Bekijk de inhoud

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN – CITROËN ADVISOR

1.DEFINITIES

De toegang tot en het gebruik van de Website is onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden alsook de toepasselijke wet- en/of regelgeving.

De toegang tot de Website is kosteloos behoudens de kosten van uw operator. De aansluiting en toegang tot de Website impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Het doel van de Website is het verzamelen en publiceren van Beoordelingen alsook de eventuele antwoorden van de Verkooppunten op deze Beoordelingen. Middels het indienen van een Beoordeling gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën, deze Beoordeling al dan niet publiceert overeenkomstig de voorwaarden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën behoudt zich het recht voor wijzigingen en actualiseringen door te voeren aan onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaandelijke kennisgeving, inclusief alle elementen op de Website.

Al deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruikers. Zij dienen dan ook de Algemene Gebruiksvoorwaarden bij elke verbinding met de Website te consulteren. De Gebruiker wordt geacht de Algemene Gebruiksvoorwaarden in hun laatste versie te aanvaarden bij elke verbinding met de Website.

3.VERZAMELEN VAN BEOORDELINGEN

3.1 SPONTANE BEOORDELING

De Gebruiker kan zich spontaan naar de Website, of op de website van het Verkooppunt toegankelijk onder www.dealer.citroen.be van het Verkooppunt, begeven. Op deze website kan de Gebruiker onder andere het gemiddelde van de door het Verkooppunt verzamelde Nota’s met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening ontdekken alsook het aantal Beoordelingen betreffende het Verkooppunt. Voor meer informatie over de beoordeling van het Verkooppunt en over de Beoordelingen of om zijn of haar eigen Beoordeling over dit Verkooppunt in te dienen moet de Gebruiker op de link “Meer weten” klikken waarna hij of zij naar de Website zal worden geleid.

Zodra de homepage van de Website weergegeven wordt kan de Gebruiker de Beoordelingen omtrent het Verkooppunt in kwestie raadplegen, wetende dat, standaard, de gepubliceerde Beoordelingen betrekking hebben op de kwaliteit van de dienstverlening aangaande de aankoop van een nieuw voertuig.

Citroën Advisor Voertuig:

De gebruiker zal spontaan naar de site kunnen gaan of naar een site van het type www.citroen.be en de daaraan gekoppelde mobiele applicaties. Op deze website zal de gebruiker namelijk het gemiddelde van de scores zien die een voertuig behaalde en de meningen over die wagen. Om meer te weten over de meningen of om zelf te oordelen zal de gebruiker moeten klikken op de link ‘Meer info’ of ‘Uw mening geven’ die hem zullen terugleiden naar de website.

Van zodra u op de homepagina bent van de weergegeven website, zal de gebruiker de adviezen over de wagens kunnen raadplegen, en er wordt gepreciseerd dat de gepubliceerde adviezen standaard betrekking hebben op een wagen die nieuw werd aangekocht.

Om een Beoordeling in te dienen dient de Gebruiker de volgende stappen te volgen :

 •  
  • 1 ster : zeer slecht
  • 2 sterren : slecht
  • sterren : gemiddeld
  • 4 sterren : goed
  • 5 sterren : zeer goed

 

 • Voornaam (de voornaam wordt immers weergegeven met de Beoordeling)
 • Naam (uitsluitend de eerste letter van de naam wordt immers weergegeven met de Beoordeling)
 • E-mailadres
 • Merk / Model / Silhouet van de wagen (vermeld)
 • Inschrijving van het voertuig (niet vermeld)
 • Datum van de Klantenervaring
 • Postcode (uitsluitend in het geval van een Beoordeling over de kwaliteit van een prestatie binnen de werkplaats)
 • Verkooppunt (enkel in het geval van een mening die betrekking heeft op het voertuig).

Om zijn mening te bevestigen moet de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaarden en klikken op ‘bevestigen’. De auteur die zijn mening plaatste zal vervolgens een mail krijgen verstuurd door Automobiles Citroën, om het vermelde e-mailadres te bevestigen. Deze e-mail zal een link bevatten waarop de auteur van de mening zal moeten klikken om zijn e-mailadres te bevestigen. Van zodra het e-mailadres werd gevalideerd, zal de mening worden doorgegeven aan de moderator om te controleren volgens de principes van het hierna vermelde artikel 4. De gebruiker zal worden ingelicht via e-mail of zijn mening al dan niet wordt gepubliceerd. Eén enkele mening per klantervaring zal kunnen gepubliceerd worden.

3.2 GEVRAAGDE BEOORDELING

De gebruiker zal ook door Automobiles Citroën kunnen gecontacteerd worden om zijn mening te geven. Er wordt hem dan een e-mail gestuurd binnen de 90 dagen na de datum van de ervaring van de klant, waarbij hij wordt uitgenodigd om zijn mening te geven over de kwaliteit van de dienstverlening van het desbetreffend verkooppunt of over de wagen. Deze e-mail bevat een link naar de website, en is 90 dagen geldig vanaf de datum van de klantervaring voor Citroën Advisor Service, en 45 dagen voor Citroën Advisor Voertuig. Om zijn mening te geven moet de gebruiker de stappen 1 en 2 volgen die werden beschreven in artikel 3.1 hierboven en moet hij de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaarden.

1 enkele mening per klantervaring zal kunnen gepubliceerd worden, behoudens de beslissing van de auteur om een 2de mening te geven volgens de bepalingen van de paragraaf die hierna volgt.

Automobiles Citroën kan de auteur van de mening opnieuw contacteren om hem te vragen of hij een 2de mening wenst te geven. In dit geval zal de auteur kunnen kiezen tussen 2 opties: een 2de mening geven gekoppeld aan een score, hetgeen zal worden gepubliceerd onder zijn eerste mening of een 2de mening met de daaraan gekoppelde score die de 1ste mening en de 1ste score annuleert en vervangt.

Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën kan opnieuw contact opnemen met de auteur van de Beoordeling om te vragen of hij of zij een tweede Beoordeling wenst in te dienen.

3.3 MEDEDELING VAN DE AUTEUR VAN DE BEOORDELING

Middels de online indiening van de Beoordeling bevestigt de auteur dat hij of zij :

 • aanvaardt om gecontacteerd te worden door Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën en/of de Moderator voor identificatie en om indien nodig contact op te nemen, en om indien nodig door het Verkooppunt gecontacteerd te worden;
 • niet verkeert in een situatie van belangenconflicten, dit wil zeggen dat hij geen belangen heeft die verband houden noch met het verkooppunt noch met Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën(de werknemers van de verkooppunten en van de Groep Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën zijn uitgesloten);
 • persoonlijk de klantervaring heeft beleefd.

 

3.4 GEGEVENS BEWAARD DOOR Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën

Teneinde de authenticiteit van de klantenervaringen te bevestigen en de identiteit van de auteurs die hun mening gaven, bewaart Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën in zijn geheugen het IP-adres, het e-mailadres, de namen en de voornaam, de inschrijving van het voertuig, de datum en het uur waarop de mening werd gegeven alsook de datum en het uur van activering in geval van een spontane mening en dit, met respect voor de bewaartijd van de gegevens opgegeven bij CNIL. Er wordt gepreciseerd dat deze gegevens worden gecodeerd in de databank van Automobiles Citroën.

3.EVALUATIE

De meningen alsook de antwoorden van de verkooppunten en van Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën worden ‘vooraf’ door de moderator gecontroleerd, dit wil zeggen voor ze op de website gepubliceerd worden. De moderator beoordeelt de inhoud van de meningen en van de antwoorden van de verkooppunten teneinde te beslissen of ze al dan niet zullen gepubliceerd worden. In dit kader kan de moderator toegang hebben tot elementen die betrekking hebben op de identiteit van de auteur van de mening om desgevallend met hem in contact te kunnen komen voor het controleren van de meningen.

De termijn voor evaluatie is identiek voor alle Beoordelingen, ongeacht of ze positief of negatief zijn.

Het werk van de moderator is bedoeld om ons ervan te vergewissen dat de meningen en de antwoorden van de verkooppunten stroken met de wetgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden. In geval deze niet conform zijn, dan zullen de meningen en de antwoorden van de verkooppunten niet gepubliceerd worden.

Citroën Advisor Service:

De Beoordelingen en de antwoorden van de Verkooppunten kunnen door de Moderator worden verworpen indien deze :

 • strijdig zijn met de wet, misplaatste, beledigende, lasterlijke, bedreigende, obscene woorden bevatten, of woorden die het intellectueel eigendomsrecht van derden schenden (ander merk vernoemd, enz.);
 • informatie bevatten die verband houdt met de persoonlijke levenssfeer (vermelding met naam van derde personen zonder hun uitdrukkelijk akkoord, opmerkingen over het uiterlijk aspect of over de persoonlijkheid, enz.) of vertrouwelijke informatie (telefoons, adressen, e-mails, voertuigidentificatienummers, inschrijving, dossiernummer van de klant, bankgegevens, enz.) of websites vermelden, hyperlinks, URL’s;
 • betrekking hebben op iets anders dan de kwaliteit van de dienst van het verkooppunt bij de aankoop van een nieuwe wagen, een tweedehands wagen (Citroën Select) of prestaties in het atelier;
 • onbegrijpelijk zijn (opeenvolging van woorden zonder enige betekenis, slecht geschreven inhoud in die mate dat deze zelfs onverstaanbaar is, en geschreven is in een andere taal dan het Frans);
 • cijferelementen bevatten (bedrag of percentage) over het commercieel beleid van het verkooppunt of van Automobiles Citroën (afgifte, overname, factuur, verminderde tarieven, enz.);
 • een oproep bevatten voor een rechtsvordering of inhoud bevatten die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid impliceert van het verkooppunt of van Automobiles Citroën ;
 • commentaar bevatten die niet strookt met de toegekende score of niet compatibel is met de betrokken dienst (voorbeelden om te verwerpen: aankoop van een nieuwe wagen of een tweedehands wagen (Citroën Select) terwijl het gaat om een interventie in het atelier en omgekeerd);
 • een ander verkooppunt betreffen of vermelden dan datgene dat de nieuwe wagen of de tweedehands wagen heeft verkocht (Citroën Select) of die de prestatie heeft gerealiseerd in het atelier (voorbeelden om te verwerpen: de vergelijking tussen de verkooppunten);
 • concrete elementen bevatten van belangenconflicten (werknemers van verkooppunten, van Automobiles Citroën en van de Groep Stellantis zijn uitgesloten);
 • worden ingediend door beroepsmensen (enkel het oordeel van natuurlijke personen die geen professionals zijn, zijn toegestaan);
 • betrekking hebben op een gebruiker die verkeerde identificatiegegevens heeft bezorgd of die de klantervaring niet persoonlijk beleefd heeft;
 • dubbel zijn (dezelfde auteur en dezelfde klantervaring);
 • betrekking hebben op een gebruiker die informatie heeft bezorgd die niet overeenstemt met de algemene gebruiksvoorwaarden (bijv.: mening die gegeven wordt later dan 90 dagen na de klantervaring).


In het geval van een verwerping voor een van de bovenstaande redenen, zal de auteur van de Beoordeling of het Verkooppunt, naargelang het geval, worden geïnformeerd via e-mail. Indien toepasselijk zal/zullen de auteur van de Beoordeling en/of het Verkooppunt de mogelijkheid hebben om een nieuwe Beoordeling of nieuw antwoord in te dienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de Klantenervaring.

Citroën Advisor voertuig:

De meningen van de klanten zullen door de moderator kunnen verworpen worden indien ze:

 • strijdig zijn met de wet, misplaatste, beledigende, lasterlijke, bedreigende, obscene woorden bevatten, of het intellectueel eigendomsrecht van derden schenden (ander merk vernoemd, enz.);;
 • informatie bevatten die verband houdt met de persoonlijke levenssfeer (citaat met naamvermelding van derde personen zonder hun uitdrukkelijk akkoord, commentaar over het fysische aspect of over de persoonlijkheid, enz.) of vertrouwelijke informatie (telefoons, adressen, e-mails, voertuigidentificatienummers, inschrijving, dossiernummer klant, bankgegevens, enz.) of websites, hyperlinks, URL vermelden;
 • betrekking hebben op iets anders dan de wagen (voorbeelden om te verwerpen: kwaliteit van de dienstverlening van het verkooppunt, documentatie, garantiebeleid, klachten, vragen om informatie, enz.);
 • onbegrijpelijk zijn (opeenvolging van woorden zonder enige betekenis, slecht geschreven inhoud zodanig dat het onbegrijpelijk is, geschreven in een andere taal dan het Frans);
 • cijferelementen bevatten (bedrag of percentage) over het commercieel beleid van het verkooppunt of van Automobiles Citroën (korting, overname, factuur, verminderde tarieven, enz.);
 • een oproep bevatten tot een rechtsvordering of inhoud bevatten die de burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid van het verkooppunt of van Automobiles Citroën kan impliceren;
 • commentaar bevatten die niet overeenstemt met de toegekende score;
 • betrekking hebben op een voertuig van een ander merk dan Citroën (bijvoorbeeld: Stellantis Europe S.p.A, Peugeot, enz.);
 • concrete elementen bevatten van belangenconflicten (de werknemers van de verkooppunten, van Automobiles Citroën en van de Groep Stellantis zijn uitgesloten);
 • worden ingediend door professionals (enkel de meningen van natuurlijke personen die niet de hoedanigheid hebben van professionals zijn toegestaan);
 • betrekking hebben op een gebruiker die verkeerde identificatiegegevens heeft bezorgd of die de klantervaring niet persoonlijk heeft beleefd;
 • dubbel zijn (dezelfde auteur en dezelfde klantervaring);
 • betrekking hebben op een gebruiker die informatie heeft bezorgd die niet strookt met de algemene gebruiksvoorwaarden (bijv.: mening die wordt gegeven meer dan 45 dagen na de klantervaring).


In geval van verwerping voor één van de bovenvermelde redenen, dan zal de auteur van de mening of het verkooppunt, al naargelang het geval, daarvan via e-mail worden op de hoogte gebracht. Desgevallend zullen de auteur van de mening en/of het verkooppunt de mogelijkheid hebben om een nieuwe mening te geven of een nieuw antwoord binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de klantervaring.

5. WEERGAVE EN PUBLICATIE VAN DE BEOORDELINGEN

5.1 – WEERGAVE VAN DE BEOORDELINGEN

Citroën Advisor Service:

Het aantal meningen en het gemiddelde van de scores betreffende een verkooppunt staan vermeld op de website van het verkooppunt in kwestie, toegankelijk via het adres www.reseau.citroen.be/ville van het verkooppunt. Het detail van de scores evenals de inhoud van de meningen kunnen enkel worden geraadpleegd op de pagina van de site gewijd aan de meningen van het desbetreffende verkooppunt.

Citroën Advisor voertuig:

Het aantal meningen en het gemiddelde van de scores betreffende een voertuig staan vermeld op andere websites van de Groupe Stellantis met name van het type www.citroen.be en de daaraan verbonden mobiele applicaties.

De meningen zullen volledig worden vermeld op de website, standaard van meest recent tot oudst, binnen een maximum termijn van 90 (negentig) kalenderdagen vanaf de datum van het indienen van de meningen. De datum van het indienen van de mening, de datum van de klantervaring, de voornaam en de initiaal van de naam van de auteur van de mening, het model van het voertuig en de score die hij heeft toegekend aan het verkooppunt of aan een voertuig worden gepubliceerd naast de mening. De meningen die zodoende worden gepubliceerd zullen kunnen gesorteerd worden op de datum waarop ze werden gegeven, de score of het nut van de mening (voor de meningen over de dienstverlening), de datum waarop de mening werd gegeven of de beste scores (voor de meningen over de wagens).

Het gemiddelde van de Nota’s wordt vergezeld van een totaal aantal Beoordelingen waarop het gemiddelde zich beroept en stelt zich volgens de volgende berekeningsregel samen :

 •  
  • tussen 1 en 1,24 = 1 ster
  • tussen 1,25 en 1,74 = anderhalve ster
  • tussen 1,75 en 2,24 = 2 sterren
  • tussen 2,25 en 2,74 = 2 sterren en een halve
  • tussen 2,75 en 3,24 = 3 sterren
  • tussen 3,25 en 3,74 = 3 sterren en een halve
  • tussen 3,75 en 4,24 = 4 sterren
  • tussen 4,25 en 4,74 = 4 sterren en een halve
  • meer dan 4,75 = 5 sterren

 

5.2 – MELDEN VAN MISBRUIK

Elke persoon kan aan Automobiles Citroën melden dat een mening of een antwoord van een verkooppunt of van Automobiles Citroën misleidende inhoud bevat door te klikken op de link ‘misbruik melden’ te vinden op de restitutiesite. Het volstaat dan om het online formulier in te vullen, met vermelding van de naam, voornaam en e-mail alsook de reden van de aanvraag om de mening te verwijderen of het antwoord van een verkooppunt of van Automobiles Citroën.

Door dit formulier te valideren wordt er automatisch een waarschuwing verstuurd naar de moderator die zal beslissen over het behouden of het verwijderen van de mening of het antwoord van het desbetreffend verkooppunt of van Automobiles Citroën. Een e-mail met daarin de stelling van de moderator zal worden gestuurd naar de persoon die het misbruik heeft gemeld.

Indien de inhoud echter wordt beschouwd als misleidend, dan zal de mening of het antwoord van het verkooppunt of van Automobiles Citroën, naargelang het geval, niet langer worden gepubliceerd en er zal een e-mail worden gestuurd naar de auteur, waarin uitleg wordt gegeven over de reden van de verwijdering.

5.3 – DUUR VAN PUBLICATIE VAN DE BEOORDELINGEN EN ARCHIVERING

De auteur van de Beoordeling kan zijn of haar Beoordeling niet meer veranderen zodra deze is gepubliceerd.

De meningen worden gepubliceerd op de website (en eventueel op de andere voornoemde websites) gedurende een jaar, behoudens de uitdrukkelijke vraag van de auteur van de mening om ze van de site te halen. Hij zal daarom een aanvraag moeten sturen met het volgende formulier //citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask, met vermelding van de datum van zijn mening, of hij moet klikken op de link vermeld in de bevestigingsmail van de publicatie van zijn mening. In dit geval zal de auteur geen nieuwe mening kunnen geven voor diezelfde klantervaring.

Citroën Advisor Service:

De meningen over een verkooppunt die de activiteit doen ophouden, zullen worden bewaard en kunnen dus niet worden geraadpleegd op internet.

Citroën Advisor Product:

De meningen inzake voertuigen die niet meer worden vervaardigd zullen bewaard worden, behoudens de bijzondere gevallen van de aangepaste voertuigen, waarvoor de meningen voor de aanpassing zullen worden doorgegeven voor het nieuwe model.

De mening zal wel worden bewaard in de gegevensbank van Automobiles Citroën overeenkomstig de opgegeven bewaartijd bij CNIL.

6. RECHT TOT ANTWOORD VAN DE VERKOOPPUNTEN

Het Verkooppunt kan over een recht tot antwoord beschikken op elke gepubliceerde Beoordeling dat op haar betrekking heeft binnen een termijn van 3 (drie) maanden vanaf de publicatie van de Beoordeling. Als zodanig kan het Verkooppunt :

 • verduidelijkingen aanbrengen t.a.v. de auteur van de Beoordeling of haar versie van de gebeurtenissen geven indien ze het niet eens is met de inhoud van de gepubliceerde Beoordeling;
 • de auteur bedanken voor zijn of haar Beoordeling.

Het antwoord van het Verkooppunt is onderworpen aan een voorafgaande menselijke evaluatie onder dezelfde voorwaarden als de Beoordeling. Dientengevolge kan het antwoord van het Verkooppunt verworpen worden door de Moderator voor de in artikel 4 genoemde gronden.

Het ontvangen, geëvalueerde en aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voldoende antwoord wordt gepubliceerd in de nabijheid van de Beoordeling binnen een termijn van 2 (twee) vrije dagen, geen zon- of feestdagen, vanaf de indiening van het antwoord.

De antwoorden van de Verkooppunten worden gepubliceerd op de Website voor dezelfde duur als de Beoordeling waarop ze betrekking hebben.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën heeft de Website ontworpen voor de persoonlijke informatie van de Gebruikers en Verkooppunten. Geen enkele commerciële exploitatie, zelfs gedeeltelijk, van de gegevens die hierop worden weergegeven kan zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën plaatsvinden.

Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën stelt de gebruikers van deze Website in kennis van het feit dat talrijke elementen van deze Site:

 • bescherming genieten via de wetgeving met betrekking tot auteursrechten: het gaat onder andere om foto's, artikelen, tekeningen, animaties, opnamen in audio- of digitaal videoformaat, ...;
 • bescherming genieten via het merkenrecht: dit omvat onder andere het merk «Citroën», het Citroën-logo de « dubbele chevron », het semi-beeldmerk “Stellantis Peugeot Citroën” en de merken van de voertuigmodellen.

De aldus beschermde elementen zijn eigendom van Automobiles Citroën, haar filialen en/of van derden die toestemming hebben gegeven aan Automobiles Citroën deze elementen te gebruiken.

Als zodanig is om het even welke reproductie, representatie, gebruikmaking, aanpassing, wijziging, vertaling, commercialisatie, in haar geheel of gedeeltelijk en op welke wijze of via welk medium dan ook (papier, digitaal, ...), verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën of van de onderneming die eigenaar is van genoemde elementen, behalve voor de uitzonderingen voorzien in de wet, op straffe van het uitmaken van een strafrechtelijke schending van auteursrechten en/of tekeningen en modellen en/of merken, op straffe van gevangenisstraf en boetes in overeenstemming met de van kracht zijnde toepasselijke wetten.

8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

8.1 - PERSOONSGEGEVENS

Citroën respecteert uw privacy. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

8.2 – COOKIES

Meer informatie voor cookies hier.

10. VEILIGHEID
De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik dat hij maakt van de Website geen handelingen te verrichten die kunnen leiden tot een computer crash, functionele of andere pannes die de werking van de Website of een via de Website toegankelijke dienst kunnen aantasten. De Gebruiker verbindt zich met name ertoe om uitsluitend betrouwbare informatie die de werking van de Website of een via de Website toegankelijke diensten niet aantasten ter beschikking te stellen.

Het gebruik dat wordt gemaakt van de Website of van via de Website toepasselijke diensten moet de toegankelijke nationale en internationale regelgeving en rechten van derden respecteren en mag op geen enkele wijze en in geen enkele vorm het imago van Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën schade toebrengen. Met name vrijwaart de Gebruiker Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën tegen elke vordering van derden in verbinding met de inhoud van informatie die ter beschikking is gesteld door de Gebruiker binnen het kader van de Website, waaronder vorderingen voortvloeiend uit een inbreuk op persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten, de openbare orde, de goede zeden, het recht op privéleven (beeldrecht enz.) of nationale en/of internationale toepasselijke strafbepalingen. In dit opzicht verbindt de Gebruiker zich ertoe om Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën te vergoeden voor alle kosten en uitgaven, waaronder redelijke honoraria en kosten voor raadslieden, die Stellantis Belux NV, invoerder van het merk Citroën zou moeten dragen.
11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
De Gebruiker maakt volledig en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de Site. CITROËN BELUX, de ondernemingen van de Groupe Stellantis Peugeot Citroen en de leden van haar netwerk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade waaronder met name materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële verliezen die voortkomen uit gebruik van de Site of van de sites die eraan gekoppeld zijn.

De Website is toegankelijk via het Internet. Als zodanig wordt eraan herinnerd dat het Internet een open en informeel netwerk is bestaande uit de koppeling op internationaal niveau van informaticanetwerken. Het beheer van het Internet is aan geen enkele centrale entiteit onderworpen en elk gedeelte van dit netwerk behoort tot een onafhankelijke publieke of private organisatie. De werking ervan is dus gebaseerd op de samenwerking tussen de operatoren van de verschillende netwerken, zonder enige verplichting tot levering of kwaliteit van de levering tussen de operatoren. Netwerken kunnen ongelijke transmissiecapaciteiten en eigen gebruiksvoorwaarden. De goede werking van het Internet in haar geheel kan niet gegarandeerd worden. Als gevolg hiervan, aanvaardt CITROEN BELUX geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in het geval van een storing of slechte werking van het Internet (vertragingen in transmissies of elke andere vorm van storing).
12. SCHORSING OF ONDERBREKEING VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE
CITROËN BELUX kan op elk moment, tijdelijk of niet, de toegang van de Gebruiker tot de Website schorsen in geval van overtreding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, zonder afbreuk te doen van alle andere rechten en vorderingen in het voordeel van , in het geval van technische problemen gelinkt aan de infrastructuur bedoeld voor het online weergeven en de werking van de Website of in het geval van onderhoud van de Website.
13. TOEPASSELIJK RECHT
De Website en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht met uitzondering van de regels van het conflictenrecht. Ze werden opgesteld in het Frans en het Nederlands. In geval van onenigheid tussen beide versies of interpretatieproblemen zal voorrang worden gegeven aan de Franse versie.

In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen.