domicile, ou son lieu de travail, selon le choix du Souscripteur, dans la limite d’un rayon de 80 km et dans la limite de 3 remorquages par an pour un véhicule particulier et pour un nombre illimité de remorquages par an pour un véhicule utilitaire

En ce qui concerne les véhicules Hydrogène, pour tout déchargement de la batterie de traction du Véhicule et pour toute situation de réservoirs Hydrogène vides, et ce quelle qu’en soit la cause, le Souscripteur bénéficie du remorquage de son Véhicule vers la borne de recharge la plus proche ou d’une station Hydrogène, son domicile, ou son lieu de travail, selon le choix du souscripteur, dans la limite d’un rayon de 80 km et dans la limite de 3 remorquages par an.

Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules « d’auto-partage ». Auto-partage s’entend ici comme la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules (chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée).

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRAT EXTENDED CARE PREMIUM

ARTICLE 3.1  PRESTATIONS FOURNIES

3.1.1  Extension de garantie

Cette prestation comprend le remplacement ou la réparation, selon l’avis de l’homme de l’art, des pièces mécaniques, électriques ou électroniques défaillantes, c’est à dire des pièces qui ne permettraient pas une utilisation normale du Véhicule, telle qu’elle est définie dans le guide d’utilisation. Si d’autres pièces du Véhicule sont endommagées par cette défectuosité, elles seront remplacées ou réparées sous les mêmes conditions.

Cette prestation ne comprend pas le remplacement des pièces soumises à une usure normale et dont le remplacement n’est pas la conséquence d’un défaut de fabrication.

En ce qui concerne les véhicules 100 % électriques, il est rappelé que certains de leurs organes bénéficient d’une garantie commerciale étendue (voir Chapitre 1 Article 1.3.2).

La conservation minimale de la capacité de la batterie de traction des véhicules 100% électriques couverte par la présente prestation d’extension de garantie est de 70 %.

En ce qui concerne les véhicules hydrogènes, il est rappelé que le « Système de pile à combustible » bénéficie d’une garantie commerciale étendue (voir Chapitre 1 Article 1.3.2). Cependant une intervention éventuelle nécessaire au maintien en état normal de fonctionnement du Véhicule sera réalisée si son cout est inférieur à celui de la valeur résiduelle du véhicule. Dans ce cas CITROËN rachètera le véhicule au client pour le montant de la valeur marché défini par les organismes extérieurs type ARGUS.  Les réservoirs sont garantis 15 ans, une durée exigée par leur niveau de Certification.

 

3.1.2  CITROËN Assistance– Se reporter au chapitre 2

 

3.1.3  EXCLUSIONS applicables au contrat EXTENDED CARE PREMIUM

Les prestations prévues au Contrat ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

- enlisement, immersion, catastrophes naturelles, vandalisme, attentat, émeute, immobilisation par les forces de l’ordre, faits de guerre, terrorisme,

- accident, incendie, vol, tentative de vol, bris d’optique ou de glace

Le Contrat ne prend pas en charge :

- le remplacement, la pose, l’entretien ou la remise en état d’accessoires non montés d’origine sur le Véhicule et leurs conséquences,

- les conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le constructeur,

- les dégâts consécutifs à l’utilisation d’autres fluides, pièces ou accessoires que ceux d’origine ou de qualité équivalente,

- l’utilisation de carburants non adaptés ainsi que l’usage de tout additif complémentaire non préconisé par le constructeur,

- les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations, foudre, tempête ou autres aléas atmosphériques,

- les dégâts consécutifs à des accidents, incendies, vols, tentatives d’effractions, émeutes,

- les réparations consécutives à une négligence, une faute de conduite, à une mauvaise utilisation du véhicule (surcharge, même passagère, compétition, etc.) ou au non-respect des opérations d’entretien, en parfaite conformité avec les préconisations de CITROËN telles que définies dans le plan d’entretien du Véhicule. Notamment, le Contrat ne saurait couvrir les pannes et/ou déchargements des batteries de traction et de servitude du Véhicule dues à un mauvais branchement électrique, à l’alimentation électrique, à l’installation électrique ou encore au courant utilisé, sauf le dépannage remorquage mentionné au paragraphe « Assistance ».

- les bris ou détériorations de glaces et d’optiques de phares, de feux ou de rétroviseurs, les pertes d’enjoliveurs ou de commandes à distance, joints de porte,

- les interventions sur la carrosserie et l’habitacle, y compris les nettoyages de toute nature et les réparations de garnitures de porte et de sellerie,

- la capote cabriolet,

- les recherches de bruits,

- les détériorations telles que la décoloration, l’altération ou la déformation de pièces dues à leur vieillissement normal lié à l’utilisation du Véhicule, à son kilométrage, à son environnement géographique et climatique, si ce remplacement n’est pas la conséquence d’un défaut de fabrication,

- les mises à jour de navigation, les recharges de parfum,

- le remplacement du réservoir sur les Véhicules GNV,

- l’entretien et la maintenance,

- les roues, pneumatiques et leur équilibrage,

- les conséquences directes ou indirectes constatées suite à l’absence de notification du défaut par le propriétaire du Véhicule auprès d’un Réparateur Agréé de CITROËN aussitôt qu’un éventuel défaut est détecté,

- les conséquences directes ou indirectes constatées suite à l’absence de réponse du propriétaire du Véhicule à l’invitation d’un Réparateur Agréé de CITROËN à faire procéder immédiatement à la mise en conformité du Véhicule,

- les évolutions nécessaires à la mise en conformité du Véhicule à la suite d’un changement de législation postérieur à la livraison du Véhicule neuf,

- tout autre frais non spécifiquement prévu par ce contrat, notamment les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule tels que la perte de jouissance ou d’exploitation, etc.

En ce qui concerne les véhicules hybrides PHEV, 100% électriques et hydrogènes, le Contrat ne prend pas en charge les conséquences sur le véhicule de :

- Une traction au-delà des limites prévues sur le Certificat d’Immatriculation MCTA (Masse en Charge maximale Techniquement Admissible) ou une utilisation de la batterie de traction autre que pour la fourniture d'énergie pour le véhicule,

- Une utilisation de câbles de charge et les stations de recharge pour les particuliers ne répondant pas aux spécifications du constructeur,

- L’utilisation de stations de recharge publiques non certifiées ou ne répondant pas aux normes et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRAT SERVICE CARE PLUS

ARTICLE  4.1  PRESTATIONS FOURNIES

4.1.1 Entretien périodique

Ce Contrat comprend les prestations prévues par la synthèse du plan d’entretien pour un usage normal du Véhicule, à l’exclusion de celles prévues en conditions d’utilisation intensive selon le carnet d’entretien (qui peuvent cependant être prises en charge moyennant la souscription d’une option au Contrat : voir « Chapitre 7 – Options »).

Ces opérations incluent le remplacement de pièces tel que prévu dans le plan d’entretien, décrit dans la fiche de synthèse remise à la livraison du Véhicule.

 

4.1.2  CITROËN Assistance – Se reporter au chapitre 2

 

4.1.3  Battery State of Health

Pour les contrats autres que le contrat EXTENDED CARE PREMIUM pour les véhicules 100% électriques et PHEV, un document indiquant l’état de santé de la batterie de traction du Véhicule pourra être délivré après chaque visite d’entretien prise en charge dans le cadre du Contrat, ainsi qu’une fois sur demande du Souscripteur avant la fin du Contrat. Ce document sera à demander au réparateur agréé lors d’une opération d’entretien et à tout réparateur agréé en cas de demande avant la fin du Contrat. Le document sera adressé au Souscripteur par e-mail

 

 ARTICLE 4.2  EXCLUSIONS APPLICABLES AU CONTRAT SERVICE CARE PLUS

Le Contrat ne prend pas en charge :

- l’ensemble des prestations non expressément couvertes par le niveau de Contrat souscrit par le Client,

- les visites périodiques de contrôle de la garantie anti-perforation,

- les recherches de bruits,

- les mises à jour de navigation, les recharges de parfum,

- l’équilibrage des roues et pneumatiques,

- tout autre frais non spécifiquement prévu par ce contrat

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRAT COMPLETE CARE

ARTICLE 5.1  PRESTATIONS FOURNIES

5.1.1  Extension de garantie

Cette prestation comprend le remplacement ou la réparation des pièces mécaniques, électriques ou électroniques défaillantes ; c’est à dire des pièces qui ne permettraient pas une utilisation normale du Véhicule, telle qu’elle est définie dans le guide d’utilisation. Si d’autres pièces du Véhicule sont endommagées par cette défectuosité, elles seront remplacées ou réparées sous les mêmes conditions.

Cette prestation ne comprend pas le remplacement des pièces soumises à une usure normale et dont le remplacement n’est pas la conséquence d’un défaut de fabrication.

En ce qui concerne les véhicules 100 % électriques, il est rappelé que certains de leurs organes bénéficient d’une garantie commerciale étendue (voir Chapitre 1 Article 1.3.2).

La conservation minimale de la batterie de traction des véhicules 100% électriques couverte par la présente prestation d’extension de garantie est de 70 %.

En ce qui concerne les véhicules hydrogènes, il est rappelé que le « Système de pile à combustible » bénéficie d’une garantie commerciale étendue (voir Chapitre 1 Article 1.3.2). Cependant une intervention éventuelle nécessaire au maintien en état normal de fonctionnement du Véhicule sera réalisée si son cout est inférieur à celui de la valeur résiduelle du véhicule. Les réservoirs sont garantis 15 ans, une durée exigée par leur niveau de Certification.

 

5.1.2 Entretien périodique

Le Contrat comprend les prestations prévues par la synthèse du plan d’entretien pour un usage normal du Véhicule, à l’exclusion de celles prévues en conditions d’utilisation sévères selon le carnet d’entretien (qui peuvent cependant être prises en charge moyennant la souscription d’une option au Contrat : voir Chapitre 7 – Option).

Ces opérations incluent le remplacement de pièces tel que prévu dans le plan d’entretien, décrit dans la fiche de synthèse remise à la livraison du Véhicule

 

5.1.3  CITROËN Assistance - Se reporter au chapitre 2

 

5.1.4  Battery State of Health

Pour les contrats autres que le contrat EXTENDED CARE PREMIUM pour les véhicules 100% électriques et PHEV, un document indiquant l’état de santé de la batterie de traction du Véhicule pourra être délivré après chaque visite d’entretien prise en charge dans le cadre du Contrat, ainsi qu’une fois sur demande du Souscripteur avant la fin du Contrat. Ce document sera à demander au réparateur agréé lors d’une opération d’entretien et à tout réparateur agréé en cas de demande avant la fin du Contrat. Le document sera adressé au Souscripteur par e-mail

 

ARTICLE 5.2  EXCLUSIONS APPLICABLES AU CONTRAT COMPLETE CARE

Les prestations prévues au Contrat ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

-   enlisement, immersion, catastrophes naturelles, vandalisme, attentat, émeute, immobilisation par les forces de l’ordre, faits de guerre, terrorisme,

-   accident, incendie, vol, tentative de vol, bris d’optique ou de glace

Le Contrat ne prend pas en charge :

-   le remplacement, la pose, l’entretien ou la remise en état d’accessoires non montés d’origine sur le Véhicule et leurs conséquences,

-   les conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le constructeur,

-   les dégâts consécutifs à l’utilisation d’autres fluides, pièces ou accessoires que ceux d’origine ou de qualité équivalente,

-   l’utilisation de carburants non adaptés ou de mauvaise qualité ainsi que l’usage de tout additif complémentaire non préconisé par le constructeur,

-   les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations, foudre, tempête ou autres aléas atmosphériques,

-   les dégâts consécutifs à des accidents, incendies, vols, tentatives d’effractions, émeutes,

-   les réparations consécutives à une négligence, une faute de conduite, à une mauvaise utilisation du véhicule (surcharge, même passagère, compétition, etc.) ou au non-respect des opérations d’entretien, en parfaite conformité avec les préconisations de CITROËN telles que définies dans le carnet d’entretien du Véhicule. Notamment, le Contrat ne saurait couvrir les pannes et/ou déchargements des batteries de traction et de servitude du Véhicule dues à un mauvais branchement électrique, à l’alimentation électrique, à l’installation électrique ou encore au courant utilisé, sauf le dépannage remorquage mentionné au paragraphe « Assistance ».

-   les bris ou détériorations de glaces et d’optiques de phares, de feux ou de rétroviseurs, les pertes d’enjoliveurs ou de commandes à distance, joints de porte

-   l’ensemble des prestations non expressément couvertes par le niveau de Contrat souscrit par le Client

-   les interventions sur la carrosserie et l’habitacle, y compris les nettoyages de toute nature et les réparations de garnitures de porte et de sellerie ainsi que les visites périodiques de contrôle de la garantie anti-perforation,

-   la capote cabriolet,

-   les recherches de bruits,

-   les détériorations telles que la décoloration, l’altération ou la déformation de pièces dues à leur vieillissement normal lié à l’utilisation du Véhicule, à son kilométrage, à son environnement géographique et climatique, si ce remplacement n’est pas la conséquence d’un défaut de fabrication,

-   les mises à jour de navigation, les recharges de parfum,

-   le remplacement du réservoir sur les Véhicules GNV,

-   les roues, pneumatiques et leur équilibrage,

-   les conséquences directes ou indirectes constatées suite à l’absence de notification du défaut par le propriétaire du Véhicule auprès d’un Réparateur Agréé de CITROËN,

-   les conséquences directes ou indirectes constatées suite à l’absence de réponse du propriétaire du Véhicule à l’invitation d’un Réparateur Agréé de CITROËN à faire procéder immédiatement à la mise en conformité du Véhicule,

-   les évolutions nécessaires à la mise en conformité du Véhicule à la suite d’un changement de législation postérieur à la livraison du Véhicule neuf,

-   tout autre frais non spécifiquement prévu par ce contrat, notamment les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule tels que la perte de jouissance ou d’exploitation, etc.

En ce qui concerne les véhicules hybrides PHEV, 100% électriques et hydrogène, le Contrat ne prend pas en charge les conséquences sur le véhicule de :

-   Une traction au-delà des limites prévues sur le Certificat d’Immatriculation MCTA (Masse en Charge maximale Techniquement Admissible) ou une utilisation de la batterie de traction autre que pour la fourniture d'énergie pour le véhicule,

-   Une utilisation de câbles de charge et les stations de recharge pour les particuliers ne répondant pas aux spécifications du constructeur,

-   L’utilisation de stations de recharge publiques non certifiées ou ne répondant pas aux normes et à la réglementation en vigueur,

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONTRAT COMPLETE CARE PLUS ET AU CONTRAT COMPLETE CARE BUSINESS

ARTICLE  6.1 PRESTATIONS FOURNIES

6.1.1  Extension de garantie

Cette prestation comprend le remplacement ou la réparation des pièces mécaniques, électriques ou électroniques défaillantes ; c’est à dire des pièces qui ne permettraient pas une utilisation normale du Véhicule, telle qu’elle est définie dans le guide d’utilisation. Si d’autres pièces du Véhicule sont endommagées par cette défectuosité, elles seront remplacées ou réparées sous les mêmes conditions.

Cette prestation ne comprend pas le remplacement des pièces soumises à une usure normale et dont le remplacement n’est pas la conséquence d’un défaut de fabrication.

En ce qui concerne les véhicules 100 % électriques, il est rappelé que certains de leurs organes bénéficient d’une garantie commerciale étendue (voir Chapitre 1 Article 1.3.2).

La conservation minimale de la capacité de la batterie de traction de ces véhicules couverte par la présente prestation d’extension de garantie est de 70 %.

En ce qui concerne les véhicules hydrogènes, il est rappelé que le « Système de pile à combustible » bénéficie d’une garantie commerciale étendue (voir Chapitre 1 Article 1.3.2). Cependant une intervention éventuelle nécessaire au maintien en état normal de fonctionnement du Véhicule sera réalisée si son cout est inférieur à celui de la valeur résiduelle du véhicule. Les réservoirs sont garantis 15 ans, une durée exigée par leur niveau de Certification.

 

6.1.2  Entretien périodique

Le Contrat comprend les prestations prévues par la synthèse du plan d’entretien pour un usage normal du Véhicule, à l’exclusion de celles prévues en conditions d’utilisation sévères selon le carnet d’entretien (qui peuvent cependant être prises en charge moyennant la souscription d’une option au Contrat : voir Chapitre 7 – Option).

Ces opérations incluent le remplacement de pièces tel que prévu dans le plan d’entretien, décrit dans la fiche de synthèse remise à la livraison du Véhicule

 

6.1.3  CITROËN Assistance - Se reporter au chapitre 2

 

6.1.4  Pièces d’usure

Cette prestation comprend le remplacement des pièces d’usure si, en raison de leur usure, ces pièces ne peuvent remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues.

Sont notamment considérées comme pièces d’usure : plaquettes de freins, disques de freins, tambours de freins, segments de freins, amortisseurs, roulements de roue, rotule, pile de télécommande, embrayage (mécanisme, disque, butée), balais essuie-vitre (maximum 1 jeu par an), fusibles, lampes

Le remplacement des pièces / fluides suivants est prévu lorsque leur remplacement s’avère nécessaire lors d’une opération d’entretien : filtre à particules, liquide de refroidissement, additif filtre à particules, kit anti-crevaison.

 

6.1.5  Battery State of Health

 Pour les contrats autres que le contrat EXTENDED CARE PREMIUM pour les véhicules 100% électriques et PHEV, un document indiquant l’état de santé de la batterie de traction du Véhicule pourra être délivré après chaque visite d’entretien prise en charge dans le cadre du Contrat, ainsi qu’une fois sur demande du Souscripteur avant la fin du Contrat. Ce document sera à demander au réparateur agréé lors d’une opération d’entretien et à tout réparateur agréé en cas de demande avant la fin du Contrat. Le document sera adressé au Souscripteur par e-mail

 

ARTICLE 6. 2  EXCLUSIONS APPLICABLES AUX CONTRATS COMPLETE CARE PLUS ET COMPLETE CARE BUSINESS

Les prestations prévues au Contrat ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

- enlisement, immersion, catastrophes naturelles, vandalisme, attentat, émeute, immobilisation par les forces de l’ordre, faits de guerre, terrorisme,

- accident, incendie, vol, tentative de vol, bris d’optique ou de glace

Le Contrat ne prend pas en charge :

- le remplacement, la pose, l’entretien ou la remise en état d’accessoires non montés d’origine sur le Véhicule et leurs conséquences,

- les conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le constructeur,

- les dégâts consécutifs à l’utilisation d’autres fluides, pièces ou accessoires que ceux d’origine ou de qualité équivalente,

- l’utilisation de carburants non adaptés ou de mauvaise qualité ainsi que l’usage de tout additif complémentaire non préconisé par le constructeur,

- les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations, foudre, tempête ou autres aléas atmosphériques,

- les dégâts consécutifs à des accidents, incendies, vols, tentatives d’effractions, émeutes,

- les réparations consécutives à une négligence, une faute de conduite, à une mauvaise utilisation du véhicule (surcharge, même passagère, compétition, etc.) ou au non-respect des opérations d’entretien, en parfaite conformité avec les préconisations de CITROËN telles que définies dans le carnet d’entretien du Véhicule. Notamment, le Contrat ne saurait couvrir les pannes et/ou déchargements des batteries de traction et de servitude du Véhicule dues à un mauvais branchement électrique, à l’alimentation électrique, à l’installation électrique ou encore au courant utilisé, sauf dans le cas défini dans le cadre de l’Assistance.

- les bris ou détériorations de glaces et d’optiques de phares, de feux ou de rétroviseurs, les pertes d’enjoliveurs ou de commandes à distance, joints de porte,

- l’ensemble des prestations non expressément couvertes par le niveau de Contrat souscrit par le Client

- les interventions sur la carrosserie et l’habitacle, y compris les nettoyages de toute nature et les réparations de garnitures de porte et de sellerie ainsi que les visites périodiques de contrôle de la garantie anti-perforation

- la capote cabriolet,

- les recherches de bruits,

- les détériorations telles que la décoloration, l’altération ou la déformation de pièces dues à leur vieillissement normal lié à l’utilisation du Véhicule, à son kilométrage, à son environnement géographique et climatique, si ce remplacement n’est pas la conséquence d’un défaut de fabrication,

- les mises à jour de navigation, les recharges de parfum,

- le remplacement du réservoir sur les Véhicules GNV,

- les roues, pneumatiques et leur équilibrage.

- les conséquences directes ou indirectes constatées suite à l’absence de notification du défaut par le propriétaire du Véhicule auprès d’un Réparateur Agréé de CITROËN.

- les conséquences directes ou indirectes constatées suite à l’absence de réponse du propriétaire du Véhicule à l’invitation d’un Réparateur Agréé de CITROËN à faire procéder immédiatement à la mise en conformité du Véhicule

- les évolutions nécessaires à la mise en conformité du Véhicule à la suite d’un changement de législation postérieur à la livraison du Véhicule neuf

- tout autre frais non spécifiquement prévu par ce contrat, notamment les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule tels que la perte de jouissance ou d’exploitation, etc.

En ce qui concerne les véhicules hybrides PHEV, 100% électriques et hydrogène, le Contrat ne prend pas en charge les conséquences sur le véhicule de :

- Une traction au-delà des limites prévues sur le Certificat d’Immatriculation MCTA (Masse en Charge maximale Techniquement Admissible) ou une utilisation de la batterie de traction autre que pour la fourniture d'énergie pour le véhicule,

- Une utilisation de câbles de charge et les stations de recharge pour les particuliers ne répondant pas aux spécifications du constructeur,

- L’utilisation de stations de recharge publiques non certifiées ou ne répondant pas aux normes et à la réglementation en vigueur,

CHAPITRE 7 - OPTIONS

Le Souscripteur a la possibilité de souscrire la ou les options suivantes, étant cependant précisé que les options ne sont pas toutes disponibles sur tous les niveaux de contrats proposés et sur tous les véhicules de la Gamme

 

ARTICLE  7.1  OPTION VÉHICULE DE REMPLACEMENT « ENTRETIEN PÉRIODIQUE »

En cas d’immobilisation du Véhicule pour une opération d’entretien préconisée par le Constructeur, un véhicule de remplacement de tourisme de catégorie équivalente ou supérieure au Véhicule au sens de la classification des loueurs (dans la limite des disponibilités locales), sans équipement spécifique, sera mis à disposition du Souscripteur, dans la limite d’une journée par intervention et à condition que le rendez-vous avec le Réseau CITROËN ait été pris au minimum 48 heures à l’avance.

Aussitôt que le Véhicule est à nouveau disponible, le véhicule de remplacement doit être restitué.

La prise en charge et la restitution du véhicule se feront sur le même lieu.

Pour les professionnels, ce prêt s’effectuera en « plein crédit » selon dispositions décrites au Contrat.

 

ARTICLE  7.2  OPTIONS « PNEUMATIQUES ET ROUES »

7.2.1  Option « Pneumatiques »

Cette option couvre la réparation de crevaisons ou le remplacement de pneumatiques endommagés ou usés ; elle doit être réalisée dans le Réseau CITROËN.

Cette opération inclut un équilibrage des roues et le remplacement, le cas échéant, du kit anti-crevaison après usage.

Les « Pneu(s) Été » non remplacés pendant le Contrat ne seront pas remboursés et ne pourront pas être emportés par le Souscripteur. Les enjoliveurs et leur remplacement ne sont pas compris dans cette option mais peuvent être acquis par le Souscripteur en accessoires dans le Réseau CITROËN

Elle s’applique dans la limite du nombre de pneus souscrits (cf. Formulaire de souscription).

 

7.2.2  Option « Pneumatiques hiver »

Cette option couvre la fourniture des pneumatiques hivers et de leur montage par le Réseau CITROËN.

Elle s’applique dans la limite du nombre de pneumatiques hivers souscrits

Cette option couvre les opérations de montage/ démontage sont prises en charge dans la limite de 2 opérations par an.

 

7.2.3  Option pneus All Season

Cette option couvre la réparation de crevaisons ou le remplacement de pneumatiques All Season endommagés ou usés sur jantes d’origine. Elle doit être réalisée dans le Réseau CITROËN.

Cette opération inclut un équilibrage des roues et le remplacement, le cas échéant, du kit anti-crevaison après usage.

Les « Pneu(s) All Season » non remplacés pendant le Contrat ne seront pas remboursés et ne pourront pas être emportés par le Souscripteur. Les enjoliveurs et leur remplacement ne sont pas compris dans cette option mais peuvent être acquis par le Souscripteur en accessoires dans le Réseau CITROËN

Elle s’applique dans la limite du nombre de pneus souscrits (cf. Formulaire de souscription).

 

7.2.4  Option « Tyres Hôtel »

Cette option couvre le gardiennage des pneumatiques / roues hiver durant la période d’été et des pneumatiques / roues été durant la période d’hiver.

Cette prestation est proposée uniquement en complément des options pneus/roues et ne peut être vendue seule.

 

ARTICLE  7.3  OPTION « USAGE INTENSIF »

Cette option prend en charge les opérations d’entretien mentionnées au carnet d’entretien en conditions intensives d’utilisation telles que définies au carnet d’entretien. Elle doit être souscrite en même temps que le Contrat. Une fois cette option souscrite, le Souscripteur ne pourra pas demander sa résiliation et il ne sera procédé à aucun remboursement quel que soit l’usage effectif du Véhicule

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE CONCLUSION À DISTANCE DU PRÉSENT CONTRAT

En cas de souscription à distance du Contrat sans la présence physique au même endroit du vendeur et du Détenteur de Contrat, le Souscripteur, s'il s'agit d'un consommateur, a le droit de se retirer du Contrat sans donner aucune raison, selon les modalités et conditions suivantes :

La période de retrait commence le jour où le Souscripteur souscrit au Contrat et expire 14 jours plus tard.

Pour exercer son droit de retrait, le Souscripteur doit faire état de sa décision de retirer le contrat au moyen d'une déclaration sans équivoque (par exemple, lettre envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel) adressée à

STELLANTIS BELUX S.A.

Administration Contrats de Services

Avenue des Sorbiers, 25

1300 Wavre

Belgique

Ou par internet à l'adresse suivante : servicecontracts-belux@stellantis.com

Le Souscripteur peut utiliser le texte ci-dessous mais ce n'est pas obligatoire.

En cas de retrait du présent contrat, CITROËN remboursera au Souscripteur tous les paiements reçus sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après la date à laquelle CITROËN est informée de la décision de se retirer du présent contrat. Le remboursement sera effectué selon le même mode de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, à moins que le Souscripteur n'accepte expressément une autre méthode ; en tout état de cause, ce remboursement n'entraînera aucun coût pour le Souscripteur.

Le prix du contrat sera remboursé sans déduction d'une somme pour sa mise en œuvre éventuelle avant le retrait.

Il est rappelé que si le Souscripteur exerce un droit de retrait sur le véhicule couvert par le Contrat, le Contrat sera également résilié et le Client sera remboursé

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE SOUSCRIPTION DU PRÉSENT CONTRAT HORS ÉTABLISSEMENT

Nota : les dispositions ci-après ne sont pas applicables en cas de souscription du Contrat dans une foire ou dans un salon et le Souscripteur ne dispose donc pas de droit de rétractation dans ces cas ni en cas de souscription du Contrat par un souscripteur qui n’est pas considéré comme un consommateur comme défini en article I.1.2° du CDE.

 

ARTICLE 9.1 PAIEMENT DU PRIX DU CONTRAT

Le paiement du prix de Contrat ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la souscription du Contrat.

 

ARTICLE 9.2  DROIT DE RÉTRACTATION

Le Souscripteur a le droit de se rétracter du Contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours après le jour de la conclusion du Contrat. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le Souscripteur transmette sa communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Pour exercer le droit de rétractation, le Souscripteur doit notifier sa décision de rétractation du présent Contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique) adressée à

Administration Contrats de Services

Avenue des Sorbiers, 25

1300 Wavre

Belgique

Ou par e-mail à l'adresse suivante : servicecontracts-belux@stellantis.com

Le Souscripteur peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-après mais ce n'est pas obligatoire.

 

ARTICLE 9.3  EFFETS DE LA RÉTRACTATION

En cas de rétractation du présent Contrat, CITROËN remboursera au Souscripteur tous les paiements reçus de lui sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où CITROËN sera informée de la décision de rétractation du présent contrat. Le remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale, sauf si le Souscripteur accepte expressément un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour le Souscripteur.

Si le Souscripteur demande de commencer la prestation de services pendant le délai de rétractation, il devra payer un montant proportionnel à ce qui lui aura été fourni jusqu'au moment où CITROËN aura été informé de la rétractation du présent Contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le Contrat.

 

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION EN CAS DE RETRACTATION PAR UN CLIENT CONSOMMATEUR DANS LES QUATORZE (14) JOURS SUIVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT CONCLU HORS ETABLISSEMENT 

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du Contrat.

Stellantis Belux S.A.

Administration Contrats de Services

Avenue des Sorbiers, 25

1300 Wavre

Belgique

Ou par internet à l'adresse suivante :                   servicecontracts-belux@stellantis.com

A l'attention des Relations Clientèle.

Je vous notifie par la présente mon souhait de me rétracter du Contrat portant sur la garantie/entretien du Véhicule ____________________________ ci-après mieux qualifié:

N° VIN du véhicule :                        [17 positions] V -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Numéro de Contrat:                         _______________________________________________________________

(Repris sur l’e-mail de confirmation)

Conclu le:                                         ___ / ___ / _________

Nom et prénom du Souscripteur: _______________________________________________________________

Adresse du Souscripteur:               _______________________________________________________________

                 

Date:                                                  ___ / ___ / _________

Signature:                                         [uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier]

 

 

CHAPITRE 10 - INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Politique de confidentialité de Stellantis Europe et des constructeurs automobiles européens (en vigueur depuis le 30/06/2023)

Savez-vous que depuis janvier 2021, suite à la fusion de PSA Automobiles SA et de Fiat Chrysler Automobiles N.V, Stellantis N.V a été créée et couvre les marques suivantes : Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Vauxhall, Spoticar, Mopar.

 

Par la présente, nous vous informons que, suite à une réorganisation interne du Groupe Stellantis N.V visant à centraliser le traitement des données personnelles des Clients, à compter du 30/06/2023, toutes les activités de Gestion de la Relation Client (CRM) des Sociétés européennes du Groupe seront gérées par la société Stellantis Europe S.p.A., dont le siège social est situé à C.so G. Agnelli 200, 10135 - Turin, Italie, qui agira en tant que Contrôleur de Données indépendant.  

 

Cette réorganisation interne se traduit par le transfert à la société Stellantis Europe S.p.A. de la gestion des sites web, des Apps, ainsi que de toutes les données personnelles des Clients qui ont adhéré aux initiatives commerciales des marques susmentionnées.

 

Politique générale de confidentialité de Stellantis Europe (en vigueur depuis le 30/06/2023)

 

Si vous lisez ce document ("Politique de confidentialité"), c'est parce que vous visitez Notre Site Web et/ou notre Application, ou parce que vous avez assisté à l'un de Nos Evénements.

La présente Politique de confidentialité est rédigée conformément à l'article 13 du Règlement UE 679/2016 (ci-après " RGDP ") et vous fournit quelques exemples de la manière dont nous traitons les Données personnelles, ainsi que des Définitions renvoyant à des explications plus détaillées (à la fin de la présente Politique de confidentialité) pour les termes en majuscules ici. Pour toute clarification concernant la présente Politique de confidentialité ou la manière dont vos données sont traitées, veuillez envoyer votre demande à : dataprotectionofficer@stellantis.com.

 

1. Qui sommes-nous ?

Stellantis Europe S.p.A., dont le siège social est situé Corso Agnelli 200, 10135 Turin, Italie (ci-après, "Stellantis Europe" ; "nous" ou "notre") est le Responsable du Traitement de vos Données Personnelles.

 

2. Les données que nous collectons et traitons

Nous collectons des données à partir de Notre Site Web (y compris à partir de votre espace personnel sur Notre Site Web) et de l'Application, et lors de Nos Événements. Les données collectées et les finalités relatives du traitement dépendent de la manière dont vous utilisez nos Services et dont vous gérez les paramètres de votre Navigateur, de votre Appareil et de l'Application que vous utilisez.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la raison pour laquelle nous traitons vos Données Personnelles dans la section " Pourquoi nous collectons et traitons vos Données " ci-dessous.

 

a) Données fournies par vous

Lorsque vous utilisez nos Services, vous pouvez nous fournir des Données Personnelles telles que votre nom, votre ou vos numéros de téléphone/mobile, votre adresse e-mail, votre lieu de résidence, ou des données de tiers ainsi que vos préférences (par exemple, concernant certains modèles de véhicules ou services disponibles chez votre détaillant local). C'est le cas, par exemple, lorsque vous demandez un essai routier, lorsque vous recherchez le détaillant le plus proche de chez vous, lorsque vous participez à l'un de Nos événements ou lorsque vous nous posez des questions, faites des demandes ou interagissez avec nos services d'assistance (par exemple, lorsque vous nous contactez pour demander des informations, déposer une plainte ou nous faire part de vos réactions ou de vos nouvelles idées). Dans ces cas, vous pouvez nous appeler au numéro de notre service clientèle, remplir un formulaire en ligne ou nous joindre par chat, le cas échéant).

Vous pouvez également choisir de nous fournir des informations sur votre localisation si, par exemple, vous souhaitez rechercher Notre Réseau dans la zone qui vous intéresse (par exemple, Turin) en utilisant Notre Site Web et notre Application.

Si vous nous fournissez les données de tiers, vous serez tenu responsable d'avoir partagé ces informations. Vous devez être légalement autorisé à les partager (c'est-à-dire autorisé par le tiers à partager ses informations, ou pour toute autre raison légitime). Vous devez nous indemniser pleinement contre toute plainte, réclamation ou demande de compensation de dommages qui pourraient résulter du traitement de Données Personnelles de tiers en violation de la loi applicable sur la protection des données.

 

b) Données collectées par le navigateur, le dispositif et l'application

Lorsque vous utilisez Notre Site Web et Notre Application, nous recueillons des informations sur le Navigateur, l'Appareil et l'Application que vous utilisez. Ces informations comprennent votre Adresse IP, la date, l'heure et l'URL demandée, les Identifiants Uniques et d'autres informations telles que le type de votre Navigateur ou de votre Appareil. Les informations relatives à votre Navigateur ou Appareil peuvent inclure votre système d'exploitation, votre langue, les paramètres du réseau, votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur d'accès à Internet, les applications tierces installées et les listes de plug-ins. 

Certaines de ces informations sont collectées à l'aide de Cookies et d'Autres technologies de suivi qui se trouvent sur votre Navigateur ou votre Appareil. Cela nous aide par exemple à éviter les dysfonctionnements lors de la fourniture des Services, et nous permet de vous fournir un Contenu qui peut vous être utile. Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies dans notre politique en matière de cookies.

 

c) Données déduites de votre activité

Nous recueillons des informations sur la base de vos interactions avec nos Services afin de les améliorer (par exemple, si nous constatons que vous êtes intéressé par un modèle de véhicule particulier, par Nos événements ou par les contrôles périodiques des véhicules dans une zone géographique donnée, nous nous attacherons à vous fournir ce contenu) et de comprendre le Contenu qui peut vous être utile. 

Dans d'autres cas, si vous nous contactez par e-mail, courrier, téléphone ou autre au sujet des Véhicules ou demandez d'autres informations, nous recueillons et conservons un enregistrement de vos coordonnées, de vos communications et de nos réponses. Si vous nous contactez par téléphone, de plus amples informations vous seront fournies au cours de l'appel. 

 

d) Informations sur votre localisation

Nous recueillons des informations sur votre localisation afin de vous permettre de visualiser Notre Réseau près de chez vous, dans le cadre de nos Services, et de vous fournir un Contenu qui peut vous être utile. Votre emplacement peut être déterminé par : 

 • en saisissant manuellement une adresse, une ville ou un code postal ;

 • les Capteurs de votre appareil ;

 • votre Adresse IP collectée grâce à l'autorisation de votre Navigateur ou de votre Appareil.

Votre localisation est déterminée de manière plus ou moins précise et cohérente selon qu'elle est collectée par le Navigateur ou l'Appareil et selon les paramètres de confidentialité que vous avez définis sur ceux-ci. Nous mettons tout en œuvre pour que les Informations sur votre localisation ne soient pas utilisées pour déduire vos Données sensibles.

Vous pouvez limiter notre collecte de votre position en modifiant les paramètres de votre Navigateur ou de votre Appareil, comme indiqué dans la section " Comment contrôler vos données et gérer vos choix " ci-dessous. 

3. Source des données personnelles 

a) Données collectées par les sites web et les applications de nos partenaires 

Nous recueillons également des informations vous concernant à partir des Sites web et des Applis de nos Partenaires. Nos Partenaires peuvent nous communiquer vos Données à caractère personnel uniquement après nous avoir assuré contractuellement qu'ils ont obtenu votre consentement ou qu'ils disposent d'une autre base juridique légitimant leur communication/partage de ces données avec nous (par exemple, si vous demandez à l'un de nos Partenaires de réserver un essai routier, lors de votre achat et lorsque vous demandez à recevoir des communications commerciales). Cette pratique sera désignée ci-après par l'expression "collecte indirecte". Sur ce point, nous tenons à préciser que nous mettons tout en œuvre pour vérifier la conformité des données que nous recevons avant leur utilisation. Nous leur demandons également de ne pas nous fournir vos Données Sensibles.  

 

b) Données recueillies auprès de sources publiques ou accessibles au public

Nous pouvons collecter ou enrichir vos Données Personnelles avec des informations obtenues auprès de sources publiques accessibles dans les limites de la loi qui nous est applicable. Ces sources peuvent inclure des registres publics, des journaux en ligne, des listes ou des annuaires publics. Veuillez noter qu'une vérification préalable est toujours effectuée sur la possibilité d'utiliser ces informations, selon les meilleures pratiques établies par l'autorité compétente respective à laquelle nous sommes soumis. (actuellement l’autorité de surveillance italienne - Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. Pourquoi nous collectons et traitons vos données et base juridique

Vos données servent aux fins suivantes :

 

a) Faciliter la collecte et la correction de vos données 

Dans la mesure où la législation applicable en matière de protection des données le permet, nous utilisons vos données, en particulier celles que vous avez fournies à Notre Réseau, pour mettre à jour les informations dont nous disposons sur vous en tant que propriétaire de l'un de nos Véhicules ou en tant que personne intéressée par les marques de Stellantis. Cette finalité inclut également la communication à Notre réseau et aux Constructeurs Automobiles pour s'assurer que vos Données Personnelles sont correctes et à jour. 

Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de Stellantis Europe, de Notre Réseau et des Constructeurs Automobiles à maintenir à jour la qualité des Données Personnelles concernant les propriétaires et les prospects.

 

b) Fournir nos services et l'assistance connexe

Nous utilisons vos Données pour vous offrir nos Services, y compris la réservation d'essais routiers sur Notre Site Web et Notre Application; pour organiser Nos Événements auxquels vous participez; pour répondre à vos demandes/suggestions/rapports.

Ce traitement est fondé sur l'exécution d'une obligation contractuelle ou de mesures précontractuelles prises à votre demande.

 

c) Vous envoyer des communications promotionnelles 

Nous pouvons utiliser vos coordonnées (e-mail, téléphone, SMS, adresse postale et/ou tout autre moyen disponible) pour l'envoi de communications promotionnelles ou pour des études de marché et des enquêtes auprès des consommateurs qui incluent des contenus de marketing Ces communications concernent toutes les marques actuelles et futures de Stellantis (par exemple, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Jeep, Mopar, Vauxhall) et des marques portant à Stellantis Group, comme par exemple Stellantis Financial Services S.A., Stellantis Financial Services Belux S.A. , Stellantis Insurance Europe Ltd., Stellantis Life Insurance Europe Ltd, Stellantis Insurance Limited, Stellantis Life Insurance Limited.

Dans certains cas, les communications peuvent inclure des promotions de produits ou de services de Partenaires sélectionnés. Lorsque nous envoyons ce type de communications, nous pouvons agir en tant que Responsable du traitement de données conjoint avec les Partenaires concernés. Des informations et des accords spécifiques seront mis en place avec ces Partenaires avant l'envoi de toute communication à votre intention.

Sur ce point, nous précisons qu'aucune communication ne vous sera envoyée sans votre consentement préalable, que vous pouvez fournir par le biais de cases à cocher spécifiques à cet effet. 

 

d) Détecter les anomalies et améliorer nos services

Nous utilisons les Données que vous fournissez, les Données collectées par le Navigateur, l'Appareil et l'Application, les Données déduites de vos activités et les Informations agrégées afin d'éviter les anomalies dans nos Services. Par exemple, nous pouvons détecter des anomalies lorsque vous ouvrez une section de Notre Site Web et de Notre Application, accédez à un lien, ou lorsqu'un bug est présent dans notre système.

Le traitement est fondé sur notre besoin de garantir les meilleurs Services et sur notre intérêt légitime à éviter toute perturbation du service.

 

e) Vous exclure des communications promotionnelles non pertinentes

Nous traitons vos données pour vous exclure des communications promotionnelles, dans le cas où ces communications ne correspondent pas à votre profil (par exemple, si vous êtes basé en Italie, nous ne partagerons pas les promotions relatives à la France, etc.)

Ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime à fixer et à réduire ou à utiliser efficacement notre budget marketing et sur votre intérêt légitime à ne pas recevoir de communications non pertinentes.

 

f) Analyser vos préférences et vos comportements afin de personnaliser nos services et nos communications, y compris tout Contenu qui peut vous être utile. 

Nous utilisons vos Données, en particulier les Données déduites de vos activités, les Données du véhicule, les Informations sur votre localisation (si elles sont partagées avec nous) et les Données collectées par le Navigateur, l'Appareil et l'Application, pour améliorer nos Services (par exemple, Notre Site Web et l'Application, Nos Événements, les communications promotionnelles) et pour vous montrer des Contenu qui peut vous être utile, également sur les plateformes de médias sociaux ou par le biais de plateformes de Publicité programmatique, uniquement dans la mesure où vous nous avez autorisés à les télécharger sur ces plateformes.

Les Services et/ou communications et/ou Contenu qui peut vous être utile sont basés sur votre comportement, vos intérêts, vos besoins, vos préférences ainsi que votre profil ; ces objectifs peuvent également être atteints sur la base des Données Personnelles collectées par l'utilisation de cookies ou d'autres technologies de traçage afin d'analyser et de prévoir les préférences du client en lui proposant des offres personnalisées.

 

Contenu qui peut vous être utile : 

 • n'est pas créé en utilisant des Données Sensibles telles que celles qui peuvent être dérivées des informations sur votre localisation ; 

 • peuvent également être visibles sur des sites web et des applications mobiles autres que les nôtres une fois téléchargées sur des plateformes de Publicité Programmatique, uniquement dans la mesure où vous nous avez autorisés à les télécharger sur ces plateformes.

 

Ce traitement est fondé sur votre consentement préalable.

 

Lorsque nous vous ciblons sur des plateformes de médias sociaux ou par le biais de plateformes de Publicité Programmatique, nous pouvons agir en tant que Responsable du traitement conjoint des données avec le fournisseur de plateforme concerné. Des informations et des accords spécifiques seront mis en place avec le fournisseur de plateforme avant l'envoi de toute communication à votre intention.

Si vous ne souhaitez pas de Services ou de Contenu qui peut vous être utile, vous pouvez modifier vos préférences, comme expliqué dans la section " Comment contrôler vos Données et gérer vos choix " ci-dessous.

 

g) Analyser et améliorer nos services et créer de nouveaux services et fonctionnalités

Nous utilisons vos Données et les Informations Agrégées pour mesurer la performance de nos Services ou pour en créer de nouveaux. Cela peut se faire, par exemple, par l'analyse de vos interactions avec Notre Réseau, Nos événements, notre bulletin d'information et/ou nos communications promotionnelles (si demandé).   

Dans la mesure du possible, nous utilisons des données anonymes ou pseudonymes à ces fins. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'une référence personnelle peut être possible. Dans ces cas, la règle suivante s'applique : à l'exception de votre consentement à la personnalisation de nos Services, la mesure de l'efficacité de nos Services et la création de nouveaux Services sont fondées sur notre intérêt légitime à créer et maintenir des Services réellement utiles à nos utilisateurs.

 

h) Partage des données avec des partenaires à leurs propres fins de marketing

Nous communiquons vos coordonnées à des Partenaires tiers sélectionnés à des fins de marketing autonome. Les Partenaires vous contacteront uniquement par des moyens automatisés (par exemple, e-mail, SMS, appel téléphonique enregistreur) et seront tenus de fournir leur notice d'information. 

Ce traitement est basé sur votre consentement préalable. Vous pouvez consulter la liste complète ou les catégories de Partenaires avec lesquels nous avons partagé vos données directement à l'adresse suivante : https://privacyportal.stellantis.com.

 

i) Respecter les obligations légales et fiscales

Nous pouvons utiliser vos Données pour nous conformer aux obligations légales et aux ordres auxquels nous sommes soumis, qui constituent la base juridique de ce traitement de vos Données.

Certaines législations peuvent nous obliger à partager vos Données avec les autorités publiques (par exemple, les avis de rappel). Si ce partage n'est pas requis par la loi dans votre pays, nous pouvons envisager d'envoyer vos Données indépendamment de notre société mère, comme expliqué plus en détail dans la section "Protection de nos intérêts et de vos intérêts" ci-dessous. 

 

j) Envoi de communications institutionnelles et d'entreprise

Dans la mesure où la législation applicable en matière de protection des données le permet, nous partageons vos coordonnées pour envoyer des enquêtes d'entreprise et des communications institutionnelles concernant l'ensemble du groupe Stellantis. Il s'agit de communications non promotionnelles que nous envoyons au nom ou à la place des Constructeurs Automobiles, sur la base de notre intérêt légitime à vous fournir des informations cohérentes.

 

k) Protection de nos intérêts et de vos intérêts

Dans la mesure permise par la législation applicable en matière de protection des données, nous pourrions avoir besoin d'utiliser vos Données pour détecter, réagir et prévenir les comportements frauduleux et illégaux ou les activités qui pourraient compromettre la sécurité de nos Services et de Notre Site Web et Application. Cela pourrait être le cas lorsque vous utilisez notre Application d'une manière autre que ce qui est autorisé, afin de vérifier ladite collecte indirecte, ou en cas de comportement inapproprié lors de Nos Événements. Ces fins comprennent également les audits et les évaluations de nos opérations commerciales, les contrôles de sécurité, les contrôles financiers, le programme de gestion des dossiers et des informations, et tout autre aspect lié à l'administration de nos activités générales, la comptabilité, la tenue des dossiers et les fonctions juridiques.

Ces objectifs reposent sur notre intérêt légitime à sauvegarder nos intérêts et à protéger nos utilisateurs, dont vous. 

 

5. Comment nous utilisons vos données (méthode de traitement)

Les Données collectées aux fins indiquées ci-dessus sont traitées à la fois manuellement et par le biais de traitements automatisés, à savoir par des programmes ou des algorithmes qui analysent les Données déduites de vos activités, les Informations sur votre localisation et les Données collectées par le Navigateur, le Dispositif et l'Application. 

Vos Données peuvent également faire l'objet d'une Combinaison et/ou d'un Croisement, dans la mesure permise par la législation applicable en matière de protection des données. Cela nous permet de comprendre, par exemple, si un même utilisateur utilise nos Services avec la même Adresse IP ou les mêmes Identifiants uniques du Navigateur et de l'Appareil ; ou si les communications promotionnelles ou le Contenu qui peut vous être utile sont strictement liés aux Informations sur votre localisation ou aux Données fournies par vos activités ou aux Données collectées par votre Navigateur, votre Appareil et l'Application. La Combinaison et/ou le Croisement de vos informations aux fins pour lesquelles nous les traitons (par exemple, la personnalisation des Services) peuvent être activés ou désactivés comme expliqué dans la section " Comment contrôler vos Données et gérer vos choix " ci-dessous.

 

6. Comment nous pouvons divulguer vos données

Nous pouvons divulguer vos Données aux destinataires et/ou catégories de destinataires suivants ("Destinataires") : 

 • Les personnes autorisées par nous à exercer l'une des activités liées aux données décrites dans le présent document : nos employés et collaborateurs qui ont souscrit une obligation de confidentialité et respectent des règles spécifiques concernant le traitement de vos Données;

 • Nos processeurs de données : sujets externes auxquels nous déléguons certaines activités de traitement. Par exemple, les fournisseurs de systèmes de sécurité, les consultants comptables et autres, les fournisseurs d'hébergement de données, la banque, les assurances, etc. Nous avons signé des accords avec chacun de nos Processeurs de données pour garantir que vos Données sont traitées avec des garanties appropriées et uniquement selon nos instructions ;

 • Administrateurs du système : nos employés ou ceux des Processeurs de Données auxquels nous avons délégué la gestion de nos systèmes informatiques et qui sont donc en mesure d'accéder, de modifier, de suspendre ou de limiter le traitement de vos Données. Ces sujets ont été sélectionnés, formés de manière adéquate et leurs activités sont suivies par des systèmes qu'ils ne peuvent pas modifier, comme le prévoient les dispositions de notre Autorité de contrôle compétente ;

 • Notre Réseau et constructeurs automobiles concernés : Notre Réseau dans le cas où vous avez demandé un service qu'ils effectuent (par exemple, une demande d'essai routier près de chez vous) ou si vous avez demandé leur assistance ou celle fournie par le constructeur automobile ;

 • Nos Partenaires sélectionnés: lorsque vous avez consenti à ce que vos Données personnelles leur soient communiquées à leurs propres fins de marketing et/ou profilage et qui agissent en tant que Responsable du traitement de données autonomes.

 • Les forces de l'ordre ou toute autre autorité dont les dispositions nous lient : c'est le cas lorsque nous devons nous conformer à une ordonnance judiciaire ou à une loi ou nous défendre dans le cadre d'une procédure judiciaire.

   

7. Où se trouvent vos données

Nous sommes une entreprise mondiale et nos Services sont disponibles dans plusieurs juridictions à travers le monde. Cela signifie que vos Données peuvent être stockées, consultées, utilisées, traitées et divulguées en dehors de votre juridiction, y compris au sein de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique ou de tout autre pays où nos Processeurs de données et sous-traitants secondaires sont situés, ou dans lequel leurs serveurs ou infrastructures de cloud computing peuvent être hébergés. Nous prenons des mesures pour nous assurer que le traitement de vos Données par nos Destinataires est conforme aux lois applicables en matière de protection des données, y compris la législation de l'UE à laquelle nous sommes soumis. Lorsque la législation européenne sur la protection des données l'exige, les transferts de vos Données à des Destinataires situés en dehors de l'UE seront soumis à des garanties adéquates (telles que les clauses contractuelles types de l'UE pertinentes pour les transferts de données entre les pays de l'UE et les pays tiers), et/ou à d'autres bases juridiques conformément à la législation européenne. Pour plus d'informations sur les garanties que nous mettons en œuvre pour protéger les Données transférées vers des pays tiers en dehors de l'UE, veuillez nous écrire à l'adresse suivante: dataprotectionofficer@stellantis.com.

 

8. Combien de temps nous conservons vos données

Les données traitées aux fins indiquées ci-dessus seront conservées pendant la période jugée strictement nécessaire pour atteindre ces objectifs. Toutefois, les Données pourraient être conservées pendant une période plus longue en cas de réclamations potentielles et/ou réelles et de responsabilités qui en découlent et/ou en cas d'autre exigence légale obligatoire de conservation et/ou d'obligations de stockage.

 • Les données du client traitées à des fins de marketing et de profilage seront conservées par les responsables du traitement à partir du moment où le client donne son consentement jusqu'au moment où il le retire. Une fois le consentement retiré, les données ne seront plus traitées à des fins de marketing et de profilage, bien qu'elles puissent encore être conservées par les responsables du traitement pour gérer d'éventuelles réclamations et/ou poursuites judiciaires. La conservation des données en cas de marketing et de profilage est conforme à la législation locale et aux décisions de l'autorité de protection des données.

 • Le traitement des Données du Client pour se conformer aux obligations légales sera conservé pendant la période prévue par les lois et règlements.

 • Le traitement des données du client pour améliorer le produit et les services, dans pourrait être conservé pour la période jugée strictement nécessaire pour atteindre ces objectifs et pas au-delà de trois ans. 

Une fois que la période/le critère de conservation pertinent a expiré, vos Données sont effacées conformément à notre politique de conservation. Vous pouvez nous demander de plus amples informations sur nos critères et notre politique de conservation des données en nous écrivant à l'adresse suivante : dataprotectionofficer@stellantis.com.

 

9. Comment contrôler vos données et gérer vos choix

À tout moment, vous pouvez demander à : 

 • Accéder à vos Données (droit d'accès) : en fonction de votre utilisation de nos Services, nous vous fournirons les Données dont nous disposons à votre sujet, telles que votre nom, votre âge, votre adresse IP, vos Identifiants uniques, vos e-mails et les préférences exprimées, ainsi que la Politique de confidentialité que vous avez reçue lorsque vous les avez fournies, et la source des Données (si, par exemple, elles nous ont été fournies par l'un de nos Partenaires) ; 

 • Exercer votre droit à la portabilité de vos Données Personnelles (droit à la portabilité des données) : en fonction de votre utilisation de nos Services, nous vous fournirons un fichier interopérable contenant les Données dont nous disposons sur vous. 

 • Corriger vos données (droit de rectification) : par exemple, vous pouvez nous demander de modifier votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone s'ils sont incorrects ; 

 • Limiter le traitement de vos Données (droit à la restriction du traitement) : par exemple, lorsque vous pensez que le traitement de vos Données est illégal ou que le traitement fondé sur notre intérêt légitime n'est pas approprié ;

 • Supprimer vos Données (droit à l'effacement) : par exemple, lorsque vous ne souhaitez pas utiliser nos Services et que vous ne voulez pas que nous conservions vos Données plus longtemps ; 

 • S'opposer aux activités de traitement (droit d'opposition) ;

 • Retirer vos consentements (droit de retrait).  

 

Vous pouvez exercer l'un des droits susmentionnés, exprimer vos préoccupations ou déposer une plainte concernant notre utilisation de vos données directement à l'adresse suivante https://privacyportal.stellantis.com.

 

À tout moment, vous pouvez également :

10. Comment nous protégeons vos données

Nous prenons des précautions raisonnables d'un point de vue physique, technologique et organisationnel pour prévenir la perte, l'utilisation abusive ou la modification des Données sous notre contrôle. Par exemple :

 • Nous veillons à ce que vos Données soient uniquement consultées et utilisées par, transférées ou divulguées à des Destinataires qui doivent avoir accès à ces Données.

 • Nous limitons également la quantité de Données accessibles, transférées ou divulguées aux Destinataires à ce qui est nécessaire pour remplir les objectifs ou les tâches spécifiques effectuées par le Destinataire.

 • Les ordinateurs et les serveurs où sont stockées vos Données sont conservés dans un environnement sécurisé, sont contrôlés par mot de passe avec un accès limité, et sont équipés de pare-feu et de logiciels anti-virus conformes aux normes industrielles. 

 • Les copies papier de tout document contenant vos données (le cas échéant) sont également conservées dans un environnement sécurisé. 

 • Nous détruisons les copies papier des documents contenant vos données qui ne sont plus nécessaires. 

 • Lors de la destruction des données enregistrées et stockées sous forme de fichiers électroniques qui ne sont plus nécessaires, nous nous assurons qu'une méthode technique (par exemple, un format de bas niveau) garantit que les enregistrements ne peuvent pas être reproduits.

 • Les ordinateurs portables, clés USB, téléphones mobiles et autres appareils électroniques sans fil utilisés par nos employés qui ont accès à vos Données sont protégés. Nous encourageons les employés à ne pas stocker vos Données sur ces appareils, sauf s'il est raisonnablement nécessaire qu'ils le fassent pour accomplir une tâche spécifique telle que décrite dans la présente Politique de confidentialité. 

 • Nous formons nos employés pour qu'ils se conforment à la présente politique de confidentialité et menons des activités de contrôle pour garantir une conformité permanente et déterminer l'efficacité de nos pratiques de gestion de la confidentialité.

 • Tout Processeur de données auquel nous faisons appel est contractuellement tenu de conserver et de protéger vos données à l'aide de mesures substantiellement similaires à celles énoncées dans la présente politique de confidentialité ou exigées par la législation applicable en matière de protection des données.

Dans le cas où la législation applicable l'exige, si une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès accidentel ou illégal à des Données transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, vous sera notifiée ainsi qu'à l'autorité compétente en matière de protection des données, comme requis (par exemple, à moins que les Données ne soient inintelligibles pour toute personne ou que la violation ne soit pas susceptible d'entraîner un risque pour vos droits et libertés et ceux d'autrui).

 

11. Ce que la présente politique de confidentialité ne couvre pas

La présente politique de confidentialité explique et couvre le traitement que nous effectuons en tant que Responsable du traitement de données sur notre site web et notre application. 

La présente politique de confidentialité ne couvre pas les traitements effectués par des sujets autres que nous.

Dans ces cas, nous ne sommes pas responsables du traitement de vos données qui n'est pas couvert par la présente politique de confidentialité. 

 

12. Utilisation des données à d'autres fins

Si nous devions traiter vos données différemment ou à des fins autres que celles indiquées dans le présent document, vous recevrez une notification spécifique avant le début de ce traitement. 

 

13. Modifications de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit d'adapter et/ou de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Nous vous informerons de ces adaptations/modifications substantielles. 

 

14. Licence

Les icônes illustrées dans la présente politique sont les "icônes de protection des données" du Centre européen sur la vie privée et la cybersécurité (ECPC) de l'Université de Maastricht (CC BY 4.0).

 

15. Définitions

Adresse IP : est un numéro unique utilisé par votre Navigateur, votre Appareil et l'Application afin de se connecter à internet. Le fournisseur d'accès à internet fournit ce numéro permettant l'identification du fournisseur et/ou de la zone approximative où vous vous trouvez. Sans ces données, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet et utiliser nos Services ou utiliser le Contenu qui peut vous être utile. 

Appareil : désigne l'appareil électronique (par exemple, l'iPhone) par lequel vous visitez Notre Site Web et notre application et/ou les sites Web et les applications de nos partenaires.  

Application : désigne cette application le cas échéant.

Autres technologies de suivi : balises pixel (traceurs utilisés avec les cookies et intégrés dans les images des pages web ou de l'application pour suivre certaines activités, comme la visualisation de contenus qui peuvent vous être utiles, ou pour voir si un e-mail a été lu) ou identifiants uniques intégrés dans les liens vers des communications commerciales qui nous envoient des informations lorsqu'on clique dessus.

Capteurs de l'appareil : selon votre appareil, il s'agit de capteurs tels que des accéléromètres, des gyroscopes, Bluetooth, Wi-Fi et GPS qui, d'une manière ou d'une autre, partagent les informations qu'ils recueillent par l'intermédiaire de l'appareil et donc de l'application. S'ils sont activés par les paramètres de l'Appareil, ils nous permettent d'obtenir des informations sur votre localisation. 

Collecte indirecte : c'est l'un des services que nous proposons sur les sites Internet et l'application de nos Partenaires. Dans ce cas, c'est le Partenaire qui nous assure avoir reçu votre consentement ou avoir une autre base légale qui légitime la communication/le partage de vos Données Personnelles. Sur ce point, nous précisons que, avant d'être utilisés, nous vérifions comment les Partenaires collectent et nous transfèrent les données afin de respecter vos préférences. 

Combinaison et/ou Croisement : il s'agit de l'ensemble des opérations entièrement automatisées et non automatisées que nous combinons avec les Informations sur votre localisation, les Données déduites de votre activité, les Données collectées par le Navigateur, l'Appareil et l'Application, les Données que vous fournissez et celles collectées par les Sites Internet et l'Application de Nos Partenaires utilisés pour fournir les Services, analyser et améliorer nos Services et créer de nouveaux services et fonctionnalités, ainsi que pour proposer des Contenus qui peuvent vous être utiles. Nous pouvons également combiner et/ou croiser des informations provenant de différentes sources, telles que les informations collectées sur Notre Site Web et Application, les Sites Internet et Applications de nos Partenaires et/ou les Données collectées auprès de sources publiques ou accessibles au public. 

Contenu qui peut vous être utile : par exemple, si vous recherchez le modèle " Citroën", nous pouvons afficher d'autres contenus liés à ce modèle sur Notre Site Web et Application ou par le biais de la Publicité programmatique. La personnalisation du contenu peut se faire par la combinaison et/ou le croisement de Données. 

Cookie : désigne un petit texte envoyé à votre navigateur par nos sites ou nos partenaires ou détaillants. Il permet au site de stocker des informations telles que le fait que vous avez visité le site, votre langue et d'autres informations. Les cookies sont utilisés à différentes fins, par exemple pour enregistrer vos préférences concernant l'utilisation des cookies (cookies techniques), analyser et améliorer nos Services et créer de nouveaux services et fonctionnalités ou personnaliser nos Services, y compris le Contenu qui peut vous être utile. Les informations transmises par les Cookies font l'objet d'une Combinaison et/ou d'un Croisement avec l'une des Autres Technologies de Traçage le cas échéant.

Données du véhicule : toutes les données techniques, de diagnostic et du monde réel qu'il est possible de collecter par l'intermédiaire de l'appareil installé sur le véhicule (par exemple, localisation, vitesse et distances, temps de fonctionnement et d'arrêt du moteur ; si le câble de la batterie est coupé, diagnostic de la batterie, mouvements avec la clé retirée, collision présumée, ainsi que les données de diagnostic telles que, mais sans s'y limiter, les niveaux d'huile et de carburant, la pression des pneus et/ou la consommation d'énergie, l'état du moteur).

Données personnelles : désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, que ce soit directement ou indirectement, ainsi que toute information liée ou pouvant raisonnablement être liée à un individu ou un ménage particulier. Par exemple, une adresse électronique (si elle se réfère à un ou plusieurs aspects d'une personne), les adresses IP et les identifiants uniques sont considérés comme des données personnelles. Pour votre commodité, nous désignerons collectivement toutes les Données personnelles mentionnées également par le terme " Données ".

Données sensibles : désigne les Données personnelles qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale et le traitement des données génétiques, des données biométriques visant à identifier de manière unique une personne physique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

Fabricant de véhicules : désigne, au singulier ou collectivement, les entités suivantes agissant en tant que fabricant de véhicules : Stellantis Europe S.p.A., Corso Agnelli 200, 10135 - Turin, Italie ; PSA Automobiles S.A. (Stellantis Auto S.A.S.), 2-10 Boulevard de l'Europe, F-78300 Poissy, France ; Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim am Main, Allemagne. 

Identifiants uniques : désignent les informations qui peuvent vous identifier de manière unique par le biais de votre Navigateur, de votre Appareil et/ou de l'Application. Sur le Navigateur, votre Adresse IP et les Cookies sont considérés comme des Identifiants uniques. Sur l'Appareil, les identifiants publicitaires fournis par les fabricants, tels que l'IDFA d'Apple et l'AAIG d'Android, que nous utilisons pour analyser et améliorer nos Services et créer de nouveaux services et fonctionnalités, y compris le Contenu qui peut vous être utile, sont considérés comme des Identifiants uniques. Veuillez noter qu'à ces fins et conformément aux avis des autorités de surveillance européennes, nous n'utilisons pas d'autres identifiants uniques tels que les adresses MAC et les IMEI car vous ne pouvez pas les réinitialiser. Pour l'application, les identifiants uniques sont considérés comme étant le code qui identifie l'application que vous avez installée. 

Informations agrégées : désigne les informations statistiques vous concernant qui ne contiennent pas vos Données personnelles. Nous utilisons ces informations pour analyser et améliorer nos Services et créer de nouveaux services et fonctionnalités et pour créer des rapports statistiques pour nos Partenaires et Notre réseau. Par exemple, nous pouvons recueillir des informations sur votre localisation ou sur le contenu que vous avez consulté et qui pourrait vous être utile. Nous tenons à préciser que nous ne partageons pas vos Données dans ces rapports. 

Navigateur : désigne les programmes utilisés pour accéder à l'internet (par exemple Safari, Chrome, Firefox, etc.).

Nos événements : il s'agit d'événements/showrooms organisés par Stellantis Europe, notre réseau, ou en collaboration avec d'autres marques avec lesquelles Stellantis Europe a signé des accords de partenariat.

Notre réseau : ce sont les détaillants avec lesquels Stellantis Europe a signé des accords commerciaux pour la vente de ses véhicules et de ses flottes, et qui fournissent des services d'assistance.

Notre Site Web : comprend ce site web et nos pages de réseaux sociaux où cette politique de confidentialité est présente.

Partenaires : désigne les entités tierces qui peuvent nous communiquer vos Données personnelles uniquement après nous avoir assuré contractuellement qu'elles ont obtenu votre consentement ou qu'elles disposent d'une autre base juridique légitimant leur communication/partage de ces données avec nous (par exemple, si vous demandez à l'un de nos Partenaires de réserver un essai routier, lors d'un achat et lorsque vous demandez à recevoir des communications commerciales). Cette définition inclut également les Partenaires sélectionnés avec lesquels nous pouvons partager vos Données. Les Partenaires peuvent appartenir aux secteurs de produits suivants : industrie manufacturière, commerce de gros et de détail, services financiers, bancaires, de transport et d'entreposage, services d'information et de communication, activités professionnelles, scientifiques et techniques, agences de voyage, services de soutien aux entreprises, activités artistiques, sportives, de divertissement et d'amusement, activités des organisations d'adhérents, services des centres de bien-être physique, fournisseurs d'électricité et de gaz, sociétés de location, d'e-mobilité et d'assurance.

Processeur de données : désigne une entité que nous engageons pour traiter vos données personnelles uniquement pour le compte de Stellantis Europe S.p.A. et conformément aux instructions écrites de cette dernière.

Publicité programmatique : il s'agit de plateformes qui partagent les informations qu'elles recueillent à votre sujet, telles que votre adresse IP et les données collectées par les Cookies et autres technologies de suivi, avec des entités qui ont intérêt à vous montrer des Contenus qui peuvent vous être utiles. Dans notre cas, si vous visualisez le modèle " Citroën" sur Notre Site Web et Application, nous demanderons aux participants à la publicité programmatique de nous accorder un espace publicitaire sur l'un des sites Web que vous visitez afin d'afficher un Contenu qui peut vous être utile. Sur ce point, nous tenons à rappeler que la communication de vos Données aux participants à la Publicité Programmée est basée sur votre consentement préalable et spécifique fourni sur la bannière lors de la première visite de Notre Site Web et Application. 

Responsable du traitement de données : désigne la personne morale, l'autorité publique, le service ou toute autre entité qui, individuellement ou conjointement, détermine les finalités et les moyens du traitement de vos Données Personnelles. Cette définition fait généralement référence à Stellantis Europe S.p.A.. Dans d'autres cas, elle est précédée du mot " indépendant " (par exemple, " Responsable du traitement de données indépendant ") pour indiquer que vos Données personnelles sont traitées par un sujet autre que Stellantis Europe S.p.A.

Services : collectivement, il s'agit de tous les services disponibles sur Notre Site Web et notre application, tels que " configurer et commander ", " trouver Notre Réseau ", " acheter ou louer ", les réservations d'essais, la lettre d'information institutionnelle, le service clientèle et nos événements.

Véhicule : désigne un véhicule de l'une des marques du Stellantis Group.