Verwijzing in seconden

Euro 6.2-norm

EURO 6.2-NORM

De Europese emissienormen 'Euro' leggen uitstootbeperkingen op die voertuigen niet mogen overschrijden. De beperkingen worden regelmatig neerwaarts bijgesteld. De meest recente beperkingen worden bepaald door de Euro 6.2-norm. 

Net als de vorige normen legt deze evolutie emissiebeperkingen op m.b.t. NOx (stikstofoxiden), CO (koolstofmonoxide), fijn stof en onverbrande koolwaterstoffen. De regelgeving legt daarentegen geen enkele beperking op inzake CO2-emissie.

De Euro 6.2-norm is sinds september 2017 van kracht voor nieuwe voertuigtypes. Hij wordt in september 2018 van kracht voor alle voertuigtypes.

NIEUWE MOTOREN

OM TE VOLDOEN AAN DE EURO 6.2-NORM

EURO 6.2-NORM

Citroën is vooruitgelopen op deze nieuwe reglementering: de modellen van het merk zijn reeds gehomologeerd en voldoen aan de nieuwe Euro 6.2-reglementering.

EURO 6.2-NORM

Op het vlak van NOx-emissies voldoen de voertuigen met Euro 6.2-motoren met 3 jaar voorsprong aan de conformiteitscoëfficiënt van 1,5 (RDE-maatregel – Real Driving Emission), die vanaf januari 2020 verplicht is.

EURO 6.2-NORM

Met de motorversies PureTech en BlueHDi van de nieuwe generatie is Citroën al voorbereid op de toekomstige verstrenging van de Euro 6-norm in 2020.

EURO 6.2-NORM

PARALLEL AAN

DE INWERKINGTREDING VAN DE EURO 6.2-NORM

Vanaf 1 september 2018 worden twee homologatieprotocollen verplicht: WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) en RDE (Real Driving Emissions).
Ze gaan gepaard met de Euro 6.2-norm en hebben drie verschillende doelstellingen: - de CO2-uitstoot verminderen, het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor klimaatverandering,
- de klanten in staat stellen hun verbruik in de praktijk beter te voorspellen op basis van gehomologeerde gegevens,
- de metingen op testbanken aanvullen met testen in reële omstandigheden voor bepaalde vervuilende stoffen (bv. NOx).

WOORDENLIJST

 • Euronorm
  De Europese emissienormen, Euro-normen genaamd, zijn verordeningen van de Europese Unie die de maximale grenswaarden vastleggen voor verontreinigende stoffen die door voertuigen worden uitgestoten.De Euro 6.2-norm wordt ook Euro 6.d-TEMP genoemd. In januari 2020 zal hij opgevolgd worden door de Euro 6.3-norm, die ook Euro 6.d of Euro 6.d full genoemd wordt. 

  NOx, CO2, Deeltjes, CO: Stikstofoxide, Koolstofdioxide, Fijn stof, Koolstofmonoxide
  Voornaamste emissies van verbrandingsmotoren, waarvoor de drempelwaarden vastgelegd worden door de Europese wetgeving.

  WLTP: Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure (Wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen)
  De WLTP is een nieuw protocol op basis waarvan het brandstofverbruik van voertuigen en de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen gemeten kunnen worden in omstandigheden die dichter aanleunen bij de werkelijkheid dan het oude NEDC-protocol. De WLTP is een verplicht certificeringsprotocol, dat betrekking heeft op alle autoconstructeurs in Europa.

  RDE: Real Driving Emissions (Emissies in reële rijomstandigheden)
  De RDE-homologatie is een nieuw protocol in Europa dat de WLTP aanvult. In tegenstelling tot de WLTP-testen, die plaatsvinden op testbanken, worden RDE-testen uitgevoerd in reële omstandigheden tijdens een wegtest op een representatief aantal voertuigen. Op dit moment heeft de RDE-homologatie enkel betrekking op de NOx-emissies (diesel) en de uitstoot van deeltjes (diesel en benzine).

Top